شرکت باغ شهر آفتاب (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103235231


شماره ثبت:
285775
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1385/9/28
آدرس:
تهران خ شريعتي خ شهيد دستگردي(ظفر) نرسيده به خ نفت پ74 ط 1 جنوبي 1911783481

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای قاسم علی علیپور 743363
آقای الیاس قادرنیا 743363
آقای امیرعلی عشقی 743363
آقای محمدرحیم سفیدفرد 743363
آقای مهین علی پناهی 743363
علی سعادت 1019938
خانم میترا صابری 1090976
آقای ناصر واثقی 1090976
خانم مهشاد کمردکلاکی 1090976
آقای میثم قادرنیا 1090976
آقای میر عبدالحسین کاشی کلهری 10224251
لیلا مددی 13628162
محرم علی پناهی 13628162
خانم پانته آ واثقی 13628162
امید حسین زاده هتکه پشتی 13628162

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 743363
آگهی تغییرات شرکت باغ شهر آفتاب سهامی عام به شماره ثبت۲۸۵۷۷۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۵۲۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای امیرعلی عشقی به شماره ملی ۰۰۷۰۵۹۳۵۲۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم علی براتعلی به شماره ملی ۰۸۲۸۲۲۷۴۹۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار ابرار و ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۴/۱۱/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای میثم قادرنیا به شماره ملی۰۰۱۶۳۲۰۷۹۴ و آقای میرعبدالحسین کاشی کلهری به شماره ملی ۱۳۷۵۶۳۶۶۰۱ و آقای محمدرحیم سفیدفرد به شماره ملی ۲۲۹۷۳۰۶۱۱۳ و آقای الیاس قادرنیا به شماره ملی ۲۷۹۰۱۰۶۶۰۶ و آقای مهین علی پناهی به شماره ملی ۲۸۰۱۱۹۰۴۶۲ تا تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۲ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای میثم قادرنیا به شماره ملی ۰۰۱۶۳۲۰۷۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای میرعبدالحسین کاشی کلهری به شماره ملی ۱۳۷۵۶۳۶۶۰۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرحیم سفید فرد به شماره ملی ۲۲۹۷۳۰۶۱۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای الیاس قادرنیا به شماره ملی ۲۷۹۰۱۰۶۶۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهین علی پناهی به شماره ملی ۲۸۰۱۱۹۰۴۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای الیاس قادرنیا به شماره ملی ۲۷۹۰۱۰۶۶۰۶ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۱۰/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۷۵۹۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1019938
آگهی تغییرات شرکت باغ شهر آفتاب سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۵۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۵۲۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام حساب رستاک به عنوان بازرس اصلی، آقای علی سعادت به شماره ملی ۰۳۸۴۵۲۶۴۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار 'ابرار' و 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۲۷۹۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1090976
آگهی تغییرات شرکت باغ شهر آفتاب سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۵۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۵۲۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم میترا صابری به شماره ملی ۰۰۴۲۷۹۳۶۸۸ به عنوان بازرس اصلی، خانم مهشاد کمردکلاکی به شماره ملی ۰۰۷۹۵۲۲۷۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ناصر واثقی به شماره ملی ۰۰۴۱۴۸۱۴۶۱ و آقای میر عبدالحسین کاشی کلهری به شماره ملی ۱۳۷۵۶۳۶۶۰۱ و آقای میثم قادرنیا به شماره ملی ۰۰۱۶۳۲۰۷۹۴ و آقای محمدرحیم سفیدفرد به شماره ملی ۲۲۹۷۳۰۶۱۱۳ و آقای مهین علی پناهی به شماره ملی ۲۸۰۱۱۹۰۴۶۲ تا تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر واثقی به شماره ملی ۰۰۴۱۴۸۱۴۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای میر عبدالحسین کاشی کلهری به شماره ملی ۱۳۷۵۶۳۶۶۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای میثم قادرنیا به شماره ملی ۰۰۱۶۳۲۰۷۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرحیم سفیدفرد به شماره ملی ۲۲۹۷۳۰۶۱۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهین علی پناهی به شماره ملی ۲۸۰۱۱۹۰۴۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای الیاس قادرنیا به شماره ملی ۲۷۹۰۱۰۶۶۰۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۳. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و و اوراق عادی و اداری به امضاء رئیس هیئت مدیره (ناصر واثقی) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۸/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۵۹۴۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1116791
آگهی تغییرات شرکت باغ شهر آفتاب سهامی عام به شماره ثبت۲۸۵۷۷۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۳۵۲۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ۲۷/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۷۵۷۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178965
آگهی تغییرات شرکت باغ شهر آفتاب سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۵۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۵۲۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. خانم میترا صابری به شماره ملی ۰۰۴۲۷۹۳۶۸۸ بسمت بازرس اصلی و خانم مهشاد کمردکلاکی به شماره ملی ۰۰۷۹۵۲۲۷۲۶ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۰۶۶۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9733124
آگهی تغییرات شرکت باغ شهر آفتاب سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۵۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۵۲۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ناصر واثقی و آقای امیرعلی عشقی و آقای هادی (پیمان) رحیمی نژادقزوینی و آقای محمدرحیم سفیدفرد و آقای میرعبدالحسین کاشی کلهری تا تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۰. ۲ آقای سیدرضا داداشی به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد سلیمان نژاد به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۳۰/۰۶/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9961863
آگهی تغییرات شرکت باغ شهر آفتاب (سهامی عام) بشماره ثبت۲۸۵۷۷۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۳۵۲۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۵/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهرتهران، خ شریعتی خ شهید دستگردی (ظفر) نرسیده به خ نفت پ۷۴ ط۱ جنوبی کدپستی۱۹۱۱۷۸۳۴۸۱ تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۱۲/۷/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10224251
آگهی تغییرات شرکت باغ شهر آفتاب سهامی عام به شماره ثبت۲۸۵۷۷۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۵۲۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای امیرعلی عشقی به شماره ملی ۰۰۷۰۵۹۳۵۲۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم علی براتعلی به شماره ملی ۰۸۲۸۲۲۷۴۹۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار ابرار و ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۴/۱۱/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای میثم قادرنیا به شماره ملی۰۰۱۶۳۲۰۷۹۴ و آقای میرعبدالحسین کاشی کلهری به شماره ملی ۱۳۷۵۶۳۶۶۰۱ و آقای محمدرحیم سفیدفرد به شماره ملی ۲۲۹۷۳۰۶۱۱۳ و آقای الیاس قادرنیا به شماره ملی ۲۷۹۰۱۰۶۶۰۶ و آقای مهین علی پناهی به شماره ملی ۲۸۰۱۱۹۰۴۶۲ تا تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۲ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای میثم قادرنیا به شماره ملی ۰۰۱۶۳۲۰۷۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای میرعبدالحسین کاشی کلهری به شماره ملی ۱۳۷۵۶۳۶۶۰۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرحیم سفید فرد به شماره ملی ۲۲۹۷۳۰۶۱۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای الیاس قادرنیا به شماره ملی ۲۷۹۰۱۰۶۶۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهین علی پناهی به شماره ملی ۲۸۰۱۱۹۰۴۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای الیاس قادرنیا به شماره ملی ۲۷۹۰۱۰۶۶۰۶ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۱۰/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10711904
آگهی تغییرات شرکت باغ شهر آفتاب سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۵۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۵۲۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر واثقی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرعلی عشقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هادی (پیمان) رحیمی نژاد قزوینی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای میرعبدالحسین کاشی کلهری به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرحیم سفیدفرد به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیرعلی عشقی به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۳۰/۰۶/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628162
آگهی تغییرات شرکت باغ شهر آفتاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۵۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۵۲۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پانته آ واثقی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۳۵۱۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل الهام قادرنیا به شماره ملی ۲۸۰۳۴۸۴۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره لیلا مددی به شمارملی ۲۸۰۱۱۹۴۲۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره امید حسین زاده هتکه پشتی به شماره ملی ۰۰۶۸۲۵۳۹۳۱ به سمت عضو هیات مدیره محرم علی پناهی به شماره ملی ۲۸۰۱۱۹۳۳۸۰ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رییس هیات مدیره و با مهر شرکت و کلیه اسناد و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۰۳۹۲۷۸۳۵۸۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه