شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103382392


شماره ثبت:
40758
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1386/4/27
آدرس:
شيراز-معالي آباد-نبش خيابان بهاران -مجتمع مسكوني آرين-طبقه دوم-واحد 6 7187611665

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمدمهدی طبرستانی 9930149
حسن حجی زاده کلاته سالاری 10329668
آقای حمید رضا محمود آبادی 12652237
آقای اسمعیل تبادار 12652237
آقای ناصر مقدم نژاد 12787073
قای ایرج معزی 12878910
آقای سیدجلیل حجازی 12878910
آقای عباس قدیری 12878910
آقای علی کمالی 12990036
آقای فرشاد فرزین 13108330
محمدصادق حمیدیان جهرمی 13771096
آقای سیدمسعود مروج جهرمی 13771096

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1665498
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۵۶۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از استان هرمزگان واحد ثبتی بندرعباس به آدرس: استان فارس، شهرستان شیراز، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه ۳۲، پلاک ۲۰، کدپستی ۴۷۶۵۹ ۷۱۴۳۷ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۷۱۱۱۰۷۰۱۶۴۴۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707441
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲

بسمه تعالی آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن فارس (سهامی خاص) بموجب نامه شماره ۵۴۵۵۶/۲ مورخه ۲۰/۰۷/۱۳۹۳ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بندر عباس شرکت مذکور فوق به شهرستان شیراز بلوار جمهوری اسلامی کوچه ۳۲ پلاک ۲۰ کدپستی ۷۱۴۲۷۴۷۶۵۹ منتقل و تحت شماره ۴۰۷۵۸ در این اداره به ثبت رسیده است. ش۹۳۰۹۰۲۵۵۳۴۰۶۷۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9664366
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۷۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان هرمزگان واحد بندرعباس به نشانی جدید استان هرمزگان شهر بندرعباس بلوار امام خمینی (ره) روبروی بیمارستان کودکان مجتمع اداری نخل طبقه اول پلاک آ ۲۹ کدپستی ۷۹۱۶۸۶۵۷۷۹ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9930149
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۷۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن سهامی خاص با نمایندگی آقای سیدابوالقاسم هاشمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا برجی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری مسکن سهامی عام با نمایندگی آقای علی اصغر یمینی فر به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس قدیری به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران سهامی خاص با نمایندگی آقای عبدالمجید مرادی نسب به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدمهدی طبرستانی به شماره ملی ۲۰۹۱۷۴۰۷۱۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۲/۸/۱۳۹۱. ۲ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۹/۹/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10187344
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۷۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا رسولی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10329668
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۷۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن حجی زاده کلاته سالاری به شماره ملی ۰۷۹۳۴۵۹۶۴۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10432926
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۰۷۴۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران سهامی خاص با نمایندگی آقای عبدالمجید مرادی نسب به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن سهامی خاص با نمایندگی آقای سید ابوالقاسم هاشمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس قدیری به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری مسکن سهامی عام با نمایندگی آقای علی اصغر یمینی فر به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا برجی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید ابوالقاسم هاشمی به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۶۱۷۴ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۲/۸/۹۱. ۲ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۱۲/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10708564
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب سهامی خاص بشماره ثبت ۳۰۰۷۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۱۰/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۷ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا رسولی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۶/۱۰/۸۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11120815
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۷۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۸/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۱۷۰ و شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۱۷۴ و شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شرکت سرمایه گذاری مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۱۷۲ تا تاریخ ۲۲/۸/۱۳۹۱. در تاریخ ۹/۹/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12652237
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قای ایرج معزی کدملی ۴۲۸۴۱۹۴۵۰۱، به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای اسمعیل تبادار کدملی ۳۵۳۹۸۳۳۳۷۴، به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البزر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عباس قدیری کدملی ۵۴۲۹۸۶۰۷۶۱، به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای حمید رضا محمود آبادی کدملی ۳۰۷۰۷۸۸۳۷۸، به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ به سمت عضو هیات مدیره آقای سیدجلیل حجازی کدملی ۲۲۹۷۴۶۶۵۲۸، به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مدیران فوق برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند امضاهای مجاز شرکت: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیاراتی به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۴۱۱۲۱۶۶۰۲۱۷۶۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12697456
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴به تصویب رسید. - سازمان حسابرسی به شناسنامه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال انتخاب شد. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۴۱۲۱۷۴۳۴۲۶۰۶۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12787073
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شعبه‌ای از شرکت در بندر لنگه به آدرس: بندر لنگه – شهرک صدف – فاز ۶ - کدپستی ۷۶۴۱۰۰۰۰۰۰ تاسیس گردید - آقای ناصر مقدم نژاد به کدملی ۰۰۶۱۹۵۷۲۷۵ به سمت مدیر شعبه برای مدت ۲ سال انتخاب گردید. ش۹۵۰۲۲۰۵۵۶۵۹۵۳۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12798204
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ و بموجب تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/۹۴ به هیئت مدیره تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت. و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (هفتصد میلیارد ریال) منقسم به ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ (هفتصد میلیون) سهم عادی یکهزار ریالی بانام می‌باشد. ش۹۵۰۲۲۶۶۸۴۸۴۵۷۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12878910
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و بر ۱۱ تبصره به تصویب مجمع رسید. سرمایه شرکت مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (هفتصد میلیارد ریال) منقسم به ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ (هفتصد میلیون) سهم عادی یکهزار ریالی با نام می‌باشد. مرکز اصلی شرکت: شیراز - معالی آباد - نبش خیابان بهاران - مجتمع مسکونی آرین - طبقه دوم - واحد ۶ - کدپستی ۷۱۸۷۶۱۱۶۶۵ موضوع شرکت: اجرای پروژه‌های ساختمانی - مطالعه و طراحی و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های شهرسازی و ساختمانی اعم از مسکونی اداری تجاری تاسیساتی - انجام کارهای مقاطعه کاری اعم از اینکه شرکت کارفرما باشد یا پیمانکار - قبول مشاوره و نظارت فنی و اجرا و انجام کارها و پروژه‌های ساختمانی به صورت پیمانکاری یا امانی - تهیه و تولید مصالح و کلیه لوازم و ماشین آلات ساختمانی چه بصورت ایجاد کارخانه و یا خرید از داخل یا خارج بمنظور استفاده و یا فروش آنها - خرید و وارد نمودن ماشین آلات ساختمانی چه بصورت ایجاد کارخانه و یا خرید از داخل یا خارج بمنظور استفاده و یا فروش آنها - خرید و وارد نمودن ماشین آلات مورد نیاز و مصالح ساختمانی و سایر وسایل و مواد و لوازمی که برای انجام موارد فوق لازم باشد - شرکت مدنی در ایجاد ساخت توسعه و تکمیل پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی و صنایع مرتبط با آنها - دریافت و کسب اعتبار یا هر گونه تسهیلات مالی از طریق اخذ تسهیلات یا مشارک مدنی با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری - هرنوع سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی با اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از سرمایه گذاری مستقیم یا خرید سهام چه در داخل و یا خارج از کشور - انجام کلیه اموری بطور مستقیم و یا غیرمستقیم مرتبط با موضوع و اهداف شرکت باشد - تهیه زمین و خرید یا اجاره یا تملک جهت اجرای پروژه‌های ساختمانی شرکت - واگذاری واحدها، ساختمان‌ها و تاسیسات احداثی متعلق به شرکت بصورت فروش قطعی اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ایرج معزی کدملی ۴۲۸۴۱۹۴۵۰۱، به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای اسمعیل تبادار کدملی ۳۵۳۹۸۳۳۳۷۴، به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البزر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عباس قدیری کدملی ۵۴۲۹۸۶۰۷۶۱، به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ به سمت عضو هیأت مدیره آقای حمید رضا محمود آبادی کدملی ۳۰۷۰۷۸۸۳۷۸، به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ به سمت عضو هیأت مدیره آقای سید جلیل حجازی کدملی ۲۲۹۷۴۶۶۵۲۸، به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مدیران فوق برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند امضاهای مجاز شرکت: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهم می‌توانند شخصا یا وکیل ییا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرفه نظر از تعداد سهام خود به شرط ارایه مدارک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند هر سهامدار باری هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت. تبصره) در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت - اعلامیه خرید سهام - گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام - اصل ورقه سهم - تاییدیه سهامدار صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بصورت انفرادی و جمعی سهام ممتاز: شرکت سهام ممتاز ندارد. مقررات تقسیم سود: بر اساس اساسنامه شرکت و اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق با قانون تجارت انجام میشود به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. مبلغ دیون شرکت و مبلغ دیون اشخاص ثالث: مبلغ ۴۳۹۷۸۲ میلیون ریال میباشد. ش۹۵۰۴۰۶۲۱۴۳۸۱۴۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990036
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: عباس قدیری کدملی ۵۴۲۹۸۶۰۷۶۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای علی کمالی کدملی ۳۳۹۰۴۴۷۱۹۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای سید مسعود مروج جهرمی کدملی ۲۴۷۱۰۳۹۹۲۸ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای حمیدرضا محمودآبادی کدملی ۳۰۷۰۷۸۸۳۷۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید جلیل حجازی کدملی ۲۲۹۷۴۶۶۵۲۸ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید جلیل حجازی کدملی ۲۲۹۷۴۶۶۵۲۸ به سمت مدیرعامل همگی برای باقیمانده مدت ماموریت انتخاب شدند. - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۶۰۷۲۴۱۷۲۸۸۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13108330
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای فرشاد فرزین به کدملی ۲۲۹۷۴۷۴۷۵۱ را بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره) برای بقیه مدت ماموریت انتخاب شدند. - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و … با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و تفویض شد وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید: - نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیات مدیره - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیات مدیره - افتتاح هر گونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هر یک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری - عقد هر نوع قرارداد، موافقتنامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیات مدیره. - تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسائل منقول و غیر منقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیات مدیره - درخواست تسهیلات مالی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چهارچوب عقود مجاز - تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روشهای معمول حسب ضوابط و دستور العملهای مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیات مدیره - جذب نیرو، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت - اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاهها اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی‌باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد. ش۹۵۰۸۱۳۷۲۷۶۳۹۱۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13371204
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال انتخاب شد. ۳ روزنامه کثیرالانتشار (هدف و اقتصاد) جهت نشر آگهی‌های شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب انتخاب شد. ش۹۶۰۱۱۶۶۴۷۲۱۷۷۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705434
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ و شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ و شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ و شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ و شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ش۹۶۰۸۲۰۵۲۴۹۳۹۳۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13771096
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای سید مسعود مروج جهرمی به کد ملی ۲۴۷۱۰۳۹۹۲۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی کمالی به کد ملی ۳۳۹۰۴۴۷۱۹۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای فرشاد فرزین کد ملی ۲۲۹۷۴۷۴۷۵۱ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حمیدرضا محمودآبادی به کد ملی ۳۰۷۰۷۸۸۳۷۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد صادق حمیدیان جهرمی به کد ملی ۲۴۷۰۷۸۲۵۶۲ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس هئیت و مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد: نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیئت مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره. افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره عقد هر نوع قرارداد، موافقتنامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی درچهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیئت مدیره. تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسائل منقول و غیر منقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی دراجرای مصوبات هیئت مدیره. درخواست تسهیلات مالی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت درچهارچوب عقود مجاز. تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روشهای معمول حسب ظوابط و دستورالعملهای مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیئت مدیره. جذب نیرو، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاهها و …. اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمیباشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد. ش۹۶۰۹۲۹۸۲۱۷۹۸۹۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13969999
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انتخاب بازرس: سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ به تصویب رسید. روزنامه هدف و اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۱۱۹۸۵۴۸۲۸۱۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه