شرکت گروه انرژی مهستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103194757


شماره ثبت:
281939
تعداد بازدید:
17
تأسیس:
1385/8/10
آدرس:
تهران ميدان ونك بزرگراه حقاني نرسيده به چهار راه جهان كودك پ 51 1969935371

اشخاص

عنوان طبق آگهی
جهانگیر رضایی 1204572
آقای جمال ولی پوررکنی 1672840
نظرعلی صلاحی نژاد ب 1672841
مهرداد غلامزاده 1672841
حمیدرضا نورعلیزاده 1672841
خانم زینب مقدسی 12665137
آقای داود حسین پور 12972229
حمید جمرک 13186924
آقای سید جعفر هاشمی 13186930
آقای ابوذر زنگوئی نژاد 13337789
میثم میرزازاده 13337789
آقای حسن هاشمی 13711286
آقای سعید مصباح 13711286
آقای میثم ساریان 13711286
مهرداد جزایری 13711302
آقای مهدی خلیلی 13711302

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 626601
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستانسهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار 'اطلاعات' و 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۲۶۴۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204572
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و جهانگیر رضایی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۹۷۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1307402
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۵/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل قانونی شرکت به تهران م ونک بزرگراه حقانی نرسیده به چهارراه جهان کودک پ۵۱ کدپستی۱۹۶۹۹۳۵۳۷۱ تغییر یافت. پ۱۷۶۴۳۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418379
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بیمه ملت ش م ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱ آقای نظرعلی صلاحی نژاد ک م ۶۲۷۹۵۵۲۸۷۱ آقای جمال ولی پور ک م ۲۰۶۳۰۶۱۴۶۷ آقای حمیدرضا نورعلیزاده ک م ۰۰۶۲۳۹۶۱۲۹ خانم زینب مقدسی ک م ۰۰۶۷۳۸۹۸۷۲ پ۱۸۰۹۵۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602008
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیر رضایی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۱۱۲۴۶۳۶۲۹۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672840
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میثم میرزازاده به شماره ملی ۰۰۶۷۲۹۴۰۸۱ به جای آقای جمال ولی پور ک م۲۰۶۳۰۶۱۴۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت جهت مابقی دوره تصدی هیئت مدیره (تاتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰) انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۳۰۹۹۳۲۵۷۴۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672841
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد غلامزاده به شماره ملی ۰۴۵۲۸۰۳۳۹۱ به نمایندگی از شرکت بیمه ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره (تاتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰) تعیین گردید. آقایان مهرداد غلامزاده به شماره ملی ۰۴۵۲۸۰۳۳۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نظرعلی صلاحی نژاد به شماره ملی ۶۲۷۹۵۵۲۸۷۱ به سمت نائب رییس هیئت مدیره و خانم زینب مقدسی به شماره ملی ۰۰۶۷۳۸۹۸۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقایان حمیدرضا نورعلیزاده به شماره ملی ۰۰۶۲۳۹۶۱۲۹ و میثم میرزازاده به شماره ملی ۰۰۶۷۲۹۴۰۸۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاءمتفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رییس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۳۰۹۶۶۸۳۹۵۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10226935
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان سهامی عام به شماره ثبت۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳۰/۸/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمیدرضا نورعلی زاده به شماره ملی۰۰۶۲۳۹۶۱۲۹ و آقای نظرعلی صلاحی نژاد به شماره ملی۶۲۷۹۵۵۲۸۷۱ و آقای جمال ولی پوررکنی به شماره ملی۲۰۶۳۰۶۱۴۶۷ و خانم زینب مقدسی به شماره ملی۰۰۶۷۳۸۹۸۷۲ و شرکت بیمه ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای مهرداد غلام زاده تا تاریخ۳۰/۸/۹۲. در تاریخ۹/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10275014
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار «اطلاعات» و «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۸۷ به تصویب رسید. در تاریخ ۹/۴/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10581324
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان سهامی عام به شماره ثبت۲۸۱۹۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای نظرعلی صلاحی نژاد به شماره ملی۶۲۷۹۵۵۲۸۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا نورعلی زاده به شماره ملی۰۰۶۲۳۹۶۱۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جمال ولی پوررکنی به شماره ملی۲۰۶۳۰۶۱۴۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم زینب مقدسی به شماره ملی۰۰۶۷۳۸۹۸۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بیمه ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای مهرداد غلام زاده به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جمال ولی پوررکنی به شماره ملی۲۰۶۳۰۶۱۴۶۷ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدطرعامل با امضا دو امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۹/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10584978
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان سهامی عام بشماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۹/۱۳۸۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا امینی و آقای نظرعلی صلاحی نژاد و آقای کیوان پورشب و آقای نیما نوراللهی و شرکت بیمه ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای مهرداد غلام زاده تا تاریخ ۲۱/۹/۱۳۸۹. در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10819119
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. در تاریخ ۱۶/۴/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12665137
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بیمه ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱ نظر علی صلاحی نژاد به شماره ملی ۶۲۷۹۵۵۲۸۷۱ حمیدرضا نورعلیزاده به شماره ملی ۰۰۶۲۳۹۶۱۲۹ میثم میرزازاده به شماره ملی ۰۰۶۷۲۹۴۰۸۱ زینب مقدسی به شماره ملی ۰۰۶۷۳۸۹۸۷۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ۹۴۱۱۲۸۷۹۶۹۲۵۴۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12665139
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهرداد غلامزاده به شماره ملی ۰۴۵۲۸۰۳۳۹۱ به سمت رییس هیئت مدیره و نظرعلی صلاحی نژاد به شماره ملی ۶۲۷۹۵۵۲۸۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم زینب مقدسی به شماره ملی ۰۰۶۷۳۸۹۸۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و حمیدرضا نورعلی زاده به شماره ملی ۰۰۶۲۳۹۶۱۲۹ و میثم میرزازاده به شماره ملی ۰۰۶۷۲۹۴۰۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر است. پ۹۴۱۱۲۸۷۲۴۳۱۰۵۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972229
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای داود حسین پور به شماره ملی ۰۰۷۷۶۳۱۰۲۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۵۲۷۷۱۳۶۲۲۹۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13186924
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷

آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیآت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند شرکت بیمه ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱ - آقای نظر علی صلاحی نژاد به شماره ملی ۶۲۷۹۵۵۲۸۷۱ - آقای حمید جمرک به شماره ملی ۴۹۸۸۶۸۱۲۹۷ - آقای میثم میرزازاده به شماره ملی ۰۰۶۷۲۹۴۰۸۱ - خانم زینب مقدسی به شماره ملی ۰۰۶۷۳۸۹۸۷۲
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13186930
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید جعفر هاشمی به شماره ملی ۴۲۶۹۵۰۶۷۷۶ به نمایندگی شرکت بیمه ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای حمید جمرک به شماره ملی ۴۹۸۸۶۸۱۲۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای نظر علی صلاحی نژاد به شماره ملی ۶۲۷۹۵۵۲۸۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای میثم میرزازاده به شماره ملی ۰۰۶۷۲۹۴۰۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره خانم زینب مقدسی به شماره ملی ۰۰۶۷۳۸۹۸۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره اختیارات هیئت مدیره طبق ماده ۵۰ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید اجرای مصوبات مجامع و هیئت مدیره نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات و شرکتهای خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع تجاری، قضایی و غیره تهیه و تنظیم کلیه آیین نامه‌های شرکت برای ارائه و بررسی و تصویب هیئت مدیره استخدام، انتصاب، عزل و نصب کلیه مأمورین، کارکنان شرکت و اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های تابعه و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام بر اساس مقررات استخدامی و ساختار سازمانی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنهابر مبنای آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره تهیه برنامه و بودجه جاری جهت تصویب در هیئت مدیره انجام خرید و فروش سهام و کلیه امور اداری شرکت پرداخت مخارج و هزینه‌های شرکت افتتاح هر نوع حساب به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات داخلی و خارجی و استفاده از آن با امضاهای مجاز شرکت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد و سود تضمین شده و هزینه‌های متعلقه پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حساب‌های شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات و واخواست اینگونه اوراق اعزام مأموران و کارکنان شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل و خارج از شرکت دریافت اعتبار به هر مبلغ و یا وام از بانک هاپس از تصویب هیئت مدیره اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و درخواست استیناف و حق اعتراض به رأی دادگاهها و طرح مجدد دعوی انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت شرکت و در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره انجام هزینه‌های سرمایه‌ای اعطای هرگونه وام به کلیه پرسنل شرکت و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های تابعه در چارچوب آیین نامه مصوب مدیرعامل شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات فوق را با مسئولیت خود به معاونین، مدیران و یا روسای امور اجرایی شرکت تفویض نماید عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره تنظیم خلاصه دارائی و بدهیهای شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت پس از تأیید هیئت مدیره تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت و ارائه به هیئت مدیره سایر اختیارات پیش بینی نشده در صورت لزوم با تصویب هیئت مدیره تفویض خواهد شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها (به استثناء قراردادهای استخدامی و مشاوره‌ای) با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی، قراردادهای استخدامی و احکام کارکنان با امضاء مدیرعامل صادر خواهد شد، مگر در مواردی که مدیرعامل تفویض اختیار نموده باشد. پ۹۵۰۹۲۱۴۸۴۵۸۷۳۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13337789
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوذر زنگوئی نژاد به شماره ملی۳۵۰۰۳۹۳۷۵۶ به سمت عضو اصلی هیات مدیره به جای آقای میثم میرزاده به کدم ۰۰۶۷۲۹۴۰۸۱ وآقای جمال ولی پور به شماره ملی ۲۰۶۳۰۶۱۴۶۷ به سمت عضو اصلی هیات مدیره به جای آقای نظر علی صلاحی نژاد به کدم ۶۲۷۹۵۵۲۸۷۱ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. پ۹۵۱۲۱۴۶۶۵۹۹۷۸۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13437270
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/ ۰۹/ ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیر رضایی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۲۳۰۴۰۶۵۳۷۹۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13711286
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بیمه ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱ آقای حسن هاشمی بشماره ملی ۳۹۳۰۹۱۶۳۶۳ آقای میثم ساریان به شماره ملی ۰۰۷۱۵۳۰۲۶۶ آقای سعید مصباح به شماره ملی ۰۹۳۱۴۶۰۲۰۴ آقای مهرداد جزایری به شماره ملی ۰۰۴۰۰۸۰۸۲۱ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۸۲۴۳۱۲۵۶۰۶۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13711302
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی خلیلی به شماره ملی۰۰۶۲۸۲۶۸۵۹ بنمایندگی از شرکت بیمه ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل - آقای مهرداد جزایری به شماره ملی ۰۰۴۰۰۸۰۸۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن هاشمی بشماره ملی ۳۹۳۰۹۱۶۳۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سعید مصباح به شماره ملی ۰۹۳۱۴۶۰۲۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای میثم ساریان به شماره ملی ۰۰۷۱۵۳۰۲۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها به استثنای قراردادهای استخدامی و مشاوره‌ای با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی , قراردادهای استخدامی و مشاوره‌ای با امضا مدیرعامل و مهر شرکت به تنهایی معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۸۲۴۳۶۱۸۷۴۲۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه