بیمه پاسارگاد

شرکت بیمه پاسارگاد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103270201
تهران - فاطمي - خيابان اردشير - خيابان هشت بهشت - پلاك 2- طبقه همكف ، ضمنا" كد پستي ده رقمي اين شركت__ 1414713581
6
افراد
17
آگهی‌ها
290070
شماره ثبت
1385/11/18
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 590884
آگهی تغییرات شرکت بیمه پاسارگادسهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۰۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' و 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۴۲۱۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 989016
آگهی تغییرات شرکت بیمه پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۳۰/۹/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای معصوم ضمیری به شماره ملی ۲۷۵۲۴۴۵۴۴۱ و آقای ابوالقاسم دباغ به شماره ملی ۳۵۰۰۴۵۶۳۷۵ و آقای احمد شفیعی هنجنی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۲۲۱۹۲ و آقای پیروز باستانی به شماره ملی ۱۷۵۳۹۵۶۲۰۱ و شرکت بانک پاسارگاد سهامی عام با نمایندگی آقای مجید قاسمی و شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای اسعد نیازمند و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۵۷۴ با نمایندگی آقای قاسم عابدی تا تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۳. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای معصوم ضمیری به شماره ملی ۲۷۵۲۴۴۵۴۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم دباغ به شماره ملی ۳۵۰۰۴۵۶۳۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد شفیعی هنجنی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۲۲۱۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پیروز باستانی به شماره ملی ۱۷۵۳۹۵۶۲۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک پاسارگاد سهامی عام با نمایندگی آقای مجید قاسمی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای اسعد نیازمند به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای قاسم عابدی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای معصوم ضمیری به شماره ملی ۲۷۵۲۴۴۵۴۴۱ به سمت مدیر عامل. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها سفته‌ها بروات با ۲ امضای اعضای هیئت مدیره با حق توکیل به غیر و بامسئولیت خود مورد تصویب قرار گرفت. امضای مکاتبات عادی توسط هر یک از اعضای هیات مدیره با حق توکیل به غیر و با مسئولیت خود تعیین گردید. ۴ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۸۳۳۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051325
آگهی تغییرات شرکت بیمه پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۹/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ۳۰/۰۹/۱۳۹۱ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده و سود انباشته از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۳۰ ریال به مبلغ۷۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به هفتصد و پنجاه و شش میلیون سهم بانام , به ارزش هر سهم۰۰۰/۱ ریال که مبلغ۰۰۰/۴۴۶/۱۷۹ ریال بموجب گواهی شماره۲۲۵/۵۵۹۳/۱۵۹ مورخ۰۷/۰۲/۱۳۹۲ بانک پاسارگاد شعبه۲۲۵ پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۲۱/۰۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۴۸۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1313032
آگهی تغییرات شرکت بیمه پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۰/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۵۶ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۹۰۷ ریال منقسم به ۰۰۰/۲۰۰/۹۰۷ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و سود انباشته و اندوخته سرمایه‌ای و تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۰۰۰/۶۰۸/۲۲ ریال بموجب گواهی شماره ۱۵۹۴/۹۲/۲۲۵ مورخ ۴/۱۰/۹۲ بانک پاسارگاد شعبه خیابان فاطمی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۷۶۵۲۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497996
آگهی تغییرات شرکت بیمه پاسارگاد سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۰۷۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی را یمند و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ایران مشهود با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. ج روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۴۲۱۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768143
آگهی تغییرات شرکت بیمه پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۳و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/۹۱ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۲۹۵۱۷۳ , ۱۲۱ مورخ ۲۵/۰۹/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۹۰۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بمبلغ ۱۱۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۱۳۴۰۰۰۰۰۰ سهم یک هزار ریالی بانام از طریق آورده نقدی بمبلغ ۷۲۴۹۷۶۴۸۵۰ ریال طی گواهی شماره ۸۶۲/۹۳ص/۲۲۵ مورخ ۱۰/۰۸/۹۳ بانک پاسارگاد شعبه فاطمی و مطالبات حال شده و از محل سود انباشته (اندوخته سرمایه‌ای) افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد. پ۹۳۱۰۱۷۱۴۹۳۱۷۹۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10032699
آگهی تغییرات شرکت بیمه پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت۲۹۰۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۸۹ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۵۱۷ ریال منقسم به هفده میلیون و پانصد هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱ ریال که مبلغ ۵۰۰/۱۱۲/۲۴۹ ریال بموجب گواهی شماره ۸۹۱۶۱۰ مورخ ۲۶/۱۰/۸۹ بانک پاسارگاد شعبه خ فاطمی پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۱۰/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10182798
آگهی تغییرات شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) بشماره ثبت۲۹۰۰۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۷۰۲۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۱/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ۹/۳/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10663459
آگهی تغییرات شرکت بیمه پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای سید حسین عرب زاده به شماره ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12879241
آگهی تغییرات شرکت بیمه پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۵ و باستناد مجوز به شماره ۲۰۸۲۸۰/۹۵۹ ۰۲۸مورخ ۲/۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز به شماره ۱۷۴۸۹/۶۰۲/۹۵ مورخ ۰۲/۰۴/۹۵ بیمه مرکزی و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۹۴ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۲۰۴۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۴۱۲۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی ومطالبات حال شده و اندوخته افزایش سرمایه و اندوخته سرمایه‌ای تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۷۹۶ , ۵۱۶ , ۵۴۱ , ۲۸۵ ریال بموجب گواهی شماره ۷۶۱/۹۴ص / ۲۲۵ مورخ ۲۶/۸/۹۴ بانک پاسارگاد شعبه خیابان فاطمی و مبلغ ۱۳۹۰۶۵۱۵۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۱۰۴۱/۹۴ص / ۲۲۵ مورخ ۰۸/۱۲/۹۴ بانک پاسارگاد شعبه خیابان فاطمی پرداخت گردیده است پرداخت گردیده است. وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۴۰۸۳۶۶۴۸۲۴۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12946442
آگهی تغییرات شرکت بیمه پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۵۱۳۹۳۶۵۸۶۸۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13467594
آگهی تغییرات شرکت بیمه پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۶/۱۳۹۴و مجوز ۲۳۶۷۲/۶۰۲/۹۶مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۶بیمه مرکزی و مجوز شماره ۰۲۱/۳۰۹۵۴۸ , ۹۶۹ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۴۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ۲۵۵۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۲۵۵۱۵۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبالغ افزایش یافته بموجب گواهی شماره۵۲/ ص۹۶ / ۲۲۵ مورخ ۴/۲/۱۳۹۶بانک پاسارگاد شعبه خیابان فاطمی و بموجب گواهی شماره۶۹۰/ ص۹۵ / ۲۲۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵بانک پاسارگاد شعبه خیابان فاطمی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۳۲۲۸۲۸۴۰۴۸۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13541830
آگهی تغییرات شرکت بیمه پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۵ و بموجب مجوز شماره ۴۲۶۷۹/۶۰۲/۹۶ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: بانک پاسارگاد به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶ معصوم ضمیری به کدملی ۲۷۵۲۴۴۵۴۴۱ احمد شفیعی هنجنی به کدملی ۱۲۳۹۷۲۲۱۹۲ ابوالقاسم دباغ به کدملی ۳۵۰۰۴۵۶۳۷۵ پیروز باستانی به کدملی ۱۷۵۳۹۵۶۲۰۱ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ و شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰ به ترتیب به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره تعیین گردیدند. پ۹۶۰۵۱۱۵۸۴۸۹۹۹۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13541841
آگهی تغییرات شرکت بیمه پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ و بموجب مجوز شماره ۴۲۶۷۹/۶۰۲/۹۶ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید قاسمی به کدملی ۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱ به نمایندگی بانک پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶ به عنوان رئیس هیات مدیره معصوم ضمیری به کدملی ۲۷۵۲۴۴۵۴۴۱ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل پیروز باستانی به کدملی ۱۷۵۳۹۵۶۲۰۱ به عنوان منشی هیات مدیره تعیین گردید و امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها، بروات و سفته‌ها با دو امضای اعضای هیات مدیره با حق توکیل به غیرو با مسئولیت خود، مورد تصویب قرار گرفت. امضای مکاتبات عادی توسط هریک از اعضای هیات مدیره با حق توکیل به غیرو با مسؤلیت خود، تعیین گردید اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ضمنا مقرر شد، با توجه به بند ۹ اختیارات مذکور، در خصوص موارد غیربیمه‌ای مربوط به مصالحه، سازش، تأمین مدعی به و اعطای مهلت پرداخت برای مطالبات شرکت، اقدامات پس از تصویب در هیات مدیره انجام پذیرد. ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و عمومی ۲ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل دستمزد حقوق پاداش ترفیع تشویق تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و بازنشتگی و مستمری وراث آنان با رعایت آئین نامه‌های مربوطه ۳ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده کارمزد و متفرعات ۴ صدور هر نوع بیمه نامه و الحاقیه‌های آن برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرنی و یا غیرایرانی با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری و سایر قوانین و مقررات مربوطه ۵ مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع و یا خرید و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و اختیارات مربوط به آن‌ها ۶ مبادرت به تقاضا و اقدام به ثبت هر گونه علامت تجاری ۷ اجاره و استجاره واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضا‌ها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره و یا اجرای آن ۸ به امانت گذاری هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق دولتی و خصوصی و استرداد آن‌ها ۹ طرح و اقامه هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش فرجام مصالحه تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف تعیین جاعل و استرداد سند استرداد دعوی و استرداد دادخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح (در مواردی که حسب شرایط قراداد بیمه یا توافق طرفین قرار داد یا به موجب رای دادگاه حل و فصل دعاوی و اختلافات از طریق داوری صورت می‌پذیرد) و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیرو توکیل در توکیل تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت دعوی جلب شخص ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضائی اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد ۱۰ تنظیم خلاصه صورت دارائی و بدهی‌های شرکت هر ۶ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت ۱۱ تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین تراز نامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت طبق نمونه‌ای که طرف بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و مطابق ماده (۲۳۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و درج آن در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و نیز ارسال یک نسخه از تراز نامه و صورت‌های مالی تاییدشده به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پ۹۶۰۵۱۱۸۲۳۴۹۰۴۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568115
آگهی تغییرات شرکت بیمه پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶و نامه شماره ۵۱۰۳۲/۶۰۲/۹۶ مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت حساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۵۲۹۳۸۷۱۹۴۱۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13741120
آگهی تغییرات شرکت بیمه پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران فاطمی خیابان اردشیر خیابان هشت بهشت پلاک ۲ طبقه همکف، ضمنا" کدپستی ده رقمی این شرکت به شماره ۱۴۱۴۷۱۳۵۸۱ تغییر یافته است. پ۹۶۰۹۱۲۵۹۴۸۴۶۲۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14106204
آگهی تغییرات شرکت بیمه پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۷ و به استناد مجوز شماره ۲۹۴۶۸/۶۰۲/۹۷ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۶به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ۹۷۰۴۱۳۵۰۹۳۴۵۶۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک