مخابرات ایران

شرکت مخابرات ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103647290
بزرگراه همت بلوار سردار جنگل پلاك 2 1476656763
13
افراد
30
آگهی‌ها
325081
شماره ثبت
1387/4/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 691802
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایرانسهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بزرگراه همت بلوار سردار جنگل پلاک ۲ کدپستی ۱۴۷۶۶۵۶۷۷۶۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۳۰۲۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011018
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۸/۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای شرکت کارگذاری سهام عدالت استان اصفهان سهامی خاص و وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت شهریار مهستان سهامی عام و شرکت توسعه اعتماد مبین سهامی خاص و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران سهامی خاص تا تاریخ ۸/۱/۱۳۹۳. در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۲۲۰۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011033
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای سید مصطفی سیدهاشمی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت شهریار مهستان سهامی عام با نمایندگی آقای مسعود مهردادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و وزارت امور اقتصادی و دارایی با نمایندگی آقای علی اصغر عمیدیان به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه اعتماد مبین سهامی خاص با نمایندگی آقای علی بقائی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگذاری سهام عدالت استان اصفهان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد روح اللهی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مظفر پوررنجبر به شماره ملی ۴۸۹۹۳۴۷۶۵۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۳. در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۲۲۰۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1111564
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۶/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: اختیارات هیات مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید: چکهای مربوط به حسابهای بانکی اصلی شرکت و اوراق بهادار با امضای متفق یک نفر از آقایان مظفر پور رنجبر مدیرعامل یا سید مصطفی سیدهاشمی رئیس هیات مدیره و یک نفر از آقایان محمد روح اللهی یا علی اصغر عمیدیان اعضای هیات مدیره و یک نفر از آقایان کمال بیگدلی معاون اداری و مالی مدیرعامل یا محمدرضا شیرازی مدیرکل امور مالی ممهور به مهر شرکت خواهد بود. کلیه چکهای مربوط به حسابهای بانکی شرکت که بابت حقوق و دستمزد کارکنان و مدیران شرکت ارتباطات زیر ساخت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شرکت ایرانسل و سایر چکهای دارای مبالغ کمتر از ۵۰ میلیارد ریال با امضا صاحبان امضا مجاز صادر خواهد شد. در خصوص پرداختهای بیش از ۵۰ میلیارد ریال چکهای مربوطه با امضای متفق مظفر پوررنجبر مدیرعامل یا سید مصطفی سیدهاشمی رئیس هیات مدیره و علی اصغر عمیدیان یا محمد روح اللهی اعضای هیات مدیره و کمال بیگدلی معاون اداری و مالی مدیرعامل یا محمدرضا شیرازی مدیرکل امور مالی صادر خواهد شد. پ۱۶۷۳۳۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1116770
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت صادرات و واردات کلیه تجهیزات و خدمات مخابراتی الحاق گردید. پ۱۶۷۵۹۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1208077
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. پ۱۷۲۰۶۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1386741
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۹۲۸۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1598120
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصراله جهانگرد ک م ۰۰۴۶۲۹۳۱۳۲ به نمایندگی وزارت امور اقتصاد و داراریی بعنوان عضو هیأت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند پ۹۳۰۶۰۹۹۳۳۱۱۹۷۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9778174
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای وفا غفاریان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر یوسف پور بسمت عضو هیئت مدیره و آقای صابر فیضی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی مرجانی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد کریم پور بسمت عضو هیئت مدیره و آقای کاظم ابراهیمی صدرآبادی بسمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای سید ابوالفضل فاطمی زاده بسمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای صابر فیضی بسمت بسمت مدیرعامل. در تاریخ ۲۲/۲/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9933139
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۵/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید. در تاریخ ۶/۱۱/۸۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10202458
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت توسعه اعتماد مبین سهامی خاص با نمایندگی آقای وفا غفاریان به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای سید مصطفی سیدهاشمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت شهریار مهستان سهامی عام با نمایندگی آقای مسعود مهردادی به سمت عضو هیئت مدیره و وزارت امور اقتصادی و دارایی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگذاری سهام عدالت سهامی خاص به سمت عضو هیئت مدیره و آقای صابر فیضی به شماره ملی ۵۶۷۹۳۷۰۷۴۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۹/۱۳۹۰. ۲ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10387693
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۸۷ به تصویب رسید. در تاریخ ۷/۷/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10405314
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بزرگراه همت بلوار سردار جنگل پلاک ۲ کدپستی ۱۴۷۶۶۵۶۷۷۶۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10543407
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدابوالفضل فاطمی زاده و آقای کاظم ابراهیمی صدرآبادی به عنوان عضو علی البدل و آقای محمد کرم پور و آقای ناصر یوسف پور و آقای صابر فیضی و آقای وفا غفاریان و آقای مهدی مرجانی تا تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۹. در تاریخ ۱۸/۰۱/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10559178
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و فناوران اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۸/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10940228
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۹/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۹/۹/۱۳۹۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه اعتماد مبین سهامی خاص و وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت شهریار مهستان سهامی عام و شرکت کارگذاری سهام عدالت سهامی خاص و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران سهامی خاص تا تاریخ ۹/۹/۱۳۹۰. در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13103933
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (شامل ترازنامه و حساب سود و زیان) سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ شرکت به تصویب رسید سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به۲۲/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب گردید روزنامه‌های کثیرالانتشار فناوران و دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۸۱۰۱۷۳۶۲۶۴۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13365051
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۵ و تاییدیه شماره ۲۳۷۱۱/۴۱ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دولت جمهوری اسلامی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت اصفهان به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره مجددا انتخاب گردیدند پ۹۶۰۱۰۶۸۸۲۱۰۲۸۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13396182
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۳۷۱۱/۴۱ مورخ ۲۹/۱۰/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مظفر پوررنجبر (کدملی ۴۸۹۹۳۴۷۶۵۰) به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی و لطیف وصلی (کدملی ۲۶۱۹۵۹۴۰۸۱) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت اصفهان به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. سید مصطفی سید هاشمی (کدملی ۱۵۵۱۷۸۱۱۷۴)، علی بقائی (کدملی ۱۲۸۸۷۸۲۰۸۱) و سید وحید رضا توکلی صبور (کدملی ۰۹۳۷۷۱۶۹۸۷) به ترتیب در سمت‌های رئیس، نایب رئیس و دبیر (منشی) هیئت مدیره ابقاء شدند. پ۹۶۰۲۰۲۴۹۳۸۲۸۲۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431619
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۳۷۱۱/۴۱ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان برات قنبری (کدملی ۱۶۳۹۰۳۹۳۳۳) به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به سمت رئیس هیأت مدیره و مظفر پوررنجبر (کدملی ۴۸۹۹۳۴۷۶۵۰) به نمایندگی از شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ولطیف وصلی (کدملی ۲۶۱۹۵۹۴۰۸۱) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت هرمزگان (سهامی عام)، حمیدرضا رفیعی (کدملی ۲۰۶۲۸۸۷۳۵۳) به نمایندگی از شرکت توسعه اعتمادمبین (سهامی خاص) و بابک تراکمه (کدملی ۲۲۹۸۹۰۷۰۰۵) به نمایندگی از شرکت شهریار مهستان (سهامی عام) به سمت اعضای هیأت مدیره و سیدوحیدرضا توکلی صبور (کدملی ۰۹۳۷۷۱۶۹۸۷) به سمت دبیر (منشی) هیئت مدیره وآقای رسول سرائیان (کدملی ۱۲۸۱۶۸۶۷۵۱) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند پ۹۶۰۲۲۵۴۳۰۱۷۷۷۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431817
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۳۷۱۱/۴۱ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای برات قنبری به شماره ملی۱۶۳۹۰۳۹۳۳۳ به نمایندگی از شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۲۱۷۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای مظفر پوررنجبر به شماره ملی۴۸۹۹۳۴۷۶۵۰ به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقایان بابک تراکمه به شماره ملی ۲۲۹۸۹۰۷۰۰۵ به نمایندگی از شرکت شهریار مهستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸ و لطیف وصلی به شماره ملی ۲۶۱۹۵۹۴۰۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت اصفهان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹ و حمید رضا رفیعی به شماره ملی ۲۰۶۲۸۸۷۳۵۳ به نمایندگی از شرکت توسعه اعتماد مبین (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۷۸۴۱۰ بعنوان اعضاء هیأت مدیره و آقای سید وحیدرضا توکلی صبور به کدملی ۰۹۳۷۷۱۶۹۸۷ به سمت منشی و آقای رسول سرائیان (شماره ملی ۱۲۸۱۶۸۶۷۵۱) خارج از اعضاء هیأت مدیره، بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت باقیمانده از مأموریت هیأت مدیره انتخاب و جایگزین نمایندگان قبلی گردیدند پ۹۶۰۲۲۵۶۹۹۳۱۸۳۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431819
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۳۷۱۱/۴۱ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بخشی از اختیارات هیئت مدیره (موضوع ماده ۳۷ اساسنامه) بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض شد: ۱ ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ ۱ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۳ ۱ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۴ ۱ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی وکلیه امتیازات متصوره. ۵ ۱ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار واسترداد آنها با رعایت مصوبات هیئت مدیره. ۶ ۱ اخذ تسهیلات از بانکها، موسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، شرکتها و موسسات مالی مورد تائید بانک مرکزی، با رعایت مقررات مندرج در اساسنامه شرکت و ضوابط مربوطه در چارچوب بودجه مصوب. ۷ ۱ تحصیل تسهیلات از بانکها، موسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، شرکتها و موسسات مالی و هرگونه تصمیم گیری درامور رفاهی و درمانی مربوطه، با رعایت مقررات اساسنامه شرکت و آئین نامه‌های مصوب معاملات و امور رفاهی و معیشتی کارکنان. ۸ ۱ انتخاب یا جایگزینی بانکهای عامل (اعم از دولتی یا خصوصی)، موسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و اتخاذ تصمیم درخصوص نحوه همکاری با آنها برابرآئین نامه مصوب. ۹ ۱ پیشنهاد تغییرات در ساختار سازمانی شرکت مخابرات ایران وشرکتهای تابعه آن برای تصویب به هیأت مدیره. ۱۰ ۱ پیگیری و اجرای فرآیندهای استخدامی کارکنان جدید در شرکت مخابرات ایران وشرکتهای تابعه، برابر آئین نامه مصوب استخدامی کارکنان. ۱۱ ۱ رهن گذاردن اموال شرکت در مقابل اخذ تسهیلات مصوب، اعم از منقول، غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا. ۱۲ ۱ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری، دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه کیفری چه حقوقی، در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، باحق حضور درجلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام و واخواهی، و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا با داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح تا مبلغ ده میلیارد ریال، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوع ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۱۳ ۱ پیشنهاد و ارائه خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت به هیأت مدیره و پیگیری اجرای آن پس از تصویب در هیأت مدیره. ۱۴ ۱ اتخاذ تصمیم درخصوص جذب مشاور داخلی و خارجی (جذب مشاور خارجی تا سقف ۵۰۰ هزار دلار در سال)، گروه مشاورین و کارشناسان داخلی. ۱۵ ۱ کلیه اختیارات راجع به اداره امور شرکت و اتخاذ تصمیم برای نحوه اجرای تصمیمات هیئت مدیره. ۱۶ ۱ امضاء کلیه مکاتبات با ادارات و طرفهای تجاری و اشخاص حقیقی، حقوقی ومراجع رسمی. ۱۷ ۱ تصمیم گیری درخصوص فروش اموال منقول مازاد حسب صلاحدید و اعطای مجوز فروش آنها در حوزه شرکتهای تابعه با پیشنهاد هیأت مدیره شرکت مربوطه، برابر آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب و مقررات مربوطه. ۱۸ ۱ اجرای ضوابط مقرر در پرداختهای حقوق و مزایای کارکنان در سطح شرکت مخابرات ایران و شرکتهای تابعه و تصمیم گیری در ارتباط با پرداختهای تشویقی به کارکنان شرکت مخابرات ایران در قبال خدمات شایسته، برابرآئین نامه مصوب. ۱۹ ۱ اجرای مقررات مصوب درخصوص متقاضیان تلفن ثابت و سیار، برابر مقررات مربوط به واگذاری خدمات یاد شده از طریق شرکتهای تابعه. ۲۰ ۱ اجرای امور آموزش‌های کاربردی و ارتقاء سطح کیفی کارکنان و موافقت با اعطای بورسهای تحصیلی مورد نیاز، برابر آئین نامه مصوب. ۲۱ ۱ پیگیری و نظارت بر حسن اجرای وظایف ونظارت بر امور مدیریت، نظام مالی، بازرسی و حسابرسیهای لازم شرکتهای تابعه. ۲۲ ۱ تصمیم گیری درخصوص انتصاب مدیران و کارکنان شرکت مخابرات ایران، جابجائی کارکنان بین شرکتهای تابعه، ماموریت به خارج یا داخل شرکت، بازنشستگی، بازخریدی، مرخصی بدون حقوق، خدمت نیمه وقت بانوان، توبیخ، تذکر، استعفا، اخراج، آماده به خدمت و خاتمه خدمت کارکنان شرکت مخابرات ایران و صدور احکام مربوطه، مطابق آئین نامه مصوب. ۲۳ ۱ ارائه گزارشهای مربوط به تعهدات شرکت که موجب تغییر و تعدیل در سود سهام می‌شود، بعد از تصویب در هیأت مدیره. ۲۴ ۱ پیشنهاد انتصاب اعضاء هیئت مدیره شرکتهای تابعه به هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، برابرآئین نامه مصوب. ۲۵ ۱ صدور و ابلاغ احکام هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای گروه (شرکتهای تابعه) پس از تصویب در هیأت مدیره و انجام سایر مراحل قانونی. ۲۶ ۱ تهیه و تنظیم بودجه تلفیقی دوره‌ای و سالانه شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب. ۲۷ ۱ تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی دوره‌ای و سالانه شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب. ۲۸ ۱ اخذ گزارشات حسابرسی (صورتهای مالی، افزایش سرمایه) و هماهنگی با سازمان بورس اوراق بهادار. ۲۹ ۱ تهیه و پیشنهاد کلیه آئین نامه‌های مورد نیاز و اخذ مصوبه هیأت مدیره و نظارت بر حسن اجرای آن در شرکت و شرکتهای تابعه. ۳۰ ۱ اجرای کلیه آئین نامه‌های مصوب هیأت مدیره ونظارت برحسن اجرای آن در شرکت مخابرات ایران وشرکتهای تابعه. ۳۱ ۱ اتخاذ تصمیم درخصوص ماموریتهای خارج از کشور کارکنان و مدیران شرکت مخابرات ایران و شرکتهای تابعه، برابر آئین نامه مصوب. ۳۲ ۱ امضاء اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی برای انتقال آن دسته از اموال غیرمنقول شرکت که از سوی هیأت مدیره تعیین تکلیف شده، اعم از خرید و فروش و معاوضه. ۲ کلیه چکهای مربوط به حسابهای بانکی، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت، بشرح ذیل امضاء و صادر خواهد شد. ۱ ۲ کلیه چکها و اوراق بهادار شرکت تا سقف ۵ میلیارد ریال و همچنین جابه جایی وجوه بین حسابهای بانکی و سپرده‌ها با امضاء متفق معاون مالی مدیرعامل و یک امضاء از امضاء‌های مدیرکل حسابداری یا مدیرکل بودجه و خزانه داری، ممهور به مهر شرکت. ۲ ۲ کلیه چکها و اوراق بهادار شرکت با مبالغ بیش از ۵ میلیارد ریال تا ۵۰ میلیارد ریال، با امضاء مدیرعامل شرکت و در غیاب وی یکی از اعضاء هیئت مدیره و معاون مالی مدیرعامل، ممهور به مهر شرکت. ۳ ۲ کلیه قراردادها، چکها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با مبالغ بیش از ۵۰ میلیارد ریال، با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب وی یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره، ممهور به مهر شرکت نافذ و معتبر است. تبصره ۱: کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور تا ۵۰ میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و معاون مالی (در غیاب آنان توسط اعضاء هیئت مدیره)، ممهور به مهر شرکت نافذ و معتبر است. تبصره ۲: افتتاح یا انسداد هر نوع حساب به نام شرکت نزد بانکهای داخل و خارج از کشور و مؤسسات قانونی دیگر با امضاء متفق یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل و معاون مالی مدیرعامل انجام خواهد پذیرفت. پ۹۶۰۲۲۵۵۶۳۲۱۴۸۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431822
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۳۷۱۱/۴۱ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به پایان سال مالی ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۴ به تصویب رسید سازمان حسابرسی ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۵ انتخاب گردید روزنامه‌های کثیرالانتشار فناوران و دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیأت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه اعتماد مبین (سهامی خاص) شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۷۸۴۱۰ شرکت شهریار مهستان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸ شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۲۱۷۰ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹ دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت امور اقتصادی و دارایی) شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۰۶۳ پ۹۶۰۲۲۵۳۵۵۴۷۷۱۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13432801
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۵ و تنفس‌های مربوطه و مجوز شماره ۱۱ ۲۳۷۴۸۸ , ۹۶۹ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار ومجوز شماره ۴۱۳۴۳۹ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰ ۶۵۲ ۶۵۵ ۸۷۳ ۴۵ ریال به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۶۰ سهم عادی یکهزار ریالی با نام که تماما پرداخت گردیده است. از محل مطالبات و آورده نقدی طبق گواهی شماره ۱۲۳۸/ ۶۵۰۷۸ مورخه ۹/۲/۹۶ بانک ملت شعبه میر داماد افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردیده است پ۹۶۰۲۲۶۲۸۹۹۶۸۷۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13484531
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
پیرو آگهی با شماره مکانیزه ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۱۶۱۳۸ مورخه ۲۵/۰۲/۱۳۹۶ و به استناد مجوز شماره ۵۶۰۸/۴۱ مورخه ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی، محل افزایش سرمایه علاوه بر آورده نقدی و مطالبات حال شده، سایر اندوخته‌ها نیز می‌باشد که بدین وسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۶۰۴۰۳۶۶۷۳۴۰۱۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13829053
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۴۱۴۳/۴۱ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب آئین نامه اجرایی بند الف لغایت و ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب سال ۱۳۸۰ و آیین نامه اجرایی آن بشرح مذکور در بند ز انتقال کلیه اموال و دارایی‌ها و مطالبات و دیون و تعهدات شرکتهای مخابرات استانهای آذربایجان شرقی شماره ثبت ۵۱۲۷۲۰ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۲۹۴۱۰ و آذربایجان غربی شماره ثبت ۵۱۲۶۶۴ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۴۴۴۷۰ واردبیل شماره ثبت ۵۱۲۷۱۱ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۸۱۴۵۵ واصفهان شماره ثبت ۵۱۲۴۴۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۴۲۶۰ و ایلام شماره ثبت ۵۱۳۱۴۶ شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۲۷۸۰ و بوشهر شماره ثبت ۵۱۲۷۰۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۹۸۲۹ و تهران شماره ثبت ۲۲۸۷۷۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۰۱۹ چهارمحال و بختیاری شماره ثبت ۵۱۲۵۳۲ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۶۹۸۴ و خراسان جنوبی شماره ثبت ۵۱۲۸۶۶ شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۷۸۹۰ و خراسان رضوی شماره ثبت ۵۱۳۷۴۸ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۷۱۶۴۰ و خراسان شمالی شماره ثبت ۵۱۳۱۴۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۰۴۷۵ و خوزستان شماره ثبت ۵۱۴۰۵۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۶۰۵۶۸ و زنجان شماره ثبت ۵۱۲۴۴۴ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۴۸۰ و سمنان شماره ثبت ۵۱۲۵۳۸ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۱۰۱۳۹ و سیستان و بلوچستان شماره ثبت ۵۱۳۶۵۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۴۱۵۰ و فارس شماره ثبت ۵۱۲۶۶۶ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۰۰۱۰ و قزوین شماره ثبت ۵۱۲۷۱۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۶۰۳۲۵ و قم شماره ثبت ۵۱۲۸۶۵ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۹۰۴۶۰ و کردستان شماره ثبت ۵۱۲۵۴۱ شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۷۷۹۱۶ و کرمان شماره ثبت ۵۱۲۵۳۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۷۷۳۷ و کرمانشاه شماره ثبت ۵۱۲۴۳۴ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۹۱۸۶۱ و کهگیلویه و بویراحمد شماره ثبت ۵۱۳۴۳۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۰۹۷۷ و گلستان شماره ثبت ۵۱۳۶۵۶ شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۷۶۵۰ و گیلان شماره ثبت ۵۱۲۷۰۸شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۳۲۷۰۵ و لرستان شماره ثبت ۵۱۳۰۸۹ شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۳۱۱۸۶۱ و مازندران شماره ثبت ۵۱۷۵۸۵ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۷۰۳۴ و مرکزی شماره ثبت: ۵۱۲۵۳۳ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۱۹۴۰ و هرمزگان شماره ثبت ۵۱۲۵۴۲شناسه ملی: ۱۰۸۰۰۱۴۴۲۵۸ و همدان شماره ثبت ۵۱۳۷۴۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۲۹۸۲۲ و یزد شماره ثبت ۵۱۳۶۴۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۴۸۸۹۷ در شرکت مخابرات ایران به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰ ادغام گردید. پ۹۶۱۱۰۱۲۲۷۴۴۲۵۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13884092
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۰۹۹۵/۴۱ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی ش. م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۱۱۳۰۷۴۳۳۹۳۴۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13986076
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ و به موجب مجوز شماره ۳۰۳۵۳ مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی و بموجب نامه شماره ۱۴۹۵۳۲/۱ مورخ ۲۳/۱۲/۹۶ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ساسان جباری ایزدی به شماره ملی ۰۰۵۰۷۷۸۸۱۱ به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به سمت عضوء هیئت مدیره و مهدی صفری به شماره ملی ۰۰۴۹۳۸۵۰۵۴ به نمایندگی از شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۲۱۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و ابراهیم یافتیان به شماره ملی ۰۰۵۲۸۶۳۱۱۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت هرمزگان به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و حمیدرضا رفیعی به شماره ملی ۲۰۶۲۸۸۷۳۵۳ به نمایندگی از شرکت توسعه اعتماد مبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۸۴۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد شهسواری به شماره ملی به نمایندگی از شرکت شهریار مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸ به سمت عضوء هیئت مدیره و سید وحیدرضا توکلی صبور به شماره ملی ۰۹۳۷۷۱۶۹۸۷ به سمت دبیر (منشی) هیئت مدیره و سید مجید صدری به شماره ملی ۰۵۶۹۷۵۲۴۹۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چکهای مربوط به حسابهای بانکی، اوراق بهادار، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت، بشرح ذیل امضاء و صادر خواهد شد: کلیه چکها و اوراق بهادار شرکت و همچنین جابجایی وجوه بین حسابهای بانکی و سپرده‌ها تا مبلغ ۵۰ میلیارد ریال، با امضاء مدیرعامل شرکت و معاون مالی مدیرعامل، در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره، ممهور به مهر شرکت و کلیه چکها و اوراق بهادار شرکت و همچنین جابجائی وجوه بین حسابهای بانکی و سپرده‌ها با مبالغ بیش از ۵۰ میلیارد ریال، با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل، در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره، ممهور به مهر شرکت نافذ و معتبراست. و کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور تا سقف ۵۰ میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یک عضوء هیئت مدیره، در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره، ممهور به مهر شرکت نافذ و معتبر است. وکلیه قراردادها و اسناد تعهدآور با مبالغ بیش از ۵۰ میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یک عضوء هیئت مدیره، در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره، ممهور به مهر شرکت نافذ و معتبر است. و افتتاح یا انسداد هر نوع حساب به نام شرکت نزد بانکهای داخل و خارج از کشور و مؤسسات قانونی دیگر با امضاء متفق یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل و معاون مالی مدیرعامل انجام خواهد پذیرفت. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی وکلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار واسترداد آنها با رعایت مصوبات هیئت مدیره. تحصیل تسهیلات از بانکها، موسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، شرکتها و موسسات مالی مورد تائید بانک مرکزی، با رعایت مقررات مندرج در اساسنامه شرکت و ضوابط مربوطه در چارچوب بودجه مصوب هیئت مدیره. انتخاب یا جایگزینی بانکهای عامل (اعم از دولتی یا خصوصی)، موسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و اتخاذ تصمیم درخصوص نحوه همکاری با آنها برابر آئین نامه مصوب هیئت مدیره. پیشنهاد تغییرات در ساختار سازمانی شرکت و شرکتهای تابعه به هیئت مدیره برای تصویب. پیگیری و اجرای فرآیندهای استخدامی کارکنان جدید در شرکت وشرکتهای تابعه، برابر آئین نامه استخدامی کارکنان مصوب هیئت مدیره و اصلاحیه‌های آن. رهن گذاردن اموال شرکت در مقابل اخذ تسهیلات مصوب، اعم از منقول، غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری، دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه کیفری چه حقوقی، در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور درجلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام و واخواهی، و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا با داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح تا مبلغ ده میلیارد ریال، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوع ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پیشنهاد و ارائه خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت به هیئت مدیره و پیگیری اجرای آن پس از تصویب در هیئت مدیره. اتخاذ تصمیم درخصوص جذب و بکارگیری مشاور داخلی. کلیه اختیارات راجع به اداره امور شرکت و اتخاذ تصمیم برای نحوه اجرای تصمیمات هیئت مدیره. امضاء کلیه مکاتبات با ادارات و طرفهای تجاری و اشخاص حقیقی، حقوقی و مراجع رسمی. تصمیم گیری درخصوص فروش اموال منقول مازاد حسب صلاحدید و اعطای مجوز فروش آنها در شرکتهای تابعه با پیشنهاد هیئت مدیره شرکت مربوطه، برابر آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب هیئت مدیره و سایر مقررات مربوطه. اجرای ضوابط مقرر در پرداختهای حقوق و مزایای کارکنان در سطح شرکت مخابرات ایران و شرکتهای تابعه و تصمیم گیری در ارتباط با پرداختهای تشویقی به کارکنان شرکت مخابرات ایران در قبال خدمات شایسته، برابرآئین نامه مصوب هیئت مدیره. هرگونه تصمیم گیری در امور رفاهی و درمانی پرسنل با رعایت مقررات اساسنامه شرکت و آیین نامه‌های مصوب معاملات و امور رفاهی و معیشتی کارکنان. اجرای امور آموزش‌های کابردی و ارتقاء سطح کیفی کارکنان و موافقت با اعطای بورسهای تحصیلی مورد نیاز، برابر آئین نامه مصوب هیئت مدیره. پیگیری و نظارت بر حسن اجرای وظایف ونظارت بر امور مدیریت، نظام مالی، بازرسی و حسابرسیهای لازم شرکتهای تابعه. تصمیم گیری درخصوص انتصاب معاونین مدیرعامل، مدیران و کارکنان شرکت، مدیران مناطق، جابجائی کارکنان بین شرکتهای تابعه، ماموریت به خارج یا داخل شرکت، بازنشستگی، بازخریدی، مرخصی بدون حقوق، خدمت نیمه وقت بانوان، توبیخ، تذکر، استعفا، اخراج، آماده به خدمت و خاتمه خدمت کارکنان شرکت و صدور احکام مربوطه، مطابق آئین نامه مصوب هیئت مدیره. اجرای مقررات مصوب در خصوص متقاضیان و مشترکین تلفن ثابت و سیار برابر مقررات مربوط به واگذاری خدمات یاد شده. ارائه گزارشهای مربوط به تعهدات شرکت که موجب تغییر و تعدیل در سود سهام می‌شود، بعد از تصویب در هیئت مدیره. پیشنهاد انتصاب اعضاء هیئت مدیره شرکتهای تابعه به هیئت مدیره برابر آئین نامه مصوب هیئت مدیره. صدور و ابلاغ احکام هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتهای تابعه پس از تصویب در هیئت مدیره و انجام سایر مراحل قانونی. تهیه و تنظیم بودجه تلفیقی دوره‌ای و سالانه شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره برای تصویب. تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی دوره‌ای و سالانه شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب. اخذ گزارشات حسابرسی (صورتهای مالی، افزایش سرمایه) و هماهنگی با سازمان بورس اوراق بهادار. تهیه و پیشنهاد کلیه آئین نامه‌های مورد نیاز برای اخذ مصوبه هیئت مدیره و نظارت بر حسن اجرای آن در شرکت و شرکتهای تابعه. اجرای کلیه آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره ونظارت برحسن اجرای آن. اتخاذ تصمیم درخصوص ماموریتهای خارج از کشور کارکنان و مدیران شرکت و شرکتهای تابعه، برابر آئین نامه مصوب هیئت مدیره. امضاء اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی برای انتقال آن دسته از اموال غیرمنقول شرکت که از سوی هیئت مدیره تعیین تکلیف شده، اعم از خرید و فروش و معاوضه. تعیین نرخ فروش محصولات، خدمات و خدمات ارزش افزوده به مشترکین با رعایت مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و موارد ابلاغی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی. پ۹۷۰۱۲۹۸۸۵۱۵۷۳۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14211549
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۱۰۱۳۱ مورخه ۲۶/۴/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند شرکت توسعه اعتماد مبین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۸۴۱۰ شماره ثبت ۳۶۰۱۱۵ شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد مبین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۱۲۳۸ شماره ثبت ۳۸۵۶۷۵ شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۲۱۷۰ شماره ثبت ۳۱۳۳۱۴ شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹ شماره ثبت ۸۱۵۱ دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارائی پ۹۷۰۶۲۰۷۹۹۵۶۰۵۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14211562
آگهی تغییرات شرکت مخابرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۱۰۱۳۱ مورخه ۲۶/۴/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید پ۹۷۰۶۲۰۹۳۰۹۸۶۵۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک