شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103349751


شماره ثبت:
241
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1386/3/9
آدرس:
استان آذربايجان شرقي - شهرستان عجب شير - بخش مركزي - دهستان خضرلو - روستا خضرلو-بزرگراه بناب عجبشير-بزرگراه (گاز)-پلاك 0-طبقه همكف- 5544118673

اشخاص

عنوان طبق آگهی
علی رضا صقری نژاد 13006165
آقای غلامرضا ستاری 13006165
آقای غلامرضا سمندر نوبر 13044015
آقای حسن کثیرایی 13044015
آقای محمود غفاری غازانی 13044015
آقای رضا محمدیان 14095893
آقای عبداله اقرعی 14095913
عباس اسعدی غازانی 14095913
ایوب سبحانی 14095913

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13006165
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع قرارگرفت. غلامرضا ستاری به شماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به سمت بازرس اصلی و رضا محمدیان بشماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۷۶۶۱ وشناسه ملی۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲ بنمایندگی غلامرضا سمندر نوبر بشماره ملی ۱۳۷۸۹۴۳۸۹۹ شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۷۶۶۰ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۹۶۸۳۸۲ بنمایندگی علی رضا صقری نژاد بشماره ملی ۱۳۷۶۳۰۸۵۱۷ شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۵ وشناسه ملی۱۰۲۰۰۱۸۵۹۳۳ بنمایندگی محمود غفاری غازانی بشماره ملی ۱۳۷۴۰۵۰۵۲۰ شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۳۶۲۵۶ بنمایندگی عباس اسعدی غازانی بشماره ملی ۱۳۷۰۸۱۲۷۱۱ سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۰۰۲۷ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵ بنمایندگی حسن کثیرایی بشماره ملی ۱۳۷۲۶۶۸۰۸۱ ش۹۵۰۶۱۵۶۳۵۸۳۴۵۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044015
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا سمندر نوبر بشماره ملی ۱۳۷۸۹۴۳۸۹۹ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۵۳۲۵ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل وعلی رضا صقری نژاد بشماره ملی ۱۳۷۶۳۰۸۵۱۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۷۶۶۰ تبریز و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۶۸۳۸۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمود غفاری غازانی بشماره ملی ۱۳۷۴۰۵۰۵۲۰ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۵ ایلخچی و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۸۵۹۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره و عباس اسعدی غازانی بشماره ملی ۱۳۷۰۸۱۲۷۱۱ به نمایندگی از شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴ ایلخچی و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۳۶۲۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره وحسن کثیرایی بشماره ملی ۱۳۷۲۶۶۸۰۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۰۰۲۷ تبریز و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و عقد کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۰۷۰۷۱۶۶۷۵۵۸۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13793036
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به نشانی: استان آذربایجان شرقی شهرستان عجب شیر بخش مرکزی دهستان خضرلو روستا خضرلو بزرگراه بناب عجبشیر - بزرگراه (گاز) - پلاک ۰ - طبقه همکف - کدپستی ۵۵۴۴۱۱۸۶۷۳ تغییر یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۱۰۱۱۲۳۰۲۳۹۲۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14095893
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان) منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای غلامرضا ستاری بشماره ملی ۱۵۰۲۱۴۴۵۱۴ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا محمدیان بشماره ملی ۱۳۷۸۳۳۱۲۴۹به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۴۰۶۵۴۳۶۶۴۸۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14095901
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۵۳۲۵ تهران وشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲ شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۷۶۶۰ تبریز وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۸۳۸۲ شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۵ ایلخچی وشناسه ملی۱۰۲۰۰۱۸۵۹۳۳ شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴ ایلخچی وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۳۶۲۵۶ سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۰۰۲۷ تبریز وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵ ش۹۷۰۴۰۶۲۶۸۸۱۷۴۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14095913
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله اقرعی بشماره ملی ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۵۳۲۵ تهران وشناسه ملی۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای ایوب سبحانی بشماره ملی ۱۵۸۱۰۱۳۴۷۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۷۶۶۰ تبریز وشناسه ملی۱۰۱۰۳۹۶۸۳۸۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای محمود غفاری غازانی بشماره ملی ۱۳۷۴۰۵۰۵۲۰ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۵ ایلخچی وشناسه ملی۱۰۲۰۰۱۸۵۹۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای عباس اسعدی غازانی بشماره ملی ۱۳۷۰۸۱۲۷۱۱ به نمایندگی از شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴ ایلخچی وشناسه ملی۱۰۲۰۰۲۳۶۲۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای حسن کثیرایی بشماره ملی ۱۳۷۲۶۶۸۰۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۰۰۲۷ تبریز وشناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۴۰۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای عبداله اقرعی بشماره ملی ۲۸۷۱۸۳۸۶۴۱ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقد کلیه قراردادها و عقود اسلامی و طرح هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری علیه اشخاص و همچنین دفاع از دعاوی مطروحه علیه شرکت با تمام اختیارات مصرح در مادتین ۳۵ و ۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری و وکالتنامه‌های ترخیص کالا از گمرکات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۷۰۴۰۶۳۷۶۹۸۰۸۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه