شرکت سرمایه گذاری استان تهران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103191091


شماره ثبت:
283262
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1385/8/6
آدرس:
تهران خيابان وصال شيرازي كوچه ماهان پلاك 2 1416833191

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای دکتر علی متولی 679695
داریوش پاک بین 1719996
آقای ماشاالله مهمان نواز 1719996
اکبر حیدری 1719996
سید علی حسینی 1719996
محمود بشکوفه 1719996

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 679695
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۳۲۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت تعاونی عدالت شهرستان شهریار با نمایندگی آقای داریوش پاک بین به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان کرج با نمایندگی آقای اکبر حیدری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهر تهران با نمایندگی آقای علی حسینی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان اسلامشهر با نمایندگی آقای محمدرضا جودکی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهر تهران شماره دو با نمایندگی آقای حمیدرضا منیری فسخودی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان ری با نمایندگی آقای محمد باستان به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تهران شماره سه با نمایندگی آقای محمود بشکوفه به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای علی متولی به شماره ملی ۵۰۳۹۴۷۲۴۶۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۳ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۷/۵/۱۳۹۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۸۳۵۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679704
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۳۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی عدالت شهرستان کرج با نمایندگی آقای اکبر حیدری و شرکت تعاونی عدالت شهرستان ری با نمایندگی آقای محمد باستان و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تهران شماره سه به شماره ثبت ۳۶۹۰۲۶ با نمایندگی آقای محمود بشکوفه و شرکت تعاونی عدالت شهرستان اسلامشهر با نمایندگی آقای محمدرضا جودکی و شرکت تعاونی عدالت شهرستان شهریار با نمایندگی آقای داریوش پاک بین و شرکت تعاونی عدالت شهر تهران با نمایندگی آقای علی حسینی و شرکت تعاونی سهام عدالت شهر تهران شماره دو با نمایندگی آقای حمیدرضا منیری فسخودی تا تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۳ در تاریخ۷/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۸۳۴۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719996
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داریوش پاک بین۳۹۷۸۲۰۸۴۶۶ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهریار۱۰۱۰۰۱۶۱۲۲۴ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید علی حسینی ۱۳۷۰۷۲۶۹۴۵به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهر تهران۱۰۱۰۳۱۴۳۸۴۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای ماشاالله مهمان نواز ۶۱۹۹۸۲۹۲۵۵به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت تهران۲ (۱۰۳۲۰۱۳۶۵۸۰) به سمت عضوء هیات مدیره آقای محمود بشکوفه ۳۸۷۳۸۱۱۲۵۱به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت تهران ۳ (۱۰۳۲۰۱۸۲۱۳۸) به سمت عضوء هیات مدیره آقای اکبر حیدری ۰۳۲۱۶۴۱۶۲۰به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت اسلامشهر۱۰۱۰۳۱۳۵۲۵۶۹ به سمت عضوء هیات مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۳۰۹۱۲۴۹۲۶۵۴۳۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727275
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۳ و مجوز بورس به شماره۲۸۳۱۱۹ , ۱۲۱ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با استناد به ماده ۲۷۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت واعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل از سهامی خاص به عام تبدیل گردید. واساسنامه جدید شرکت در ۶۵ ماده و۲۴ تبصره تصویب گردید. اعلامیه تبدیل شرکت:) نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت سرمایه گذاری استان تهران به شماره ثبت ۲۸۳۲۶۲ ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: موضوع شرکت عبارتست از: الف موضوع فعالیت اصلی: ۱ – سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌ها ی سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستۀ خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ ۲ – سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ب) موضوع فعالیت‌های فرعی ۱ – سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ ۲ – سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌ها ی سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستۀ خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه بیابد؛ ۳ – سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ۴ – ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۴ ۱ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری؛ ۴ ۲ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ ۴ ۳ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ۴ ۴ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ ۵– شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند. ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: خیابان سید جمال الدین اسد آبادی خیابان نوزدهم (شهید قنبری) پلاک۲۷ کدپستی:۱۴۳۳۸۱۳۸۶۱ ۴) مدت شرکت: نامحدود ۵) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۵، ۰۰۰، ۰۰۰ پنج میلیون ریال، ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت تعاونی سهام عدالت شهریار ۱۷۶۳ ۱۰۱۰۰۱۶۱۲۲۴ داریوش پاک بین اسماعیل ۱۲۸۲۷ ۳۹۷۸۲۰۸۴۶۶ رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت کرج ۱۲۸۸۵ ۱۰۱۰۰۴۹۴۵۳۶ اکبر حیدری علی ۱۷۳۱ ۰۳۲۱۶۴۱۶۲۰ نائب رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت تهران ۲۸۰۳۴۵ ۱۰۱۰۳۱۴۳۸۴۶ سید علی حسینی عیسی ۷۲۹۴۰ ۱۳۷۰۷۲۶۹۴۵ عضو هیات مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت تهران ۲ ۳۶۰۸۸۰ ۱۰۳۲۰۱۳۶۵۸۰حمیدرضا منیری فسخودی حسن ۲۰۱ ۱۱۸۹۳۰۳۸۹۲ عضو هیات مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت اسلامشهر ۲۸۲۱۰۶ ۱۰۱۰۳۱۳۵۲۶۹ محمد رضا جودکی محمود ۴۱۲ ۵۵۶۹۹۱۳۷۴۲ عضو هیات مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت شهر ری و شرکت تعاونی تهران ۳ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند. ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی، هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه‌ی اصل ورقه‌ی سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، درکلیه‌ی مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیأت مدیره‌ی شرکت که مطابق ماده‌ی ۸۸ اصلاحیه‌ی قانون تجارت عمل خواهد شد. تبصره۱: حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در کلیه‌ی مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. تبصره ۲: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده‌ی وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه‌ی مدرک مالکیت سهام که براساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادرمی گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه‌ی مجمع عمومی را خواهد داشت: ۱. گواهی نامه‌ی نقل و انتقال و سپرده‌ی سهام، ۲. تاییدیه‌ی سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه‌ی وجوه به صورت انفرادی یا جمعی ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. وضع اندوخته‌ی قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه‌ی قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. مجمع عمومی شرکت به پیشنهاد هیات مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد گزارش پیشنهادی هیات مدیره که اعضا به استناد آن پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس قرار گرفته و اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه گردد تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیات مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع عمومی امکان پذیر نمی‌باشد مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال شرکت با حضور حدالقل ۷۵٪ دارندگان سهام صورت خواهد یافت. هرگاه شرکت طبق مندرج فوق منحل گردد تقسیم سود با متابعت از قوانین ومقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بنابر آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت سرمایه گذاری استان تهران منتهی به ۹۲/۶/۳۱ مبلغ دیون و تعهدات شرکت و تضامین مربوطه از قرار زیر است: بدهی کوتاه مدت: ۳، ۷۴۳، ۶۵۴، ۶۴۷، ۹۶۷ ریال بدهی بلند مدت: ۱۹، ۲۴۸، ۷۸۰، ۰۶۵، ۴۴۶ ریال بدهی احتمالی شرکت:۳۰، ۱۲۵، ۴۶۰، ۷۵۰ ریال ۱۱) روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: روزنامۀ اطلاعات و دنیای اقتصاد پ۹۳۰۹۱۸۵۶۱۶۱۹۱۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10195478
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران سهامی خاص بشماره ثبت۲۸۳۲۶۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان کارگر شمالی خیابان پنجم پلاک۹ جدید طبقه اول تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10337130
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۸۳۲۶۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۸/۱۲/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فریوران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۸/۱۲/۱۳۹۰ به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی سهام عدالت شهرتهران شماره دو با نمایندگی آقای حسن وفقی مجرد و شرکت تعاونی عدالت شهر تهران با نمایندگی آقای علی حسینی و شرکت تعاونی عدالت شهرستان شهریار با نمایندگی آقای محمد اسدی و شرکت تعاونی عدالت شهرستان کرج با نمایندگی آقای اکبر حیدری و شرکت تعاونی عدالت شهرستان ورامین با نمایندگی خانم سهیلا دولتی مغانلو به سمت عضو علی البدل و شرکت تعاونی عدالت شهرستان ری با نمایندگی آقای محمد باستان به سمت عضو علی البدل و شرکت تعاونی عدالت شهرستان اسلامشهر با نمایندگی آقای محمدرضا جودکی تا تاریخ۸/۱۲/۱۳۹۰. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ۲۵/۳/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11119596
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۳۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی عدالت شهرستان کرج با نمایندگی آقای اکبر حیدری و شرکت تعاونی عدالت شهرستان ری با نمایندگی آقای محمد باستان و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تهران شماره سه به شماره ثبت ۳۶۹۰۲۶ با نمایندگی آقای محمود بشکوفه و شرکت تعاونی عدالت شهرستان اسلامشهر با نمایندگی آقای محمدرضا جودکی و شرکت تعاونی عدالت شهرستان شهریار با نمایندگی آقای داریوش پاک بین و شرکت تعاونی عدالت شهر تهران با نمایندگی آقای علی حسینی و شرکت تعاونی سهام عدالت شهر تهران شماره دو با نمایندگی آقای حمیدرضا منیری فسخودی تا تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۳ در تاریخ۷/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12644518
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱۴/۶/۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۴۱۱۱۷۹۱۴۲۹۵۶۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876122
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود و اختیارات مدیرعامل بدین شرح میباشد. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی وحقوقی وکلیه ادارات دولتی و موسسات تعاونی و خصوصی و نیز عمومی و غیر دولتی و مراجع قضایی.. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق ودستمزد و پاداش وترفیع و تنیبه آنها و تعیین سایر شرایط استخدامی ومعافیت وخروج آنها از خدمت ومرخصی وبازنشستگی ومستمری وراث آنها.. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر.. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و سود و دیگر متفرعات.. پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.. عقد هر نوع قرارداد وتغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات وسرمایه گذاری‌ها و مناقصه و مزایده وغیره که مرتبط با موضوع شرکت باشد وبه طور کلی انجام کلیه عملیات ومعاملاتی که با موضوع شرکت به طور مستقیم یا غیر مستقیم ارتباط داشته باشد (با رعایت آیین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره). تقدیم در خواست و اقدام برای ثبت هر گونه اختراع با نام ونشان وتصویر وعلائم تجاری اختراعات و ورقه اختراع ویا هر گونه حقوق وامتیازات مربوط به آنها (با رعایت آیین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره). واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب وپیشه وتجارت (سرقفلی). (بارعایت آیین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره). امانت گذاردن هرنوع اسناد ومدارک و وجوه در صندوق‌های امانات بانک‌های دولتی وخصوصی و استرداد آنها.. دفاع از هر گونه دعوی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت یاتسلیم به دعوی اعم از حقوقی و کیفری در هریک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای کلیه حقوق ونیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه حقوقی و چه کیفری در جهت استیفای حقوق مذکور با داشتن تمام اختیارات، حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، مراجعه به امردادرسی وقضات تحقیق وکلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حق حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام خواهی و اعاده دادرسی و انکار و تکذیب اسناد و ادعای جعل نسبت به سند طرف و تعیین جاعل و نیز حق امضای قرارداد‌های حاوی شرط داوری و تعیین گزینش داور منتخب با اختیار صلح یا بدون آن و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، دعوی خسارت و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب و معرفی بدهکار و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، تعیین و عزل وکیل و نماینده با و یا بدون وکیل و توکیل درتوکیل ولو کرارا تعیین مصدق وکارشناس و اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل ودفاع از آن، تامین خواسته (مدعی به) و تامین ضرر وزیان ناشی از جرائم و درخواست صدور (اجرائیه) و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و امور مشابه دیگر.. تعیین میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور.. عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضا‌ها در تمام مراحل و مراجع وتخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن.. عقد هر گونه قرارداد برای استفاده از خدمات موسسات مشاوره‌ای. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.. اتخاذ تصمیم در مورد نوع سهام و سایر اوراق بهاداری که خریداری یا فروخته خواهد شد و تعیین قیمت. پ۹۵۰۴۰۵۷۴۳۱۱۴۵۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13157161
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز سازمان بورس بشماره ۱۲۹۷۱ , ۱۲۲ مورخ ۲۹/۷/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی سهام عدالت تهران شماره سه شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۱۳۸ - شرکت تعاونی سهام عدالت کرج شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۴۵۳۶ - شرکت تعاونی سهام عدالت تهران شماره دو شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۶۵۸۰ - شرکت تعاونی سهام عدالت تهران شماره یک شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۳۸۳۴۶ - شرکت تعاونی سهام عدالت اسلامشهر به شماره ثبت ۲۸۲۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۵۱۷۵ بسمت اعضای اصلی و شرکت تعاونی سهام عدالت شهریار شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۱۲۲۴ و شرکت تعاونی سهام عدالت شمیرانات شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۹۹۱۷ بعنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند. پ۹۵۰۹۰۶۶۰۵۴۳۵۶۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13363696
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز به شماره ۱۸۵۵۶ , ۱۲۲ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی نواندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ نیز به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۱۲۲۸۶۵۱۹۰۵۳۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192883
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ ومجوز۳۶۹۶۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۷سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی رهبین باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۸۳۱۱به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۳۴۱۱۰به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۶۰۷۷۰۶۵۵۱۱۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14352181
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۷ و بموجب مجوز شماره ۴۰۳۷۰ , ۱۲۲ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی سهام عدالت تهران شماره یک به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۳۸۴۶ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تهران شماره دو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۶۵۸۰ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اسلامشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۵۱۷۵ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کرج به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۴۵۳۶ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تهران شماره سه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۱۳۸ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ساوجبلاغ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۰۹۱۳۶ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ورامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۴۳۰ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۹۱۹۴۱۳۴۰۷۳۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه