تامین سرمایه نوین

شرکت تامین سرمایه نوین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103584900
تهران خيابان آفريقا بالاتر از خيابان اسفنديار خيابان گل آذين پلاك 23 1915715351
14
افراد
27
آگهی‌ها
321752
شماره ثبت
1387/1/18
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 577331
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوینسهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی به شماره ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۶۶۸۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 587684
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوینسهامی خاص به شماره ثبت۳۲۱۷۵۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود حجاریان کاشانی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام با نمایندگی آقای اصغر عارفی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا فرزین به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام با نمایندگی آقای احمد بدری به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مدیریت کارخانجات روغن کشی بهپاک سهامی خاص با نمایندگی آقای غلامرضا زال پور به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی اقتصاد نوین سهامی خاص با نمایندگی آقای علی معنوی راد به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه معادن روی ایران سهامی عام با نمایندگی آقای ولی نادی قمی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت رهروان دور اندیش سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد بدیعی جاریانی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت تعاونی اعتبار عسکریه خراسان با نمایندگی آقای محمدرضا مروجی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای سید حسین میری به شماره ملی۰۹۳۳۰۶۵۲۹۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۴/۳/۹۱. در تاریخ۲۰/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۶۵۱۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666065
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان سهامی خاص به شماره ثبت۹۳۹۳۹ و شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۳۲۶۰ شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام به شماره ثبت۱۷۷۱۳۲ و شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین سهام خاص به شماره ثبت۲۷۶۴۲۱ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام به شماره ثبت۱۲۲۵۳۹ و شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت۸۶۱۸۰ و موسسه مالی و اعتباری عسکریه و شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۱۰۱۸ و شرکت سرمایه گذاری رهروان دوراندیش به شماره ثبت۳۰۴۲۱۶ تا تاریخ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ در تاریخ۳۱/۰۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۱۲۰۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 689559
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوینسهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمودهکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی نماگر حساب به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۹۰۳۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1012487
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام با نمایندگی آقای اصغر عارفی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سرامد صنایع بهشهر سهامی خاص با نمایندگی آقای غلامرضا زال پور بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام با نمایندگی آقای احمد بدری بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای ولی نادی قمی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین سهامی خاص با نمایندگی آقای علی معنوی راد بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود مهردادفر به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود حجاریان کاشانی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ولی نادی قمی بشماره ملی ۲۰۶۱۹۳۴۶۱۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ ۲ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است مکاتبات اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۵۶۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1127383
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۸۰۵۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534321
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۷۰۰۵۲/۱۲۱مورخ ۱۱/۰۳/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار نظارت برنهادهای مالی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ازموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ شرکت لیزینگ اقتصاد نوین سهام خاص به شماره ملی ۱۰۱۰۳۰۲۴۸۶۰ شرکت خدمات مالی واعتباری راه اقتصاد نوین سهامی خاص به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۰۴۵۱ شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین سهامی خاص به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۷۳۲ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ شرکت سرامد بهشهر سهامی خاص به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳ شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و موسسه مالی واعتباری عسکریه سهامی عام به شماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ و شرکت رهروان دوراندیش سهامی خاص به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۴۴۴۸۸۴ بسمت اعضای علی البدل برای مدت ۲سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲بتصویب رسید. پ۹۳۰۴۲۹۶۴۹۹۴۳۵۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628248
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ و باستناد مجوز بشماره ۲۷۵۸۸۱/۱۲۱ مورخ ۲۲/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن معتمدی با کد ملی ۵۸۸۹۴۷۱۹۹۶ به نمایندگی شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، غلامرضا زال پور با کد ملی ۵۴۷۹۷۱۵۹۶۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، احمد بدری با کد ملی ۰۸۷۲۲۴۹۳۱۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ و منصور کنعانی امیری با کدملی ۲۰۶۳۴۷۲۶۱۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ و فرهاد نیلی با کد ملی ۳۸۷۴۵۷۸۸۵۲ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۷۳۲ و فرهاد حنیفی با کد ملی ۳۲۵۵۲۳۸۱۸۸ به نمایندگی شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۰۴۵۱ و مسعود مهردادفر با کد ملی ۰۰۴۳۳۱۱۸۷۳ به نمایندگی شرکت لیزینگ اقتصاد نوین سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۴۸۶۰ بسمت اعضای هیئت مدیره و ولی نادی قمی به کد ملی ۲۰۶۱۹۳۴۶۱۷ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها بامضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و در غیاب مدیرعامل بامضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره بامهر شرکت معتبر است. مکاتبات اوراق عادی و اداری بامضای مدیرعامل بتنهایی بامهر شرکت معتبر میباشد. علاوه بر اختیارات مدیرعامل مندرج در ماده ۴۷ اساسنامه شرکت اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: الف حق امضا از طرف شرکت در حدود اختیارات خود ب اجرای مقررات و مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره ج استخدام کارکنان و تعیین حقوقی و مزایای آنها و عزل و نصب آنها و بطور کلی کلیه اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب آیین نامه‌های مصوب د دعوت اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسه هیئت مدیره در مواقع ضروری تبصره اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۹ الی ۱۷ و ۱۹ الی ۲۱ و ۲۷ و ۲۹ ماده ۴۱ اساسنامه نیز بشرح ذیل توسط هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید بند ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بند ۹ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر بند ۱۰ ایفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین بند۱۱ صدور ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی بند ۱۲ انعقاد هرنوع قرارداد تغییر تبدیل فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات بند ۱۳ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع نام یا علائم تجاری و صنعتی مالکیت فکری سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره بند ۱۴ به امانت گذاردن هر نوع سند مدرک وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها بند ۱۵ پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها شرکتها و موسسات رسمی به هیئت مدیره جهت تصویب بند ۱۷ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها دادسراها مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر بند ۱۹ استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چهارچوب قوانین اساسنامه مقررات و آئین نامه‌های داخلی شرکت بند ۲۰ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس/ حسابرس بند ۲۱ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای جهت ارائه به بازرس/ حسابرس بند ۲۷ همکاری با سازمان و بازرس/ حسابرس برای اجرای وظایف خود بند ۲۹ افتتاح اسناد اعتباری بانکی و انجام کلیه امور گمرکی برای ترخیص کالاهای که در جهت انجام موضوع فعالیت شرکت ضرورت دارد. پ۱۸۶۸۴۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628253
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۳ و باستناد مجوز بشماره ۲۷۹۲۲۴/۱۲ مورخ ۱۹/۵/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۲۴۲۶۱۳۵۷۲۸۴ ریال بموجب گواهی شماره ۶۷۰/۹۳/۱۰۱ مورخ ۱۶/۴/۹۳ بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ۱۸۶۸۴۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10369321
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه گذاری نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۸/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۸/۳/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10383778
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود حجاریان کاشانی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام با نمایندگی آقای اصغر عارفی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا فرزین به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام با نمایندگی آقای احمد بدری به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مدیریت کارخانجات روغن کشی بهپاک سهامی خاص با نمایندگی آقای غلامرضا زال پور به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی اقتصاد نوین سهامی خاص با نمایندگی آقای علی معنوی راد به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه معادن روی ایران سهامی عام با نمایندگی آقای ولی نادی قمی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت رهروان دور اندیش سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد بدیعی جاریانی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت تعاونی اعتبار عسکریه خراسان با نمایندگی آقای محمدرضا مروجی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای سید حسین میری به شماره ملی۰۹۳۳۰۶۵۲۹۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۴/۳/۹۱. در تاریخ۲۰/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10853797
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان سهامی خاص به شماره ثبت۹۳۹۳۹ و شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۳۲۶۰ شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام به شماره ثبت۱۷۷۱۳۲ و شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین سهام خاص به شماره ثبت۲۷۶۴۲۱ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام به شماره ثبت۱۲۲۵۳۹ و شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت۸۶۱۸۰ و موسسه مالی و اعتباری عسکریه و شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۱۰۱۸ و شرکت سرمایه گذاری رهروان دوراندیش به شماره ثبت۳۰۴۲۱۶ تا تاریخ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ در تاریخ۳۱/۰۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10864190
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام با نمایندگی آقای محمدهاشم بت شکن بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه معادن روی ایران سهامی عام با نمایندگی آقای سید افضل موسوی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام با نمایندگی آقای سید محمد صدرهاشمی نژاد بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای محسن معماری بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی شایسته نیا بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی اقتصاد نوین سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین عبده تبریزی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مدیریت کارخانجات روغن کشی بهپاک سهامی خاص با نمایندگی آقای عبدالحسین ثابت بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری رهروان دور دانش سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد بدیعی جاریانی بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت سرمایه گذاری و خدمات پشتیبانی نوین پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محمد احمدی بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای حسین عبده تبریزی به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی اقتصاد نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۵۲۲ بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲/۱/۸۸. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۸/۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10869699
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کابرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی به شماره ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی اقتصاد نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۵۲۲ با نمایندگی آقای علی معنوی راد و شرکت مدیریت کارخانجات روغن کشی بهپاک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۷۲۳ با نمایندگی آقای غلامرضا زال پور و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۹۳۹ با نمایندگی آقای مسعود حجاریان کاشانی و شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۵۳۹ با نمایندگی آقای احمد بدری و شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ با نمایندگی آقای محمدهاشم بت شکن و شرکت سرمایه گذاری رهروان دوراندیش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۲۱۶ با نمایندگی آقای محمد بدیعی جاریانی و شرکت تعاونی اعتبار عسکریه خراسان با نمایندگی آقای محمدرضا مروجی و شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ با نمایندگی آقای محمدرضا فرزین و شرکت توسعه معادن روی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ با نمایندگی آقای ولی نادی قمی تا تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۱. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11160947
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی نماگر حساب به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701426
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۴۳۵۵ , ۱۲۲ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در و احد ثبتی تهران به آدرس خیابان آفریقا بالاتر از خیابان اسفندیار خیابان گل آذین پلاک ۲۳ کدپستی ۱۹۱۵۷۱۵۳۵۱ تغییر یافت پ۹۴۱۲۱۸۴۱۸۷۷۷۷۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876557
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامة کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت بانک اقتصادنوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ و شرکت لیزینگ اقتصادنوین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۲۴۸۶۰ و شرکت خدمات مالی واعتباری راه اقتصادنوین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۰۴۵۱ و شرکت مدیریت سرمایه اقتصادنوین به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۹۶۷۳۲ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ و شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر به شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳ و شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و موسسه مالی و اعتباری عسکریه به شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ و شرکت رهروان دوراندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۴۸۸۴ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۴۰۵۹۰۳۱۸۶۹۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968686
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۰۱۲۷ , ۱۲۲ مورخ ۱۰/۵/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن معتمدی با کد ملی ۵۸۸۹۴۷۱۹۹۶ به نمایندگی از بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) به شناسة ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا زال پور با کد ملی ۵۴۷۹۷۱۵۹۶۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر (سهامی خاص) به شناسة ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد بدری با کد ملی ۰۸۷۲۲۴۹۳۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسة ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره آقای منصور کنعانی امیری با کد ملی۲۰۶۳۴۷۲۶۱۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسة ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ بسمت عضو هیئت مدیره آقای فرهاد حنیفی با کد ملی ۳۲۵۵۲۳۸۱۸۸ به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصادنوین (سهامی خاص) به شناسة ملی ۱۰۱۰۳۱۹۰۴۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود مهردادفر با کد ملی ۰۰۴۳۳۱۱۸۷۳ به نمایندگی از شرکت لیزینگ اقتصادنوین (سهامی خاص) به شناسة ملی ۱۰۱۰۳۰۲۴۸۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره آقای علی اصغر سفری با کد ملی۱۵۸۲۰۳۵۳۳۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۷۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره آقای ولی نادی قمی با کد ملی ۲۰۶۱۹۳۴۶۱۷ (خارج از اعضای هیأت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیة اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل ویکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره ویکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات‎، اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات ذیل به مدیر عامل طبق ماده ۴۷ اساسنامه شرکت تفویض شد: «الف. حق امضاء از طرف شرکت در حدود اختیارات خود، ب. اجرای مقررات و مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره، ج. استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آن‌ها و عزل و نصب آن‌ها و به طور کلی کلیة اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب ایین نامه‌های مصوب، د. دعوت اعضای هیأت مدیره برای تشکیل جلسة هیأت مدیره در مواقع ضروری. تبصره: مدیرعامل می‌تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیران و کارکنان شرکت تفویض نماید.»، اختیارات مندرج در بندهای ۱، ۹ الی ۱۷، ۱۹ الی ۲۱، ۲۷ و ۲۹ مادة ۴۱ اساسنامه نیز به شرح ذیل توسط هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. بند ۱: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، بند ۹: افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، بند۱۰: ایفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین، بند۱۱: صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، بند۱۲: انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات، بند ۱۳: اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، مالکیت فکری، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره، بند ۱۴: به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، بند ۱۵: تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر، بند ۱۶: رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا، بند ۱۷: اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، بند ۱۹: استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیة عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و ایین نامه‌های داخلی شرکت، بند۲۰: تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائة آن به بازرس/ حسابرس، بند۲۱: تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای جهت ارائه به بازرس/ حسابرس، بند ۲۷: همکاری با سازمان و بازرس/ حسابرس برای اجرای وظایف خود، بند۲۹: افتتاح اسناد اعتباری بانکی و انجام کلیة امور گمرکی برای ترخیص کالاهایی که در جهت انجام موضوع فعالیت شرکت ضرورت دارد. پ۹۵۰۵۲۵۱۶۵۶۵۲۱۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13006985
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۴ و نامه شماره ۱۱۰۱۹/۱۲۲ مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافته و مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شمارۀ ۱۵۵۷ مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه اسفندیار واریز گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه زیر ثبت تکمیل امضا گردید. پ۹۵۰۶۱۶۴۹۷۳۱۸۴۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13410737
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۰۲۰۴/۱۲۲مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سید افضل موسوی به شماره ملی ۴۲۸۳۸۹۶۳۴۹ به عنوان نماینده شرکت لیزینگ اقتصاد نوین به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۹۶۰۲۱۲۴۶۸۲۹۶۵۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461939
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۱۱۱۶ , ۱۲۲ مورخ ۲/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامة دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۳۱۷۲۲۰۷۸۹۱۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13538766
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶ و بنا بر اجازه مجمع عمومی مورخ ۱۶/۲/۹۶ و مجوز شماره ۲۱۵۹۳ , ۱۲۲ مورخ ۱۰/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافت و مبلغ ۱۹۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی بشماره ۱۲۳۱ مورخ ۲۳/۳/۹۶ بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۵۰۹۷۸۵۳۳۱۳۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14005149
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره۳۳۳۹۰ , ۱۲۲ مورخ ۰۵/۰۱/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای علیرضا بلگوری به شماره ملی ۲۵۹۴۲۱۱۸۲۶ به عنوان نماینده بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) به موجب حکم شماره ۱۲/ ۳/ ۹۶۰۰۰ برای باقی مانده دوره تصدی هیأت مدیره معرفی و جایگزین نماینده قبلی شد. علیرضا بلگوری به شماره ملی ۲۵۹۴۲۱۱۸۲۶ به نمایندگی از بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و منصور کنعانی امیری به شماره ملی ۲۰۶۳۴۷۲۶۱۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴، به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، برای باقی مانده دوره تصدی هیأت مدیره، انتخاب گردیدند. همچنین کلیه اختیارات تفویض شده به جناب آقای ولی نادی قمی به عنوان مدیرعامل به شرح مندرج روزنامه رسمی شماره ۲۰۸۱۲ مورخ ۳۰/ ۵/ ۱۳۹۵، کماکان به قوت خود است. پ۹۷۰۲۰۹۴۷۴۲۰۴۹۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14075757
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۵۰۸۲ , ۱۲۲ مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامة دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ شرکت لیزینگ اقتصادنوین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۲۴۸۶۰ - شرکت تامین آتیه درخشان نوین به شناسه ملی۱۴۰۰۴۶۰۰۴۹۳ - شرکت مدیریت سرمایه ا قتصاد نوین به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۹۶۷۳۲ - شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ - شرکت سرآمد صنایع بهشهربه شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳ شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ بعنوان اعضاء اصلی و موسسه اعتباری ملل به شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ و شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۰۴۵۱ بعنوان اعضاء علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۳۲۳۶۸۷۴۷۵۹۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14239984
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۷ و نامه شماره ۳۹۱۲۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا بلگوری با کد ملی ۲۵۹۴۲۱۱۸۲۶ به نمایندگی بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) به شناسة ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای منصور کنعانی امیری با کد ملی۲۰۶۳۴۷۲۶۱۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسة ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای احمد بدری با کد ملی ۰۸۷۲۲۴۹۳۱۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسة ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرهاد حنیفی با کد ملی ۳۲۵۵۲۳۸۱۸۸ به نمایندگی شرکت تأمین آتیه درخشان نوین (سهامی خاص) به شناسة ملی ۱۴۰۰۴۶۰۰۴۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدافضل موسوی با کد ملی۴۲۸۳۸۹۶۳۴۹ به نمایندگی شرکت لیزینگ اقتصادنوین (سهامی خاص) به شناسة ملی ۱۰۱۰۳۰۲۴۸۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای فرهاد عربلو با کدملی ۰۰۴۶۹۹۵۲۳۴ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۷۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ولی نادی قمی کدملی ۲۰۶۱۹۳۴۶۱۷خارج از اعضای هیأت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیة اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات‎، اوراق عادی و اداری، صرفا با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل مندرج در ماده ۴۷ اساسنامه شرکت به شرح ذیل: «الف. حق امضاء از طرف شرکت در حدود اختیارات خود، ب. اجرای مقررات و مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره، ج. استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آن‌ها و عزل و نصب آن‌ها و به طور کلی کلیة اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب آیین نامه‌های مصوب، د. دعوت اعضای هیأت مدیره برای تشکیل جلسة هیأت مدیره در مواقع ضروری. تبصره: مدیرعامل می‌تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیران و کارکنان شرکت تفویض نماید»، اختیارات مندرج در بندهای ۱، ۹ الی ۱۷، ۱۹ الی ۲۱، ۲۷ و ۲۹ مادة ۴۱ اساسنامه نیز به شرح ذیل توسط هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید: بند ۱: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، بند ۹: افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، بند ۱۰: ایفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین، بند ۱۱: صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، بند ۱۲: انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات، بند ۱۳: اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، مالکیت فکری، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره، بند ۱۴: به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، بند ۱۵: تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر، بند ۱۶: رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا، بند ۱۷: اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ یا حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، بند ۱۹: استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیة عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت، بند ۲۰: تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائة آن به بازرس/ حسابرس، بند ۲۱: تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای جهت ارائه به بازرس/ حسابرس، بند ۲۷: همکاری با سازمان و بازرس/ حسابرس برای اجرای وظایف خود، بند ۲۹: افتتاح اسناد اعتباری بانکی و انجام کلیة امور گمرکی برای ترخیص کالاهایی که در جهت انجام موضوع فعالیت شرکت ضرورت دارد پ۹۷۰۷۰۹۶۹۹۴۳۸۱۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14274050
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۷ و اجازه مجمع مورخ ۲۲/۲/۹۷ و مجوز شماره ۳۸۳۷۹ / ۱۲۲ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافت و مبلغ ۱۹۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۳۶۷ مورخ ۹/۴/۹۷ بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۷۰۷۳۰۶۶۳۴۵۸۱۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14274066
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۰۳۳۷ / ۱۲۲ مورخ ۲۸/۷/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر۷۰ ماده و ۲۷ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام بشرح ذیل می‌باشد: موضوع فعالیت شرکت: الف) موضوع فعالیت اصلی عبارت است از: پذیره نویسی، تعهدپذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه/اشخاص حقوقی واجد شرایط؛ ب) موضوع فعالیت فرعی عبارت است از: ۱ ارائه مشاوره در زمینه هایی از قبیل: ۱ ۱ روش بهینه و زمان بندی تأمین مالی همچنین مبلغ منابع مالی مورد نیاز؛ ۱ ۲ روش و پیشنهاد زمان بندی عرضة اوراق بهادار؛ ۱ ۳ قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه می‌شود؛ ۱ ۴ فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضة آن؛ ۱ ۵ فرآیند واگذاری اوراق بهادار؛ ۱ ۶ پذیرش اوراق بهادار ناشر در هریک از بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس و انجام کلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه؛ ۱ ۷ ادغام، تملک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها؛ ۱ ۸ امور مدیریت ریسک؛ ۱ ۹ آماده سازی شرکت‌ها جهت رتبه بندی توسط مؤسسات رتبه بندی و انجام کلیة امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آنها؛ ۱ ۱۰ امور سرمایه گذاری؛ ۱ ۱۱ خدمات مورد نیاز شرکت‌ها در موارد سرمایه گذاری‌های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه ریزی، بودجه بندی و قیمت گذاری اوراق بهادار. ۲ بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار؛ ۳ انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینة ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضة آن؛ ۴ ارایة خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکت‌ها؛ ۵ ارایة خدمات مدیریت دارایی‌ها؛ ۶ ارایة خدمات مرتبط با صندوق‌های سرمایه گذاری و ادارة صندوق‌های مزبور و سرمایه گذاری در آنها؛ ۷ کارگزاری؛ ۸ کارگزار/ معامله‌گری؛ ۹ سبدگردانی؛ ۱۰ بازارگردانی؛ ۱۱ پردازش اطلاعات مالی؛ ۱۲ سرمایه گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری معتبر و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانک‌ها؛ ۱۳ جلب حمایت بانک‌ها، بیمه‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ۱۴ کمک به شرکت‌ها در تأمین منابع مالی و اعتباری؛ ۱۵ کمک به شرکت‌ها جهت صدور، تأیید و قبول ضمانت نامه. ج) سایر فعالیت‌ها: ۱ انجام فعالیت‌های سبدگردانی، خدمات صندوق‌های سرمایه گذاری، کارگزاری، کارگزار/معامله‌گری، بازارگردانی و پردازش اطلاعات مالی با اخذ مجوز جداگانه از سازمان امکان پذیر است. ۲ انجام فعالیت‌های کارگزاری و کارگزار/ معامله‌گری صرفا در راستای انجام فعالیت بازارگردانی، سبدگردانی، ادارة صندوق‌های سرمایه گذاری، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه امکان پذیر است. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: خیابان آفریقا، بالاتر از اسفندیار، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، کدپستی:۱۹۱۵۷۱۵۳۵۱ مدت شرکت: نامحدود سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام و فاقد سهام ممتاز می‌باشد. اعضای هیئت مدیره شرکت بقرار ذیل می‌باشند: آقای علیرضا بلگوری با کدملی ۲۵۹۴۲۱۱۸۲۶ به نمایندگی بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) به شناسة ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای منصور کنعانی امیری با کدملی۲۰۶۳۴۷۲۶۱۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسة ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای احمد بدری با کدملی ۰۸۷۲۲۴۹۳۱۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسة ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرهاد حنیفی با کدملی ۳۲۵۵۲۳۸۱۸۸ به نمایندگی شرکت تأمین آتیه درخشان نوین (سهامی خاص) به شناسة ملی ۱۴۰۰۴۶۰۰۴۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدافضل موسوی با کدملی۴۲۸۳۸۹۶۳۴۹ به نمایندگی شرکت لیزینگ اقتصادنوین (سهامی خاص) به شناسة ملی ۱۰۱۰۳۰۲۴۸۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای فرهاد عربلو با کدملی ۰۰۴۶۹۹۵۲۳۴ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۷۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ولی نادی قمی کدملی ۲۰۶۱۹۳۴۶۱۷خارج از اعضای هیات مدیره به سمت مدیرعامل شرکت سرآمد صنایع بهشهربه شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳ بعنوان اعضاء اصلی و موسسه اعتباری ملل به شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ و شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۰۴۵۱ بعنوان اعضاء علی البدل شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: هر صاحب سهم یا نمایندۀ شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه اصل ورقۀ سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، درکلیۀ مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیأت مدیرۀ شرکت که مطابق مادۀ ۸۸ اصلاحیۀ قانون تجارت عمل خواهد شد. تبصره۱: حضور اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در کلیۀ مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل بنا به یکی از مصادیق عذر موجه موضوع مادۀ ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. تبصره۲: درصورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس، سهامدار یا نمایندۀ وی به شرط ارائه مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که براساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد از جمله حق حضور در جلسۀ مجمع عمومی را خواهد داشت: ۱ گواهی نامۀ نقل و انتقال و سپردۀ سهام؛ ۲ تاییدیۀ سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ وجوه به صورت انفرادی یا جمعی. ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان تقسیم شود تعیین خواهد نمود وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیۀ قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. مجمع عمومی فوق العادۀ شرکت، به پیشنهاد هیات مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیات مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیات مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیات مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۶ جمع کل بدهی‌های شرکت در حدود ۴۱۸۸۹ میلیارد ریال می‌باشد که شامل بدهی‌های جاری به مبلغ ۴۰۹۱۲ میلیارد ریال و بدهی‌های غیر جاری به مبلغ ۹۷۸ میلیارد ریال می‌باشد همچنین بدهی‌های احتمالی شرکت ۶۲۲ میلیارد ریال می‌باشد روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: دنیای اقتصاد. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به سالهای ۹۵ و ۹۶ و همچنین دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ۹۷۰۷۳۰۲۶۳۶۹۰۳۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک