شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103343036


شماره ثبت:
298226
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1386/3/1
آدرس:
تهران بزرگراه صدر خ بهار جنوبي ك نيكبخت پ 21 ط 3 1939856341

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای کریم هاتفی 1150244
عبدالرحیم ماپار 1537633
بهمن مسعودی 1686026
آقای علی اکبر نادرعظیم زاده 12736568
آقای محمدرضا اخوان 12736568
حسین ذهبی 12736568
آقای سید مهدی طیب زاده 12872468
آقای رضا حدادیان 14191496
آقای محمد علی کریمی 14191496

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 671222
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوجسهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کریم هاتفی به شماره ملی ۰۰۵۷۴۰۲۶۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۱/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۳۷۵۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671253
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوجسهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بزرگراه صدر خ بهار جنوبی ک نیکبخت پ ۲۱ ط ۳ کدپستی ۱۹۳۹۸۵۶۳۴۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۳۷۲۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 708306
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوجسهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولید برق ماهتاب سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۳۹۸ با نمایندگی آقای بهمن مسعودی و شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۳۰۴ با نمایندگی آقای علی اکبر نادرعظیم زاده و شرکت تولید برق ماهتاب هرمزگان سهامی خاص بشماره ثبت ۳۲۸۸۹۰ با نمایندگی آقای محمدرضا اخوان (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر سهامی خاص بشماره ثبت ۱۸۴۲۷۴ با نمایندگی آقای رضا حدادیان تا تاریخ ۱۷/۵/۹۳. در تاریخ ۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۷۵۶۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 708319
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوجسهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا حدادیان بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اکبر نادرعظیم زاده بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولید برق ماهتاب سینا سهامی خاص با نمایندگی آقای بهمن مسعودی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تولید برق ماهتاب هرمزگان سهامی خاص با نمایندگی آقای اسداله صبوری بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای علی اکبر نادرعظیم زاده به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۳۰۴ بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چکها و بروات و سفته‌ها با امضای مدیرعامل (در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره) به اتفاق یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر بوده بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید صورت می‌پذیرد در تاریخ ۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۷۶۳۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 738084
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۱ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل تبدیل مطالبات حال شده و انتقال سود تقسیم نشده و از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۸۰ ریال منقسم به یک هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۰۰۰/۳۸۰ افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۸/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۱۱۱۰۶۳۱۰۲۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150244
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین ش. ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای کریم هاتفی به شماره ملی ۰۰۵۷۴۰۲۶۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۹۱۷۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1268440
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۹/۸/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شروع سال مالی شرکت از اول فروردین ماه به اول بهمن ماه تغییر یافته و بند الف ماده۱۷اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردد. سال مالی شرکت روز اول بهمن هر سال آغاز می‌شود و در پایان دیماه سال بعد به پایان می‌رسد. پ۱۷۴۷۸۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1523438
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد هیأت مدیره شرکت از ۳ نفر به ۳ تا ۵ نفر تغییر یافت در نتیجه بند ۲ از ماده ۱۳ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۹۳۰۴۲۳۱۲۷۲۶۲۸۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537633
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شماره ثبت ۱۷۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای عبدالرحیم ماپار به کد ملی ۱۷۵۳۹۶۶۹۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ به تصویب رسید پ۹۳۰۴۳۱۶۱۷۸۲۴۱۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686023
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ و شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۶۹۸و شرکت تجارت انرژی فردا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۲۸۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۶۵۸۵ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای کریم هاتفی به شماره ملی ۰۰۵۷۴۰۲۶۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۱۱۷۷۳۱۲۷۸۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686026
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا حدادیان به شماره ملی ۰۴۵۰۹۶۴۴۷۷ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای علی اکبر نادر عظیم زاده به شماره ملی ۲۵۹۴۰۴۶۱۹۱ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و آقای بهمن مسعودی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۵۳۰۰۱ به نمایندگی از شرکت تجارت انرژی فردا به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی، قراردادها و چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره و عضو اصلی دیگر به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد پ۹۳۰۸۱۱۹۰۰۴۶۳۶۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713846
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات مدیرعامل به شرح لیست پیوست این صورتجلسه مورد تصویب قرار گرفت وبشرح ذیل به ایشان تفویض گردید: دستور پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت در چارچوب اعتبارات مصوب نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و ماموریت و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آئین نامه‌های مصوب هیأت مدیره دستور پرداخت تنخواه گردانها و علی الحساب‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی وفق دستورالعمل مربوطه تهیه و تدوین چارت سازمانی و شرح وظایف پرسنل و پیشنهاد آنها به هیأت مدیره جهت تصویب تهیه و تدوین بودجه سالیانه شرکت جهت تصویب هیأت مدیره پیشنهاد تحصیل اعتبار از بانک‌ها و موسسات اعتباری معتبر به هیأت مدیره تهیه و تدوین آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیأت مدیره جهت تصویب دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی عقد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آئین نامه معاملات مصوبات هیأت مدیره شرکت عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و تخلیه عین مستاجره طبق آئین نامه معاملات تهیه و تنظیم صورت‌های مالی شرکت پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به هیأت مدیره عقد قرارداد کارشناسی (ساعتی) با اشخاص حقیقی موافقت با اعزام پرسنل زیرمجموعه به مأموریت‌های خارجی حداکثر تا سی روز در سال و هفت روز در هر مورد مکاتبه با موسسات و شرکت‌ها در راستای اهداف شرکت تفویض قسمتی از اختیارات در صورت لزوم با قبول مسئولیت به سایر مدیران تحت سرپرستی و ارائه رونوشت آن به هیأت مدیره نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه سازمان‌ها و نهادهای دولتی و موسسات خصوصی پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی و یا شعبه در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور به هیأت مدیره پیشنهاد نیازهای آموزشی جهت اتخاذ تصمیم به هیأت مدیره اقامه هرگونه دعوی، دفاع از هرگونه دعوی، انصراف از هرگونه دعوی، تعیین وکیل حقوقی و کارشناس، توقیف اشخاص و اموال پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیأت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ قانون تجارت به هیأت مدیره اجرای کلیه مصوبات هیأت مدیره پ۹۳۰۹۰۸۶۲۵۸۲۵۳۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9696148
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص بشماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کریم هاتفی به شماره ملی ۰۰۵۷۴۰۲۶۲۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9859437
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بزرگراه صدر خ بهار جنوبی ک نیکبخت پ ۲۱ ط ۳ کدپستی ۱۹۳۹۸۵۶۳۴۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9948187
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کریم هاتفی به شماره ملی ۰۰۵۷۴۰۲۶۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۱/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10017186
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ ۲۱/۱۱/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10081065
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۱ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل تبدیل مطالبات حال شده و انتقال سود تقسیم نشده و از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۸۰ ریال منقسم به یک هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۰۰۰/۳۸۰ افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۸/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10344135
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۰۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۲/۰۴/۱۳۸۹ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید و بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ریال منقسم به یک هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۰۷/۰۶/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10529893
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهمن مسعودی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا حدادیان بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اکبر نادرعظیم زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر نادرعظیم زاده به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۳۰۴ بسمت مدیرعامل. ۲ اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، برات، سفته، قراردادها و عقوداسلامی با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10830495
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۴/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کریم هاتفی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۴/۹۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهمن مسعودی و شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۲۷۴ با نمایندگی آقای رضا حدادیان و شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۳۰۴ با نمایندگی آقای علی اکبر نادرعظیم زاده تا تاریخ ۱۶/۴/۹۰. ۴ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۷ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۷/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10832090
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا حدادیان بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اکبر نادرعظیم زاده بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولید برق ماهتاب سینا سهامی خاص با نمایندگی آقای بهمن مسعودی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تولید برق ماهتاب هرمزگان سهامی خاص با نمایندگی آقای اسداله صبوری بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای علی اکبر نادرعظیم زاده به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۳۰۴ بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چکها و بروات و سفته‌ها با امضای مدیرعامل (در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره) به اتفاق یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر بوده بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید صورت می‌پذیرد در تاریخ ۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670570
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۲۵۶ , ۱۲۲ تاریخ ۲۳/۱۰/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت. - موضوع فعالیت: مشارکت در طرح‌های جریان ساخت نیروگاهی و تولید و فروش انرژی برق با خرید، ایجاد و احداث نیروگاه اعم از آبی، بخاری، گازی، سیکل ترکیبی و انرژی‌های نو با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه و با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح اجرای کلیه سازه‌ها و ساختمانها و ابنیه فنی و مهندسی در کلیه رسته‌های مهندسی برق شامل نیروگاه‌ها، خطوط و تاسیسات شبکه‌های انتقال، فوق توزیع و توزیع برق. تامین ماشین آلات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز این گونه صنایع از داخل و یا خارج از کشور انجام کلیه فعالیت‌های تجاری و بازرگانی، واردات و صادرات، خرید و فروش در رابطه با برق، انواع کالای منقول. مجاز، خدمات فنی و مهندسی و سایر خدمات. ایجاد و تاسیس شرکتهای جدید به منظور تحقق اهداف شرکت به تنهایی یا با مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. استفاده از تسهیلت مالی و اعتباری بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و مناطق آزاد تجاری و ویژه صنعتی سرمایه گذاری و مسارکت در تولید و فروش کالا وخدمات مجاز انجام کلیه امور و فعالیتهایی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف و موضوع شرکت لازم، مفید، مناسب و یا درجهت تحقق آنها ضرورت داشته باشد. - مرکز اصلی شرکت: تهران - تابعیت شرکت ایرانی است. - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. - سرمایه شرکت مبلغ پرداخت شده ۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد که تماما پرداخت شده می‌باشد. - هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل: شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ به نمایندگی رضا حدادیان به شماره ملی ۰۴۵۰۹۶۴۴۷۷ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۶۹۸ به نمایندگی علی اکبر نادر عظیم زاده به شماره ملی ۲۵۸۴۰۴۶۱۹۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت تجارت انرژی فردا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۶۵۸۵ به نمایندگی بهمن مسعودی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۵۳۰۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره. علی اکبر نادر عظیم زاده به شماره ملی ۲۵۸۴۰۴۶۱۹۱ به سمت مدیرعامل. - روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج اطلاعیه و آگهی‌ها روزنامه اطلاعات می‌باشد. پ۹۴۱۲۰۲۸۲۹۷۸۰۵۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12725606
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۴۲۷۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ و شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۸۳۰۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۶۹۸ و شرکت تجارت انرژی فردا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۲۸۸۹۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۶۵۸۵ و شرکت تولید برق ماهتاب سینا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۲۸۳۹۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۴۰۰۰ و شرکت تولید و گسترش برق امیرکبیر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۴۴۹۰۵ وشناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۹۷۳۷ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند پ۹۵۰۱۱۵۳۰۶۹۳۹۸۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12736568
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا حدادیان به شماره ملی ۰۴۵۰۹۶۴۴۷۷ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر به سمت رئیس هیات مدیره، آقای علی اکبر نادر عظیم زاده به شماره ملی ۲۵۹۴۰۴۶۱۹۱ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و، آقای بهمن مسعودی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۵۳۰۰۱ به نمایندگی از شرکت تجارت انرژی فردا به سمت عضو هیات مدیره، آقای حسین ذهبی به شماره ملی ۳۹۶۱۷۲۱۰۲۵ به نمایندگی از شرکت تولید و گسترش برق امیرکبیر به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمدرضا اخوان به شماره ملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ به نمایندگی از شرکت تولید برق ماهتاب سینا به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند.. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی، قراردادها و چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیات مدیره و عضو دیگر به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید صورت می‌پذیرد. اختیارات هیات مدیره بشرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید دستور پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت در چارچوب اعتبارات مصوب نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و ماموریت و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آئین نامه‌های مصوب هیات مدیره دستور پرداخت تنخواه گردانها و علی الحساب‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی وفق دستورالعمل مربوطه تهیه و تدوین چارت سازمانی و شرح وظایف پرسنل و پیشنهاد آنها به هیات مدیره جهت تصویب تهیه و تدوین بودجه سالیانه شرکت جهت تصویب هیات مدیره پیشنهاد تحصیل اعتبار از بانک‌ها و موسسات اعتباری معتبر به هیات مدیره تهیه و تدوین آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی عقد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آئین نامه معاملات مصوبات هیات مدیره شرکت عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و تخلیه عین مستاجره طبق آئین نامه معاملات تهیه و تنظیم صورت‌های مالی شرکت پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به هیات مدیره عقد قرارداد کارشناسی (ساعتی) با اشخاص حقیقی موافقت با اعزام پرسنل زیرمجموعه به مأموریت‌های خارجی حداکثر تا سی روز در سال و هفت روز در هر مورد مکاتبه با موسسات و شرکت‌ها در راستای اهداف شرکت تفویض قسمتی از اختیارات در صورت لزوم با قبول مسئولیت به سایر مدیران تحت سرپرستی و ارائه رونوشت آن به هیات مدیره نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه سازمان‌ها و نهادهای دولتی و موسسات خصوصی پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی و یا شعبه در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور به هیات مدیره پیشنهاد نیازهای آموزشی جهت اتخاذ تصمیم به هیات مدیره اقامه هرگونه دعوی، دفاع از هرگونه دعوی، انصراف از هرگونه دعوی، تعیین وکیل حقوقی و کارشناس، توقیف اشخاص و اموال پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیات مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ قانون تجارت به هیات مدیره اجرای کلیه مصوبات هیات مدیره پ۹۵۰۱۲۱۴۴۳۵۰۸۱۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831739
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۱۰/۹۴ به تصویب رسیدروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۳۱۲۶۱۰۶۵۱۲۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12872468
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سیدمهدی طبیب زاده بشماره ملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ بنمایندگی از شرکت تولید برق ماهتاب سینا به سمت عضو هیأت مدیره برای دوره باقیمانده هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۵۰۴۰۲۸۹۴۴۳۰۸۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13010762
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی کریمی به شماره ملی ۵۰۳۹۶۹۷۱۸۱ بنمایندگی از شرکت تولید برق ماهتاب سینا دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۰۰۰ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. پ۹۵۰۶۱۷۶۴۳۱۲۹۳۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036467
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۰۵۶ - ۲۷۲۵۸۱ , ۹۵۹ مورخ ۱۵/۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۶۳۳۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۵۰۷۰۴۵۲۳۳۹۰۴۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450890
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۳۰۸۵۰۶۳۰۰۲۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14055884
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان (سهامی خاص) شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۹۱۶۹۸ شرکت تجارت انرژی فردا (سهامی خاص) شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۸۶۵۸۵ شرکت تولید برق ماهتاب سینا (سهامی خاص) شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۸۴۰۰۰ شرکت تولید و گسترش برق امیرکبیر (سهامی خاص) شناسه ملی۱۴۰۰۳۷۰۹۷۳۷ پ۹۷۰۳۰۸۶۸۶۳۲۸۱۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14191496
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا حدادیان به شماره ملی ۰۴۵۰۹۶۴۴۷۷ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر نادر عظیم زاده به شماره ملی ۲۵۹۴۰۴۶۱۹۱ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین ذهبی به شماره ملی ۳۹۶۱۷۲۱۰۲۵ به نمایندگی از شرکت تولید و گسترش برق امیر کبیر به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهمن مسعودی شماره ملی ۰۰۴۷۴۵۳۰۰۱ به نمایندگی از شرکت تجارت انرژی فردا به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد علی کریمی شماره ملی۵۰۳۹۶۹۷۱۸۱ به نمایندگی از شرکت تولید برق ماهتاب سینا به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی قراردادها و چک‌ها بروات سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و عضو دیگر به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید صورت می‌پذیرد. حدود اختیارات و وظائف تفویض شده هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل میباشد: ۱ دستور پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت در چارچوب اعتبارات مصوب ۲ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و ماموریت و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره ۳ دستور پرداخت تنخواه گردانها و علی الحساب‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی وفق دستور العمل مربوطه ۴ تهیه و تدوین چارت سازمانی و شرح وظایف پرسنل و پیشنهاد آنها به هیئت مدیره جهت تصویب ۵ تهیه و تدوین بودجه سالیانه شرکت جهت تصویب هیئت مدیره ۶ پیشنهاد تحصیل اعتبار از بانک‌ها وموسسات اعتباری معتبر به هیئت مدیره ۷ تهیه و تدوین آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب ۸ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل وبهر ومتفرعات ۹ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری ۱۰ عقد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آئین نامه معاملات مصوبات هیئت مدیره شرکت ۱۱ عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و تخلیه عین مستاجره طبق آئین نامه معاملات ۱۲ تهیه و تنظیم صورت‌های مالی شرکت پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به هیئت مدیره ۱۳ عقد قرار داد کارشناسی (ساعتی) با اشخاص حقیقی ۱۴ موافقت با اعزام پرسنل زیر مجموعه به ماموریت‌های خارجی حداکثر تا سی روز در سال و هفت روز در هر مورد ۱۵ مکاتبه با موسسات و شرکت‌ها در راستای اهداف شرکت ۱۶ تفویض قسمتی از اختیارات در صورت لزوم با قبول مسئولیت به سایر مدیران تحت سرپرستی و ارائه رونوشت آن به هیئت مدیره ۱۷ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه سازمان‌ها و نهادهای دولتی و موسسات خصوصی ۱۸ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی و یا شعبه در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور به هیئت مدیره ۱۹ پیشنهاد نیازهای آموزشی جهت اتخاذ تصمیم به هیئت مدیره ۲۰ اقامه هرگونه دعوی، دفاع از هر گونه دعوی، انصراف از هرگونه دعوی، تعیین وکیل حقوقی و کارشناسی، توقیف اشخاص و اموال وفق مصوبات هیئت مدیره ۲۱ پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و عادی بطور فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیئت مدیره ۲۲ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی مواد ۱۴۰و ۲۳۸ قانون تجارت به هیئت مدیره ۲۳ اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره پ۹۷۰۶۰۶۷۱۲۷۸۹۱۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14216950
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد مشایخی به عنوان نماینده شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای دوره باقیمانده انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی، قراردادها و چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای مشترک آقای حسین ذهبی و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب ایشان با امضای مشترک رئیس هیات مدیره و عضو دیگر هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای سرپرست شرکت و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید صورت می‌پذیرد. پ۹۷۰۶۲۴۷۵۶۵۸۹۱۹۸ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14294580
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین ذهبی شماره ملی ۳۹۶۱۷۲۱۰۲۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی، قراردادها و چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و عضو دیگر هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید صورت می‌پذیرد. حدود اختیارات تعیین شده برای مدیرعامل به مدیرعامل جدید شرکت تفویض گردید. پ۹۷۰۸۰۹۲۵۶۷۸۶۶۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه