شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103584095


شماره ثبت:
40027
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1387/1/11
آدرس:
استان آذربايجان شرقي - تبريز - بلوار ملت (ديزل آباد) - منطقه صنعتي غرب 5197713333

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای احمدرضا نیک کار 1149782
آقای محمدرضا زنوزی مطلق 1149782
آقای فرزین قنبری قوشچی 1149782
آقای عبداله اقرعی 1707175
آقای مسعود غفران نیا 12956898
آقای غلامرضا ستاری 13484240
توفیق زرده 13484240
آقای مهدی سلیم زاده 13647622
آقای مهدی کشاورز رمضانی 13647622

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1149782
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) شماره ثبت ۸۹۹ بناب شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۲ شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) شماره ثبت ۸۹۹ بناب شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵ مراتب تغییرات بشرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می‌شود: اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: ۱ آقای محمدرضا زنوزی مطلق بشماره ملی ۱۳۷۹۰۴۳۱۹۰ بنمایندگی از طرف شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۶۶۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. ۲ آقای عبداله اقرعی بشماره ملی ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ بنمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۵ ایلخچی شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۵۵۹۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ آقای مهدی کشاورز رمضانی بشماره ملی ۰۰۵۷۲۵۷۲۷۲ بنمایندگی از طرف شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۴ ایلخچی و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۵۳۷۷ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ آقای احمدرضا نیک کار بشماره ملی ۱۲۸۷۷۱۵۸۳۴ بنمایندگی از طرف شرکت فنی و مهندسی سترگ آذران (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۸۲۶۶۷ تهران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۷۴۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره. ۵ آقای فرزین قنبری قوشچی بشماره ملی ۶۳۷۹۵۴۳۵۱۱ بنمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی توان گران سهند (سهامی خاص) شماره ثبت ۹۲۰ بناب شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۰۱۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره. حق امضا ی کلیۀ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیۀ قراردادها و عقود اسلامی با امضا ی مدیرعامل بتنهایی یا با امضا ی آقای سیدمجید سید طاهری (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضا ی مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا ی نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۹۴۸۰۸۵۷ رئیس ثبت اسناد و املاک بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1591273
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) شماره ثبت ۸۹۹ بناب شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت از استان آذربایجانشرقی، واحد ثبتی شهر بناب به نشانی جدید: استان تهران، شهر تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست) کوچه ششم، پلاک ۳، کدپستی ۱۵۱۴۷۱۷۷۱۱ انتقال یافت و ماده ۴ در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۸۰۴۱۰۹۳ رئیس ثبت اسناد و املاک بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707175
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۱۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله اقرعی به شماره ملی ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ستاری به شماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۹۰۲۱۹۳۴۴۰۲۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707177
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۱۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران اتوبان شهید همت خیابان شهید کبیری طامه خیابان ۲۰ متری گلستان شرقی خیابان مشعوف کوچه دوم پلاک ۱/۱ کدپستی ۱۴۷۵۸۵۵۵۵۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۳۰۹۰۲۴۵۷۷۵۹۸۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12956898
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا زنوزی مطلق بشماره ملی ۱۳۷۹۰۴۳۱۹۰ بنمایندگی از طرف شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۵۵۳۲۵ تهران وشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲ بسمت رئیس هیئت مدیره. مهدی کشاورز رمضانی بشماره ملی۰۰۵۷۲۵۷۲۷۲ بنمایندگی از طرف شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۳۶۲۵۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. عبداله اقرعی بشماره ملی ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ بنمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی توان گران سهند (سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۲۰ بناب وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۰۱۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره. مهدی سلیم زاده بشماره ملی ۰۰۵۷۲۲۹۷۵۹ بنمایندگی از طرف شرکت فنی و مهندسی سترگ آذران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۸۲۶۶۷ تهران وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۷۴۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره. مسعود غفران نیا بشماره ملی ۱۳۸۲۲۰۶۱۷۸ بنمایندگی از طرف شرکت مجتمع خدماتی فرهنگی ورزشی گسترش فولاد تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۶۸۰۲ تبریز وشناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۱۵۳۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند حق امضای کلیۀ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیۀ قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی یا با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۵۱۹۱۲۹۸۰۲۶۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12956902
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۵۵۳۲۵ تهران وشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲ بنمایندگی محمدرضا زنوزی مطلق بشماره ملی ۱۳۷۹۰۴۳۱۹۰ شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۳۶۲۵۶ بنمایندگی مهدی کشاورز رمضانی بشماره ملی۰۰۵۷۲۵۷۲۷۲ شرکت گروه صنعتی توان گران سهند (سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۲۰ بناب وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۰۱۷۱ بنمایندگی عبداله اقرعی بشماره ملی ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ شرکت فنی و مهندسی سترگ آذران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۸۲۶۶۷ تهران وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۷۴۹۷ بنمایندگی مهدی سلیم زاده بشماره ملی ۰۰۵۷۲۲۹۷۵۹ شرکت مجتمع خدماتی فرهنگی ورزشی گسترش فولاد تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۶۸۰۲ تبریز وشناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۱۵۳۲۱ بنمایندگی مسعود غفران نیا بشماره ملی ۱۳۸۲۲۰۶۱۷۸ ش۹۵۰۵۱۹۹۶۱۴۶۹۶۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13413656
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: توفیق زردهء بشماره ملی ۲۹۰۹۵۴۰۰۴۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ستاری بشماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۲۱۴۶۱۱۶۵۳۴۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13484240
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. توفیق زردهء بشماره ملی ۲۹۰۹۵۴۰۰۴۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ستاری بشماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۴۰۳۴۶۵۵۳۲۵۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13647622
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا زنوزی مطلق بشماره ملی ۱۳۷۹۰۴۳۱۹۰ بنمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۵۵۳۲۵ تهران وشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. مهدی کشاورز رمضانی بشماره ملی ۰۰۵۷۲۵۷۲۷۲ بنمایندگی شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۳۶۲۵۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت گروه صنعتی توان گران سهند (سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۲۰ بناب وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۰۱۷۱ با نمایندگی عبداله اقرعی بشماره ملی ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت فنی و مهندسی سترگ آذران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۳۱۳۹ تبریز وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۷۴۹۷ با نمایندگی مهدی سلیم زاده بشماره ملی ۰۰۵۷۲۲۹۷۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت مجتمع خدماتی فرهنگی ورزشی گسترش فولاد تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۶۸۰۲ تبریز وشناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۱۵۳۲۱ با نمایندگی مسعود غفران نیا بشماره ملی ۱۳۸۲۲۰۶۱۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره. مسعود غفران نیا بشماره ملی ۱۳۸۲۲۰۶۱۷۸ به سمت مدیرعامل. برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی یا با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۷۱۷۸۲۴۴۰۵۲۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13647641
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۵۵۳۲۵ تهران وشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲ با نمایندگی محمدرضا زنوزی مطلق بشماره ملی ۱۳۷۹۰۴۳۱۹۰ شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴ ایلخچی وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۳۶۲۵۶ با نمایندگی مهدی کشاورز رمضانی بشماره ملی ۰۰۵۷۲۵۷۲۷۲ شرکت گروه صنعتی توان گران سهند (سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۲۰ بناب وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۰۱۷۱ با نمایندگی عبداله اقرعی بشماره ملی ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ شرکت فنی و مهندسی سترگ آذران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۳۱۳۹ تبریز وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۷۴۹۷ با نمایندگی مهدی سلیم زاده بشماره ملی ۰۰۵۷۲۲۹۷۵۹ شرکت مجتمع خدماتی فرهنگی ورزشی گسترش فولاد تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۶۸۰۲ تبریز وشناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۱۵۳۲۱ با نمایندگی مسعود غفران نیا بشماره ملی ۱۳۸۲۲۰۶۱۷۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۷۱۷۷۶۰۳۶۱۷۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13901871
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره مندرج درماده ۴۹ اساسنامه شرکت از بند یک الی بیست و یک، به مدیرعامل شرکت مسعود غفران نیا بشماره ملی ۱۳۸۲۲۰۶۱۷۸به شرح ذیل تفویض گردید: نمایندگی شرکت برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت. ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعبه‌ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی مستمری وارث آنان. تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. تعهد ظهر نویسی، قبولی پرداخت و دادخواست اوراق تجارتی. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد و با من جمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه مذکور. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب پیشه تجاری (سرقفلی). مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. اجاره چه موجر و چه مستأجر و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن. به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استراد آنها. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولوکرارا. اقامه هرگونه دعوی و دفاع یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری طبق مقررات تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولوکرارا و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل به غیر ولوکرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی خواه در امر قاطع دعوی، دعوی خسارت جلب شخص ثالث ورود ثالث دفاع از دعوی مذکر اقدام به دعوی متقابل در دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگه اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. تعیین و میزان استهلاکها احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز شرکت باشد. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت ش۹۶۱۲۰۸۴۲۱۹۷۲۱۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14076644
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان) منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بشماره ثبت ۸۹۷۷ تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی بشماره ثبت ۱۲۰۰۵ تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۳۲۴۳۳۷۳۸۰۱۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه