بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان

شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103258569
تهران-سليمان خاطر-خيابان سهروردي جنوبي-خيابان شهيدان برادران نوبخت-پلاك 29-طبقه اول-واحد 1 1578664917
13
افراد
12
آگهی‌ها
290209
شماره ثبت
1385/10/30
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 552612
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیانسهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۲۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۱۱/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید شایسته به شماره ملی ۱۳۷۵۵۱۲۰۶۴ و آقای سید محمدرضا دهستانی به شماره ملی ۰۹۳۰۷۰۳۰۷۳ و آقای میر داود جلال زاده آذر به شماره ملی ۱۳۷۷۷۵۰۹۶۵ و آقای حسن فدائی به شماره ملی ۱۲۶۱۶۰۷۹۷۱ و آقای حسن عالم به شماره ملی ۱۲۸۹۸۸۵۵۳۲ تا تاریخ ۴/۱۱/۱۳۹۲. در تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۲۷۴۲۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 552613
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیانسهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۲۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجید شایسته به شماره ملی ۱۳۷۵۵۱۲۰۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمدرضا دهستانی به شماره ملی ۰۹۳۰۷۰۳۰۷۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای میر داود جلال زاده آذر به شماره ملی ۱۳۷۷۷۵۰۹۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن فدائی به شماره ملی ۱۲۶۱۶۰۷۹۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن عالم به شماره ملی ۱۲۸۹۸۸۵۵۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای میر داود جلال زاده آذر به شماره ملی ۱۳۷۷۷۵۰۹۶۵ به سمت مدیر عامل. ۲ کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی با امضای با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۲۷۴۳۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1012565
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت۲۹۰۲۰۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۸۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۳۶۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1491980
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۳ و مجوز شماره ۱۲۱/۲۷۰۲۹۸ مورخ ۹۳/۰۳/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید شایسته کد ملی ۱۳۷۵۵۱۲۰۶۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرصالح آزادی نمین کد ملی ۰۰۵۸۱۳۱۸۱۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رامین خدابنده کد ملی ۰۰۴۰۷۲۳۰۰۳بسمت عضو هیئت مدیره و آقای امیرحسین تائبی نقندری کد ملی ۰۰۶۴۳۴۳۲۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمدحسین مدنی کد ملی ۲۹۹۱۴۳۶۰۷۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهرآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۴۰۲۱۱۱۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492057
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۳ و مجوز شماره ۱۲۱/۲۷۰۲۹۸ مورخ ۹۳/۰۳/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید شایسته کدملی ۱۳۷۵۵۱۲۰۶۴ و آقای امیرصالح آزادی نمین کد ملی ۰۰۵۸۱۳۱۸۱۷ و آقای سید محمد حسین مدنی کد ملی ۲۹۹۱۴۳۶۰۷۷ و آقای رامین خدابنده کد ملی ۰۰۴۰۷۲۳۰۰۳ و آقای امیرحسین تائبی نقندری کد ملی۰۰۶۴۳۴۳۲۲۷ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت به ش ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی کد ملی۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۳۰۴۰۲۴۸۴۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9830140
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت۲۹۰۲۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۱/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجید شایسته به شماره ملی ۱۳۷۵۵۱۲۰۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمدرضا دهستانی به شماره ملی ۰۹۳۰۷۰۳۰۷۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای میرداود جلال زاده آذر به شماره ملی ۱۳۷۷۷۵۰۹۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن فدائی به شماره ملی ۱۲۶۱۶۰۷۹۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن عالم به شماره ملی ۱۲۸۹۸۸۵۵۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای میرداود جلال زاده آذر به شماره ملی ۱۳۷۷۷۵۰۹۶۵ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ۱۹/۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9979469
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت۲۹۰۲۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۱/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۱۱/۹۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید شایسته به شماره ملی ۱۳۷۵۵۱۲۰۶۴ و آقای سید محمدرضا دهستانی به شماره ملی ۰۹۳۰۷۰۳۰۷۳ و آقای میرداود جلال زاده آذر به شماره ملی ۱۳۷۷۷۵۰۹۶۵ و آقای حسن فدائی به شماره ملی ۱۲۶۱۶۰۷۹۷۱ و آقای حسن عالم به شماره ملی ۱۲۸۹۸۸۵۵۳۲ تا تاریخ۴/۱۱/۹۰. در تاریخ۱۹/۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12784682
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمدحسین مدنی ۲۹۹۱۴۳۶۰۷۷بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره - آقای امیرصالح آزادی نمین ۰۰۵۸۱۳۱۸۱۷بسمت نائب رئیس هیئت مدیره - خانم هدا ملاعلیمحمدلواسانی ۰۰۸۲۱۰۱۶۶۳بسمت عضو هیئت مدیره - آقای امیرحسین تائبی نقندری ۰۰۶۴۳۴۳۲۲۷بسمت عضو هیئت مدیره - خانم زهرا شاهپوری ارانی ۰۰۱۱۱۰۳۷۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۲۱۹۷۱۴۷۴۲۳۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12784701
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا شاهپوری ارانی ۰۰۱۱۱۰۳۷۷۹و آقای امیرصالح آزادی نمین ۰۰۵۸۱۳۱۸۱۷و آقای سیدمحمدحسین مدنی ۲۹۹۱۴۳۶۰۷۷و خانم هدا ملاعلیمحمدلواسانی ۰۰۸۲۱۰۱۶۶۳و آقای امیر حسین تائبی نقندری ۰۰۶۴۳۴۳۲۲۷ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۲۱۹۲۶۹۱۶۲۶۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12846284
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مرضیه افتخار به شماره ملی ۰۰۵۹۴۲۶۲۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۳۲۲۸۷۹۱۵۴۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12904873
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: خرید سهام شرکتها و اشخاص حقوقی ایرانی و خارجی خرید اوراق مشارکت و سپرده گذاری در بانکها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج کشور پس از اخذ مجوزهای لازم سرمایه گذاری و مشارکت در انواع پروژه‌ها اعم از تولیدی و خدماتی و ساختمانی نرم افزاری و سخت افزاری و بازرگانی مجاز و مدیریتی در داخل و خارج از کشور با یا بدون مشارکت اشخاص ایرانی یا خارجی انجام کلیه امور بازرگانی و تجارت اعم از خرید فروش صادرات و واردات کالا و خدمات مجاز در داخل و خارج از کشور اخذ نمایندگی اشخاص ایرانی و خارجی اعطای نمایندگی به اشخاص ایرانی و خارجی ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور اداره و مدیریت شرکتها و موسسات اقتصادی اشخاص به صورت پیمان مدیریت انجام امور حق العملکاری در همه زمینه‌های فعالیتی مجاز برای اشخاص ایرانی و خارجی در داخل و خارج کشور سرمایه گذاری مشارکت اداره در اختیار گرفتن تاسیس ایجاد خرید توسعه فروش واگذاری انواع شرکت و بنگاههای اقتصادی در کلیه بخشهای تولیدی و غیرتولیدی در داخل و خارج از کشور و همچنین مشارکت و ایجاد انواع شرکت موسسه و بنگاه اقتصادی در داخل و خارج از کشور و یا بدون مشارکت اشخاص ایرانی و خارجی پس از اخذ مجوزهای لازم انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی فنی و مدیریتی و نظارت فنی و پیگیری و اجرای طرحهای سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور ارائه خدمات اقتصادی فنی و مهندسی علمی و سازمان دهی بازسازی نو سازی تجاری بازرگانی تولیدی صنعتی عمرانی معماری مشاوره‌ای و مدیریتی به اشخاص در داخل و خارج از کشور با یا بدون مشارکت اشخاص ایرانی و خارجی و همچنین ایجاد شرکت ایجاد و خرید شرکت‌های هلدینگ و غیرهلدینگ انجام معاملات مجاز الکترونیک خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس در داخل و خارج از کشور با یا بدون مشارکت اشخاص ایرانی و خارجی با هماهنگی بورس اوراق بهادار انجام عملیات پیمانکاری اعم از تولیدی ساختمانی تاسیساتی خدماتی در داخل و خارج از کشور با یا بدون مشارکت اشخاص ایرانی و خارجی شرکت در نمایشگاهها مزایده‌ها و مناقصه‌ها و حراجی‌ها در داخل و خارج از کشور ایجاد سایت‌های اینترنتی مجاز و یا شرکتهای اینترنتی و کامپیوتری تجهیزات ارائه خدمات به مردم از طریق به کارگیری تکنولوژی‌های اطلاعاتی در داخل و خارج از کشور با یا بدون مشارکت اشخاص ایرانی و خارجی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح طراحی و ساخت و احداث دهکده‌های تفریحی ویلایی تفرجگاه اقامتگاه‌های متعارف هتل رستوران‌ها مهمان سرا سالن‌های نمایش فروشگاه نمایشگاه تعمیرگاه بیمارستان درمانگاه واحدهای خدمات پس از فروش سالن کنفرانس در داخل و خارج کشور با یا بدون مشارکت اشخاص ایرانی و خارجی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح خرید یا ایجاد شرکت و موسسات خدمات مدیریت و مشاورهای مربوطه در داخل و خارج از کشور با یا بدون مشارکت اشخاص ایرانی و خارجی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح فعالیت و ایجاد و خرید شرکت و موسسه در داخل و خارج از کشور انجام معاملات عقد انواع قراردادهای مجاز قانونی در سرزمین مادر در داخل و خارج از کشوربا یا بدون مشارکت اشخاص ایرانی و خارجی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح اخذ تسهیلات مالی از بانکها موسسات مالی و اعتباری تعاونی‌های اعتبار صندوق‌های قرض الحسنه و در سرزمین مادر در داخل و خارج کشور خرید و فروش تکنولوژی دانشهای فنی در داخل و خارج از کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز‌های لازم) پ۹۵۰۴۲۱۱۷۸۶۹۰۵۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13340372
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و نیز سایر اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل آقای سید محمد حسین مدنی به شماره ملی ۲۹۹۱۴۳۶۰۷۷ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۲۱۷۷۳۶۶۲۰۹۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک