شرکت پتروشیمی ممسنی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103519478


شماره ثبت:
313443
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1386/10/9
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-گاندي-خيابان شهيد حسن اعلاء رحيمي (نهم)-خيابان آفريقا-پلاك 38-طبقه اول 1517654616

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای احد محمدی 1342996
آقای حبیب اله معصومیان 1342996
سید ابوالحسن سیدخاموشی 1342996
آقای نادر قربانی , 1342996
آقای شمس الدین مؤمنی 1342996
آقای سید جواد احمدی نژاد 1693576
آقای بهیار ریاحی مهابادی 13078136
آقای وحید ترکیان 13671992
علیرضا مهرصادقی 13671992
آقای علی مخدومی 13671992
آقای علی یزدانی 13671992
آقای علیرضا مهرصادقی 13671992
آقای سید رضا بطحائیان 13671992
خانم مریم ترک 14377491

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 603927
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ ۲/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۰۰۰۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1054483
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام به شماره ثبت۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی شراکت به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۶۵۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112745
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸

به استناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ۱۹/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰ منقسم به۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰ سهم۱۰۰۰ ریالی از محل مطالبات حال شده و نقدی افزایش یافته و مبلغ۰۰۰/۵۹۴/۷۱۶/۱۱۰ ریال بموجب گواهی بانکی شماره۵۳۴ ۳۵۸ ۳۴ مورخ۱۹/۴/۱۳۹۲ بانک تجارت شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۲۴/۴/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۶۷۳۲۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303698
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام بشماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی مربوطه به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۶/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. هیئت مدیره شرکت به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت پتروشیمیایی دلفین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۰۴۹۳ و شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ و شرکت سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲ و شرکت مهرآوران کوی نارون به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ و شرکت مدبران اقتصاد به شناسه ملی ۱۳۲۰۳۵۴۶۳۵. پ۱۷۶۱۱۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1342996
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) , شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ به نمایندگی آقای سید ابوالحسن سیدخاموشی , کدملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمیایی دلفین (سهامی خاص) , شماره ثبت ۳۲۵۶۸۳ به نمایندگی آقای احد محمدی کدملی ۶۱۷۸۷۸۷۰۲۲ به عنوان نایب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ایران (سهامی خاص) , شماره ثبت ۲۸۶۵۹۳ به نمایندگی آقای نادر قربانی , کدملی ۰۰۴۹۴۵۳۰۸۴ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) , شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ به نمایندگی آقای حبیب اله معصومیان , کدملی ۰۶۸۱۶۳۴۹۳۶ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مهرآوران کوی نارون (سهامی خاص) , شماره ثبت ۳۷۰۶۴۲ به نمایندگی آقای شمس الدین مومنی , کدملی۰۵۳۲۸۱۶۸۷۰ به عنوان هیات مدیره آقای سید جواد احمدی نژاد با کدملی ۰۷۹۳۴۹۳۰۷۲ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چک و سفته توسط مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با نائب رئیس هیات همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یک نفر از اعضای هیات مدیره و رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۷۰۹۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693576
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ به نمایندگی سید ابوالحسن سید خاموشی، کدملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمیایی دلفین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۰۴۹۳ به نمایندگی بهیارریاحی مهابادی کدملی ۱۱۸۹۵۱۱۷۰۳ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲ به نمایندگی یاسر امامی، کدملی ۰۰۶۷۳۰۴۳۵۴ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مدبران اقتصاد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ به نمایندگی علیرضا مهرصادقی، کدملی ۰۰۵۳۵۴۰۴۷۶ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مهرآوران کوی نارون به شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ به نمایندگی وحید ترکیان، کدملی ۰۰۳۱۸۰۷۰۲۱به عنوان عضو هیات مدیره سید جواد احمدی نژاد با کدملی ۰۷۹۳۴۹۳۰۷۲ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چک و سفته توسط مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یک نفر از اعضای هیات مدیره و رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. پ۹۳۰۸۲۰۱۷۶۵۵۵۴۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1770175
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و سال مالی منتهی به تاریخ۳۱/۶/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۰۲۰۵۱۷۳۵۰۴۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9545371
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا حمزه لو به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای جلیل ابراهیم پور به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای مهرداد باقری به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت پتروشیمی گچساران سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا حلی ساز به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت پتروشیمی کاویان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدصادق مقدم به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهران دوج (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۹/۱۰/۱۳۸۸. در تاریخ ۱۵/۲/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9593053
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ ۲/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10016606
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس صمیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا پوری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت فراساحل ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا حمزه لو به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت پتروشیمی دلفین سهامی خاص با نمایندگی آقای پژمان خلیل زاده به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی حمصیان اتفاق به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهران دوج (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۷/۹/۱۳۹۰. ۲ امضاء اسناد و اوراق تعهدآور و چک و سفته توسط رئیس هیئت مدیره با اتفاق مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و همراه مهر شرکت خواهدبود در غیاب رئیس هیئت مدیره نائب رئیس هیئت مدیره میتواند به جای رئیس هیئت مدیره امضاء نماید. در تاریخ ۰۲/۶/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10126662
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس اصلی، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» و «خبر جنوب» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۶/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10156243
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ولیعصر بالاتر از چهارراه پارک وی خ شهید فیاضی (فرشته) پ ۹۰ ط سوم تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10367403
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ ۰۲/۶/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10782402
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۷ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۹/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11077841
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی (سهامی عام) بشماره ثبت۳۱۳۴۴۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۹/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۷/۹/۱۳۹۰به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص به شماره ثبت۹۶۱۴ با نمایندگی آقای احمدرضا اشراقی و شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید ستوده و شرکت فراساحل ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدصادق مقدم و شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۶۵۹۳ با نمایندگی آقای رضا حمزه لو و شرکت پترو شیمیایی دلفین سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید ستوده تا تاریخ۱۷/۹/۱۳۹۰. در تاریخ۱۷/۱۱/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854047
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۳۲۵۴۶۱۵۵۴۳۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979198
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران خیابان آفریقا نبش خیابان نهم شماره ۳۸ ساختمان شماره ۲ بازرگانی پتروشیمی طبقه اول واحد ۲ کدپستی ۱۵۱۷۶۵۴۶۱۴ تغییر یافت. پ۹۵۰۶۰۱۶۳۶۷۸۲۹۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13078136
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای وحید ترکیان به کد ملی ۰۰۳۱۸۰۷۰۲۱ به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ به عنوان رئیس هیات مدیره وآقای بهیار ریاحی مهابادی به کد ملی ۱۱۸۹۵۱۱۷۰۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمیایی دلفین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۰۴۹۳به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای سید جواد احمدی نژاد به کد ملی ۰۷۹۳۴۹۳۰۷۲ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی گچساران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۷۷ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای علیرضا مهرصادقی به کد ملی ۲۰۳۱۰۰۴۶۰۳ به نمایندگی از شرکت مدبران اقتصاد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ به عنوان عضو هیات مدیره وآقای محسن یوسفی به کد ملی ۲۰۳۱۰۰۴۶۰۳ نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. دارندگان امضاءمجاز: کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره مندرج در ذیل ماده ۳۷ اساسنامه شرکت و با رعایت آئین نامه‌های اداری و مالی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطه سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. پ۹۵۰۷۲۶۸۷۲۶۹۰۳۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13523177
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/۹۵ و همچنین مجوز شماره ۰۳۹ ۲۹۱۷۵۲ , ۹۶۹ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۳۹۰ میلیون سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی از طریق مطالبات و نقدی که مبلغ ۶۰۵۲۸۹۰۰۴۲۳ ریال طی گواهی شماره ۵۳۵/۲۰۱/۹۶ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۶ بانک آینده شعبه مرکزی بابت افزایش سرمایه واریز گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۴۳۱۱۵۵۶۴۸۵۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646135
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای حقوقی هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ شرکت پتروشیمی گچساران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۷۷ شرکت پتروشیمی کازرون به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱ پ۹۶۰۷۱۶۹۷۵۱۴۶۴۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671992
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای وحید ترکیان به کدملی ۰۰۳۱۸۰۷۰۲۱ نماینده شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ به عنوان عضو هیات مدیره ورئیس هیات مدیره آقای علی یزدانی به کدملی ۲۲۲۹۶۶۶۲۵۸ نماینده شرکت پتروشیمی گچساران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۷۷ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای علیرضا مهرصادقی به کدملی ۰۰۵۳۵۴۰۴۷۶ نماینده شرکت شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ به عنوان عضو و نایب رئیس هیات مدیره آقای محسن یوسفی به کدملی ۲۰۳۱۰۰۴۶۰۳ نماینده شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ به عنوان عضو هیات مدیره. جناب آقای علی مخدومی به کدملی ۲۷۵۵۰۱۲۶۱۷ نماینده شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۶۷۳۱ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای سید رضا بطحائیان به کدملی ۰۰۳۶۲۳۱۸۰۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) انتخاب شدند. دارندگان امضاء مجاز: کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. پ۹۶۰۷۳۰۷۳۳۱۲۲۴۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13730534
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تفویض اختیار هیات مدیره به مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه و اختیارات مندرج در ذیل ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. تظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. پ۹۶۰۹۰۴۶۱۲۲۲۹۶۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13963555
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران گاندی خیابان شهید حسن اعلاء رحیمی (نهم) خیابان آفریقا پلاک ۳۸ طبقه اول کدپستی ۱۵۱۷۶۵۴۶۱۶ می‌باشد. پ۹۷۰۱۱۸۴۵۹۱۴۸۱۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377491
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸

آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ممسنی سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید رضا بطحائیان به کدملی ۰۰۳۶۲۳۱۸۰۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و خانم مریم ترک به کدملی ۰۰۷۸۶۰۳۲۰۱ نماینده شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ به عنوان عضو هیأت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تعیین گردیدند، در سمت بقیه اعضای هیات تغییر حاصل نگردید. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاءمدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در ذیل ماده ۳۷ اساسنامه شرکت و با رعایت آئین نامه‌های اداری و مالی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - تعیین میزان استهلاک باتوجه به قوانین جاریه کشور. - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه