شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103509868


شماره ثبت:
312181
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1386/9/21
آدرس:
تهران خيابان آيت اله طالقاني-كوچه مژدهي-پلاك 206-طبقه همكف 1581773111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سعید ملک پور 1152336
غلامرضا مصطفی پور 1152336
اسماعیل لله گانی 12962886
حسین موفقی اردستانی 12962886
سیامک دولتی 13076031
آقای تیمور غفاری 13076031
محمدتقی صمدی 13170143
آقای عیسی امامی 13535797
آقای سلیمان توکلی 13535797
آقای مرتضی اکبری 14231029
حسن تلیکانی 14231029
آقای محسن پدرام 14231029

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 644310
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایرانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان آیت اله طالقانی بین خیابان ایرانشهر و مفتح نبش کوچه مژدهی پلاک ۲۰۴ کدپستی ۱۵۸۱۷۷۳۱۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۰۲۲۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 653098
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایرانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۷۰۵۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 859484
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد حیدرزاده به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک ملی سهامی خاص با نمایندگی آقای ساسان گلباز به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک سپه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد الیاسی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک تجارت سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید ملک پور به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام با نمایندگی آقای غلامرضا مصطفی پور به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا مصطفی پور به نمایندگی از شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر بانک معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۰۱۱۵۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980936
آگهی تغییرات شرکت بانک قرص الحسنه مهر ایران سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک تجارت سهامی خاص و شرکت بانک ملی سهامی خاص و شرکت بانک سپه سهامی خاص و شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شرکت بانک ملت سهامی خاص تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۶۴۱۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152336
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: غلامرضا مصطفی پور به کدملی ۰۹۳۳۶۱۶۴۲۲ نماینده بانک صادرات ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره سعید ملک پور به کدملی ۰۰۴۶۷۸۹۵۶۱ نماینده بانک تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ بعنوان رئیس هیات مدیره. محمدتقی صمدی به کدملی ۲۰۹۱۲۱۰۹۱۹ نماینده بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. محسن پدرام به کدملی ۴۰۷۲۲۰۳۱۸۱ نماینده بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ بعنوان عضو هیئت مدیره. حسین موفقی اردستانی به کدملی ۰۰۵۱۰۰۰۲۲۹ نماینده بانک سپه به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه مهر بانک معتبر است. پ۱۶۹۲۸۵۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351300
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردید. وزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۷۶۴۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1691614
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۰۲۱۴۳ مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ بانک کشاورزی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۴ بانک ملت به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ بانک سپه به شناسه ملی۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲ بانک صادرات ایران به شناسه ملی۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ پ۹۳۰۸۱۸۹۸۲۹۸۰۱۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10051362
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام با نمایندگی آقای غلامرضا مصطفی پور به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد حیدرزاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک سپه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد الیاسی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک ملی سهامی خاص با نمایندگی آقای ساسان گلباز به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک تجارت سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید ملک پور به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا مصطفی پور به نمایندگی از شرکت بانک صادرات ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۳۳ به سمت مدیر عامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر بانک معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10257554
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۲۱۸۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ۱۲/۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10331993
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند. شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام با نمایندگی آقای غلامرضا مصطفی پور به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک سپه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدابراهیم منصورخاکی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک مسکن سهامی خاص با نمایندگی آقای داریوش بذری به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک ملی سهامی خاص با نمایندگی آقای بهمن مسگرها به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد حیدرزاده به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا مصطفی پور به نمایندگی از شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ به سمت مدیرعامل ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارداها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر بانک معتبر می‌باشد. در تاریخ۱۳/۵/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10531648
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. ۲ موسسه سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۰۸/۴/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10787982
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک ملی سهامی خاص با نمایندگی آقای ساسان گلباز و شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ با نمایندگی آقای غلامرضا مصطفی پور و شرکت بانک سپه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد الیاسی و شرکت بانک تجارت سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید ملک پور و شرکت بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد حیدرزاده تا تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۱. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10931284
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان آیت اله طالقانی بین خیابان ایرانشهر و مفتح نبش کوچه مژدهی پلاک ۲۰۴ کدپستی ۱۵۸۱۷۷۳۱۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962886
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۰۸۷۴۹/۹۵ مورخه ۸/۴/۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن پدرام به شماره ملی ۴۰۷۲۲۰۳۱۸۱ به عنوان نماینده بانک ملی ایران به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ به سمت رییس هیئت مدیره. آقای اسماعیل لله گانی به شماره ملی ۶۳۳۹۸۵۴۳۲۱ به عنوان نماینده بانک صادرات ایران به شناسه ملی۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره. آقای محمدتقی صمدی به شماره ملی ۲۰۹۱۲۱۰۹۱۹ به عنوان نماینده بانک ملت به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای حسین موفقی اردستانی به شماره ملی ۰۰۵۱۰۰۰۲۲۹ به عنوان نماینده بانک سپه به شناسه ملی۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر بانک معتبر است. پ۹۵۰۵۲۳۶۲۹۷۵۴۴۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13057614
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۰۸۷۴۹/۹۵ مورخه ۸/۴/۱۳۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های بانک تعیین گردید. پ۹۵۰۷۱۴۷۱۴۷۰۹۳۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076031
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۰۸۷۴۹/۹۵ مورخه ۸/۴/۱۳۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن پدرام به شماره ملی ۴۰۷۲۲۰۳۱۸۱ به عنوان نماینده بانک ملی ایران به سمت رییس هیات مدیره آقای سیامک دولتی به شماره ملی ۳۷۶۲۱۲۸۶۳۴ به عنوان نماینده بانک صادرات ایران به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره. آقای محمدتقی صمدی به شماره ملی ۲۰۹۱۲۱۰۹۱۹ به عنوان نماینده بانک ملت به عنوان عضو هیات مدیره. آقای حسین موفقی اردستانی به شماره ملی ۰۰۵۱۰۰۰۲۲۹ به عنوان نماینده بانک سپه به عنوان عضو هیات مدیره. آقای تیمور غفاری به شماره ملی ۱۶۹۹۵۴۶۶۳۰ به عنوان نماینده بانک کشاورزی به عنوان عضو هیات مدیره. تعیین گردیدند ب) امضای کلیه اسناد و آوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه مهر بانک معتبر است. پ۹۵۰۷۲۵۵۹۲۶۷۳۸۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170143
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۵ و بموجب مجوز ۲۷۰۴۶۷/۹۵ مورخه ۲۴/۰۸/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن پدرام به شماره ملی ۴۰۷۲۲۰۳۱۸۱ به عنوان نماینده بانک ملی ایران بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ به سمت رییس هیات مدیره - مرتضی اکبری به شماره ملی ۱۱۱۱۱۳۶۱۱۴ به عنوان نماینده بانک صادرات ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره - محمدتقی صمدی به شماره ملی ۲۰۹۱۲۱۰۹۱۹ به عنوان نماینده بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ به عنوان عضو هیات مدیره - تیمور غفاری به شماره ملی ۱۶۹۹۵۴۶۶۳۰ به عنوان نماینده بانک کشاورزی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۴ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه مهر بانک معتبر است. پ۹۵۰۹۱۵۷۲۳۴۹۹۹۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13418633
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۳۴۸۷۴۵/۹۵مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: بانک ملی ایران به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ بانک کشاورزی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۴ بانک ملت به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ بانک سپه به شناسه ملی۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲ بانک صادرات ایران به شناسه ملی۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۲۱۸۵۵۱۵۱۵۱۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13459838
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز بانک مرکزی بشماره ۴۶۹۶۲/۹۶ مورخ ۲۰/۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی اکبری به شماره ملی ۱۱۱۱۱۳۶۱۱۴ به نمایندگی بانک صادرات ایران شناسه ملی۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره. آقای محسن پدرام به شماره ملی ۴۰۷۲۲۰۳۱۸۱ به نمایندگی بانک ملی ایران شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ به سمت رییس هیأت مدیره. آقای تیمور غفاری به شماره ملی ۱۶۹۹۵۴۶۶۳۰ به نمایندگی بانک کشاورزی شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۴به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای عیسی امامی به شماره ملی ۲۲۴۹۳۳۴۸۱۱ به نمایندگی بانک ملت شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شدند امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه مهر بانک معتبر است. پ۹۶۰۳۱۶۱۵۵۹۷۴۴۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13459843
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز بانک مرکزی بشماره ۴۶۹۶۲/۹۶ مورخ ۲۰/۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی اکبری به شماره ملی ۱۱۱۱۱۳۶۱۱۴ به نمایندگی بانک صادرات ایران شناسه ملی۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره. آقای محسن پدرام به شماره ملی ۴۰۷۲۲۰۳۱۸۱ به نمایندگی بانک ملی ایران شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ به سمت رییس هیأت مدیره. آقای سلیمان توکلی به شماره ملی ۳۹۷۸۷۵۳۳۸۳به نمایندگی بانک کشاورزی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۴به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای عیسی امامی به شماره ملی ۲۲۴۹۳۳۴۸۱۱ به نمایندگی بانک ملت شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شدند امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه مهر بانک معتبر است. پ۹۶۰۳۱۶۶۰۱۷۸۰۵۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535797
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۶۶۹۰۲/۹۶ مورخ ۶/۳/۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای مرتضی اکبری به شماره ملی ۱۱۱۱۱۳۶۱۱۴ به عنوان نماینده بانک صادرات ایران دارای شناسه ملی۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. آقای محسن پدرام به شماره ملی ۴۰۷۲۲۰۳۱۸۱ به عنوان نماینده بانک ملی ایران دارای شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ به سمت رییس هیأت مدیره. آقای عیسی امامی به شماره ملی ۲۲۴۹۳۳۴۸۱۱ به عنوان نماینده بانک ملت دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای سلیمان توکلی به شماره ملی ۳۹۷۸۷۵۳۳۸۳ به عنوان نماینده بانک کشاورزی دارای شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۴ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای حسن تلیکانی به شماره ملی ۲۲۱۸۱۹۰۴۷۸ به عنوان نماینده بانک سپه دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲ به عنوان عضو هیأت مدیرهبرای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. ب) امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه مهر بانک معتبر است. پ۹۶۰۵۰۸۴۹۷۳۲۵۱۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656240
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۶۳۳۰۴/۹۶مورخ ۲۸/۵/۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۵ به تصویب رسید. - سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۷۲۲۷۶۰۵۷۶۳۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14231029
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۱۶۷۵۷۳/۹۷ مورخ ۱۶/۵/۹۷ بانک مرکزی و مجوز شماره ۳۸۰۹۷ , ۱۲۲ مورخ ۲۲/۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۴۲ ماده و ۱۵ تبصره به تصویب رسید. * اعلامیه تبدیل به شرح زیر می‌باشد: نام شرکت و شماره ثبت: بانک قرض الحسنه مهر ایران به شماره ثبت۳۱۲۱۸۱ موضوع فعالیت: بانک به منظور اشاعه فرهنگ قرض الحسنه با تلاش در مرتفع نمودن نیاز‌های ضروری مردم؛ در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین ذیربط، مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اخذ مجوزهای لازم، مجاز به انجام فعالیت‌های ذیل در قالب قرض الحسنه می‌باشد: افتتاح حساب‌های قرض الحسنه پس انداز و جاری افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه ارائه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک؛ انجام عملیات بین بانکی افتتاح حساب قرض الحسنه سکه و طلا ارایه انواع ابزارهای پرداخت دریافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه، انواع قبوض خدمات شهری، ودایع و …. ارایه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت‌های الکترونیکی (کارت‌های خرید؛ کیف پول الکترونیکی و …) قبول و نگهداری اشیاءگرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان؛ انجام عملیات ارزی نظیرخرید و فروش ارز، انتقال ارز، دریافت و اعطای وام قرض الحسنه ارزی؛ صدور حواله های ارزی و …؛ خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛ تاسیس و گسترش شعب؛ باجه‌ها , دفاتر نمایندگی بانک در داخل و خارج از کشور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی. قبول نمایندگی و کارگزاری موسسه‌های پولی وبانکی داخل و خارج از کشور. انجام وظایف قیمومت، وصایت، وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه. بانک می‌تواند سرمایه ثبتی خود و حقوق صاحبان سهام را به صورت نقد؛ شعب؛ دفاتر و تجهیزات , اوراق مشارکت دولتی اسناد خزانه و همچنین سایر اوراق بهادار دولتی با مجوز بانک مرکزی؛ نگهداری نماید. سرمایه گذاری به غیر از اشکال یاد شده مانند خرید سهام شرکت و تاسیس شرکت و غیره ممنوع می‌باشد. خرید و فروش اموال غیر منقول در راستای عملیات بانکی. (خرید اموال غیر منقول به قصد تجارت ممنوع است.) ایجاد هرگونه پوشش بیمه‌ای برای دارایی‌های بانک نزد شرکت‌ها و موسسات بیمه؛ فروش تمبر مالیاتی و سفته؛ انجام سایر عملیات و خدمات بانکی پس از اخذ تأییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. بانک مجاز نمی‌باشد سپرده‌های قرض الحسنه را صرف خرید شعب؛ دفاتر و تجهیزات نماید. خرید اوراق مشارکت و انجام سایر فعالیت‌های اقتصادی؛ از محل حقوق صاحبان سهام با اطلاع بانک مرکزی مجاز خواهد بود. انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی مبتنی بر عقد قرض الحسنه. پرداخت قرض الحسنه به صورت ریالی و ارزی؛ سکه و طلا که در بخش بازپرداخت وام به همان نوع پرداخت شده خواهد بود و تخصیص منابع بانک صرفا در قالب وام قرض الحسنه خواهد بود. بانک می‌تواند کلیه خدمات بانکی را که در نتیجه آن هیچ گونه تعهدی برای استفاده از منابع بانک ایجاد ننماید از جمله صدور انواع حواله؛ صدور کارت قرض الحسنه؛ ارائه خدمات حساب جاری و غیره را در قبال دریافت کارمزد انجام دهد. نرخ این کارمزدها؛ مشابه نرخ کارمزد تعیین شده برای سایر بانک‌ها خواهد بود. میزان پرداخت وام به کارکنان و مدیران بانک از محل منابع حقوق صاحبان سهام و بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی خواهد بود. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: نشانی مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان آیت اله طالقانی کوچه مژدهی پلاک ۲۰۶ طبقه همکف کد پستی۱۵۸۱۷۷۳۱۱۱ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می‌باشد سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه بانک مبلغ (به عدد) ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (به حروف) پانزده هزار میلیارد ریال است که به تعداد ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: بانک صادرات ایران به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل با نمایندگی مرتضی اکبری به شماره ملی ۱۱۱۱۱۳۶۱۱۴ بانک ملی ایران به عنوان رئیس هیئت مدیره با نمایندگی محسن پدرام به شماره ملی ۴۰۷۲۲۰۳۱۸۱ بانک ملتبه عنوان عضو هیئت مدیره با نمایندگی عیسی امامی به شماره ملی۲۲۴۹۳۳۴۸۱۱ بانک کشاورزی به عنوان عضو هیئت مدیره با نمایندگی سلیمان توکلی به شماره ملی۳۹۷۸۷۵۳۳۸۳ بانک سپه به عنوان عضو هیئت مدیره با نمایندگی حسن تلیکانی به شماره ملی ۲۲۱۸۱۹۰۴۷۸ شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، اشخاص حقیقی می‌توانند شخصا یا از طریق نماینده قانونی خود به شرط ارایه مدرک نمایندگی و اشخاص حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان خود با ارایه مدرک نمایندگی، حضور یابند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیر عامل نمی‌توانند به وکالت از سهامداران بانک در مجامع عمومی شرکت نمایند. در صورت انتقال سهام، سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیر، حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت: ۱ اعلامیه خرید سهام؛ ۲ گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام؛ ۳ اصل ورقه سهام؛ ۴ تأییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته؛ تصفیه: هر سال بخشی از سود ویژه بانک که نباید از ۱۵ درصد آن کمتر و از ۲۰ درصد بیشتر باشد , مطابق با ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اندوخته قانونی نگهداری می‌شود اندوخته قاونی بانک مطابق قانون پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول واعتبار و مطابق با ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اندوخته قانونی نگهداری می‌شود. اندوخته قانونی پس ازآنکه به میزان سرمایه رسید، اختیاری است. همچنین در هر سال بخشی از سود ویژه به میزانی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌نماید، به عنوان اندوخته احتیاطی نگهداری می‌شود. هیأت مدیره می‌تواند با موافقت مجمع عمومی عادی، قسمتی از سود ویژه هر سال را به سایراندوخته‌ها اختصاص دهد. تقسیم سود و اندوخته‌های اختیاری بین صاحبان سهام، فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود. در صورت وجود سود، تقسیم حداقل ۱۰ درصد از سود ویژه بین صاحبان سهام الزامی است. پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف حداکثر مدت چهار ماه پس از تصویب مجمع عمومی عادی انجام پذیرد. هر گاه بانک پس از انجام تشریفات قانونی مربوطه منحل گردد؛ مدیران تصفیه بانک منحله به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. تمامی مراحل تصفیه بانک مطابق با قانون پولی و بانکی کشور و قوانین و مقررات مربوط انجام می‌شود. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مبلغ دیون شرکت منتهی به صورت‌های مالی سال ۹۶ برابر با مبلغ ۱۰۱۳۶۰۴۵۱میلیون ریال همچنین بدهی احتمالی شرکت برابر با ۷۷۲۴ میلیون ریال می‌باشد. روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: روزنامۀ دنیای اقتصاد. * آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت (بانک) که به تصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده است پ۹۷۰۷۰۳۸۲۹۳۴۰۸۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه