شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103500247


شماره ثبت:
310643
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1386/9/17
آدرس:
سعادت آباد بلوار فرهنگ نبش خ معارف پ 8 1997744118

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای بهرام غیائی 11145396
آقای علی اصغر پورمند 13408134
آقای علی پالیزدار 13408134
آقای مجید قاسمی 13408134
سید کاظم میرولد 13408134
آقای علی اکبر امین تفرشی 13408134

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 619194
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی دش به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۳۱۶۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923042
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۷/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدبران تجارت ایرانیان سهامی خاص (علی البدل) و شرکت لیزینگ پاسارگاد (علی البدل) سهامی خاص و شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۶۷۹۲ و شرکت مبنای خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۴۴۹ و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۵۷۴ و شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شرکت بانک پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ تا تاریخ ۱۲/۷/۱۳۹۳. در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۸۴۶۲۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925267
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام با نمایندگی آقای مجید قاسمی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مبنای خاورمیانه سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اصغر پورمند بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای علی پالیزدار بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک پاسارگاد سهامی عام با نمایندگی آقای سید کاظم میرولد بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اکبر امین تفرشی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر پورمند به نمایندگی از شرکت مبنای خاورمیانه سهامی خاص بشماره ثبت ۲۸۶۴۴۹ بسمت مدیرعامل. ۲ نامه و مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه چکها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اسناد تعهدآور و قراردادهایی که در طول مدت اجرای قرارداد افزون بر یک میلیارد ریال معادل یکصد میلیون تومان نگردند با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اسناد تعهدآور و قراردادهای بیش از یکی میلیارد ریال معادل یکصد میلیون تومان با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است کلیه معاملات تا سقف یک میلیارد ریال (یکصد میلیون تومان) به مدیرعامل تفویض گردید و بیش از یک میلیارد ریال (یکصد میلیون تومان) با تصویب هیئت مدیره خواهد بود. ۳ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ ۳/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۰۷۴۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021226
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۱/۹۰ به هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰/۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۸ ریال منقسم به هشت میلیارد و چهارصد میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱ ریال که مبلغ ۶۶۰/۹۰۸/۴۴۳/۱۲۴/۳ ریال بموجب گواهی شماره ۷۴۶/۹۲ص/۳۸۰ مورخ ۶/۱/۹۲ بانک پاسارگاد شعبه کوی فراز پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۴/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۰۳۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1054482
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی رایمند به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۶۴۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298333
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۸ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۱۲ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۱۲ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافت که مبلغ ۱۸۸ ۳۱۴ ۵۵۷ ۳۶۱ ۳ طی گواهی بانکی به شماره ۶۸۴/۹۲ص۳۸۰/مورخ ۲۵/۹/۹۲ و گواهی بانکی به شماره ۶۱۲/۹۲ص/۳۸۰ مورخ ۱۹/۸/۹۲ بانک پاسارگاد شعبه کوی فراز پرداخت شده است. در نتیجه ماده اساسنامه بشرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ نکمیل امضا گردیده است. پ۱۷۶۰۹۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464220
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۹۱۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569431
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱/۹۲ ومجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۲۷۸۷۲۲ , ۱۲۱ مورخ ۱۴/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰۰ ۱۲ ریال به مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۰۰ ۱۶ ریال منقسم به۰۰۰ ۰۰۰ ۸۰۰ ۱۶ سهم ۱۰۰۰ریالی با نام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافت که مبلغ ۵۹۶ ۷۵۵ ۸۰۶ ۶۶۳ ۲ ریال بموجب گواهی شماره ۲۰۱/۹۳ ص / ۳۸۰ مورخ ۲۲/۴/۹۳ و گواهی بانکی شماره ۲۴۸/۹۳ ص / ۳۸۰ مورخ ۱۳/۵/۹۳ بانک پاسارگاد شعبه کوی فراز پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۳۰۵۲۱۸۷۳۳۱۶۳۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9588526
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی دش به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10012052
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام بشماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بازرگانی بین المللی بانک پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود ابکاخواجویی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بانک پاسارگاد سهامی عام با نمایندگی آقای علی اکبر امین تفرشی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مبنای خاورمیانه سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اصغر پورمند به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد سهامی عام به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت بانک پارسیان سهامی عام به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام با نمایندگی آقای مجید قاسمی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک پاسارگاد سهامی عام با نمایندگی آقای سیدکاظم میرولد به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر پورمند به نمایندگی از شرکت مبنای خاورمیانه سهامی خاص بشماره ثبت ۲۸۶۴۴۹ به سمت مدیرعامل. در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10255035
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۳/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۹/۱۱/۱۳۸۹ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰/۱ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰/۱ ریال منقسم به یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم۰۰۰/۱ ریال که مبلغ۲۰۰/۱۸۵/۰۶۸/۳۶ ریال بموجب گواهی شماره۱۴۹/۸۹ص/۲۰۲ مورخ۱۹/۱۱/۱۳۸۹ بانک پاسارگاد شعبه خوردین پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۱۵/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10406936
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت۳۱۰۶۴۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۸/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران سعادت آباد بلوار فرهنگ نبش خ معارف پ۸ کدپستی۱۹۹۷۷۴۴۱۱۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۲ کلیه چکها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اسناد تعهدآور و قراردادهایی که در طول مدت اجرای قرارداد افزون بر یک میلیارد ریال معادل یکصد میلیون تومان نگردند با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اسناد تعهدآور و قراردادهای بیش از یکی میلیارد ریال معادل یکصد میلیون تومان با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است کلیه معاملات تا سقف یک میلیارد ریال (یکصد میلیون تومان) به مدیرعامل تفویض گردید و بیش از یک میلیارد ریال (یکصد میلیون تومان) با تصویب هیئت مدیره خواهد بود. در تاریخ۲۱/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10664057
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۳/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۹/۱۱/۱۳۸۹ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰/۱ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰/۱ ریال منقسم به یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم۰۰۰/۱ ریال که مبلغ۲۰۰/۱۸۵/۰۶۸/۳۶ ریال بموجب گواهی شماره۱۴۹/۸۹ص/۲۰۲ مورخ۱۹/۱۱/۱۳۸۹ بانک پاسارگاد شعبه خوردین پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۱۵/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10669736
آگهی تغییرات شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام با نمایندگی آقای مجید قاسمی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد سهامی عام به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت مبنای خاورمیانه سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اصغر پورمند به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک پاسارگاد سهامی عام با نمایندگی آقای سیدکاظم میرولد به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بازرگانی بین المللی بانک پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای علی پالیزدار به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک پارسیان سهامی عام به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اکبر امین تفرشی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر پورمند به نمایندگی از شرکت مبنای خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۴۴۹ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۷/۵/۱۳۹۰. در تاریخ ۶/۹/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10878044
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام با نمایندگی آقای مجید قاسمی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مبنای خاورمیانه سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اصغر پورمند بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای علی پالیزدار بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک پاسارگاد سهامی عام با نمایندگی آقای سید کاظم میرولد بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اکبر امین تفرشی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر پورمند به نمایندگی از شرکت مبنای خاورمیانه سهامی خاص بشماره ثبت ۲۸۶۴۴۹ بسمت مدیرعامل. ۲ نامه و مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه چکها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اسناد تعهدآور و قراردادهایی که در طول مدت اجرای قرارداد افزون بر یک میلیارد ریال معادل یکصد میلیون تومان نگردند با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اسناد تعهدآور و قراردادهای بیش از یکی میلیارد ریال معادل یکصد میلیون تومان با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است کلیه معاملات تا سقف یک میلیارد ریال (یکصد میلیون تومان) به مدیرعامل تفویض گردید و بیش از یک میلیارد ریال (یکصد میلیون تومان) با تصویب هیئت مدیره خواهد بود. ۳ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ ۳/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10913186
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادنو صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۱/۳/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10919624
آگهی تغییرات شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۷/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک پارسیان سهامی عامل (عضو علی البدل) و شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد سهامی عام (عضو علی البدل) و شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شرکت بازرگانی بین المللی بانک پاسارگاد سهامی خاص و شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۶۷۹۲ و شرکت بانک پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شرکت مبنای خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۴۴۹ تا تاریخ ۲۱/۷/۱۳۹۱. در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11145396
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12845052
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۳۲۲۷۴۳۳۶۳۶۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13038236
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۰/۷/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۰۶۱/ ۲۶۸۰۲۹ / ۹۵۹ مورخ ۲۸/۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۳۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۲۳۷۶۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و بموجب گواهی‌های شماره ۲۴۸ / ص ۹۵ /۳۸۰ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۵ بانک پاسارگاد شعبه کوی افراز و گواهی شماره ۲۱۴ / ۹۵ ص /۳۸۰ مورخ ۹/۶/۱۳۹۵ بانک پاسارگاد شعبه کوی افراز مبلغ افزایش سرمایه پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۷۰۵۶۳۴۷۵۱۲۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13112432
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای زیر به سمت اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: اعضای اصلی شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱ بانک پاسارگاد به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶ شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱ شرکت مبنای خاورمیانه به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۴۳۱۳۷ شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ اعضای علی البدل شرکت لیزینگ پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۶۳۶ شرکت مدبران تجارت ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۸۸۴ پ۹۵۰۸۱۶۶۰۶۹۲۹۳۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13408134
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۹۸۱۵/۱۲۲مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۶سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید قاسمی به کدملی۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱ به نمایندگی از شرکت بانک پاسارگاد به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره علی اصغر پورمند به کدملی ۲۱۲۱۲۷۹۱۵۶ به نمایندگی از شرکت مبنای خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۳۱۳۷ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره سیدکاظم میرولد به کدملی ۳۹۳۲۵۱۴۳۲۷ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱ بعنوان عضو هیئت مدیره علی پالیزدار به کدملی۰۰۴۶۰۱۸۸۸۳ به نمایندگی از شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ بعنوان عضو هیئت مدیره علی اکبر امین تفرشی به کدملی ۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه چهاردهم مورخ ۲/۷/۸۷ مجددا تعیین گردید نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود ترتیب امضای کلیه چک‌ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به شرح زیر خواهد بود کلیه چک‌ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود سایر اسناد تعهدآور و قراردادهایی که در طول مدت اجرای قرارداد افزون بر یک میلیارد ریال معادل یکصد میلیون تومان نگردند با امضا مدیرعامل به تنهایی و همراه مهر شرکت خواهد بود اسناد تعهدآور و قراردادهای بیش از یک میلیارد معادل یکصد میلیون تومان با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود کلیه معاملات تا سقف یک میلیارد ریال معادل یکصد میلیون تومان به مدیرعامل تفویض گردید و بیش از یک میلیارد ریال (یکصد میلیون تومان) با تصویب هیئت مدیره خواهد بود. پ۹۶۰۲۱۱۶۸۷۶۹۹۸۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448380
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵به تصویب رسید. پ۹۶۰۳۰۷۳۸۳۶۳۷۱۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14042299
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶به تصویب رسید. پ۹۷۰۳۰۱۵۵۹۳۹۶۶۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14255700
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد زیر به سمت اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: اعضای اصلی شرکت سرمایه گذاری پارس آریان شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱ و شرکت راهبرد سرمایه ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۵۰۵۰ و شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰ و شرکت مبنای خاورمیانه شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۴۳۱۳۷ و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ اعضای علی البدل شرکت لیزینگ پاسارگاد شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۶۳۶ و شرکت مدبران تجارت ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۸۸۴ پ۹۷۰۷۲۱۲۲۴۷۶۴۴۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14335519
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۱۳۰۷/۱۲۲مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۷سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح زیر اصلاح شد: " مادۀ ۳ موضوع شرکت الف موضوع فعالیت‌های اصلی: ۱ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: اکتشاف و انجام تحقیقات زمین شناسی متالوژی؛ استخراج و بهره برداری از معادن؛ تولید و فرآوری مواد معدنی؛ تولید شمش از سنگ‌های معدنی؛ خرد کردن، شستشو، دانه بندی، کانه آرایی، تغلیظ، تصفیه، فرآوری، ذوب و فلوتاسیون مواد معدنی؛ تولید مواد و ترکیبات شیمیایی معدنی؛ تولید پودرهای مواد معدنی و برش سنگ‌های تزئینی. ۲ انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق: ۱ ۲ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۲ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۳ ۲ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۴ ۲ تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع ازجمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت ازطریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛ ۵ ۲ تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۶ ۲ شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری درخصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۷ ۲ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۳ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند؛ ۱ ۳ خدمات موضوع بند ۲ فوق؛ ۲ ۳ حمل و نقل و انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات. ب) موضوع فعالیت‌های فرعی ۱. سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ ۲. سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌ها ی سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید. ۳ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ۴ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ۵ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۱ ۵ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری؛ ۲ ۵ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ ۳ ۵ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ۴ ۵ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ ۶ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند. اساسنامه شرکت، مطابق با نمونه اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار مختص شرکتهای هلدینگ (شرکتهای سهامی عام) اصلاح شد و اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. پ۹۷۰۹۱۰۴۲۳۵۲۳۴۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه