شرکت به پخش (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103652024


شماره ثبت:
15137
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1350/8/25
آدرس:
تهران خ آزادي بلوار استاد معين پلاك 106 1341785911

اشخاص

عنوان طبق آگهی
مرتضی رضی زاده 555012
اسداله نیلی اصفهانی 620794
حسن رضوانفر 666097
آقای حمید مستورتهرانی 1360644
علیرضا شریفی 1360644
محمدعلی ضیغمی 1360644
هوشنگ بالازاده نیری 9646065
آقای امید سعیدی نژاد 10436297
آقای مهدی حشتمی 10436297
آقای رضا صحرائی 10691939
آقای عبدالعلی نجفی 12921104
آقای محمدرضا حیدری 12921104
علی صفوی نژاد 13492713
آقای جواد ظهیری 13492713
آقای حمید مقیم زاده 13492713
آقای سیامک ربیعی 13492713
آقای جعفر بیرالوند 13939405
آقای بهروز پورمحمدی رودسری 14323603
آقای کورش عبدلی 14323603
آقای مجید محسنی مجد 14323603
آقای محمدهادی مظاهری تهرانی 14323603

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 555012
آگهی تغییرات شرکت به پخش سهامی عام بشماره ثبت۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ مرتضی رضی زاده به کدملی ۱۲۸۷۶۲۴۴۴۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ بسمت رئیس هیات مدیره و حسن رضوانفر به کدملی ۰۰۴۶۳۴۷۱۶۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی بهشهر به شنامه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۰۳۴ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و علیرضا شریفی به کدملی ۰۰۴۷۵۵۵۲۰۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و امید سعیدی نژاد به کدملی ۱۳۷۳۹۲۳۶۶۰ به نمایندگی از شرکت بهپاک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه دوران تصدی هیات مدیره تعیین شدند. همچنین کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات با امضای متفق دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضای مشترک یکی از اعضای هیات مدیره و مهدی حشمتی به کدملی ۰۰۳۶۷۹۵۰۷۰ همراه با مهر شرکت و اسناد عادی و نامه‌های اداری و قراردادهای متعارف جاری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیات مدیره به شرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۲۸۸۹۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620794
آگهی تصمیمات شرکت به پخشسهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۳۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و اسداله نیلی اصفهانی به کدملی۱۲۸۶۳۴۲۳۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۷۵۴۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666097
آگهی تصمیمات شرکت به پخشسهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۲/۹۱ حمید مستور طهرانی به کدملی۰۰۳۹۷۳۶۳۹۳ به نمایندگی از شرکت پاکسان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ و مرتضی رضی زاده به کدملی۱۲۸۷۶۲۴۴۴۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ و حسن رضوانفر به کدملی۰۰۴۶۳۴۷۱۶۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی بهشهر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۸۰۳۴ و امید سعیدی نژاد به کدملی۱۳۷۳۹۲۳۶۶۰ به نمایندگی از شرکت بهپاک به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ تعیین و حمید مستورطهرانی به سمت رئیس هیئت مدیره , مرتضی رضی زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، علیرضا شریفی به کدملی۰۰۴۷۵۵۵۲۰۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر سهامی خاص به شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و یا با امضاء مشترک یکی از اعضا هیئت مدیره و مهدی حشمتی به کدملی۰۰۳۶۷۹۵۰۷۰ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و قراردادهای متعارف جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکمت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۲۹۶۰۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 931233
آگهی تصمیمات شرکت به پخش سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. انجام امور حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا از موضوع فعالیت شرکت حذف گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ماده ۷۵ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح و یک بند به شرح مندرج به مفاد آن اضافه گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۰۱۱۶۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941781
آگهی تصمیمات شرکت به پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۹/۹۱ واصل گردید: هوشنگ بالازاده نیری به ک. م ۰۰۵۰۲۲۰۶۲۴ بنمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به ش. م ۱۰۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ بجای مرتضی رضی زاده بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد حسن رضوانفر به ک. م ۰۰۴۶۳۴۷۱۶۱ بنمایندگی شرکت صنعتی بهشهر به ش. م ۱۰۱۰۰۲۱۸۰۳۴ امید سعیدی نژاد به ک. م ۱۳۷۳۹۲۳۶۶۰ بنمایندگی شرکت بهپاک به ش. م ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره و حمید مستورطهرانی به ک. م ۰۰۳۹۷۳۶۳۹۳ نماینده شرکت پاکسان به ش. م ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و هوشنگ بالازاده نیری به ش. م ۰۰۵۰۲۲۰۶۲۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا شریفی به ک. م ۰۰۴۷۵۵۵۲۰۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضا مشترک مدیرعامل و مهدی حشمتی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری و قراردادهای متعارف جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل مطابق صورتجلسه قبلی کماکان نافد و معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۹۸۱۴۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972488
آگهی تصمیمات شرکت به پخش سهامی عام شماره ثبت۱۵۱۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مشترک یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهدی حشمتی به ک م ۰۰۳۶۷۹۵۰۷۰ همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی و مراسلات اداری و قراردادهای جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۶۴۷۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112722
آگهی تغییرات شرکت به بخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

به استناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا شریفی به شماره ملی۰۰۴۷۵۵۵۲۰۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر به شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حمید مستورتهرانی به شماره ملی۰۰۳۹۷۳۶۳۹۳ به نمایندگی از شرکت پاکسان سهامی عام به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۴۹۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای هوشنگ بالازاده نیری به شماره ملی۰۵۰۲۲۰۶۲۴ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عبدالعلی نجفی به شماره ملی۲۵۷۱۶۱۶۸۰۳ به نمایندگی از شرکت صنعتی بهشهر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۱۸۰۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امید سعیدی نژاد به شماره ملی۱۳۷۳۹۲۳۶۶۰ به نمایندگی از شرکت بهپاک به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و برات با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه مهر شرکت و یا با امضای مشترک یکی از اعضای هیئت مدیره و آقای مهدی حشتمی به شماره ملی۰۰۳۶۷۹۵۰۷۰ به همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر اسناد عادی و نامه‌های اداری و قراردادهای متعارف جاری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۷۳۱۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112759
آگهی تغییرات شرکت به پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۵/۰۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ سهم۰۰۰/۱ ریالی با نام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردید. پ۱۶۷۳۱۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149034
آگهی تغییرات شرکت به پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

پیرو آگهی شماره ۱۳۹۲۰۳۹۰۰۹۰۶۰۰۰۲۵۱ مورخ ۱۷/۴/۹۲ تاریخ صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه ۸/۱۱/۹۱ صحیح میباشد. پ۱۶۹۱۰۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171221
آگهی تغییرات شرکت به پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۰۱۶۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305696
آگهی تغییرات شرکت به پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ و شرکت پاکسان به ش ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ و شرکت صنعتی بهپاک به ش ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ و شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین به ش ملی ۱۰۱۰۱۹۸۲۵۲۹ و شرکت سرآمد صنایع بهشهر به ش ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۱۷۶۴۵۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360644
آگهی تغییرات شرکت به پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای حمید مستورطهرانی با کدملی ۰۰۳۹۷۳۶۳۹۳ به نمایندگی شرکت پاکسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای هوشنگ بالازاده نیری با کدملی ۰۰۵۰۲۲۰۶۲۴ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالعلی نجفی با کدملی ۲۵۷۱۶۱۶۸۰۳ به نمایندگی شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدعلی ضیغمی با کدملی ۵۹۳۹۴۴۷۶۲۷ به نمایندگی شرکت صنعتی بهپاک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای علیرضا شریفی با کدملی ۰۰۴۷۵۵۵۲۰۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مشترک آقای علیرضا شریفی (مدیرعامل) و آقای مهدی حشمتی به همراه مهر شرکت معتبر بوده و سایر اسناد عادی و نامه‌های اداری و قراردادهای متعارف جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۸۱۳۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394013
آگهی تغییرات شرکت به پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضاء متفق دو عضو هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مشترک یکی از اعضاء هیات‎مدیره و آقای مهدی حشمتی با کدملی ۰۰۳۶۷۹۵۰۷۰ به همراه مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی و مراسلات اداری و قراردادهای متعارف جاری با امضاء مدیرعامل و به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۷۹۵۴۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1504919
آگهی تغییرات شرکت به پخش سهامی عام شماره ثبت ۱۵۱۳۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۴۴۱۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586305
آگهی تغییرات شرکت به پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای حمید مستور طهرانی با کد ملی ۰۰۳۹۷۳۶۳۹۳ به نمایندگی ازشرکت پاکسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای هوشنگ بالازاده نیری باکدملی ۰۰۵۰۲۲۰۶۲۴ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای عبدالعلی نجفی باکدملی۲۵۷۱۶۱۶۸۰۳ به نمایندگی شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹ به سمت عضو هیأت مدیره آقای سیامک ربیعی باکدملی۰۶۵۰۱۳۷۷۷۹ به نمایندگی شرکت صنعتی بهپاک به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ به سمت عضو هیأت مدیره آقای جواد ظهیری باکدملی۲۸۰۲۳۸۱۶۷۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر به شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات با امضاء متفق دوعضوهیأت مدیره همراه با مهرشرکت ویا با امضاءمشترک یکی ازاعضاء هیأت مدیره وآقای مهدی حشمتی با کدملی۰۰۳۶۷۹۵۰۷۰به همراه مهرشرکت معتبربوده وسایراسناد عادی ونامه‌های اداری و قراردادهای متعارف جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۰۶۰۳۹۹۸۴۸۶۶۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614702
آگهی تغییرات شرکت به پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۳ و نامه شماره ۲۶۵۷۶۹ , ۱۲۱ مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام تماما پرداخت شده از محل آورده نقدی افزایش یافت و مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۱۰۵۰/۹۳ , ۱۰۴ مورخ ۱۸/۰۶/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه کارگر شمالی پرداخت گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید. پ۹۳۰۶۲۳۱۶۹۷۶۸۴۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9646065
آگهی تصمیمات شرکت به پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۹/۹۱ واصل گردید: هوشنگ بالازاده نیری به ک. م ۰۰۵۰۲۲۰۶۲۴ بنمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به ش. م ۱۰۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ بجای مرتضی رضی زاده بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد حسن رضوانفر به ک. م ۰۰۴۶۳۴۷۱۶۱ بنمایندگی شرکت صنعتی بهشهر به ش. م ۱۰۱۰۰۲۱۸۰۳۴ امید سعیدی نژاد به ک. م ۱۳۷۳۹۲۳۶۶۰ بنمایندگی شرکت بهپاک به ش. م ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره و حمید مستورطهرانی به ک. م ۰۰۳۹۷۳۶۳۹۳ نماینده شرکت پاکسان به ش. م ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و هوشنگ بالازاده نیری به ش. م ۰۰۵۰۲۲۰۶۲۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا شریفی به ک. م ۰۰۴۷۵۵۵۲۰۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضا مشترک مدیرعامل و مهدی حشمتی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری و قراردادهای متعارف جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل مطابق صورتجلسه قبلی کماکان نافد و معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9999907
آگهی تصمیمات شرکت به پخش سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. انجام امور حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا از موضوع فعالیت شرکت حذف گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ماده ۷۵ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح و یک بند به شرح مندرج به مفاد آن اضافه گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10240190
آگهی تغییرات شرکت به پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۸/۸۹ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره و یا با امضای مشترک یکی از اعضای هیئت مدیره و مهدی حشمتی به کد ملی ۰۰۳۶۷۹۵۰۷۰ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10436297
آگهی تصمیمات شرکت به پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۲/۹۱ حمید مستور طهرانی به کدملی۰۰۳۹۷۳۶۳۹۳ به نمایندگی از شرکت پاکسان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ و مرتضی رضی زاده به کدملی۱۲۸۷۶۲۴۴۴۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ و حسن رضوانفر به کدملی۰۰۴۶۳۴۷۱۶۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی بهشهر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۸۰۳۴ و امید سعیدی نژاد به کدملی۱۳۷۳۹۲۳۶۶۰ به نمایندگی از شرکت بهپاک به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ تعیین و حمید مستورطهرانی به سمت رئیس هیئت مدیره , مرتضی رضی زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، علیرضا شریفی به کدملی۰۰۴۷۵۵۵۲۰۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر سهامی خاص به شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و یا با امضاء مشترک یکی از اعضا هیئت مدیره و مهدی حشمتی به کدملی۰۰۳۶۷۹۵۰۷۰ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و قراردادهای متعارف جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکمت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10691939
آگهی تصمیمات شرکت به پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا صحرایی به کدملی ۲۷۰۸۷۲۵۷۱۸ بنمایندگی از شرکت پاکسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ جواد ظهیری به کدملی ۲۸۰۲۳۸۱۶۷۹ بنمایندگی از شرکت بهپاک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ و علیرضا شریفی به کدملی ۰۰۴۷۵۵۵۲۰۳ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳ مرتضی رضی زاده به کدملی ۱۲۸۷۶۲۴۴۴۸ بنمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ حسن رضوانفر به کدملی ۰۰۴۶۳۴۷۱۶۱ بنمایندگی از شرکت صنعتی بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۰۳۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۵/۹۰ جواد ظهیری به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا شریفی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رضا صحرایی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره و یا با امضای مشترک یکی از اعضای هیئت مدیره و مهدی حشمتی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10840519
آگهی تصمیمات شرکت به پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و اسداله نیلی اصفهانی به کدملی۱۲۸۶۳۴۲۳۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10871530
آگهی تغییرات شرکت بهپخش سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۸/۸۸ کلیه اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره یا با امضای مشترک یکی از اعضاء هیئت مدیره و علی سهرابی کیا همراه با مهر شرکت معتبر است و اسناد عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل برابر مصوبات قبلی کماکان نافذ می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814494
آگهی تغییرات شرکت به پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۳۰۴۴۸۴۷۰۳۶۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12921104
آگهی تغییرات شرکت به پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

آگهی تغییرات شرکت به پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید مقیم زاده با کدملی۰۰۳۹۹۰۷۶۶۱ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰به سمت رئیس هیأت مدیره آقای محمدرضا حیدری باکدملی۳۲۵۰۷۱۱۲۸۴ به نمایندگی شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهرزرین (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای عبدالعلی نجفی باکدملی۲۵۷۱۶۱۶۸۰۳به نمایندگی شرکت پاکسان (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به سمت عضو هیأت مدیره آقای سیامک ربیعی باکدملی ۰۶۵۰۱۳۷۷۷۹به نمایندگی شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵به سمت عضو هیأت مدیره وآقای جواد ظهیری کدملی۲۸۰۲۳۸۱۶۷۹بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری سرآمدصنایع بهشهر (سهامی خاص) شناسه م ۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادارواسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته و برات با امضاء متفق دو عضوهیأت مدیره به همراه مهرشرکت معتبر بوده وسایراسناد عادی و نامه‌های اداری و قراردادهای متعارف جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13256667
آگهی تغییرات شرکت به پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا حیدری باکدملی ۳۲۵۰۷۱۱۲۸۴ به نمایندگی ازشرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهرزرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و جواد ظهیری با کدملی ۲۸۰۲۳۸۱۶۷۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالعلی نجفی باکدملی ۲۵۷۱۶۱۶۸۰۳ به نمایندگی شرکت پاکسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به سمت عضوء هیئت مدیره و محمد هادی مظاهری تهرانی با کدملی ۰۳۸۶۲۱۸۵۱۱ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و سیامک ربیعی باکدملی ۰۶۵۰۱۳۷۷۷۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی بهپاک ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ به شناسه ملی به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اوراق بهادارو اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادهای شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت مدیره و درغیاب ایشان رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهرشرکت معتبر بوده وسایراسناد عادی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۰۲۶۲۲۹۹۴۴۴۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13327049
آگهی تغییرات شرکت به پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا حیدری باکدملی ۳۲۵۰۷۱۱۲۸۴ به نمایندگی ازشرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهرزرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹ به سمت نایب هیئت مدیره و جواد ظهیری با کدملی ۲۸۰۲۳۸۱۶۷۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳ به سمت عضوء هیئت مدیره و عبدالعلی نجفی باکدملی ۲۵۷۱۶۱۶۸۰۳ به نمایندگی شرکت پاکسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به سمت عضوء هیئت مدیره و حمید مقیم زاده با کدملی ۰۰۳۹۹۰۷۶۶۱ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیامک ربیعی باکدملی ۰۶۵۰۱۳۷۷۷۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی بهپاک ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ به شناسه ملی به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اوراق بهادارو اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادهای شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت مدیره و درغیاب ایشان رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهرشرکت معتبر بوده وسایراسناد عادی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۲۰۸۸۶۶۴۷۰۴۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13376559
آگهی تغییرات شرکت به پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت ازمبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال به مبلغ۱۰۰۰میلیارد ریال منقسم به یک میلیارد سهم عادی یکهزار ریالی با نام تماما" پرداخت شده از محل مطالبات حال شده وآورده نقدی طی گواهی شماره ۴۵۵/۳۰۲۷/۷۵مورخ ۹/۱۲/۹۵بانک صادرات شعبه بلوار استاد معین تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح شد و ذیل ثبت ازلحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ۹۶۰۱۱۹۶۶۹۴۱۳۶۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492713
آگهی تغییرات شرکت به پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی صفوی نژاد با کدملی ۲۰۹۱۸۱۸۶۱۵ به جای آقای محمد رضا حیدری با کدملی ۳۲۵۰۷۱۱۲۸۴ بنمایندگی از طرف شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) و آقای حمید مقیم زاده با کدملی ۰۰۳۹۹۰۷۶۶۱ به جای آقای جواد ظهیری با کدملی ۲۸۰۲۳۸۱۶۷۹ بنمایندگی از طرف شرکت سرآمد صنایع بهشهر (سهامی خاص) جهت حضور در هیئت مدیره شرکت به پخش (سهامی عام) معرفی شدند. آقای حمید مقیم زاده با کدملی ۰۰۳۹۹۰۷۶۶۱بنمایندگی از طرف شرکت سرآمد صنایع بهشهر (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی صفوی نژاد با کدملی ۲۰۹۱۸۱۸۶۱۵ بنمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالعلی نجفی با کدملی ۲۵۷۱۶۱۶۸۰۳ بنمایندگی از طرف شرکت پاکسان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد هادی مظاهری تهرانی با کدملی ۰۳۸۶۲۱۸۵۱۱ بنمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع بهشهر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیامک ربیعی با کدملی ۰۶۵۰۱۳۷۷۷۹ بنمایندگی از طرف شرکت صنعتی بهپاک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادهای شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۴۱۱۲۴۰۷۱۹۸۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13653530
آگهی تغییرات شرکت به پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ تصویب شد د روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. سازمان حسابرسی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۶۰۷۱۹۲۴۴۹۴۹۳۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13758040
آگهی تغییرات شرکت به پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

آگهی تغییرات شرکت به پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پاکسان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ شرکت صنعتی بهپاک به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ شرکت سرآمد صنایع بهشهر به شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳ شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13939405
آگهی تغییرات شرکت به پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید مقیم زاده با کدملی ۰۰۳۹۹۰۷۶۶۱به نمایندگی از شرکت سرآمد صنایع بهشهر به شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳ بعنوان رئیس هیأت مدیره. آقای سیامک ربیعی با کدملی۰۶۵۰۱۳۷۷۷۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی بهپاک به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره. آقای عبدالعلی نجفی با کدملی۲۵۷۱۶۱۶۸۰۳ به نمایندگی از شرکت پاکسان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ بعنوان عضو هیأت مدیره. آقای جعفر بیرالوند با کدملی۰۰۵۷۴۱۶۸۳۴ به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹ بعنوان عضو هیأت مدیره. آقای محمدهادی مظاهری تهرانی با کدملی ۰۳۸۶۲۱۸۵۱۱به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ بعنوان عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادارواسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادهای شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی ازاعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهرشرکت و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل، به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی و مراجع قضایی و نیز صاحبان سهام و داشتن حق امضاء از طرف شرکت. نصب، عزل و قبول استعفاءکلیه کارکنان و مأموران شرکت ونیز اعضاء هیأت مدیره شرکتهای فرعی و تعیین و تغییرشغل و سمت، حقوق و مزایا، پاداش و پورسانت وسایرشرایط استخدامی از قبیل ترفیع، اخراج، مرخصی، بازنشستگی، مستمری وراث وغیره با رعایت قوانین و نیز تصویب ساختارسازمانی و تصویب وانجام مأموریت‌ها. تنظیم و تعیین سیاستهای مالی شرکت و ارائه به هیأت مدیره جهت تصویب. وصول مطالبات و تأدیه بدهیهای شرکت اعم از اصل و بهره و سایر متفرعات. صدور، پرداخت، قبولی، ظهرنویسی و واخواست کلیۀ اوراق تجارتی. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت‌ها و مؤسسات با رعایت مقررات پس از تصویب هیأت مدیره. انعقاد هرگونه قرارداد در حدود موضوع فعالیتهای شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و تغییر و تبدیل آن از قبیل خرید و فروش، معاوضه، اجاره، مناقصه، مزایده و غیره و فی الجمله انجام کلیۀ عملیات و معاملاتی که با موضوع شرکت مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط پیدا کند (از طریق قرارداد یا صورتحساب خرید و فروش) و نیز اختیار خاتمه قراردادها و معاملات مزبور. اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی مورد نیاز شرکت از طریق قراردادهای پیمانکاری، امانی و غیرآن. اجاره، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از آنها در تمام مراحل و مراجع و تخلیۀ عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره و اجرای آن. تعیین تکلیف ضایعات، برگشتی‌ها و کالاهای رسوبی و کم گردش و نیز تعیین و تأیید و تغییر دوره‌های پرداخت، تخفیفات، مارژین‌ها، جوایز کالایی، ترویج فروش، هدایا و امثالهم. اقامۀ هرگونه دعوی یا دفاع از هرگونه دعوی، صلح دعاوی یا انصراف آن، تسلیم به دعوی، اعمال کلیۀ اختیارات راجع به امر دعوی و دادرسی از قبیل تجدید نظرخواهی، فرجام، ادعای جعل و تعیین جاعل، ارجاع دعوی به دادرسی، تعیین نماینده و داور با اختیار صلح و سازش یا بدون آن و به طورکلی استفاده از کلیۀ حقوق و تکالیف ناشی از قانون و مقررات داوری مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری ۱۳۷۶، تعیین وکیل با حق توکیل به غیرو یا بدون آن، تعیین مصدق و کارشناس، استرداد دعوی و مطالبه خسارات، دعوی جلب شخص ثالث، ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعوی ثالث و متقابل، تقاضای تأمین خواسته و توقیف اشخاص و اموال، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، تعقیب کلیۀ عملیات اجرایی از قبیل درخواست صدور برگ اجرایی و اخذ محکوم به در محاکم و ادارات و دوایر ثبت اسناد. شرکت و تصمیم گیری در مجامع عمومی عادی، فوق العاده و عادی بطور فوق العاده شرکت‌های فرعی (تابع و وابسته) اصالتا یا وکالتا (با معرفی نماینده) و نیزتشکیل یا انحلال وتوقف کانال‌های توزیع. تعیین میزان استهلاک‌ها و اندوخته‌های لازم، تهیه صورت دارایی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس با رعایت مقررات مواد ۲۳۴ و ۲۳۸ لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. تنظیم صورتهای مالی و گزارش فعالیتهای هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. - سایر اختیارات مصرح در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت. - مدیرعامل می‌تواند انجام بخشی از وظایف و اختیارات خود را، به نماینده یا نمایندگانی به انتخاب خود جهت مراجعه به ارگانها، نهادهای دولتی، غیردولتی و شبه دولتی و همچنین دفاتر اسناد رسمی، دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، مراجع قضایی، محاکم و شوراهای حل اختلاف، جهت امضاء اسنادی از قبیل اسناد رهنی و فک رهن، وکالتنامه‌های تنظیمی تفویض نمایند. پ۹۶۱۲۲۲۶۹۸۱۳۸۶۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188676
آگهی تغییرات شرکت به پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۷۰۶۰۵۶۹۲۵۶۵۱۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14323603
آگهی تغییرات شرکت به پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز پورمحمدی رودسری با کدملی ۲۶۹۱۰۴۰۲۵۹ به نمایندگی شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مجید محسنی مجد با کدملی ۱۲۸۲۹۰۸۸۴۷ به جای آقای سیامک ربیعی به کدملی ۰۶۵۰۱۳۷۷۷۹ به نمایندگی شرکت صنعتی بهپاک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و آقای کورش عبدلی با کدملی ۳۹۳۲۳۵۷۴۶۹ به نمایندگی شرکت سرآمد صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳ به سمت عضو هیات مدیره و آقای عبدالعلی نجفی با کدملی۲۵۷۱۶۱۶۸۰۳ به نمایندگی شرکت پاکسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمد هادی مظاهری تهرانی با کدملی ۰۳۸۶۲۱۸۵۱۱ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادهای شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی ازاعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهرشرکت و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل، به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی و مراجع قضایی و نیز صاحبان سهام و داشتن حق امضاء از طرف شرکت. نصب، عزل و قبول استعفاءکلیه کارکنان و مأموران شرکت ونیز اعضاء هیات مدیره شرکتهای فرعی و تعیین و تغییرشغل و سمت، حقوق و مزایا، پاداش و پورسانت وسایرشرایط استخدامی از قبیل ترفیع، اخراج، مرخصی، بازنشستگی، مستمری وراث وغیره با رعایت قوانین و نیز تصویب ساختارسازمانی و تصویب وانجام مأموریت‌ها. تنظیم و تعیین سیاستهای مالی شرکت و ارائه به هیات مدیره جهت تصویب. وصول مطالبات و تأدیه بدهیهای شرکت اعم از اصل و بهره و سایر متفرعات. صدور، پرداخت، قبولی، ظهرنویسی و واخواست کلیۀ اوراق تجارتی. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت‌ها و مؤسسات با رعایت مقررات پس از تصویب هیات مدیره. انعقاد هرگونه قرارداد در حدود موضوع فعالیتهای شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و تغییر و تبدیل آن از قبیل خرید و فروش، معاوضه، اجاره، مناقصه، مزایده و غیره و فی الجمله انجام کلیۀ عملیات و معاملاتی که با موضوع شرکت مستقیم یا غیر مستقیم ارتباط پیدا کند (از طریق قرارداد یا صورتحساب خرید و فروش) و نیز اختیار خاتمه قراردادها و معاملات مزبور. اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی مورد نیاز شرکت از طریق قراردادهای پیمانکاری، امانی و غیرآن. اجاره، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از آنها در تمام مراحل و مراجع و تخلیۀ عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره و اجرای آن. تعیین تکلیف ضایعات، برگشتی‌ها و کالاهای رسوبی و کم گردش و نیز تعیین و تأیید و تغییر دوره‌های پرداخت، تخفیفات، مارژین‌ها، جوایز کالایی، ترویج فروش، هدایا و امثالهم. اقامۀ هرگونه دعوی یا دفاع از هرگونه دعوی، صلح دعاوی یا انصراف آن، تسلیم به دعوی، اعمال کلیۀ اختیارات راجع به امر دعوی و دادرسی از قبیل تجدید نظرخواهی، فرجام، ادعای جعل و تعیین جاعل، ارجاع دعوی به دادرسی، تعیین نماینده و داور با اختیار صلح و سازش یا بدون آن و به طورکلی استفاده از کلیۀ حقوق و تکالیف ناشی از قانون و مقررات داوری مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری ۱۳۷۶، تعیین وکیل با حق توکیل به غیر و یا بدون آن، تعیین مصدق و کارشناس، استرداد دعوی و مطالبه خسارات، دعوی جلب شخص ثالث، ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعوی ثالث و متقابل، تقاضای تأمین خواسته و توقیف اشخاص و اموال، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، تعقیب کلیۀ عملیات اجرایی از قبیل درخواست صدور برگ اجرایی و اخذ محکوم به در محاکم و ادارات و دوایر ثبت اسناد. شرکت و تصمیم گیری در مجامع عمومی عادی، فوق العاده و عادی بطور فوق العاده شرکت‌های فرعی (تابع و وابسته) اصالتا یا وکالتا (با معرفی نماینده) و نیزتشکیل یا انحلال و توقف کانال‌های توزیع. تعیین میزان استهلاک‌ها و اندوخته‌های لازم، تهیه صورت دارایی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس با رعایت مقررات مواد ۲۳۴ و ۲۳۸ لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. تنظیم صورتهای مالی و گزارش فعالیتهای هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. سایر اختیارات مصرح در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت. مدیرعامل می‌تواند انجام بخشی از وظایف و اختیارات خود را، به نماینده یا نمایندگانی به انتخاب خود جهت مراجعه به ارگانها، نهادهای دولتی، غیردولتی و شبه دولتی و همچنین دفاتر اسناد رسمی، دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، مراجع قضایی، محاکم و شوراهای حل اختلاف، جهت امضاء اسنادی از قبیل اسناد رهنی و فک رهن، وکالتنامه‌های تنظیمی تفویض نمایند. پ۹۷۰۸۲۹۶۰۷۵۵۶۷۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه