شرکت فرا توسعه سامان رشد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103378034


شماره ثبت:
300142
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1386/4/19
آدرس:
تهران – خيابان آزادي – خيابان شهيد صادقي – پلاك 9 – طبقه همكف 1458883331

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علیرضا ایرانی پورنظری 1636407
جواد کریمی اصل 1636407
آقای صدر امینی 1636407
محمدمهدی ربانی 1636407
مهدی مقدسی 1636407
خانم مریم شکیبایی 1636408

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1636406
آگهی تغییرات شرکت فرا توسعه سامان رشد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۰۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۸۰۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مورد ذیل به موضوع شرکت اتحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: «مطالعه و تحقیق و بررسی پیرامون انرژی‌های تجدید پذیر احداث نیروگاههای برقابی، بادی و کلیه نیروگاه هایی که مربوط به انرژی تجدید پذیر میشود احداث کارخانه تولید قطعات نیروگاه‌های تجدید پذیر کلیه اقدامات تحقیقی و اجرایی که به بهبود محیط زیست مربوط میشود.» محل شرکت به آدرس تهران خیابان آزادی خیابان شهید صادقی پلاک ۹ طبقه همکف کدپستی ۱۴۵۸۸۸۳۳۳۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۳۰۷۰۶۷۱۷۵۷۸۶۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636407
آگهی تغییرات شرکت فرا توسعه سامان رشد سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۰۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۸۰۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا ایرانی پورنظری با شماره ملی ۰۰۵۱۰۴۹۵۱۱ به نمایندگی از شرکت سامان سازان به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۹۶۸۲ و محمدمهدی ربانی با شماره ملی ۰۳۸۴۳۹۴۹۷۳و جواد کریمی اصل با شماره ملی ۰۳۸۱۶۶۴۸۷۲و مهدی مقدسی با شماره ملی ۰۶۹۰۱۷۷۸۵۲ به نمایندگی از موسسه برکات به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۵۵۴۶۵ و خانم مریم شکیبایی با شماره ملی ۱۵۴۰۵۵۱۰۳۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۶۴۲ به سمت بازرس اصلی و آقای صدر امینی با شماره ملی ۱۲۸۷۶۴۵۳۴۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۰۶۹۶۷۲۷۵۸۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636408
آگهی تغییرات شرکت فرا توسعه سامان رشد سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۰۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۸۰۳۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مهدی ربانی کد ملی ۰۳۸۴۳۹۴۹۷۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای علیرضا ایرانی پورنظری ۰۰۵۱۰۴۹۵۱۱کد ملی به نمایندگی از شرکت سامان سازان به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۹۶۸۲ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای جواد کریمی اصل کد ملی ۰۳۸۱۶۶۴۸۷۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای مهدی مقدسی کد ملی ۰۶۹۰۱۷۷۸۵۲ به نمایندگی از موسسه برکات به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۵۵۴۶۵به سمت عضو هیات مدیره و خانم مریم شکیبایی کد ملی ۱۵۴۰۵۵۱۰۳۲ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۰۷۰۶۸۴۵۸۸۷۳۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10707306
آگهی تغییرات شرکت فرا توسعه سامان رشد سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۰۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۸۰۳۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۱/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جواد کریمی اصل بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهندسین مشاور آیگان سهامی خاص با نمایندگی آقای سید مسعود آقامیرکریمی بسمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و شرکت سامان سازان سهامی خاص با نمایندگی آقای سید یحیی علیپوریزدی و آقای محمدمهدی ربانی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پرسین طرح و ساخت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدحسن ذوقی بسمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و مؤسسه فرهنگی هنری آن با نمایندگی آقای محمدرضا سعدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی فرنو نیرو سهامی خاص با نمایندگی آقای مصطفی ترابی زاده بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تورنگان بنا با مسئولیت محدود با نمایندگی خانم آزاده ربانی رانکوهی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای امیراشکان ترابی زاده (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۹/۴/۸۸. ۲ کلیه توافقات و عقد قراردادها و معاملات تعهدآور با امضای مدیرعامل باتفاق امضای رئیس هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها بروات و سفته‌ها متفقا با امضاهای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۳۰/۱۱/۸۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه