صنایع پتروشیمی تخت جمشید

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103251617
تهران بزرگراه آفريقا، نبش كوچه نهم گاندي، پلاك 38، طبقه چهارم 1517769513
10
افراد
28
آگهی‌ها
288605
شماره ثبت
1385/10/20
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 668434
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۶۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۱۶۱۷
باستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۴/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ولیعصر نرسیده به سهراه دکتر فاطمی خ صدر پ ۶۳ ط ششم کدپستی ۱۵۹۴۹۴۶۴۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۲۹۰۲۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753676
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۶۰۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۷/۰۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید محمدعلی فاطمی به شماره ملی۲۵۵۹۱۶۷۸۸۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالحسین کریمی به شماره ملی۱۸۸۱۳۱۹۰۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی هوایار سهامی خاص با نمایندگی آقای جلیل سبحانی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پیتکو پی آی تی کورپویشن سهامی خاص با نمایندگی آقای تورج مشاری به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و موادشیمیایی پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای اسماعیل نادری به سمت عضو هیئت مدیره. ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره یا سرپرست شرکت همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۲۲/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۲۳۴۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753717
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشیدسهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۶۰۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۷/۰۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» و «پول» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۷/۰۵/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالحسین کریمی به شماره ملی۱۸۸۱۳۱۹۰۹۱ و آقای سید محمدعلی فاطمی به شماره ملی۲۵۵۹۱۶۷۸۸۳ و شرکت بیمه رازی سهامی عام با نمایندگی آقای یونس مظلومی و شرکت مجتمع لاستیک یزد سهامی عام با نمایندگی آقای حسین پهلوان و شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر سهامی عام با نمایندگی آقای محسن خواجه نوری تا تاریخ۰۷/۰۵/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۲/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۲۳۲۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939357
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۶۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۵/۰۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده۴۸ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. در تاریخ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۰۷۰۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 945158
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید سهامی عام به شماره ثبت۲۸۸۶۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدمحمدعلی فاطمی به شماره ملی ۲۵۵۹۱۶۷۸۸۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالحسین کریمی به شماره ملی ۱۸۸۱۳۱۹۰۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی هوایار سهامی خاص با نمایندگی آقای جلیل سبحانی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پیتکو پی آی تی کورپویشن سهامی خاص با نمایندگی آقای احمدرضا احرارنژاد به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی پتروشینی سهامی خاص با نمایندگی آقای اسماعیل نادری به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمدرضا احرارنژاد به نمایندگی از شرکت پیتکو پی آی تی کورپویشن سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۴۹ به سمت مدیرعامل. ۲ امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مراسلات و مکاتبات اداری با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۹۳۶۸۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 988203
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام) بشماره ثبت۲۸۸۶۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات مدیریت و حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۹۵۰۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1008848
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۱۶۱۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید محمدعلی فاطمی بشماره ملی ۲۵۵۹۱۶۷۸۸۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالحسین کریمی بشماره ملی ۱۸۸۱۳۱۹۰۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی هوایار سهامی خاص با نمایندگی آقای جلیل سبحانی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای اسماعیل نادری بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت پیتکو پی آی تی کورپوریشن سهامی خاص با نمایندگی آقای احمدرضا احرارنژاد بسمت عضو هیئت مدیره و آقای پرویز حمیدی به شماره ملی ۰۷۷۹۴۶۸۹۱۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۷/۵/۱۳۹۳ ۲ امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مراسلات و مکاتبات اداری با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۳۵۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069890
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام) بشماره ثبت۲۸۸۶۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۹/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ امضای کلیه اوراق و اسناد تعهداور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین امضاء اوراق عادی و مراسلات و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره معتبر خواهدبود. در تاریخ۶/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۵۳۱۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1268701
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ونک، خیابان چهاردهم گاندی، پلاک ۱۲، طبقه دوم کدپستی ۱۵۱۷۸۴۳۵۱۳ تغییر یافت. پ۱۷۴۸۶۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1652999
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۳و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۳/۹۳ و باستناد مجوز به شماره ۲۸۴۹۳۳ , ۱۲۱ مورخ ۳۱/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱۹۱۵۹۹۹۴۰۰۰ریال به مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۳۱۷۰۵۲۳۵۳۲ ریال بموجب گواهی شماره ۵۲۲/۸۱۴/۹۳/LE مورخ ۸/۶/۹۳ بانک سامان شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۳۰۷۱۴۸۲۰۹۱۹۴۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9611435
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشیدسهامی عام به شماره ثبت۲۸۸۶۰۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدمحمدعلی فاطمی به شماره ملی ۲۵۵۹۱۶۷۸۸۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالحسین کریمی به شماره ملی ۱۸۸۱۳۱۹۰۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی هوایار سهامی خاص با نمایندگی آقای جلیل سبحانی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پیتکو پی آی تی کورپویشن سهامی خاص با نمایندگی آقای احمدرضا احرارنژاد به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی پتروشینی سهامی خاص با نمایندگی آقای اسماعیل نادری به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمدرضا احرارنژاد به نمایندگی از شرکت پیتکو پی آی تی کورپویشن سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۴۹ به سمت مدیرعامل. ۲ امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مراسلات و مکاتبات اداری با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9652821
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۶۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۱۶۱۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ولیعصر نرسیده به سه راه دکتر فاطمی خ صدر پ ۶۳ ط ششم کدپستی ۱۵۹۴۹۴۶۴۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9891897
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۶۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۲/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی شراکت به عنوان بازرس اصلی، آقای سیروس گوهری به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۵/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10244329
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید سهامی عام به شماره ثبت۲۸۸۶۰۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شراکت به عنوان بازرس اصلی، آقای سیروس گوهری به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ۲۴/۵/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10303461
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۸۸۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورتجلسه تنفس مربوطه مورخ ۱/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۱۲/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کریم مسعودتقی گنجی به شماره ملی ۰۰۳۹۸۹۳۶۶۹ و آقای محمدرضا تقی گنجی به شماره ملی ۰۰۴۰۶۷۲۷۸۶ و آقای بهمن کریمی به شماره ملی ۱۸۸۲۱۵۲۱۹۰ و آقای مهدی سعید نقی گنجی به شماره ملی ۰۰۳۹۹۶۵۱۱۲ به عنوان عضو علی البدل و شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر سهامی عام با نمایندگی آقای محسن خواجه نوری و شرکت بیمه رازی سهامی عام با نمایندگی آقای یونس مظلومی و شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام با نمایندگی آقای حسین پهلوان تا تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۱. در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10417067
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۶۰۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۷/۰۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید محمدعلی فاطمی به شماره ملی۲۵۵۹۱۶۷۸۸۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالحسین کریمی به شماره ملی۱۸۸۱۳۱۹۰۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی هوایار سهامی خاص با نمایندگی آقای جلیل سبحانی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پیتکو پی آی تی کورپویشن سهامی خاص با نمایندگی آقای تورج مشاری به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و موادشیمیایی پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای اسماعیل نادری به سمت عضو هیئت مدیره. ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره یا سرپرست شرکت همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۲۲/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10468417
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شراکت به عنوان بازرس اصلی، آقای سیروس گوهری به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10764475
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۶۰۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اساسنامه جدید مشتمل بر۵۶ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید. در تاریخ۲۹/۱۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10879932
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۶۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کریم مسعود تقی گنجی به شماره ملی ۰۰۳۹۸۹۳۶۶۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا تقی گنجی به شماره ملی ۰۰۴۰۶۷۲۷۸۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن کریمی به شماره ملی ۱۸۸۲۱۵۲۱۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی سعید نقی گنجی بشماره ملی ۰۰۳۹۹۶۵۱۱۲ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت بیمه رازی سهامی عام با نمایندگی آقای یونس مظلومی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر سهامی عام با نمایندگی آقای محسن خواجه نوری بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام با نمایندگی آقای حسین پهلوان بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای محسن خواجه نوری به نمایندگی از شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر سهامی عام بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار چکها بروات سفته‌ها قراردادها و بطور کلی اسناد تعهدآور با امضا ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا و در غیاب مدیرعامل همراه با یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضا مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10943796
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۸۸۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۸۶ به هیئت‎مدیره درخصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید و بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۴۷ ریال به مبلغ ۰۰۰/۵۳۴/۶۶۱/۹۱ ریال منقسم به نود و یک میلیون و ششصد و شصت و یک هزار و پانصد و سی و چهار سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱ ریال که مبلغ ۱۰۰/۴۳۱/۳۰۵/۱ ریال به موجب گواهی شماره ۲۲۷۳/۸۷/۱۰۳۰ مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۸۷ بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‎ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11041444
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید سهامی عام بشماره ثبت ۲۸۸۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۱۰/۸۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا تقی گنجی و آقای کریم مسعود تقی گنجی و آقای بهمن کریمی عضو اصلی و آقای مهدی سعید نقی گنجی به عنوان عضو علی البدل و شرکت بیمه رازی سهامی عام با نمایندگی آقای رامیز فخیم مهاجر عضو اصلی و شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام با نمایندگی آقای جلال روشن ضمیر عضو علی البدل و شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر سهامی عام با نمایندگی آقای محسن خواجه نوری عضو اصلی تا تاریخ ۲۲/۱۰/۸۹. در تاریخ ۲۷/۱۲/۸۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11071072
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید سهامی عام بشماره ثبت ۲۸۸۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهمن کریمی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا تقی گنجی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کریم مسعود تقی گنجی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی سعید نقی گنجی بسمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و شرکت مجتمع آرتاویل تایر سهامی عام با نمایندگی آقای محسن خواجه نوری بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت بیمه رازی سهامی عام با نمایندگی آقای رامیز فخیم مهاجر بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام با نمایندگی آقای جلال روشن ضمیر بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای محسن خواجه نوری به نمایندگی از شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر سهامی عام بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار چکها بروات سفته‌ها قراردادها و بطور کلی اسناد تعهدآور با امضا ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا و در غیاب مدیرعامل همراه با یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضا مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۷/۱۲/۸۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12723273
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل موسسه به تهران بزرگراه آفریقا، نبش کوچه نهم گاندی، پلاک ۳۸، طبقه چهارم، کدپستی ۱۵۱۷۷۶۹۵۱۳ تغییر یافت. پ۹۵۰۱۱۴۹۴۶۱۹۴۵۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13198173
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۹۲۹۶۰۶۹۱۱۹۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13281391
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بر اساس اختیار حاصله از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت مقرر گردید: به مدیرعامل اختیار اقامه، تعقیب یا دفاع از هر گونه دعوا اعم از حقوقی یا جزایی که در هر یک از مراجع اداری یا قضایی اعم از دادسرا، دادگاه، دیوان عدالت اداری یا دیوان عالی، له یا علیه شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید مطرح شده باشد یا بشود اعطاء مینماید پ۹۵۱۱۱۰۳۷۳۱۲۷۱۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13335244
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. شرکت پیتکو پی ای تی کورپریشن ش م ۱۰۹۸۰۲۴۴۱۶۰ شرکت پی ای تی کیش ش م ۱۴۰۰۳۴۳۳۶۳۹ شرکت طراحی مهندسی تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی ش م ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۶۹ شرکت هونام مهر پارس ش م ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۲۵ آقای عبدالحسین کریمی ک م ۱۸۸۱۳۱۹۰۹۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی شراکت به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۵۱۲۱۱۶۰۸۳۴۲۳۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13335264
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلیل سبحانی به شماره ملی ۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴ به نمایندگی شرکت پیتکو پی ای تی کورپریشن به سمت رئیس هیئت مدیره آقای اسماعیل نادری به شماره ملی ۱۸۱۸۰۵۹۴۱۱ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی تامین قطعات مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید محمد علی فاطمی به شماره ملی ۲۵۵۹۱۶۷۸۸۳ به نمایندگی شرکت پی ای تی کیش به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرهاد نقدی کلیشمی به شماره ملی ۵۹۴۹۸۸۹۰۳۷ به نمایندگی از شرکت هونام مهر پارس به سمت عضو هیئت مدیره آقای عبد الحسین کریمی به شماره ملی ۱۸۸۱۳۱۹۰۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای پرویز حمیدی به شماره ملی ۰۷۷۹۴۶۸۹۱۰ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد همچنین اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۵۱۲۱۱۳۴۰۴۴۳۲۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13910562
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۶به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۱۲۱۲۴۱۶۴۷۵۴۴۰ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک