گروه صنعتی بازرگانی کیمیا فام

شرکت گروه صنعتی بازرگانی کیمیا فام (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103270254
خ لاله زار نو انتهاي پاساژ پيرنيا - ساختمان علاءالدين پ1 . 1111111111
2
افراد
6
آگهی‌ها
289848
شماره ثبت
1385/11/18
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 683729
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی کیمیا فامسهامی عام به شماره ثبت ۲۸۹۸۴۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ابراهیم مستجابی به شماره ملی ۱۶۳۹۰۱۹۵۲۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم مرضیه جواهری یکتا به شماره ملی ۰۰۷۴۶۲۵۷۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار اقتصادی' و 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۶۱۵۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160670
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی کیمیا فام سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۹۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۵۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیراالنتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای ابراهیم مستجابی به شماره ملی ۱۶۳۹۰۱۹۵۲۹ به عنوان بازرس اصلی وخانم مرضیه جواهری یکتا به شماره ملی ۰۰۷۴۶۲۵۷۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید. پ۱۶۹۷۴۳۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9657653
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی کیمیا فام سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۹۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ابراهیم مستجابی به شماره ملی ۱۶۳۹۰۱۹۵۲۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم مرضیه جواهری یکتا به شماره ملی ۰۰۷۴۶۲۵۷۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۴/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10026791
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی کیمیا فام سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۹۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۵۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عای سالیانه مورخ ۳/۴/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد جلیلیان انزان به عنوان بازرس اصلی، خانم فرزانه صمدیانی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۸۷ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10137592
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی کیمیا فام سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۹۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ابراهیم مستجابی به شماره ملی ۱۶۳۹۰۱۹۵۲۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم مرضیه جواهری یکتا به شماره ملی ۰۰۷۴۶۲۵۷۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار اقتصادی' و 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10342672
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی کیمیا فام سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۹۸۴۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد جلیلیان انزان به عنوان بازرس اصلی، خانم فرزانه صمدیانی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۴/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدسعید هفت جواهریان و آقای محمدمهدی هفت جواهریان و شرکت کیمیا پخش فام سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۴۳۳ با نمایندگی آقای محمدسعید هفت جواهریان و شرکت کیمیا فام سهامی به شماره ثبت ۹۵۶۰۴ با نمایندگی خانم مهین یعقوبی باغبان و شرکت کیمیا آوردفام سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۳۲۱ با نمایندگی خانم سمانه هفت جواهریان تا تاریخ ۳/۴/۹۱. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدسعید هفت جواهریان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدمهدی هفت جواهریان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت کیمیا فام سهامی خاص با نمایندگی خانم مهین یعقوبی باغبان بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت کیمیا پخش فام سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدسعید هفت جواهریان بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت کیمیا آورد فام سهامی خاص با نمایندگی خانم سمانه هفت جواهریان بسمت عضو هیئت مدیره و خانم سمانه هفت جواهریان به نمایندگی از شرکت کیمیا آوردفام سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۳۲۱ بسمت مدیرعامل. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، کلیه قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۲/۵/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک