شرکت گروه بین المللی سام اکسون (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103445530


شماره ثبت:
304236
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1386/7/15
آدرس:
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزي ، شهر تهران ، اسد آباد ، خيابان شهيد اسماعيل نياززاده ، كوچه كوه سفيد ، پلاك 44 ، طبقه دوم ،واحد 4 1988976164

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علی حاجی باقری 9726118
آقای علیرضا خرم 9726118
آقای سیاوش مالک 10610138
آقای مازیار حیدری کردزنگنه 11135801
آقای علی ندافی مزین اصلی 11135801
آقای محمود فرین نیا 11135801
آقای بابک صمدی اصل 12871030
آقای پیمان میلادی لاری 12871043
آقای علی گلباز 12871043

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 925229
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بخردیار به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش مالک به شماره ملی ۰۰۳۹۵۷۹۲۹۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار اقتصادی' و 'ابرار اقتصادی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا خرم به شماره ملی ۳۱۳۱۱۰۱۵۳۹ و آقای علی حاجی باقری به شماره ملی ۱۲۳۹۴۹۸۷۶۴ و آقای مازیار حیدری کردزنگنه به شماره ملی ۱۹۷۱۴۶۸۸۱۹ و آقای محمود فرین نیا به شماره ملی ۵۰۶۹۰۸۶۸۶۳ و آقای علی ندافی مزین اصلی به شماره ملی ۰۰۴۰۷۵۴۶۱۸ تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۱۹۹۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925263
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا خرم به شماره ملی ۳۱۳۱۱۰۱۵۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی حاجی باقری به شماره ملی ۱۲۳۹۴۹۸۷۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مازیار حیدری کردزنگنه به شماره ملی ۱۹۷۱۴۶۸۸۱۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود فرین نیا به شماره ملی ۵۰۶۹۰۸۶۸۶۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی ندافی مزین اصلی به شماره ملی ۰۰۴۰۷۵۴۶۱۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مازیار حیدری کردزنگنه به شماره ملی ۱۹۷۱۴۶۸۸۱۹ بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی تماما با دو امضاء از سه امضا رئیس هیئت مدیره نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است نامه‌ها اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و در غیاب وی با امضا رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۲۰۰۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1402068
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون سهامی عام شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سی ام اسفند ماه ۱۳۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مشاوره‌ای سینا فکر بشناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۳۰۹۶۰ بسمت بازرس اصلی و آقای سیاوش مالک بشماره ملی ۰۰۳۹۵۷۹۲۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۰۳۹۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9617967
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۱/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی سینافکر به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش مالک به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۰/۱۱/۸۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9726118
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا خرم به شماره ملی ۳۱۳۱۱۰۱۵۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی حاجی باقری به شماره ملی ۱۲۳۹۴۹۸۷۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مازیار حیدری کردزنگنه به شماره ملی ۱۹۷۱۴۶۸۸۱۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود فرین نیا به شماره ملی ۵۰۶۹۰۸۶۸۶۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی ندافی مزین اصلی به شماره ملی ۰۰۴۰۷۵۴۶۱۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مازیار حیدری کردزنگنه به شماره ملی ۱۹۷۱۴۶۸۸۱۹ بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی تماما با دو امضاء از سه امضا رئیس هیئت مدیره نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است نامه‌ها اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و در غیاب وی با امضا رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9940868
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا خرم بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی حاجی باقری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد خالدیان بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مازیار حیدری کردزنگنه بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم ابراهیمی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مازیار حیدری کردزنگنه بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی تماما با سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل هر سه نفر به اتفاق همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۱/۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10323231
آگهی تغییرات شرکت گرو ه بین المللی سام اکسون سهامی خاص بشماره ثبت ۳۰۴۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۳/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ارزش اسمی سهام از مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۱ ریال تغییر یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۱/۱۰۱ ریال منقسم به یکصد و یک میلیون و یک هزار سهم با نام به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱ ریال میباشد. در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10366933
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۱۲/۹۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا خرم و آقای علی حاجی باقری و آقای فرهاد خالدیان و آقای مازیار حیدری کرد زنگنه و آقای ابوالقاسم ابراهیمی تا تاریخ ۲۶/۱۲/۹۰. در تاریخ ۱۱/۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10424989
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۶/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا خرم به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی حاجی باقری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد خالدیان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مازیار حیدری کردزنگنه به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی ندافی مزین اصلی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مازیار حیدری کردزنگنه به سمت مدیر عامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی تماما با سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل هر سه متفقا به همراه مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10610138
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون سهامی عام بشماره ثبت۳۰۴۲۳۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی سینافکر به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش مالک به شماره ملی۰۰۳۹۵۷۹۲۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۲۵/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10959696
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون (سهامی عام) بشماره ثبت۳۰۴۲۳۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۵/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی تماما با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست نامه‌ها اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و درغیاب وی با امضا رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبراست. در تاریخ۱۶/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11135801
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بخردیار به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش مالک به شماره ملی ۰۰۳۹۵۷۹۲۹۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار اقتصادی' و 'ابرار اقتصادی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا خرم به شماره ملی ۳۱۳۱۱۰۱۵۳۹ و آقای علی حاجی باقری به شماره ملی ۱۲۳۹۴۹۸۷۶۴ و آقای مازیار حیدری کردزنگنه به شماره ملی ۱۹۷۱۴۶۸۸۱۹ و آقای محمود فرین نیا به شماره ملی ۵۰۶۹۰۸۶۸۶۳ و آقای علی ندافی مزین اصلی به شماره ملی ۰۰۴۰۷۵۴۶۱۸ تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11180871
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی سینا فکر به عنوان بازرس اصلی، آقای سیاوش مالک به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۴/۶/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12871025
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس: تهران، زعفرانیه، خیابان شهید فلاحی، خیابان فیروزکوه، انتهای خیابان نیاززاده، نبش کوچه کوه سفید، پلاک ۴۴، کدپستی ۱۹۸۸۹۷۶۳۵۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۹۵۰۴۰۲۲۴۴۲۴۹۷۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12871030
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان علی حاجی باقری با کدملی ۱۲۳۹۴۹۸۷۶۴، مازیار حیدری کرد زنگنه با کدملی ۱۹۷۱۴۶۸۸۱۹، بابک صمدی اصل با کدملی ۰۰۶۰۰۶۶۲۷۱، علی ندافی مزین اصلی با کدملی ۰۰۴۰۷۵۴۶۱۸ و پیمان میلادی لاری با کدملی ۰۰۴۰۲۱۸۱۸۱ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مشاوره‌ای سینا فکر به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۳۰۹۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیاوش مالک به شماره ملی ۰۰۳۹۵۷۹۲۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۴۰۲۳۸۰۵۴۸۷۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12871043
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مازیار حیدری کرد زنگنه با کدملی ۱۹۷۱۴۶۸۸۱۹ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای بابک صمدی اصل با کدملی ۰۰۶۰۰۶۶۲۷۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی حاجی باقری با کدملی ۱۲۳۹۴۹۸۷۶۴ بسمت عضو هیئت مدیره آقای علی ندافی مزین اصلی با کدملی ۰۰۴۰۷۵۴۶۱۸بسمت عضو هیئت مدیره آقای پیمان میلادی لاری با کدملی ۰۰۴۰۲۱۸۱۸۱بسمت عضو هیئت مدیره آقای علی گلباز به شماره ملی ۰۰۷۸۲۹۰۶۰۰ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و هرگونه عقود اسلامی تماما با دو امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره به اتفاق امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و نامه‌ها و اوراق عادی با امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب مشارالیه با نائب رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۴۰۲۱۷۴۸۵۸۷۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13559118
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مشاوره‌ای سینافکر به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۳۰۹۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیاوش مالک به شماره ملی ۰۰۳۹۵۷۹۲۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۵۲۳۵۴۷۴۳۴۳۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13943434
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی سام اکسون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۴۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۵۵۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، اسد آباد، خیابان شهید اسماعیل نیاززاده، کوچه کوه سفید، پلاک ۴۴، طبقه دوم، واحد ۴ کدپستی ۱۹۸۸۹۷۶۱۶۴ تغییر یافت. پ۹۶۱۲۲۳۵۷۷۷۳۵۱۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه