کیا مهستان

شرکت کیا مهستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103138768
تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-ايران خودرو(كيلومتر13)-خيابان خاكي-بزرگراه امير سر لشگر ش حسين لشگري-پلاك 279-طبقه همكف-- 1399939711
17
افراد
13
آگهی‌ها
269491
شماره ثبت
1385/2/17
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1233583
آگهی تغییرات شرکت کیا مهستان سهامی عام به شماره ثبت۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۱تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به شناسه ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۴۷ به ترتیب به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشرآگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ شرکت مزدا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ و شرکت سروش بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ پ۱۷۳۱۷۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233596
آگهی تغییرات شرکت کیا مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای علی رضا قاضی مقدم به شماره ملی ۲۱۲۱۲۵۱۸۵۵ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره , آقای محمدعلی اخوان به شماره ملی ۰۰۴۴۱۳۸۴۲۳ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , آقای سعید موحدی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره , آقای حمیدرضا عطار به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۱۶۴ به نمایندگی از شرکت سروش بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ و آقای مهدی آقا صادقی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۵۱۲۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها با دو امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۱۷۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9667902
آگهی تصمیمات شرکت کیا مهستان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۲/۸۷ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۹/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۸۷ محل شرکت به خیابان آفریقا بلوار صبا پلاک۳۷ ساختمان بهمن کدپستی ۱۹۱۷۷۷۳۸۴۴ انتقال یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12031712
آگهی تغییرات شرکت کیا مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۲ و نامه شماره ۲۹۸۱۷۴ , ۱۲۱ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمودگان بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۱۱۲۵۵۶۰۹۰۰۵۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12775128
آگهی تغییرات شرکت کیا مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گریددند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۲۱۳۶۰۹۱۰۲۶۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13047240
آگهی تغییرات شرکت کیا مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۱۱۵۲۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۹/۶/۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ شرکت مدیریت حفاری آریادانا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰ شرکت سرمایه گذاری مانا نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ شرکت سرمایه گذاری پویا همگام (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۷۱۰۹۱۱۵۰۱۸۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13047249
آگهی تغییرات شرکت کیا مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۱۱۵۲۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۶/۶/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین احمدی فرد با کدملی ۰۷۹۳۲۴۸۴۰۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ به سمت رئیس هیات مدیره، غیر موظف آقای مسیح زرگر خرازی اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۶۱۱۳۸۰۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره، غیر موظف آقای محمدعلی اخوان باکد ملی۰۰۴۴۱۳۸۴۲۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت حفاری آریادانا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰ به سمت عضو هیات مدیره، غیر موظف آقای مهدی کباری باکد ملی ۳۹۳۴۳۲۲۷۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانا نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ به سمت عضو هیات مدیره، غیر موظف خانم مرجان میمندی باکد ملی ۰۰۶۳۱۶۵۹۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره، موظف تعیین گردید. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهداور از جمله چک، سفته، برات و غیره با دو امضاء رئیس، یا یکی از اعضاء هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. با استناد به مفاد مواد ۱۲۴ و ۱۲۸ ل. ا. ق. ت و ماده ۵۱ اساسنامه شرکت، هیات مدیره اختیارات خود را طبق بندهای ۱ ۳ ۴ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۴ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱و۲۲ به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۵۰۷۱۰۲۲۳۹۱۸۵۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558628
آگهی تغییرات شرکت کیا مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۳۷۴۹ , ۱۲۲ مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی وبهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۵۲۳۱۴۶۶۶۶۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13717813
آگهی تغییرات شرکت کیا مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۵۱۳۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۲/۶/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: بخش مرکزی شهر تهران ایران خودرو (کیلومتر۱۳) خیابان خاکی بزرگراه امیر سر لشگر ش حسین لشگری پلاک ۲۷۹ طبقه همکف کدپستی ۱۳۹۹۹۳۹۷۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. مجتبی کامل نیا با کدملی ۰۹۳۸۹۸۰۹۹۸ به نمایندگی ازشرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیات مدیره و علی معماری با کدملی ۱۸۱۷۴۰۲۵۵۲ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری مانانوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ به سمت نایب رییس هیات مدیره و فاطمه هویشی با کدملی ۲۵۹۳۶۸۲۰۳۵ به نمایندگی ازشرکت مدیریت حفاری آریادانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰ به سمت عضوهیات مدیره و سیده آرزوشفیعی با کدملی۴۲۸۴۷۸۴۰۳۱به نمایندگی ازشرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸به سمت عضو هیات مدیره و احمدرضاسپه وند با کدملی ۴۰۷۱۳۵۵۰۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویاهمگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به سمت عضوهیات مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآورازجمله چک، سفته، برات وغیره باامضامدیرعامل ویکی ازاعضاءهیات مدیره همراه بامهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل باامضاءرئیس ویکی ازاعضای هیات مدیره همراه بامهرشرکت واوراق عادی ومراسلات باامضاءمدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: ۱. نمایندگی شرکت دربرابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی۲. دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن اعم ازاصل سودتضمین شده، کارمزدواعتبارات خارجی وم تفرعات آن۳. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت وواخواست اوراق تجارتی۴. طرح واقامه هرگونه دعوی اعم ازحقوقی وکیفری به طرفیت اشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی ودفاع ازهرگونه دعوی اعم ازمدنی وجزائی درکلیه مراجع ودرتمامی مراحل باحق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف تعیین جاعل واستردادسند، استرداددعوی واسترداد درخواست ارجاع دعوی به داوری وتعیین داوربایابدون اختیارصلح وتعیین وکیل بایا بدون حق توکیل به غیر وتوکیل درتوکیل، تعیین مصدق وکارشناس اقرارخواه درماهیت دعوی، خواه درامری که کاملاقاطع دعاوی باشد. دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث وورودثالث ودعوی متقابل ودفاع ازدعاوی مذکور، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص واموال ازمراجع اداری وقضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، د رخواستصدوربرگ اجرائی وتعقیب عملیات اجرائی واخذ محکوم به تودیعی چه دردادگاه وچه درادارات ودوایرثبت اسناد. پ۹۶۰۸۲۷۶۵۲۹۶۴۳۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13832942
آگهی تغییرات شرکت کیا مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۶۱۱۰۳۳۲۵۱۰۱۹۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13938499
آگهی تغییرات شرکت کیا مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۶ ومجوزبه شماره‌های ۳۲۵۶۶/۱۲۲ مورخ ۱۲/۱۲/۹۶ و ۳۰۵۳۶/۱۲۲ مورخ ۳۰/۱۰/۹۶ و ۳۱۴۶۶/۱۲۲ مورخ ۱۶/۱۱/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد قنبری با کدملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره غیرموظف. آقای علی معماری با کدملی ۱۸۱۷۴۰۲۵۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانانوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره غیرموظف. خانم فاطمه هویشی با کدملی ۲۵۹۳۶۸۲۰۳۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت حفاری آریا دانا (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره غیرموظف. آقای مهدی جعفری بشلی با کدملی ۲۱۶۱۸۳۱۹۸۴ به نمایندگی از شرکت سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره غیرموظف. آقای جابر مهرزاد خانسری ۲۶۹۱۴۳۹۶۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک , سفته , بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب) با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آن به مراجع مربوطه. پ۹۶۱۲۲۲۸۴۷۸۶۵۴۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14008533
آگهی تغییرات شرکت کیا مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۳۵۶۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۱/۱/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وبهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین با شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ شرکت مدیریت حفاری آریادانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰ شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ پ۹۷۰۲۱۱۱۰۸۲۹۹۵۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14208874
آگهی تغییرات شرکت کیا مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۸۱۰۵ , ۱۲۲ مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهزاد قنبری با کدملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره علی معماری با کدملی ۱۸۱۷۴۰۲۵۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانانوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵به سمت نائب رئیس هیئت مدیره فاطمه هویشی با کدملی ۲۵۹۳۶۸۲۰۳۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت حفاری آریا دانا (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره مهدی جعفری بشلی با کدملی ۲۱۶۱۸۳۱۹۸۴ به نمایندگی از شرکت سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره جابر مهرزاد خانسری ۲۶۹۱۴۳۹۶۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور از قبیل چک , سفته , بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. اختیارت هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب) با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آن به مراجع مربوطه. پ۹۷۰۶۱۹۷۱۱۸۸۰۳۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک