بورس اوراق بهادار تهران

شرکت بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103225320
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-چهارراه حافظ-كوچه هاتف-خيابان حافظ-پلاك 192-طبقه اول- 1138964161
18
افراد
25
آگهی‌ها
286502
شماره ثبت
1385/9/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1114490
آگهی تغییرات شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۷۲۵۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164558
آگهی تغییرات شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۱/۰۳/۱۳۹۲ و هیئت مدیره مورخ۲۸/۳/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰ ریال منقسم به۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰ سهم۱۰۰۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق اندوخته احتیاطی تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ … تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۶۹۷۹۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613255
آگهی تغییرات شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۷۲۸۰۴ , ۱۲۱ مورخ ۱/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ و شرکت کارگزاری بانک تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰ و شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱ و شرکت سرمایه گذاری صبا تآمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و گروه مالی ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ و شرکت کارگزاری مفید به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰ و شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به عنوان اعضای اصلی و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ و مؤسسه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۴۲۳۸ و شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۲۳۳۳۵۲۸۲۴۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660703
آگهی تغییرات شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ابراهیم محمدپورزرندی به کد ملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به نمایندگی از گروه مالی ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به عنوان رئیس هیات مدیره و علی یار صالحی به کد ملی ۰۰۳۵۰۰۰۹۲۹ به نمایندگی از شرکت کارگزاری مفید به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و سیدمجتبی فهیم هاشمی به کد ملی ۰۰۴۴۲۱۵۹۹۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰ به عنوان عضو هیات مدیره و علی رستمی به کد ملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به عنوان عضو هیات مدیره و محمدرضا رستمی به کد ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان عضو هیات مدیره و علی اکبر امین تفرشی به کد ملی ۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳ به نمایندگی از گروه ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱ به عنوان عضو هیات مدیره و مجتبی تقی پور به کد ملی ۰۹۴۱۹۰۷۴۳۰ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به عنوان عضو هیات مدیره و حسن قالیباف اصل بشماره ملی ۱۵۵۱۹۵۲۳۹۴ (خارج از اعضا هیات مدیره) به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآوراز قبیل چک سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای نائب رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس و نائب رئیس هیات مدیره با امضای یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غایب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۲۰۶۴۰۶۳۹۳۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672301
آگهی تغییرات شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۳ و مجوز سازمان بورس بشماره ۲۷۲۸۱۰ , ۱۲۱ مورخ ۱/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال به ۹۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۹۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی بانام که ۳۳۶ میلیارد ریال از محل سود انباشته و ۱۱۴ میلیارد ریال از محل اندوخته احتیاطی تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ۹۳۰۷۳۰۸۱۹۳۰۹۵۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9806961
آگهی تغییرات شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۶/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۹به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانوئی سرمایه شرکت از محل انتقال سود تقسیم نشده و اندوخته احتیاطی از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال منقسم به سیصد میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۹/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تائید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9873344
آگهی تغییرات شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: گروه سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا رفیعی کشتلی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کارگزاری خبرگان سهام سهامی خاص با نمایندگی آقای امیرحسین ارضا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام با نمایندگی آقای سید مجتبی فهیم هاشمی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام با نمایندگی آقای حسین سلیمی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه مالی ملت سهامیعام با نمایندگی آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگزاری توسعه فردا سهامی خاص با نمایندگی آقای بهروز زارع به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک تجارت سهامی عام با نمایندگی آقای علی رستمی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن قالیباف اصل به شماره ملی۱۵۵۱۹۵۲۳۹۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۰/۰۴/۱۳۹۳ ۲ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک , سفته , قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و با امضای مشترک رئیس هیات مدیره بهمراه یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۰۸/۰۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9925272
آگهی تغییرات شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۹/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن سهامی عام با نمایندگی محمدهاشم بت شکن بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کارگزاری حافظ سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا رهبر بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین سلیمی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اسلامی بیدگلی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام با نمایندگی آقای مصطفی موسوی بلده بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص با نمایندگی حمیدرضا رفیعی کشتلی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای غلامرضا خلیل ارجمندی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن قالیباف اصل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۵/۷/۸۹. در تاریخ ۲۲/۱۰/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10021655
آگهی تغییرات شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) بشماره ثبت۲۸۶۵۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۲/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس هشی به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۸۷ به تصویب رسید. در تاریخ۲۷/۲/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10393111
آگهی تغییرات شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا رفیعی کشتلی به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار با نمایندگی آقای خسرو پورمعمار به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهامی عام با نمایندگی آقای حسین سلیمی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگزاری بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد ابراهیم پورزرندی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای امیرحسین ارضا به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگزاری حافظ سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا رهبر به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک تجارت سهامی عام با نمایندگی آقای سید مجتبی فهیم هاشمی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن قالیباف اصل به شماره ملی ۱۵۵۱۹۵۲۳۹۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۴/۷/۱۳۹۱. در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10415125
آگهی تغییرات شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام به شماره ثبت۲۸۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دایارایان به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامحسین دوانی به شماره ملی ۱۸۱۸۷۳۶۵۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۲۱/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10504945
آگهی تغییرات شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. قراردادهای مرتبط با معاملات کوچک و متوسط (طبق مفاد آئین نامه معاملات) با امضای مشترک مدیرعامل و معاون پشتیبانی با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۳۰/۶/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11079567
آگهی تغییرات شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا یعقوبی به شماره ملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۸۸۸ و شرکت کارگزاری توسعه فردا سهامی خاص و شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام (عضو علی البدل) و شرکت کارگزاری خبرگان سهام سهامی خاص بشماره ثبت ۱۱۱۵۹۱ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ و شرکت گروه مالی ملت سهامی عام و شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران سهامی خاص (عضو علی البدل) و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۶۶۹ و شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام (عضو علی البدل) و شرکت بانک تجارت سهامی عام تا تاریخ ۲۰/۴/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12727286
آگهی تغییرات شرکت بورس اوراق بهادار تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی قدمی به کد ملی ۰۰۵۰۶۷۵۷۱۰ به نمایندگی از گروه مالی ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۵۰۱۱۶۳۷۶۸۹۵۷۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968882
آگهی تغییرات شرکت بورس اوراق بهادار تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۵۲۵۵ , ۱۲۱ مورخ ۵/۵/۹۵ سازمان بورس اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ (ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین شدند. انتخاب اعضای هیئت مدیره بدین شرح برای مدت دوسال انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین ش. م ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰، گروه مالی ملت ش. م۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲، گروه ارزش آفرینان پاسارگاد ش. م ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱، شرکت کارگزاری بانک تجارت ش. م ۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰، گروه سرمایه گذاری تدبیر ش. م ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶، شرکت کارگزاری توسعه فردا ش. م ۱۰۱۰۱۶۳۷۸۹۹، شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ش. م ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به عنوان اعضای اصلی و شرکت سرمایه گذاری غدیر ش. م ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴، آقای ابراهیم التجائی ک. م۱۲۲۹۶۸۴۹۳۱ و گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به عنوان اعضاء علی البدل انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۲۵۴۵۰۳۲۵۷۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13035770
آگهی تغییرات شرکت بورس اوراق بهادار تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۰۳۸ ۲۶۹۸۱۱ , ۹۵۴ مورخ ۱۲/۴/۹۵سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۲۵۰ یلیارد ریال منقسم به ۱۲۵۰ میلیون سهم هزار ریالی بانام از محل سود تقسیم نشده (سود انباشته) و اندوخته احتیاطی افزایش یافت و درنتیجه ماده ربوطه در اساسنامه باین ترتیب اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۱ , ۲۵۰ میلیارد ریال منقسم به ۱ , ۲۵۰ میلیون سهم یک هزار ریالی بانام که تماما پرداخت شده میباشد. پ۹۵۰۷۰۳۸۷۸۴۱۵۲۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13241001
آگهی تغییرات شرکت بورس اوراق بهادار تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمداسماعیل فدائی نژاد ۰۰۴۴۲۵۵۹۹۳به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک تجارت ۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰ به عنوان رئیس هیات مدیره - آقای علی اکبر امین تفرشی ۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳به نمایندگی از شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱ به عنوان نایب رییس هیت مدیره - آقای مجتبی تقی پور ۰۹۴۱۹۰۷۴۳۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای فرهاد عبداله زاده ۲۱۶۱۴۸۹۸۲۸ به نمایندگی از شرکت کارگزاری توسعه فردا ۱۰۱۰۱۶۳۷۸۹۹به عنوان عضو هیات مدیره - آقای جمشید ایمانی کتک لاهیجانی ۲۱۲۱۸۲۵۵۸۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای عباس نعیمی ۰۰۵۱۵۱۰۷۹۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای حسن قالیباف اصل به شماره ملی ۱۵۵۱۹۵۲۳۹۴ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد واوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رییس هیئت مدیره و در غیاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره، با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۰۱۵۴۸۸۳۶۶۳۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13241009
آگهی تغییرات شرکت بورس اوراق بهادار تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی ضرغامی ۲۵۷۱۹۹۶۳۱۲به نمایندگی شرکت گروه مالی ملت ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شد. پ۹۵۱۰۱۵۷۳۴۹۶۹۷۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13681077
آگهی تغییرات شرکت بورس اوراق بهادار تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به ش. م ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راهبرد پیام به ش. م ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال تعیین شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۸۰۷۴۸۶۱۰۳۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13875727
آگهی تغییرات شرکت بورس اوراق بهادار تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - چهارراه حافظ - کوچه هاتف - خیابان حافظ پلاک ۱۹۲ طبقه اول - کدپستی ۱۱۳۸۹۶۴۱۶۱ تغییر یافت. پ۹۶۱۱۲۸۷۱۳۵۹۴۳۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13983746
آگهی تغییرات شرکت بورس اوراق بهادار تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۱۰/۴۰۶۸۷۸ , ۹۶۹ مورخه ۲۷/۱۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ریال به مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ به ریال منقسم به ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ منقسم به ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل اندوخته احتیاطی و سود انباشته شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۷۰۱۲۸۹۲۶۲۲۰۱۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14043624
آگهی تغییرات شرکت بورس اوراق بهادار تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰
پیرو آگهی ثبتی به شماره مکانیزه ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۰۰۴۶۸۸ مورخ ۲۸/۱/۹۷ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی افزایش یافته است مراتب بدین شرح اصلاح می‌گردد پ۹۷۰۳۰۱۱۰۹۲۷۹۸۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14100244
آگهی تغییرات شرکت بورس اوراق بهادار تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۶ مجوز شماره ۳۵۵۵۵ , ۱۲۲ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید روح اله میرصانعی به شماره ملی ۰۰۷۳۱۲۳۳۱۵ به عنوان نماینده شرکت کارگزاری توسعه فردا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۷۸۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب گردید. پ۹۷۰۴۱۰۴۱۵۵۱۰۳۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14226179
آگهی تغییرات شرکت بورس اوراق بهادار تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ و نامه شماره ۳۷۴۰۱ , ۱۲۲ مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۶مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیربه شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شد. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند. بانک آینده به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸ سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ کارگزاری خبرگان سهام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵ سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱ کارگزاری بورس بیمه ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۱۵۵۱ سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به عنوان اعضای اصلی و سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ کارگزاری بانک آینده به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۳۵۶۳۰ کانون نهادهای سرمایه گذاری به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۴۵۵۸۰ به عنوان اعضاء علی البدل پ۹۷۰۷۰۱۵۴۳۵۳۶۵۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14281820
آگهی تغییرات شرکت بورس اوراق بهادار تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۹۴۲۴ , ۱۲۲ مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۹ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد ابراهیم محمدپورزرندی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمودرضا خواجه نصیری به نمایندگی از کارگزاری خبرگان سهام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر امین تفرشی به نمایندگی از شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای عباس نعیمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای وحید رجبیان به نمایندگی از سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. خانم سولماز وزیرزاده به نمایندگی از بانک آینده به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمدمهدی بحرالعلوم به نمایندگی از کارگزاری بورس بیمه ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۱۵۵۱ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای علی صحرائی به شماره ملی ۶۲۲۹۷۶۸۸۷۹ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۸۰۲۹۰۴۶۳۸۴۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک