پارس هونامیک

شرکت پارس هونامیک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103250012
تهران-دلگشا-كوچه شهيد قاسم طوسي-كوچه سيروس-پلاك 18-طبقه زير زمين 1763893441
5
افراد
6
آگهی‌ها
288591
شماره ثبت
1385/10/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 593743
آگهی تغییرات شرکت پارس هونامیکسهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۵۹۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۰۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فو ق العاده مورخ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان پیروزی خیابان شکوفه خیابان نیکنام کوچه طوسی کوچه سیروس پلاک۱۸ کدپستی۱۷۶۵۸۴۳۵۱۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۳۰/۰۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۱۶۱۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9712742
آگهی تغییرات شرکت پارس هونامیک سهامی عام بشماره ثبت۲۸۸۵۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۰۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای اسماعیل حسن پور به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا کلهری به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار و توسعه جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۸۷ به تصویب رسید. در تاریخ ۱/۶/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9777460
آگهی تغییرات شرکت پارس هونامیک سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۰۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. ۲ آقای اسماعیل حسن پور به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا کلهری به شماره ملی ۰۰۶۶۶۰۷۸۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10683176
آگهی تغییرات شرکت پارس هونامیک سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۰۰۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید غلامرضا بی جاری بشماره ملی ۰۰۵۴۵۵۵۳۴۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد بی جاری بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا جباری بهنام به شماره ملی ۰۰۳۰۷۹۲۶۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره و ملیحه السادات بی جاری بسمت عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه جباری بهنام به شماره ملی ۰۰۴۱۹۸۸۵۲۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا جباری بهنام به شماره ملی ۰۰۳۰۷۹۲۶۹۱ بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و هرگونه نوشته‌ای که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و اوراق عادی، مکاتباتی با امضا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر است. در تاریخ ۲۱/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10995547
آگهی تغییرات شرکت پارس هونامیک سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۸۸۵۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۰۰۱۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۵/۹۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محمد بی جاری و ملیحه السادات بی جاری و آقای علیرضا جباری بهنام و خانم فاطمه جباری بهنام و آقای سید غلامرضا بی جاری تا تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۰. در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13949363
آگهی تغییرات شرکت پارس هونامیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۰۰۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدغلامرضا بیجاری کدم ۰۰۵۴۵۵۵۳۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمد بیجاری کدم ۰۰۴۱۲۸۴۰۵۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علیرضا جباری بهنام کدم ۰۰۳۰۷۹۲۶۹۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۲۶۲۲۹۹۹۴۳۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک