شرکت نگین خاتم ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103297319


شماره ثبت:
292601
تعداد بازدید:
20
تأسیس:
1385/12/22
آدرس:
تهران شهر تهران-سعادت آباد-بلوار فرهنگ-خيابان هيجدهم شرقي-پلاك -47-طبقه سوم-واحد 1- 1997857989

اشخاص

عنوان طبق آگهی
فاطمه کرمی 13492801
آقای حسین اشرف 14080131
آقای احمد آزادی 14080131
ابراهیم سرلک 14080131
آقای عبدالحمید عزیزی 14080131
آقای سهراب تقی پور آهنگر 14080131

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 640752
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نگین خاتم ایرانیانسهامی عام به شماره ثبت۲۹۲۶۰۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۹۷۳۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت یکتاسازان سروش امید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۷۹۲ با نمایندگی آقای سینا اسدی و شرکت نگین اندیشه البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۵۹۲ با نمایندگی آقای امیر خرمی شاد و شرکت یکتاسازان ماهان جنوب شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۷۹۵ با نمایندگی آقای مجید محسنی و شرکت یکتاسازان اورامان شمال غرب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۳۱۰ با نمایندگی آقای علیرضا جهانمردی و شرکت بهامین تجارت مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۵۹۲ با نمایندگی آقای حسن حسینی راد تا تاریخ ۱/۲/۱۳۹۳ ۲. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت نگین اندیشه البرز سهامی خاص با نمایندگی آقای امیر خرمی شاد به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بهامین تجارت مهر سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن حسینی راد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت یکتاسازان سروش امید سهامی خاص با نمایندگی آقای سینا اسدی به سمت عضو هیئت مدیره شرکت یکتاسازان اورامان شمال غرب سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا جهانمردی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت یکتاسازان ماهان جنوب شرق سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید محسنی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سینا اسدی به نمایندگی از شرکت یکتاسازان سروش امید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۷۹۲ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۵۱۵۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9845354
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نگین خاتم ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۶۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۳۱۹

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای جهانگیر سعدی به عنوان بازرس اصلی، خانم فریبا ثقفی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۶/۱۳۹۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهامین تجارت مهر سهامی خاص با نمایندگی آقای سینا اسدی و شرکت گروه اعتماد مهر پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید محسنی و شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس خیابانی و شرکت شهریار مهستان سهامی عام با نمایندگی آقای مجید سلیمانی پور و شرکت شمس ارتباطات پارس سهامی خاص با نمایندگی با نمایندگی آقای مسعود مهردادی تا تاریخ ۳۰/۶/۱۳۹۰. در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10986880
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نگین خاتم ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت۲۹۲۶۰۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۹۷۳۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت یکتاسازان سروش امید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۷۹۲ با نمایندگی آقای سینا اسدی و شرکت نگین اندیشه البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۵۹۲ با نمایندگی آقای امیر خرمی شاد و شرکت یکتاسازان ماهان جنوب شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۷۹۵ با نمایندگی آقای مجید محسنی و شرکت یکتاسازان اورامان شمال غرب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۳۱۰ با نمایندگی آقای علیرضا جهانمردی و شرکت بهامین تجارت مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۵۹۲ با نمایندگی آقای حسن حسینی راد تا تاریخ ۱/۲/۱۳۹۳ ۲. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت نگین اندیشه البرز سهامی خاص با نمایندگی آقای امیر خرمی شاد به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بهامین تجارت مهر سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن حسینی راد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت یکتاسازان سروش امید سهامی خاص با نمایندگی آقای سینا اسدی به سمت عضو هیئت مدیره شرکت یکتاسازان اورامان شمال غرب سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا جهانمردی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت یکتاسازان ماهان جنوب شرق سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید محسنی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سینا اسدی به نمایندگی از شرکت یکتاسازان سروش امید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۷۹۲ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714876
آگهی تغییرات شرکت نگین خاتم ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۳۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیون ریال به مبلغ یکصد میلیارد ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از محل سود افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردیدوذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ۹۴۱۲۲۵۵۷۹۴۲۶۲۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021649
آگهی تغییرات شرکت نگین خاتم ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۳۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه کرمی به شماره ملی ۰۰۸۰۱۷۸۵۳۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۲۴۵۰۹۹۰۴۲۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492801
آگهی تغییرات شرکت نگین خاتم ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۳۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه کرمی به شماره ملی ۰۰۸۰۱۷۸۵۳۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۴۱۱۲۶۶۴۸۰۴۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13695485
آگهی تغییرات شرکت نگین خاتم ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۳۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان هجدهم شرقی، پلاک ۴۷، طبقه سوم، واحد یک به کدپستی: ۱۹۹۷۸۵۷۹۸۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۶۰۸۱۴۱۸۶۵۴۳۹۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13781970
آگهی تغییرات شرکت نگین خاتم ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۳۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه کرمی به شماره ملی ۰۰۸۰۱۷۸۵۳۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ انتخاب گردید. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید پ۹۶۱۰۰۴۶۳۹۴۳۳۱۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14080131
آگهی تغییرات شرکت نگین خاتم ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۳۱۹

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نگین اندیشه البرز به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۴۷۱ به نمایندگی ابراهیم سرلک به شماره ملی ۰۵۵۹۷۰۷۵۳۳ به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت بهامین تجارت مهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۳۷ به نمایندگی حسین اشرف به شماره ملی ۰۰۸۲۳۳۴۵۲۸ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت یکتاسازان ماهان جنوب شرق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۶۹۱۲ به نمایندگی عبدالحمید عزیزی به شماره ملی ۱۲۲۹۶۸۸۴۸۱ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت یکتاسازان اورامان شمال غرب به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۵۰۲۰ به نمایندگی احمد آزادی به شماره ملی ۰۰۶۲۷۲۸۵۸۱ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت یکتاسازان سروش امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۲۷۹۰ به نمایندگی سهراب تقی پور آهنگر به شماره ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و … با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۳۲۸۲۵۳۹۴۷۷۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه