پتروشیمی قوچان

شرکت پتروشیمی قوچان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103153251
شهرك غرب خ پيروزان جنوبي ك 14 پ11 1466683611
4
افراد
11
آگهی‌ها
277540
شماره ثبت
1385/6/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 559827
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی قوچانسهامی عام به شماره ثبت ۲۷۷۵۴۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۳۴۷۵۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730492
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی قوچانسهامی عام به شماره ثبت۲۷۷۵۴۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران شهرک غرب خ پیروزان جنوبی ک ۱۴ پ ۱۱ کدپستی ۱۴۶۶۶۸۳۶۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۲۹/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۲۶۷۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418607
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی قوچان سهامی عام شماره ثبت ۲۷۷۵۴۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۴۰۷۷ شرکت پارک صنعت پتروشیمی عسلویه به شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۶۵۴۹۳ شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به شناسه ملی۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳ آقای محمدرضا موحدی علی آبادی به شماره ملی۰۸۷۲۷۰۳۲۶۶ و آقای هرمز هژبر قلیچی به شماره ملی ۰۸۷۲۱۵۱۹۵۶ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ و آقای بهرام غیاثی به شماره ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۰۸۹۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678490
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی قوچان سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۷۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۲ تصویب شد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ و شماره ثبت ۵۸۹ به عنوان بازرس اصلی و و آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۸۰۵۶۰۱۳۸۷۲۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9724526
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی قوچان سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۷۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۹/۹/۱۳۸۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۶ به هیئت‎مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۰/۶ ریال منقسم به شش میلیون و دویست و بیست هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱ ریال که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۰/۵ ریال بموجب گواهی شماره ۶۰ مورخ ۱/۲/۱۳۸۸ بانک ملت شعبه بانک ملت پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۴/۳/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9939562
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پترشیمی قوچان سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۷۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نام شرکت به «پتروشیمی قوچان» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۵/۰۶/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10099011
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی قوچان سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۷۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10357132
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی قوچان (سهامی عام) بشماره ثبت۲۷۷۵۴۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۴/۷/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۷/۷/۱۳۹۱ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا موحدی علی آبادی و آقای هرمز هژبر قلیچی به شماره ملی۰۸۷۲۱۵۱۹۵۶ و شرکت پارک صنعت پتروشیمی عسلویه سهامی خاص با نمایندگی آقای بهروز رمضانی و شرکت توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی سهامی خاص به شماره ثبت۲۵۶۱۲۵ با نمایندگی آقای بهزاد پورقناد و شرکت مهندسی و نصب فرمیکو پارس سهامی عام به شماره ثبت۵۵۵۱ با نمایندگی آقای احمد علیشاهی تا تاریخ۱۷/۷/۱۳۹۱. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا موحدی علی آبادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هرمز هژبر قلیچی به شماره ملی۰۸۷۲۱۵۱۹۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای بهزاد پورقناد به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی و نصب فرمیکو پارس سهامی عام با نمایندگی آقای احمد علیشاهی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت پارک صنعت پتروشیمی عسلویه سهامی خاص با نمایندگی آقای بهروز رمضانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هرمز هژبر قلیچی به شماره ملی۰۸۷۲۱۵۱۹۵۶ به سمت مدیرعامل. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران، بلوار میرداماد خ شمس تبریزی شمالی ک نیکنام پ۱۴ ط۲ کدپستی:۱۹۱۹۹۱۳۹۹۱ تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ۱/۱۰/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10538611
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی قوچان سهامی عام بشماره ثبت ۲۷۷۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیاثی به شماره ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‎های کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شدند. ۲ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۸/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10649707
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی قوچان سهامی عام به شماره ثبت۲۷۷۵۴۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران شهرک غرب خ پیروزان جنوبی ک ۱۴ پ ۱۱ کدپستی ۱۴۶۶۶۸۳۶۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۲۹/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11042232
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی قوچان سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۷۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه علی کثیرالانتشار «اطلاعات» و «جمهوری اسلامی» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هرمز هژبرقلیچی و آقای محمدرضا موحدی علی آبادی و آقای محمد بالین پرست و شرکت مهندسی و نصب فرمیکو پارس سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۵۱ با نمایندگی آقای احمد علیشاهی و شرکت توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۱۲۵ با نمایندگی آقای بهزاد پورقناد تا تاریخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۰. در تاریخ ۱۵/۰۶/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک