شرکت ارتباطات سیار ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103560453


شماره ثبت:
317512
تعداد بازدید:
20
تأسیس:
1386/12/4
آدرس:
تهران خيابان ونك – برج همراه – پلاك 88 1991954651

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مظفر پوررنجبر 1164611
رسول سرائیان 1164611
حمیدرضا رفیعی 1164611
محمد روح اللهی 1164611
آقای وحید صدوقی 10247534
آقای رسول سرائیان 10247534
آقای مسعود مهردادی 10329455
آقای علی بقایی 13358817
محمدرضا مدرس خیابانی 13358817
آقای بهزاد خان سفید 13358817
مجتبی جعفری 13358817
آقای سید اسد اله دهناد 13358817
آقای محمد کاشانی 13594271
آقای غلامرضا مهدوی خسروشاهی 13716814
آقای بابک تراکمه 13936594
آقای حمید فرنگ 13936594
آقای مهدی اخوان بهابادی 13936594
آقای مهدی غیناقی 13936594

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 620620
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» و «فناوران اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳۰/۰۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه ارتباط جامع مبین سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۵۳۲۳ با نمایندگی آقای رسول سرائیان و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۳۳۱۴ با نمایندگی آقای مظفر پوررنجبر و شرکت مهر اقتصاد مبین سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۵۶۷۵ با نمایندگی آقای ناصر یوسف پور و شرکت شهریار مهستان سهامی عام با نمایندگی اقای وحید صدوقی و شرکت مخابراتی ایران سهامی عام به شماره ثب۳۲۵۰۸۱ با نمایندگی آقای مسعود مهردادی تا تاریخ۳۰/۰۱/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۲/۰۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۴۱۶۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730901
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایرانسهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت مخابرات ایران سهامی عام با نمایندگی آقای مسعود مهردادی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای مظفر پورنجبر بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه ارتباط جامع مبین سهامی خاص با نمایندگی آقای رسول سرائیان بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهر اقتصاد مبین سهامی خاص با نمایندگی آقای ناصر یوسف پور بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت شهریار مهستان سهامی عام با نمایندگی آقای وحید صدوقی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید صدوقی به شماره ملی ۱۱۸۹۳۰۷۵۷۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۱/۹۳. در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۱۴۰۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753682
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ۱۹/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۲۹۱۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 971377
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۲۷ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۵۲۷۸۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1070878
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' و 'فناوران اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مخابرات استان اصفهان سهامی خاص و شرکت مخابرات استان تهران سهامی خاص و شرکت توسعه ارتباط جامع مبین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۳۲۳ و شرکت شهریار مهستان سهامی عام و شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ و شرکت مهر اقتصاد مبین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۶۷۵ و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۳۱۴ تا تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۸/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۵۴۱۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164611
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود مهردادی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ (نماینده شرکت مخابرات ایران) به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مظفر پوررنجبر (نماینده شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران) به شماره ملی ۴۸۹۹۳۴۷۶۵۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقایان مسعود مهردادی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸، مظفر پوررنجبر به شماره ملی ۴۸۹۹۳۴۷۶۵۰ و حمیدرضا رفیعی به شماره ملی ۲۰۶۲۸۸۷۳۵۳ به عنوان اعضای غیر موظف هیئت مدیره و آقایان وحید صدوقی به شماره ملی ۱۱۸۹۳۰۷۵۷۱، رسول سرائیان ۱۲۸۱۶۸۶۷۵۱، ناصر یوسف پور ۴۰۵۰۱۲۵۷۰۶ و محمد روح اللهی به شماره ملی ۰۰۴۲۹۶۱۶۱۰ به عنوان اعضاء موظف هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای فتح اله زرگر به عنوان منشی جلسات هیئت مدیره برای مدت یک سال انتخاب گردید. پ۱۶۹۹۰۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613905
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۶۵۸۳۱ , ۱۲۱ مورخ ۱۰/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۶۴۹۸۴۸۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال، منقسم به ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی، ازمحل سود انباشته، افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۳۰۶۲۳۱۸۲۷۱۴۸۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614096
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت مخابرات ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰ شرکت مخابرات استان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۰۱۹ شرکت مخابرات استان اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۴۲۶۰ شرکت مهر اقتصاد مبین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۱۲۳۸ شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۲۱۷۰ روزنامه‌های کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» و «فناوران اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. پ۹۳۰۶۲۳۹۱۴۹۶۶۵۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10087559
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ۱۹/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10247534
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' و 'ایران' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۸/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود مهردادی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ و آقای مظفر پوررنجبر به شماره ملی ۴۸۹۹۳۴۷۶۵۰ و آقای حمیدرضا رفیعی کشتلی به شماره ملی ۲۰۶۲۸۸۷۳۵۳ و آقای رسول سرائیان به شماره ملی ۱۲۸۱۶۸۶۷۵۱ و آقای وحید صدوقی به شماره ملی ۱۱۸۹۳۰۷۵۷۱ تا تاریخ ۲۴/۸/۱۳۹۱. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود مهردادی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مظفر پوررنجبر به شماره ملی ۴۸۹۹۳۴۷۶۵۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا رفیعی کشتلی به شماره ملی ۲۰۶۲۸۸۷۳۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رسول سرائیان به شماره ملی ۱۲۸۱۶۸۶۷۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید صدوقی به شماره ملی ۱۱۸۹۳۰۷۵۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید صدوقی به شماره ملی ۱۱۸۹۳۰۷۵۷۱ به سمت مدیرعامل. در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10329455
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود مهردادی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مظفر پوررنجبر به شماره ملی ۴۸۹۹۳۴۷۶۵۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا رفیعی کشتلی به شماره ملی ۲۰۶۲۸۸۷۳۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رسول سرائیان به شماره ملی ۱۲۸۱۶۸۶۷۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید صدوقی به شماره ملی ۱۱۸۹۳۰۷۵۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید صدوقی به شماره ملی ۱۱۸۹۳۰۷۵۷۱ به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۲۴/۸/۱۳۹۱. ۲ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ کلیه قراردادها اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور تا یک میلیارد ریال با امضاء مشترک مدیرعامل و معاون پشتیبانی (در غیاب آنان به ترتیب یک عضو هیئت مدیره و مدیر کل مالی) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و قراردادها اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بمیزان بالای یک میلیارد ریال به امضای مشترک مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره (و در غیاب مدیرعامل دیگر عضو هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10506056
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۹۸۴/۰۶۴/۲ ریال منقسم به دو میلیارد و شصت و چهار میلیون و نهصد و هشتاد و چهار هزار و هشتصد سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد دو میلیارد و شصت و چهار میلیون و نهصد و هشتاد و چهار هزار و هشتصد سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعلامیه تبدیل بشرح ذیل: الف نام و شماره ثبت شرکت: ارتباطات سیار ایران به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ ب موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: هرگونه فعالیت (مستقیم یا غیرمستقیم) در خصوص ساخت، واردات، تاسیس، راه اندازی، اداره، توسعه، نگهداری، بهره برداری و دیگر خدمات حوزه ارتباطات و فن آوری‌های مربوط به انتقال صوت متن دیتا و دیگر انواع اطلاعات عرصه داخلی و بین المللی مستقلا یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی تولید هر نوع دستگاه و برنامه اعم از سخت افزار و نرم افزار و شبکه و فروش یا اجاره بهره برداری از آن تحت هر عنوان مبادرات به ارائه هر نوع سرویس مبتنی بر شبکه‌های مخابراتی و ارتباطی اعم از حقیقی و مجازی در زمینه صوت، متن، دیتا و دیگر انواع اطلاعات در عرصه تجارت الکترونیک و خدمات پرداخت و دریافت با رعایت قوانین لازم الاجراء مرتبط. ارائه خدمات ارزش افزوده و انواع سرویس‌های مبتنی بر انتقال صوت، متن، دیتا و دیگر انواع اطلاعات. تهیه و تصویب دستورالعمل‌ها، معیارها و استانداردهای فنی و تخصصی موردنیاز شرکت در زمینه تاسیس، توسعه، نگهداری و بهره برداری از شبکه ارتباطات سیار. همکاری با سایر اپراتورها در زمینه تبادل ارتباطات و ترانزیت ترافیک و رومینگ و استفاده از سایر منابع مشترک. مدیریت، برنامه ریزی و پیاده سازی آموزش‌های تخصصی و تحقیقات به منظور توسعه مهارت‌های لازم. انعقاد قراردادها و ایقاعات. اخذ هرگونه وام و اعتبار و سرمایه گذاری از منابع داخلی و خارجی تحت هر عنوان. سرمایه گذاری مستقلا یا از طریق تاسیس شرکت‌ها و موسسات جدید یا مشارکت در شرکت‌ها و موسسات دیگر. اخذ یا اعطاء نمایندگی در داخل یا خارج با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه. تولید یا انتقال فن آوری. انجام کلیه فعالیت‌های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع شرکت از قبیل فعالیت‌های فنی و بازرگانی و تحقیقاتی و غیره ج مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ونک برج همراه پلاک ۸۸ کدپستی: ۱۹۹۱۹۵۴۶۵۱ د مدت شرکت: نامحدود میباشد. ه سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن: مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۹۸۴/۰۶۴/۲ ریال می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. و هویت کامل رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: ۱ مسعود مهردادی (عضو و رئیس هیئت مدیره) فرزند رحیم شماره شناسنامه ۲۶۵۵ متولد ۲۲/۹/۱۳۳۷ صادره از تهران کدملی ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ ۲ وحید صدوقی (عضو هیئت مدیره و مدیرعامل) فرزند امان الله شماره شناسنامه ۸۷ صادره از اردستان متولد ۱/۶/۱۳۴۰ کدملی ۱۱۸۹۳۰۷۵۷۱ ۳ مظفر پوررنجبر (عضو و نائب رئیس هیئت مدیره) فرزند ستار شماره شناسنامه ۶ صادره از ساوجبلاغ متولد ۲/۱/۱۳۴۰ کدملی ۴۸۹۹۳۴۷۶۵۰ ۴ رسول سرائیان (عضو هیئت مدیره) فرزند عباس شماره شناسنامه ۵۸۷۹۲ صادره از اصفهان متولد ۶/۲/۱۳۴۱ کدملی ۱۲۸۱۶۸۶۷۵۱ ۵ حمیدرضا رفیعی کشتلی (عضو هیئت مدیره) فرزند عبدالرزاق شماره شناسنامه ۷۶۹ صادره از بابل متولد ۲۴/۱۱/۱۳۵۱ کدملی ۲۰۶۲۸۸۷۳۵۳ ح شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی بشرح ذیل است: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می‌توانند شخصا یا توسط وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود بشرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رساند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. ط مقررات اساسنامه در خصوص تقسیم سود و اندوخته بشرح ذیل است: مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. ی مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: کل دیون شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۳۲/۳۴۲/۱۲ ریال می‌باشد. ک روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصا و ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ماده ۲۸۱ صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده می‌باشد. در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10727967
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۳/۰۴/۱۳۸۸تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۸۷ به تصویب رسید. در تاریخ۲۰/۰۹/۱۳۸۹ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10837391
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۶/۱۳۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۶ به تصویب رسید. در تاریخ۲۰/۰۹/۱۳۸۹ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11114027
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۶/۰۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» و «فناوران اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۰۴/۰۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12691582
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید روزنامه‌های دنیای اقتصاد و فناوران اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند پ۹۴۱۲۱۵۳۳۲۶۱۹۴۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13295123
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۴۱۴۵/۴۱ مورخ ۴/۱۱/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار فناوران اطلاعات، دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مخابرات ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰ شرکت مخابرات استان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۰۱۹ شرکت مخابرات استان اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۴۲۶۰ شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۲۱۷۰ شرکت مهر اقتصاد مبین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۱۲۳۸ پ۹۵۱۱۱۷۵۴۰۸۵۸۷۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13358797
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۴۱۴۵/۴۱ مورخ ۴/۱۱/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات و مسئولیتهای ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات، شرکت‌ها و موسسات دولتی و غیر دولتی، نهادهای عمومی، مراجع قضایی و اداری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و بهره و متفرعات. ۳ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. ۴ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره در چهارچوب آیین نامه معاملات مصوب شرکت. ۵ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شکرت یا اوراق بهادار و استرداد آنها در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره و سایر مصوبات مرتبط. ۶ اخذ تسهیلات از بانکها، موسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، شرکتها و موسسات مالی مورد تایید بانک مرکزی و تامین منابع از طریق خطوط اعتباری خارجی از قبیل فاینانس و یوزانس در راستای سرمایه گذاری داخلی و خارجی پس از تصویب در هیئت مدیره. ۷ هرگونه تصمیم گیری در کلیه امور رفاهی و درمانی و انگیزشی و حقوق و مزایای کارکنان، در راستای افزایش کارائی، بهره وری و انگیزش منابع انسانی در چهارچوب دستورالعمل‌های اجرایی مدیرعامل و بودجه مصوب. ۸ انتخاب یا جایگزینی بانکهای عامل (اعم از دولتی یا خصوصی)، موسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه مورد تایید بانک مرکزی. ۹ پیشنهاد تغییرات ساختار سازمانی شرکت ارتباطات سیار ایران و شرکتهای تابعه آن برای تصویب به هیئت مدیره. ۱۰ رهن گذاردن اموال شرکت در مقابل اخذ تسهیلات مصوب، اعم از منقول، غیر منقول و فک رهن ولو کرارا. ۱۱ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری، دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی و اداری اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه کیفری و چه حقوقی، در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام و واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ف درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۱۲ پیشنهاد و ارائه خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت به هیئت مدیره و پیگیری اجرای آن پس از تصویب در هیئت مدیره. ۱۳ اتخاذ تصمیم در خصوص جذب مشاور داخلی و خارجی با رعایت آیین نامه معاملات و مقررات مربوطه. ۱۴ امضاء کلیه مکاتبات با ادارات و طرفهای تجاری و اشخاص حقیقی، حقوقی و مراجع رسمی. ۱۵ تصمیم گیری در خصوص فروش اموال منقول مازاد، برابر آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب و مقررات مربوطه. ۱۶ اجرای مقررات مصوب در خصوص متقاضیان تلفن سیار و واگذاری خدمات یاد شده. ۱۷ اجرای آموزش‌های کاربردی و ارتقاء سطح کیفی کارکنان و موافقت با دوره‌های آموزشی حین خدمت برابر آیین نامه مصوب. ۱۸ پیگیری و نظارت بر حسن اجرای وظایف و نظارت بر امور مدیریت، نظام مالی، بازرسی و حسابرسی‌های لازم شرکتهای تابعه. ۱۹ تصمیم گیری در خصوص انتصاب کلیه کارکنان شرکت ارتباطات سیار ایران در تمامی سطوح شغلی ساختار سازمانی شرکت، ماموریت به خارج یا داخل شرکت، بازنشستگی، بازخریدی، مرخصی بدون حقوق، خدمت نیمه وقت بانوان، توبیخ، تذکر، استعفا، اخراج، آماده به خدمت و خاتمه خدمت کارکنان شرکت ارتباطات سیار ایران و صدور احکام مربوطه، جابجایی کارکنان بین شرکت ارتباطات سیار ایران و شرکتهای تابعه. ۲۰ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن، خرید و فروش، معاوضه اموال منقول و غیر منقول در چارچوب آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و مصوبات هیئت مدیره. ۲۱ ارائه گزارشهای مربوط به تعهدات شرکت که موجب تغییر و تعدیل در سود سهام می‌شود، بعد از تصویب در هیئت مدیره. ۲۲ پیشنهاد انتصاب اعضای هیئت مدیره شرکتهای تابعه به هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران و صدور و ابلاغ احکام هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتهای تابعه. ۲۳ تهیه و تنظیم بودجه تلفیقی دوره‌ای و سالانه شرکت و تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی دوره‌ای و سالانه شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. اخذ گزارشات حسابرسی و هماهنگی با سازمان بورس اوراق بهادار. ۲۴ کلیه اختیارات اجرایی لازم جهت توسعه کمی و کیفی شبکه تلفن همراه و خدمات مخابراتی و ارائه خدمات نوین ارتباطی طبق برنامه پنجساله با رعایت آیین نامه‌های مصوب. ۲۵ تهیه و پیشنهاد موضوعات و آیین نامه‌های مورد نیاز جهت تصویب به هیئت مدیره و اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره و آیین نامه‌ها و نظارت بر حسن اجرای آن. ۲۶ اختیارات راجع به اجرای مصوبات و آیین نامه‌های شرکت. ۲۷ ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران پس از تصویب هیئت مدیره. ۲۸ اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره برابر آیین نامه‌های مصوب. ۲۹ مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به مدیران و کارکنان شرکت تفویض نماید. ۳۰ کلیه مصوبات قبلی راجع به تفویض اختیارات، ملغی گردید. کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار شرکت بشرح ذیل امضاء و صادر خواهد شد: ۲ ۱ کلیه قراردادها، چک‌ها، اوراق بهادار و تعهدآور تا سقف ۵ میلیارد ریال با امضاء متفق معاون مالی و تدارکاتی و امضای مدیر کل مالی همراه با مهر شرکت. ۲ ۲ کلیه قراردادها، چک‌ها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با مبالغ بیش از ۵ میلیارد ریال تا ۵۰ میلیارد ریال، با امضای متفق آقای وحید صدوقی (مدیرعامل) و معاون مالی و تدارکاتی و در غیاب هریک از ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت. ۲ ۳ کلیه قراردادها، چک‌ها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با مبالغ بیش از ۵۰ میلیارد ریال، با امضاء متفق آقای وحید صدوقی (مدیر عامل) و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد بود. ۲ ۴ انتقال وجوه بین حساب‌های متعلق به شرکت ارتباطات سیار ایران با امضای متفق آقای وحید صدوقی (مدیر عامل) و معاون مالی و تدارکاتی همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود. ۲ ۵ افراد مندرج در بند «۳ ۲» دارای امضاء نافذ در خصوص بندهای «۱ ۲، ۲ ۲ و ۴ ۲ » نیز می‌باشند. پ۹۵۱۲۲۵۱۱۰۷۵۸۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13358817
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۴۱۴۵/۴۱ مورخ ۴/۱۱/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی بقائی به شماره ملی ۱۲۸۸۷۸۲۰۸۱ به نمایندگی از طرف شرکت مهر اقتصاد مبین شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۱۲۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی جعفری به شماره ملی ۰۰۴۵۶۲۱۱۲۸ به نمایندگی از طرف شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۲۱۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا مدرس خیابانی به شماره ملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به نمایندگی از طرف شرکت مخابرات استان تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۰۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیداسداله دهناد به شماره ملی ۰۳۸۲۱۸۳۸۷۸ به نمایندگی از طرف شرکت مخابرات ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهزاد خان سفید به شماره ملی ۰۴۵۱۹۴۵۳۷۹ به نمایندگی از طرف شرکت مخابرات استان اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۴۲۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. آقای وحید صدوقی به شماره ملی ۱۱۸۹۳۰۷۵۷۱ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) به مدت دو سال انتخاب نمودند. پ۹۵۱۲۲۵۳۹۸۹۳۵۲۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594271
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۵ و بموجب مجوز شماره ۱۱۱۶۸/۴۱ مورخه ۲۱/۰۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد کاشانی به شماره ملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ به جای محمد رضا مدرس خیابانی به شماره ملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به نمایندگی از طرف شرکت مخابرات استان تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۰۱۹ به سمت عضو هیات مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۶۱۳۴۰۹۲۳۹۴۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701990
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره ۱۰۹۹۴ / ۴۱ مورخ ۱۷/۵/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و فناوران اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. سازمان حسابرسی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای دوره سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردید. پ۹۶۰۸۱۷۷۷۶۴۹۹۵۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13716814
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۴۸۶۵ / ۴۱ مورخ ۲/۷/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا مهدوی خسروشاهی کد ملی ۰۰۵۱۷۵۶۲۴۲ بعنوان نماینده شرکت شرکت مدیریت سامان سازه غدیر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۰۱۱۰ و آقای بهزاد خان سفید کد ملی ۰۴۵۱۹۴۵۳۷۹ بعنوان نماینده شرکت گسترش خدمات ارتباطات کاراشاب شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۵۳۱۹ انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۸۲۴۵۶۱۹۲۰۹۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13716816
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز ۴۱/۱۰۹۹۳ مورخ ۱۷/۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش خدمات ارتباطات کاراشاب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۵۳۱۹ به جای شرکت مخابرات استان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۰۱۹ و شرکت مدیریت سامان سازه غدیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۰۱۱۰ شرکت مخابرات استان اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۴۲۶۰ به سمت اعضای جدید هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۸۲۴۸۸۳۷۸۳۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13936594
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره ۲۶۳۶۰ مورخ ۳/۱۱/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی اخوان بهابادی به شماره ملی ۰۰۶۱۷۷۰۱۷۵ به نمایندگی از شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران ۱۰۱۰۳۴۹۲۱۷۰به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای بابک تراکمه به شماره ملی ۲۲۹۸۹۰۷۰۰۵ به نمایندگی از شرکت شرکت مدیریت سامان سازه غدیر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۰۱۱۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای مهدی غیناقی به شماره ملی ۲۱۲۱۴۶۴۱۲۳ به نمایندگی از شرکت گسترش خدمات ارتباطات کاراشاب ۱۰۳۲۰۸۱۵۳۱۹به سمت عضو هیات مدیره آقای حمید فرهنگ به شماره ملی ۰۰۶۱۶۱۹۶۶۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب شدند پ۹۶۱۲۲۱۶۱۳۱۶۶۴۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13938090
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره ۲۶۳۶۰ مورخ ۳/۱۱/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات، شرکت‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراجع قضایی و اداری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و بهره و متفرعات. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری در چارچوب آیین نامه‌های مصوب. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره در چارچوب آیین نامه معاملات مصوب شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن‌ها در چارچوب مصوبات هیات مدیره و سایر مصوبات مرتبط. اخذ تسهیلات از بانکها، موسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، شرکتها و موسسات مالی مورد تایید بانک مرکزی و تأمین منابع از طریق خطوط اعتباری خارجی از قبیل فاینانس و یوزانس در راستای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در چارچوب مصوبات هیات مدیره. هرگونه تصمیم گیری در کلیه امور رفاهی و درمانی و انگیزشی و حقوق و مزایای کارکنان، در راستای افزایش کارائی، بهره وری و انگیزش منابع انسانی در چارچوب مصوبات هیات مدیره و بودجه مصوب. انتخاب یا جایگزینی بانکهای عامل (اعم از دولتی یا خصوصی)، موسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه مورد تایید بانک مرکزی. پیشنهاد تغییرات ساختار سازمانی شرکت ارتباطات سیار ایران و شرکتهای تابعه آن برای تصویب به هیات مدیره. رهن گذاردن اموال شرکت در مقابل اخذ تسهیلات مصوب، اعم از منقول، غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری، دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی و اداری اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه کیفری و چه حقوقی، در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام و واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پیشنهاد و ارائه خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت به هیات مدیره و پیگیری اجرای آن پس از تصویب در هیات مدیره. اتخاذ تصمیم درخصوص جذب مشاور داخلی و خارجی با رعایت آیین نامه معاملات و مقررات مربوطه. امضاء کلیه مکاتبات با ادارات و طرفهای تجاری و اشخاص حقیقی، حقوقی و مراجع رسمی. تصمیم گیری درخصوص فروش اموال منقول مازاد، برابر آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب و مقررات مربوطه. اجرای مقررات مصوب درخصوص متقاضیان تلفن سیار و واگذاری خدمات یاد شده. اجرای آموزش‌های کاربردی و ارتقاء سطح کیفی کارکنان و موافقت با دوره‌های آموزشی حین خدمت برابر آیین نامه مصوب. پیگیری و نظارت بر حسن اجرای وظایف و نظارت بر امور مدیریت، نظام مالی، بازرسی و حسابرسی‌های لازم شرکتهای تابعه. تصمیم گیری در خصوص انتصاب کلیه کارکنان شرکت ارتباطات سیار ایران در تمامی سطوح شغلی ساختار سازمانی شرکت، ماموریت به خارج یا داخل شرکت، بازنشستگی، بازخریدی، مرخصی بدون حقوق، خدمت نیمه وقت بانوان، توبیخ، تذکر، استعفا، اخراج، آماده به خدمت و خاتمه خدمت کارکنان شرکت ارتباطات سیار ایران و صدور احکام مربوطه، جابجایی کارکنان بین شرکت ارتباطات سیار ایران و شرکتهای تابعه در چارچوب آیین نامه‌های مصوب. ماموریتهای خارج از کشور پس از پیشنهاد مدیرعامل و تصویب در کمیته ماموریتهای خارج از کشور (مرکب از رئیس هیات مدیره، مدیرعامل و معاون منابع انسانی شرکت) قابلیت اجرا دارد. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن، خرید و فروش، معاوضه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و مصوبات هیات مدیره. ارائه گزارشهای مربوط به تعهدات شرکت که موجب تغییر و تعدیل در سود سهام می‌شود، بعد از تصویب در هیات مدیره. پیشنهاد انتصاب اعضای هیات مدیره شرکتهای تابعه به هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران و صدور و ابلاغ احکام هیات مدیره و مدیران عامل شرکتهای تابعه پس از تصویب در هیات مدیره. تهیه و تنظیم بودجه تلفیقی دوره‌ای و سالانه شرکت و تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی دوره‌ای و سالانه شرکت و ارائه به هیات مدیره جهت تصویب. اخذ گزارشات حسابرسی و هماهنگی با سازمان بورس اوراق بهادار. کلیه اختیارات اجرایی لازم جهت توسعه کمی و کیفی شبکه تلفن همراه و خدمات مخابراتی و ارائه خدمات نوین ارتباطی طبق برنامه پنجساله با رعایت آیین نامه‌های مصوب. تهیه و پیشنهاد موضوعات و آیین نامه‌های مورد نیاز جهت تصویب به هیات مدیره و اجرای کلیه مصوبات هیات مدیره و آیین نامه‌ها و نظارت بر حسن اجرای آن. اختیارات راجع به اجرای مصوبات و آیین نامه‌های شرکت. ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران پس از تصویب هیات مدیره. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره برابر آیین نامه‌های مصوب. مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به مدیران و کارکنان شرکت تفویض نماید. کلیه مصوبات قبلی راجع به تفویض اختیار، ملغی گردید. ۲ ۱کلیه قراردادها، چک‌ها، اوراق بهادار و تعهدآور تا سقف ۵ میلیارد ریال با امضای متفق آقای سید عباس نوربخش (معاون مالی و تدارکاتی) و امضای آقای محمدباقر محمدزاده مقدم (مدیرکل مالی) همراه با مهر شرکت. ۲ ۲کلیه قراردادها، چک‌ها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با مبالغ بیش از ۵ میلیارد ریال تا ۵۰ میلیارد ریال، با امضاء متفق مدیرعامل و آقای سید عباس نوربخش (معاون مالی و تدارکاتی) و در غیاب هریک از ایشان با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت. ۲ ۳کلیه قراردادها، چک‌ها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با مبالغ بیش از۵۰ میلیارد ریال، با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه عضو دیگر هیات مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد بود. انتقال وجوه بین حساب‌های متعلق به شرکت ارتباطات سیار ایران با امضای متفق مدیرعامل و آقای سید عباس نوربخش (معاون مالی و تدارکاتی) همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود. افراد مندرج در بند «۳ ۲» دارای امضاء نافذ در خصوص بندهای «۱ ۲، ۲ ۲ و ۴ ۲» نیز می‌باشند. پ۹۶۱۲۲۱۸۷۴۶۱۱۳۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13970582
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶و مجوز مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۶ و نامه شماره مورخ ۳۲۲۸۲ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی و نامه شماره ۰۹۸ - ۳۳۷۶۶۷ / ۹۶۹ مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی ازمحل مطالبات حال شده و اورده نقدی طی گواهی بانکی به شماره ۸۴۵/۱۵ مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ وشماره ۶۹۰/۱۵ مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۶ بانک تجارت شعبه میرداماد شرقی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه زیر ثبت تکمیل امضا گردید. پ۹۷۰۱۱۹۷۲۳۲۸۷۸۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14405425
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۲۵۱۵۲ مورخ ۲۵/۹/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاووسیه، بزرگراه کردستان، خیابان ونک، پلاک ۹۰ برج همراه، طبقه زیر زمین (منفی یک) کدپستی ۱۹۹۱۹۵۴۱۶۸ تغییر یافت. پ۹۷۱۰۱۱۵۳۹۱۰۹۸۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه