شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103389006


شماره ثبت:
302496
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1386/5/8
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله الهيه-خيابان خزر شمالي-خيابان شهيدسيد محمدشريفي منش-پلاك 41-طبقه سوم-واحد شمالي 1914943346

اشخاص

عنوان طبق آگهی
خانم فریده شیرازی 10277815
آقای مرتضی عزیزی 10513799
آقای رحیم اسماعیلی داناکدملی 12839457
آقای جعفر ربیعی 12839457
آقای غلامرضا سلیمانی امیری 12839457
اکبر محققی 12839457

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1092989
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر سهامی خاص با نمایندگی آقای رحیم اسماعیلی دانا به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای غلامعلی کیانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری دی سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس عصاری آرانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا اسکندری به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر سهامی خاص با نمایندگی آقای اکبر محققی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت دریابان جنوب ایران کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا وفا به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تجهیز و تامین منابع آرمان سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی عزیزی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی عزیزی به نمایندگی از شرکت تجهیز و تامین منابع آرمان سهامی خاص به سمت مدیر عامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضا با مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۶۴۹۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1092992
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی خدمات مدیریت رهبین به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار 'اطلاعات' و 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت دریابان جنوب ایران کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا وفا و شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۱۰۴ با نمایندگی آقای اکبر محققی و شرکت سرمایه گذاری دی سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس عصاری آرانی و شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای غلامعلی کیانی و شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر سهامی خاص با نمایندگی آقای رحیم اسماعیلی دانا و شرکت تجهیز و تامین منابع آرمان سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی عزیزی و شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا اسکندری تا تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۶۴۹۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093001
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۶۴۹۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151457
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۱۹۶/۱۵۴/۳۱۳/۲۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۱۹۹/۴۳۳۹/۷۲ مورخ ۵/۵/۹۲ بانک صادرات ایران شعبه بازار بزرگ میرداماد پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۷/۵/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۶۹۰۶۹۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302321
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری غدیر شماره ثبت ۸۶۱۸۰ سهامی عام شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر شماره ثبت ۱۷۴۶۰۳ سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ شرکت دریابان جنوب ایران کیش شماره ثبت۶۴۶۲ سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۲۹۳۱ شرکت مدیریت تجهیز و تامین منابع ارمان (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۲۴۱۷۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۳۹۲۵ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) شماره ثبت ۹۲۱۰۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۳۴۰۰ موسسه حسابرسی فریوران به شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ثبت ۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۶۱۹۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419723
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی عام شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‎های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید. پ۱۸۱۰۲۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614287
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ ومجوز ۲۸۰۷۸۷/۱۲۱مورخه ۱/۶/۱۳۹۳سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلمه «مادر و هلدینگ» از کلیه مفاد اساسنامه حذف گردید و مقرر گردید که صدر ماده ۶ و تبصره ماده ۵۱ به شرح زیر اصلاح گردید: ماده۶ چارچوب فعالیت «شرکت از مصادیق شرکتهای موضوع بند ۲۲ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار و نهادهای مالی موضوع بند ۲۱ همان قانون، محسوب شده و براساس ماده ۲۸ آن قانون، فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و شرکت و کلیه ارکان شرکت اعم از مجامع عمومی، مدیران و بازرس شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند.» تبصره ماده ۵۱ «چنانچه بازرس در طول بررسی‌های خود از نقض قوانین، مقررات مربوطه، اساسنامه شرکت و آیین نامه‌های داخلی شرکت مطلع گردد، باید بلافاصله موضوع را به هیات مدیره شرکت گزارش کند. در مورد نقض قوانین، مقررات مربوطه و اساسنامه شرکت، موضوع باید توسط بازرس به سازمان نیز گزارش گردد.» پ۹۳۰۶۲۳۱۵۸۱۹۷۱۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666230
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۳ ومجوز۲۸۷۳۸۹/۱۲۱مورخه ۲۲/۷/۱۳۹۳سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: «سال مالی شرکت روز اول مهرماه هر سال آغاز می‌شود و روز آخر شهریور ماه سال بعد به پایان می‌رسد.» ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۳۰۷۲۶۹۳۲۸۲۴۸۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9677065
آگهی تغییرات شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۸/۹/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9757579
آگهی تغییرات شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۷/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری هامون سهامی عام و شرکت سرمایه گذاری دی سهامی خاص و شرکت دریابان جنوب ایران کیش سهامی خاص و شرکت تجهیز و تامین منابع آرمان سهامی خاص و شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام تا تاریخ ۵/۷/۹۲. در تاریخ ۲۳/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9878524
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه الوند غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس اصلی، خانم فریده شیرازی به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10139779
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه الوند غدیر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نام شرکت به «گسترش نفت و گاز پارسیان» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10162129
آگهی تغییرات شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. در تاریخ۲۷/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10277815
آگهی تغییرات شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس اصلی، خانم فریده شیرازی به شماره ملی ۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۱/۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10475096
آگهی تغییرات شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۲۴۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال منقسم به دو میلیارد سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۳/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10513799
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه الوند غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۶/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای محسن معماری بسمت رئیس هیئت‎مدیره و شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا سهامی‎خاص با نمایندگی آقای عباس عصاری آرانی بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر سهامی‎خاص با نمایندگی آقای مرتضی عزیزی بسمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت دریابان جنوب ایران کیش سهامی‎خاص با نمایندگی آقای علیرضا وفا بسمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر سهامی‎خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا اسکندری بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای مرتضی عزیزی به شماره ملی ۱۲۸۶۷۸۹۰۲۸ (خارج از اعضاء هیئت‎مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۱. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته , قراردادها و اسناد رسمی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۱۳/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10597258
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه الوند غدیر سهامی خاص بشماره ثبت۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ شریعتی پل رومی ورودی الهیه روبروی مبشر شماره۴۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۲۳/۴/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10996475
آگهی تغییرات شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی خاص بشماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ تعداد ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ سهم از سهام بی نام شرکت به سهام با نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال منقسم به دو میلیارد سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد دو میلیارد سهم آن با نام میباشد. در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11113026
آگهی تغییرات شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال منقسم به شش میلیارد سهم با نام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۰۵/۹/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11118392
آگهی تغییرات شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده به تصویب رسید. ۲ نام شرکت به گروه گسترش نفت و گاز پارسیان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام مشتمل و بر نکات زیر می‌باشد: الف نام و شماره ثبت شرکت: شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ اداره ثبت تهران ب موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: موضوع شرکت عبارتست از: الف موضوع فعالیت‌های اصلی: ۱ سرمایه شرکت در سهام سهام الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت موسسه یا صندوق سرمایه پذیر اعم از ایرانی یا خارجی در زمینه‌های زیر فعالیت کنند: ۱ ۱ تهیه و تولید و تامین انواع مواد اولیه و محصولات پتروشیمی و فرآورده‌ها و مشتقات فرعی آنها که از فرآوری نفت و مشتقات نفتی گاز طبیعی و سایر مواد خام اعم از آلی و مدنی بدست می‌آید. ۲ ۱ سرمایه گذاری در پروژه‌های نفتی به منظور تهیه تولید و پالایش نفت خام فرآورده‌های آن و تامین تجهیزات موردنیاز در صنایع نفت گاز و انرژی ۲ انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق: ۱ ۲ خدمات اجرائی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۲ ۲ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۳ ۲ انجام مطالعات تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی فنی علمی بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۴ ۲ تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین و ثقیه یا تضمین بازپرداخت ۵ ۲ تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۶ ۲ شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری درخصوص بند ۱ فوق بمنظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۷ ۲ ارائه سایر خدمات فنی مدیریتی اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۳ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند. ۱ ۳ خدمات موضوع بند ۲ فوق ۲ ۳ حمل و نقل انبارداری بازاریابی توزیع و فروش محصولات. ب موضوع فعالیتهای فرعی ۱ سرمایه گذاری در مسکوکات فلزات گرانبها گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز ۲ سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید. ۳ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ۴ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع. ۵ ارائه خدمات مرتبط با بازار و اوراق بهادار از جمله: ۱ ۵ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری ۲ ۵ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار ۳ ۵ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ۴ ۵ تضمین نقدشوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار تبصره ۱ ترکیب دارایی‌های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین می‌شود ولی در هر حال باید اکثر دارایی‌های خود را که از نصب دارایی‌های شرکت کمتر نخواهد بود با رعایت حداقل‌های مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود اختصاص دهد در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه‌ها و دارایی‌های موضوع فعالیت اصلی به نوع دیگر شرکت موقتا می‌تواند بخشی از این دارایی‌ها را بصورت دارایی‌ها و سرمایه گذاری‌های موضوع فعالیت فرعی نگهداری نماید. تبصره ۲ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیتهای مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند. ج مرکز اصلی شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است مرکز اصلی شرکت شهر تهران در استان تهران است انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. ه مدت شرکت فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود. خ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال شش هزار میلیاد ریال است که به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال سهم عادی یکهزار ریالی بانام تقسیم شده است که تماما تادیه شده است. هیچگونه سهام ممتاز وجود ندارد. و هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل: رحیم اسمعیلی دانا رئیس هیئت مدیره غلامعلی کیانی نائب رئیس هیئت مدیره حمیدرضا اسکندری عضو هیئت مدیره عباس عصاری آرانی عضو هیئت مدیره علیرضا وفا عضو هیئت مدیره مرتضی عزیزی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ز شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه اصل ورقه یا گواهی موقت سهم فقط یک رای خواهد داشت مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد. تبصره ۱ حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است چناچنه هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس هیئت مدیره مجمع قرائت شود. تبصره ۲ در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس سهامدار یا وکیل نماینده وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه‌ی مدرک مالکیت سهام که براساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه‌ی مجمع عمومی را خواهد داشت: ۱ گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام ۲ تائیدیه سهام دارای صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ط مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. ی مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث به استثنای اقلام مندرج در حسابهای شرکت شرکت هیچگونه دیون دیگر ندارد و همچنین دیون اشخاص ثالث را تضمین ننموده است. ک روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج اطلاعیه و آگهی‌ها روزنامه اطلاعات می‌باشد. در اجرای مفاد ماده ۲۸۱ صورت دارایی‌های شرکت و اموال منقول و غیرمنقول در پرونده شرکت برای مراجعه افراد ذینفع اماده میباشد. در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11160761
آگهی تغییرات شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر سهامی خاص با نمایندگی آقای رحیم اسماعیلی دانا به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای غلامعلی کیانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری دی سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس عصاری آرانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت دریابان جنوب ایران کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا وفا به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تجهیز و تامین منابع آرمان سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی عزیزی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری هامون سهامی عام با نمایندگی آقای حمیدرضا اسکندری به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی عزیزی به نمایندگی از شرکت تجهیز و تامین منابع آرمان سهامی خاص به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته، قراردادها و اسناد رسمی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۸/۹/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839457
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۵و مجوز شماره ۷۶۷۳ , ۱۲۲ مورخ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم اسماعیلی دانا با کدملی۰۰۵۰۳۲۶۱۹۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر با شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای غلامرضا سلیمانی امیری با کدملی۲۰۶۰۵۳۷۵۸۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر با شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره - آقای جعفر ربیعی با کدملی ۰۷۹۳۳۴۷۶۱۰ به نمایندگی ازشرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس با شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰ به سمت عضو هیات مدیره - آقای اکبر محققی با کدملی۰۴۹۱۱۶۸۴۱۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر با شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ به سمت عضو هیات مدیره - آقای مرتضی عزیزی با کدملی۱۲۸۶۷۸۹۰۲۸ به نمایندگی از شرکت دریابان جنوب ایران کیش با شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۶۲۹۳۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضای رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضا با مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۱۹۷۳۱۹۱۶۴۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12940473
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۷/۹۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۰۳۹ - ۲۲۶۰۳۳ / ۹۵۹ مورخ ۳۰/۴/۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰ریال به مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۴۰ریال منقسم به۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۴۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل پرداخت نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۲۲۲ ۹۶۷ ۰۶۰ ۴۰۲ ریال بموجب گواهی شماره ۴۱۶مورخ ۱۵/۱۲/۹۴ بانک ملت شعبه مرکزی و مبلغ ۰۰۰ ۳۵۱ ۳۰۵ ۷۰ بموجب گواهی ۲۵۷۶۶۲/۹۵/۱۲ مورخ ۲۷/۴/۹۵ بانک ملت شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۵۱۰۶۸۸۸۰۶۴۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13139025
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

پیرو آگهی صادره به شماره ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۲۸۹۵۷ مورخ۱۸/۳/۱۳۹۵ تفویض اختیار هیئت مدیره به مدیرعامل طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۱ و ماده ۴۱ اساسنامه به شرح ذیل از قلم افتاده که مراتب بدینوسیله اصلاح می‌گردد: بند۵: شرایط استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان و مشاوران بند۷: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر بند۸: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت بند۱۰: انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در خصوص اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد بند۱۳: تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر بند۱۵: اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری به شرح بند۱۵ ماده ۴۱ اساسنامه بند۱۶: تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجعه مربوطه پ۹۵۰۹۰۱۶۵۹۸۳۷۷۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288223
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۵به تصویب رسید. پ۹۵۱۱۱۳۶۶۶۷۷۶۵۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13592787
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۴۹۵۶/۱۲۲مورخ ۸/۶/۱۳۹۶سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده زیر تحت عنوان «اندوخته سرمایه‌ای» به اساسنامه شرکت اضافه گردد. ماده ۵۸ اندوخته سرمایه‌ای خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیر قابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برا حفظ روند سوددهی شرکت یا پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال می‌توان حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور می‌گردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمود.» با توجه به مصوبه مجمع و اضافه شدن ماده ۵۸ تحت عنوان «اندوخته سرمایه‌ای» به اساسنامه شرکت، صرفا شماره و عنوان برخی از مواد اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت. ماده ۵۹ موارد اختیاری انحلال شرکت ماده ۶۰ لغو مجوز فعالیت ماده ۶۱ تصفیه ماده ۶۲ ثبت صورتجلسات ماده ۶۳ اختیارات سازمان در بازرسی و اخذ مدارک و اطلاعات ماده۶۴ تفسیر اساسنامه ماده ۶۵ موضوعات پیش بینی نشده ماده ۶۶ مواد اساسنامه پ۹۶۰۶۱۳۵۸۴۴۶۹۶۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13846082
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۰۵۹۳/۱۲۲مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۱۳۹۶به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اشخاص حقوقی زیر به عنوان اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب نمود. شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰ شرکت دریابان جنوب ایران کیش به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۶۲۹۳۱ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ پ۹۶۱۱۱۰۶۹۳۴۰۶۶۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195737
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۸۲۳۵ , ۱۲۲ مورخه ۲۴/۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهرتهران، محله الهیه، خیابان خزر شمالی، خیابان شهید سیدمحمد شریفی منش، پلاک۴۱، طبقه سوم، واحد شمالی، کدپستی ۱۹۱۴۹۴۳۳۴۶ تغییر یافت پ۹۷۰۶۱۱۷۶۶۸۹۰۲۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه