شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103177805


شماره ثبت:
282728
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1385/7/25
آدرس:
تهران-شهر تهران-شهرك قدس - ايوانك-خيابان هفدهم-كوچه دوم شرقي-پلاك 17-طبقه همكف-- 1467895184

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای ابوالقاسم معماری 1140668
سیدمهدی ابطحی 1224059
سعید شیرانی 1224059
آقای علیرضا شیرانی چهارسوقی 1224059
مدیریت بافناز 1224059
آقای مسعود گلشیرازی 1728418

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 739333
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان (سهامی عام) بشماره ثبت۲۸۲۷۲۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آذرین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ابوالقاسم معماری به شماره ملی۱۰۶۲۵۸۳۹۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۳/۳/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع ریسندگی همدانیان سهامی خاص به شماره ثبت۹۰ و موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شماره ثبت۴۰ و شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۵۱۵ و شرکت بازرگانی همدانیان سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۴۰۴ و شرکت توسعه و مدیریت بافناز سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۳ تا تاریخ۲۳/۳/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۵/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۰۷۱۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 933007
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان (سهامی عام) بشماره ثبت۲۷۲۷۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: موسسه خیریه علی و حسین همدانیان با نمایندگی اقای علیرضا شیرانی چهارسوقی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه و مدیریت بافناز سهامی خاص با نمایندگی آقای علی محمد سهرابی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی همدانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود گل شیرازی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع ریسندگی همدانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید شیرانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت سهامی خاص با نمایندگی آقای سید حسین بدخشیان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حاج محمد معتضدی به شماره ملی۳۲۵۰۷۹۲۳۳۰ (خارج ازاعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۳/۳/۱۳۹۳. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهرشرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتباراست. در تاریخ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۶۲۹۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140668
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۲۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی آذین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای ابوالقاسم معماری کدملی ۱۰۶۲۵۸۳۹۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۶۲۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224059
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۲۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا شیرانی ک م۱۲۸۴۴۳۹۴۴۵ به نمایندگی از موسسه خیریه علی و حسین همدانیان ش م۱۰۲۶۰۰۱۲۹۵۵ رئیس هیات مدیره آقای مسعود گلشیرازی ک م۱۲۸۶۹۳۳۸۵۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی همدانیان ش م۱۰۲۶۰۰۱۲۹۵۵ نایب رئیس هیات مدیره آقای سید مهدی ابطحی ک م۱۱۴۱۶۰۱۱۵۱ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت بافناز ش م۱۰۲۶۰۰۱۲۹۵۵ عضو هیات مدیره آقای حاج محمد معتضدی ک م۳۲۵۰۷۹۲۳۳۰ به نمایندگی از شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ش م۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶ مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای سعید شیرانی ک م۰۰۴۳۶۴۵۵۳۴ به نمایندگی از شرکت صنایع نساجی همدانیان ش م۱۰۲۶۰۰۲۵۸۷۴ عضو هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است. پ۱۷۲۴۵۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574350
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۲۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید اعضای هیات مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: موسسه خیریه علی و حسین همدانیان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۹۵۵ شرکت توسعه و مدیریت بافناز با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵و شرکت بازرگانی همدانیان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۹۵۵ و شرکت صنایع نساجی همدانیان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۴۵۷۰ و شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶ مؤسسه حسابرسی آذرین حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابوالقاسم معماری با کد ملی ۱۰۶۲۵۸۳۹۷۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۲۵۴۷۹۴۸۹۲۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1728418
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۲۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا شیرانی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۳۹۴۴۵ به نمایندگی از موسسه خیریه علی و حسین همدانیان ۱۰۲۶۰۰۱۲۹۵۵بعنوان رئیس هیات مدیره وآقای مسعود گلشیرازی ه شماره ملی ۱۲۸۶۹۳۳۸۵۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی همدانیان ۱۰۲۶۰۰۱۲۹۵۵عنوان نایب رئیس هیات مدیره وآقای سعید شیرانی به شماره ملی ۰۰۴۳۶۴۵۵۳۴ به نمایندگی از شرکت صنایع نساجی همدانیان ۱۰۲۶۰۰۲۵۸۷۴ آقای حاج محمد معتضدی به شماره ملی ۳۲۵۰۷۹۲۳۳۰ به نمایندگی از شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶به عنوان مدیرعامل وآقای سید مهدی ابطحی فروشانی ۱۱۱۶۰۱۱۵۱ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت بافناز ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵ مقرر داشت کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است. پ۹۳۰۹۱۹۱۳۶۴۶۷۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9902189
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۲۷۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ ۱۳/۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تائید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10100192
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کنز همدانیان سهامی عام به شماره ثبت۲۸۲۷۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۷/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به نمایندگی آقای علیرضا شیرانی چهارسوقی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی همدانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود گل شیرازی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا عقیلی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ریسندگی و بافندگی بافناز سهامی خاص با نمایندگی آقای علی محمد سهرابی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع ریسندگی همدانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید شیرانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حاج محمد معتضدی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۲/۱/۱۳۹۰. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا ۲ نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق (عادی و اداری) با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۶/۱۰/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10612116
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کنز همدانیان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۸۲۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نام شرکت به سرمایه گذاری نور همدانیان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10646917
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کنز همدانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۲۷۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۷ به تصویب رسید. ۲ روزنامه کثیر الانتشار 'اطلاعات' و 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آذرین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ابوالقاسم معماری به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱/۴/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10671530
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کنز همدانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۲۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۶۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. در تاریخ ۱/۴/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10734502
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کنز همدانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۲۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مؤسسه خیریه علی و حسین همدانیان با نمایندگی آقای علیرضا شیرانی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی همدانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای سید حسین بدخشیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع ریسندگی همدانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای اکبر بنائیان بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت ریسندگی و بافندگی بافناز سهامی خاص با نمایندگی آقای علی محمد سهرابی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت سهامی خاص با نمایندگی آقای مهرداد رومی بسمت عضو هیئت مدیره و حاج محمد معتضدی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۷/۹/۸۸. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق (عادی و اداری) با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۳۱/۴/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10777453
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان (سهامی عام) بشماره ثبت۲۸۲۷۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۵/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شعبه به نشانی استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان شیخ صدوق جنوبی، کوچه نهم، پلاک۴، طبقه اول کدپستی:۸۱۶۸۶۷۳۸۷۱ تأسیس گردید. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران، خیابان مطهری، خیابان جم، خیابان مگنولیا پلاک۳ طبقه اول کدپستی:۱۵۸۸۶۴۶۷۱۱ تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۶/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10955596
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان (سهامی عام) بشماره ثبت۲۸۲۷۲۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آذرین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ابوالقاسم معماری به شماره ملی۱۰۶۲۵۸۳۹۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۳/۳/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع ریسندگی همدانیان سهامی خاص به شماره ثبت۹۰ و موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شماره ثبت۴۰ و شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۵۱۵ و شرکت بازرگانی همدانیان سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۴۰۴ و شرکت توسعه و مدیریت بافناز سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۳ تا تاریخ۲۳/۳/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۵/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12981729
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۲۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به۱۳۹۴ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل ابقاء گردیدند: موسسه خیریه علی وحسین همدانیان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۹۵۵ شرکت توسعه و مدیریت بافناز با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵ شرکت بازرگانی همدانیان با کد شناسه ۱۰۲۶۰۳۲۴۵۷۰ شرکت صنایع نساجی همدانیان با کد شناسه ۱۰۲۶۰۰۲۵۸۷۴ شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت با کد شناسه ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶ تعیین شدند. مؤسسه حسابرسی آذرین حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۶۰۲۵۴۸۹۳۲۳۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13495195
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۲۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به: تهران، شهرک قدس، ایوانک، خیابان هفدهم، کوچه دوم شرقی، پلاک ۱۷، طبقه همکف، کدپستی ۱۴۶۷۸۹۵۱۸۴ تغییر یافت. پ۹۶۰۴۱۲۹۷۷۷۴۳۲۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13517554
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۲۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۹۰۰۰۲۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۴۹۰۰۰۲۰۰سهم ۱۰۰۰ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۴۲۶۲۰۴۱۱۱۶۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13537847
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۲۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه خیریه علی و حسین همدانیان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۲۹۵۵، شرکت توسعه و احداث همدانیان اصفهان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵، شرکت بازرگانی همدانیان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۴۵۷۰، شرکت صنایع نساجی همدانیان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۲۵۸۷۴، شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۶۴۶۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند مؤسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۵۰۹۳۳۶۳۹۱۳۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه