بورس کالای ایران

شرکت بورس کالای ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103387520
تهران - خيابان طالقاني- بعد از تقاطع وليعصر (عج) - نبش خيابان بندر انزلي- پلاك 351 1593649313
22
افراد
30
آگهی‌ها
301984
شماره ثبت
1386/5/2
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 588898
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایرانسهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ۲۳/۰۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۱۶۲۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 643210
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایرانسهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۲۳ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال منقسم به دویست میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل انتقال سود تقسیم نشده و اندوخته پرداخت گردیده، افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۰۳۹۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 643246
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایرانسهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هشار بهمند به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۰۴۰۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098220
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ایرج پورحسین اکبریه دارای کد ملی ۰۰۴۲۰۰۹۷۹۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به سمت رییس هیئت مدیره، آقای علی شریفی دارای کد ملی ۰۶۰۲۸۲۸۴۵۷ به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه بسمت نائب رییس هیئت مدیره، آقای محمدرضا سروش دارای کد ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن بسمت عضو هیئت مدیره، آقای منصور یزدی زاده دارای کد ملی ۰۰۴۱۳۴۳۶۵۴ به نمایندگی از شرکت ذوب آهن اصفهان بسمت عضو هیئت مدیره، آقای فتحعلی خوشبین دارای کد ملی ۰۰۴۷۱۰۰۵۵۹ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت بسمت عضو هیئت مدیره، آقای وحید رجبیان دارای کد ملی ۴۵۹۰۱۶۳۰۴۷ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بسمت عضو هیئت مدیره، آقای بهمن تجلی زاده دارای کد ملی ۲۰۰۲۷۸۲۶۱۱ به نمایندگی از شرکت فولاد خوزستان بسمت عضو هیئت مدیره و حسین پناهیان دارای کد ملی ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ به عنوان مدیرعامل به مدت ۲ سال تعیین گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل می‌تواند اختیار امضای مکاتبات اداری را طبق اساسنامه شرکت به سایر تفویض نماید. پ۱۶۶۷۲۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098222
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی و عملکرد هیات مدیره در سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ و معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت. ۲ حسابرسی بهراد مشار به شماره ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی، حسابرسی اصول پایه فراگیر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای ۲ سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت فولاد خوزستان به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴، فولاد مبارکه اصفهان به شماره ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شماره ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷، کارگزاری بانک کشاورزی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰، گروه بهمن به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲، شرکت ذوب آهن اصفهان به شماره ملی ۱۰۲۶۰۴۶۰۰۲۲، گروه مالی ملت به شماره ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰، شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ و اتحادیه مرکزی تعاون‌های روستایی و کشاورزی ایران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۷۳۸۱۱۳ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند. ۴ روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۶۷۲۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118042
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۲ که در تاریخ ۲/۴/۹۲ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۹/۴/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۶۷۴۲۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250532
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۳۹۵۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725332
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۲۸۹۰۷۳ , ۱۲۱ مورخ ۰۶/۰۸/۹۳ تصمیم ذیل اتخاذ شد: آقای حمید بنائیان ۲۲۹۷۸۰۵۱۳۶ به عنوان عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک کشاورزی ۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰ جایگزین آقای وحید رجبیان ۴۵۹۰۱۶۳۰۴۷ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره گردید. پ۹۳۰۹۱۷۲۵۷۸۲۵۵۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9393603
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۲۸۴۶۴۴ , ۱۲۱ مورخ ۳۰/۰۶/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود اکبری مزرعچه ۵۴۱۹۰۱۵۳۴۱ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ جایگزین آقای علی شریفی ۰۶۰۲۸۲۸۴۵۷ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۳۱۰۲۹۲۰۱۲۴۵۲۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10134637
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ذوب آهن اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شرکت گروه بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به شماره ثبت ۶۹۳۹ و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۲۸۹ و شرکت کارگذاری بانک کشاورزی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۶۹۷ و شرکت بانک ملت سهامی خاص و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۴۳۵ و شرکت فولاد خوزستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۹ تا تاریخ ۱۳/۱۲/۸۹. در تاریخ ۰۱/۴/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10250283
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام به شماره ثبت۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دایا رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامحسن دوانی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ۲۴/۳/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10341398
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ۲۳/۰۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10480566
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا شهیدی تبار به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا یرموشمس آبادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن سهامی خاص با نمایندگی آقای رحیم اسماعیلی دانا به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگزاری بانک کشاورزی سهامی خاص با نمایندگی آقای وحید رجبیان به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه بهمن سهامی عام با نمایندگی آقای حسین پناهیان به سمت عضو هیئت مدیره و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با نمایندگی آقای سیدوحید وحیدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ذوب آهن اصفهان سهامی عام با نمایندگی آقای منصور یزدی زاده شتربانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فولاد خوزستان سهامی خاص به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت بانک ملت سهامی خاص به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهامی خاص به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای سیدعلی اکبر هاشمیان (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۹. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱/۴/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10515139
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام به شماره ثبت۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس هشی به شماره ملی ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۴. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۰/۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شرکت صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به شماره ثبت ۶۹۳۶ و شرکت ذوب آهن اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شرکت سرمایه گذاری و تجارت امید سهامی خاص و شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۴۱ و شرکت کارگزاری بانک کشاورزی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۶۹۷ و شرکت فولاد خوزستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام و شرکت بانک ملت سهامی خاص تا تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۲ در تاریخ۱۱/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10606511
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۲۳ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال منقسم به دویست میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل انتقال سود تقسیم نشده و اندوخته پرداخت گردیده، افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10700587
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام به شماره ثبت۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال منقسم به یکصد و بیست میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل انتقال سود تقسیم نشده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اساسنامه جدید مشتمل بر ۷۳ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید. در تاریخ۱۱/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10968108
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۳/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه‎گذاری صبا تامین سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا پورابراهیمی به سمت رئیس هیئت‎مدیره و شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام با نمایندگی آقای علی شریفی به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و شرکت بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید سعادتی به سمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با نمایندگی آقای سید وحید وحیدی به سمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت گروه بهمن سهامی عام با نمایندگی آقای مجید بهرامی به سمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت کارگزاری بانک کشاورزی سهامی خاص با نمایندگی آقای وحید رجبیان به سمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت سرمایه‎گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی عام با نمایندگی آقای ایرج پورحسین‎اکبریه به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای حسین پناهیان به شماره ملی ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ (خارج از اعضاء هیئت‎مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۸/۴/۹۲ در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11077183
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا پورابراهیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه بهمن سهامی عام با نمایندگی آقای مجید بهرامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام با نمایندگی آقای علی شریفی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید سعادتی به سمت عضو هیئت مدیره به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی عام با نمایندگی آقای ایرج پورحسین اکبریه به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جاهد کشاورزی با نمایندگی آقای سیدوحید وحیدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگزاری بانک کشاورزی سهامی خاص با نمایندگی آقای وحید رجبیان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین پناهیان به شماره ملی ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۲. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. درتاریخ ۲۹/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12722694
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۵۹۷۰/۱۲۱مورخ ۲۸/۱۰/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی قدمی به شماره ملی ۰۰۵۰۶۷۵۷۱۰به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از گروه مالی ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ جایگزین آقای فتحعلی خوش بین کلخورانی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۰۰۵۵۹ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره گردید. پ۹۵۰۱۱۴۱۱۵۸۳۷۹۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742216
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۴۴۰ , ۱۲۲ مورخه ۲۵/۸/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبانعلی داور پناه کدملی ۴۵۹۱۰۵۸۸۱۶ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری خوارزمی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲جهت عضویت در هیئت مدیره به جای اسماعیل للگانی برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید پ۹۵۰۱۲۴۲۶۸۳۲۵۳۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12906595
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۸۴۴۰ , ۱۲۲ مورخه ۳۱/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران خیابان طالقانی بعد از تقاطع ولیعصر (عج) نبش خیابان بندر انزلی پلاک ۳۵۱ و کدپستی ۱۵۹۳۶۴۹۳۱۳ تغییر یافت پ۹۵۰۴۲۲۴۵۳۷۵۶۸۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044774
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۰۰۲۷ , ۱۲۲ مورخ ۵/۵/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۹۰۰۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ریالی بانام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید. موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام تحقیقات، آموزش و فرهنگ سازی مرتبط با بورس کالا برای تسهیل، بهبود و گسترش دادو ستد در بورس کالا و انتشار نشریه در حوزه تخصصی و مرتبط با موضوع فعالیت شرکت پس از أخذ مجوز‌های لازم. پ۹۵۰۷۰۷۹۵۹۶۲۷۴۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044790
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۰۰۲۷ , ۱۲۲ مورخ ۵/۵/۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نیک روشان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌ی کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۷۰۷۹۳۸۱۴۰۵۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13080041
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
پیرو آگهی به شماره ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۷۷۳۲۹ مورخ ۵/۷/۱۳۹۵ سرمایه شرکت از مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی از محل سود انباشه و اندوخته احتیاطی افزایش یافت صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۵۰۷۲۷۱۵۳۷۴۳۱۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13118929
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره‌ی ۱۲۲۳۱ , ۱۲۲ مورخ ۰۵/۷/۱۳۹۵ تصمیم ذیل اتخاذ شد: آقای عباس نیکچری به شماره ملی ۲۸۰۲۵۴۹۷۹۰ به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از گروه مالی ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ جایگزین آقای مهدی قدمی به شماره ملی ۰۰۵۰۶۷۵۷۱۰ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره گردید. پ۹۵۰۸۱۸۹۷۸۴۶۴۲۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13498115
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۲۱۵۹۷ , ۱۲۲ مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس علی البدل جهت بررسی عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۶ شرکت انتخاب شدند. اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: اعضای اصلی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴، شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴، شرکت ذوب آهن اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳، شرکت کارگزاری بانک کشاورزی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰، شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵، شرکت گروه مالی ملت شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و اعضای علی البدل: شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷، شرکت عمران و مسکن سازان ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹ و شرکت سرمایه گذاری خوارزمی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند. پ۹۶۰۴۱۳۹۰۷۱۶۵۱۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573270
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶و به استناد مجوز شماره ۲۳۱۱۴/۱۲۲ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ مدیریت نظارت بر بورس‌ها تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور یزدی زاده شتربانی با شماره ملی ۰۰۴۱۳۴۳۶۵۴ به نمایندگی از شرکت ذوب آهن اصفهان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود اکبری مزرعچه با شماره ملی ۵۴۱۹۰۱۵۳۴۱ به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای اسلام خسروی با شماره ملی ۶۰۱۹۳۱۳۳۷۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین بهاری با شماره ملی ۰۰۳۶۶۳۴۸۲۴ به نمایندگی از گروه مالی ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن عبدالهی با شماره ملی ۱۱۵۹۸۹۰۶۳۳ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک کشاورزی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر حمزه مالمیر به شماره ملی ۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳ به نمایندگی از گروه توسعه مالی مهر آیندگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای وحید باقری خیرآبادی با شماره ملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای حامد سلطانی نژاد به شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۵۳۱۶۲۹۸۱۲۲۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13676031
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: «بند ۱، ۳، ۴، ۶، ۱۳، ۱۷، ۲۰، ۲۱ و ۲۶ از ماده ۴۰ اساسنامه شرکت بورس کالای ایران و در خصوص بندهای ۲، ۴، ۵، ۷، ۸، ۱۰، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸ و ۲۵ تفویض در قالب بودجه مصوب هیات مدیره، مصوبات خاص هیات مدیره و مقررات مربوطه خواهد بود. پ۹۶۰۸۰۲۸۹۰۲۵۴۵۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171106
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۷و مجوز شماره۳۶۰۰۴/۱۲۲مورخه۰۲/۰۴/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۹۰۰میلیارد ریال به مبلغ۱۲۴۰میلیارد ریال منقسم به ۱۲۴۰ میلیون سهم۱۰۰۰ ریالی بانام از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی افزایش یافته ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۷۰۵۲۴۵۲۳۵۴۶۳۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14257751
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز سازمان بورس بشماره ۳۸۷۳۳ , ۱۲۲ مورخ ۱۰/۶/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور یزدی زاده شتربانی با شماره ملی ۰۰۴۱۳۴۳۶۵۴ به نمایندگی از شرکت ذوب آهن اصفهان ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای محمود اکبری مزرعچه با شماره ملی ۵۴۱۹۰۱۵۳۴۱ به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای حسین بهاری با شماره ملی ۰۰۳۶۶۳۴۸۲۴ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای امیر حمزه مالمیر با شماره ملی ۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳ به نمایندگی شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای میر فیض فلاح با شماره ملی ۲۷۲۰۷۵۰۴۸۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای محسن عبدالهی با شماره ملی۱۱۵۹۸۹۰۶۳۳ به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای امیر مهدی صبائی با شماره ملی ۰۰۷۸۲۸۸۷۴۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند پ۹۷۰۷۲۲۴۷۵۲۳۰۴۷۶ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک