شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103132855


شماره ثبت:
271755
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1385/3/7
آدرس:
تهران، ميدان آرژانتين، خيابان زاگرس، شماره 19 1516663139

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حسین شیخی 700867
آقای سید حمید واحدی 11042792
سیدحامد واحدی 12981647
جواد پاک نژاد 12981647
آقای قادر نبوی علمداری 12981647

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 567080
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرونسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری الوند خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۷۴۰ با نمایندگی آقای حامد واحدی و شرکت پترو صنعت کاویان شیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای سید یحیی واحدی و شرکت بین المللی تجارت الوند سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۶۴۷۶ با نمایندگی آقای محمدعلی فخارزاده تا تاریخ ۲۰/۱/۹۳. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری الوند خاورمیانه سهامی خاص با نمایندگی آقای حامد واحدی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پترو صنعت کاویان شیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای سید یحیی واحدی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بین المللی تجارت الوند سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی فخارزاده بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حمید واحدی به شماره ملی ۰۰۳۶۶۰۰۵۷۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۱/۹۳. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌ها با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۴/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۶۱۸۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 700867
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرونسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملی۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۸/۰۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۲۳۶۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001787
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۶/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شعبه به نشانی استان تهران شهر تهران م آرژانتین خ زاگرس شماره۱۹ واحد۴۱ کدپستی۱۵۱۶۶۶۳۱۳۷ تاسیس گردید. ۲ نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان هرمزگان واحد بندرعباس به نشانی جدید استان هرمزگان شهر بندرعباس کیلومتر۱۵ جاده بندرعباس سیرجان جنب شهرک صنعتی شماره۱ کدپستی۷۹۳۳۱۹۸۱۱۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۰۰۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1616785
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵

آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تراز نامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای حسین شیخی دارنده کد ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اسمعیل ربیعی نژاد رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634842
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای حسین شیخی دارنده کدملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۸۶۷۵۹۰۰۰۰۱۱۱۳۷۱۶۴۹۵۶ رئیس ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9606161
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملی۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۶/۰۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9689108
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۷۱۷۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۷ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی بهرنگ روش به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9891368
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۷۱۷۵۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۶/۸/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ در اجرای ماده۱۹۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال کاهش یافت و درنتیجه ماده مربوطه دراساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال منقسم به شصت میلیون سهم با نام، به ارزش هرسهم۱۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10166771
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال منقسم به شصت میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱ ریال که تماما از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10740567
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۰۲/۱۲/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10966770
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. ۲ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲/۵/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11042792
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری الوند خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۷۴۰ با نمایندگی آقای حامد واحدی و شرکت پترو صنعت کاویان شیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای سید یحیی واحدی و شرکت بین المللی تجارت الوند سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۶۴۷۶ با نمایندگی آقای محمدعلی فخارزاده تا تاریخ ۲۰/۱/۹۳. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری الوند خاورمیانه سهامی خاص با نمایندگی آقای حامد واحدی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پترو صنعت کاویان شیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای سید یحیی واحدی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بین المللی تجارت الوند سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی فخارزاده بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حمید واحدی به شماره ملی ۰۰۳۶۶۰۰۵۷۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۱/۹۳. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌ها با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۴/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11061431
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۷۱۷۵۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴/۱۰/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حامد واحدی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری الوند خاورمیانه سهامی خاص با نمایندگی آقای محسن قدرت به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بین المللی تجارت الوند سهامی خاص با نمایندگی آقای قادر نبوی علمداری به سمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید شهبا (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۲/۲/۱۳۹۰. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهرشرکت و یا یکی از اعضای هیئت مدیره با اتفاق مدیرعامل و مهرشرکت و درضمن اوراق عادی و مکاتبات جاری با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876111
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مرکزاصلی شرکت ازاستان هرمزگان واحد ثبتی بندرعباس به آدرس: تهران، خیابان زاگرس، شماره ۱۹، طبقه سوم کدپستی ۱۵۱۶۶۶۳۱۳۸ انتقال یافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۵۰۴۰۵۲۳۶۷۲۷۶۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889133
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵

به استناد نامه شماره ۴۳۹۷ , ۱۱۷ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ اداره مرجع ثبت شرکتهای شهرستانهای استان هرمزگان و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵مرکز اصلی شرکت به نشانی تهران، خیابان زاگرس، شماره ۱۹، طبقه سوم کدپستی ۱۵۱۶۶۶۳۱۳۸انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تحت شماره ۲۷۱۷۵۵ به ثبت رسیده است. پ۹۵۰۴۱۲۸۴۵۱۲۶۴۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12981647
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۰۵۰۸/۱۲۲ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبل گردید اعلامیه تبدیل نوع شرکت ازسهامی خاص به سهامی عام مشتمل بر نکات ذیل می‌باشد: نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت مجتمع پتروصنعت گامرون به شماره ثبت۲۷۱۷۵۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵ موضوع فعالیت شرکت: فعالیت تولیدی، بازرگانی و سرمایه گذاری در کلیه رشته‌های پتروشیمی و شیمیایی و صنایع وابسته به آن. تهیه و تولید انواع مواد و فرآورده‌های پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده‌های فرعی که از نفت و مشتقات نفتی و گازهای طبیعی و هیدروکربورها و سایر مواد خام اعم از آلی و معدنی بدست می‌آید. سرمایه گذاری در سیستمهای حمل و نقل انبارداری و پخش و فروش داخلی و صادرات فرآورده‌های پتروشیمی و شیمیایی. انجام مطالعات و تحقیقات و بررسیهای فنی، علمی و بازرگانی و اقتصادی در زمینه وظایف شرکت. موضوع فعالیت فرعی: مشارکت با موسسات و شرکتهای ایرانی و یا خارجی واجد صلاحیت فنی و مالی برای تولید فرآورده‌های پتروشیمی و شیمیایی و پخش و فروش و حمل و نقل و صادرات فرآورده‌های مذکور طبق مقررات اساسنامه و قوانین مربوطه. ایجاد شرکتهای فرعی و شرکتهای وابسته و شعبه‌ها و نمایندگی‌ها در ایران و خارج از ایران. انعقاد قرارداد با خریداران به منظور صادرات و پخش و حمل و نقل فرآورده‌های پتروشیمی و شیمیایی. تصدی هر نوع فعالیت بازرگانی مربوط به تهیه و واردات و صادرات و فروش انواع فرآورده‌های پتروشیمی و شیمیایی و سایر کالاهای مجاز. دریافت وام یا اعتبار از منابع داخلی یا خارجی به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از داخلی یا خارجی به منظور اجرای اهداف شرکت. خرید و اجاره و تاسیس و تکمیل و توسعه و تعمیر و اداره کارخانه‌ها و دستگاهها و تاسیسات و وسائلی که برای انجام اهداف شرکت لازم باشد. اقدام به انعقاد قراردادهای استخدام یا خدمات یا مشاره با موسسات و اشخاص اعم از داخلی و خارجی. درخواست ثبت پروانه‌های اختراع و تملک حق اختراع با تراضی دارنده حق و تحصیل حق استفاده و هرگونه اطلاعات درباره اختراعات و طرحها و طریقه‌های مربوط. انجام برخی از عملیات شرکت در موارد مقتضی به وسیله نمایندگیها و یا پیمانکاران. سرمایه گذاری درفلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز. سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوریکه به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. سرمایه گذاری در سایر دارائیهای فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع. مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، شماره ۱۹، کدپستی ۱۵۱۶۶۶۳۱۳۹ می‌باشد. شعبه شرکت: بندرعباس، کیلومتر ۱۶ جاده قدیم بندرعباس سیرجان، جنب شهرک صنعتی شماره یک، کدپستی ۷۹۳۳۱۹۴۱۲۰ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: شصت میلیارد ریال منقسم به شصت میلیون سهم هزار ریالی و تماما پرداخت شده وشرکت فاقد سهم ممتاز می‌باشد. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: آقای حامد واحدی ۰۰۵۵۱۴۹۵۹۶ رئیس هیئت مدیره شرکت پتروصنعت کاویان شیمی ش م ۱۰۱۰۲۸۶۸۷۹۴ به نمایندگی سید یحیی واحدی ش م ۰۰۳۶۶۰۰۵۷۱ نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بین المللی تجارت الوند ش م ۱۰۱۰۲۳۸۳۳۸۳ به نمایندگی قادر نبوی علمداری ش م ۵۰۵۹۵۹۸۴۵۴ عضو هیئت مدیره شرکت الوند خاورمیانه ش م ۱۰۱۰۳۰۴۲۹۴۶ به نمایندگی جواد پاکنژاد ش م ۱۴۶۵۴۴۰۱۰۰ عضو هیئت مدیره آقای سید حمید واحدی ش م ۰۰۳۶۶۰۰۵۷۱ عضو هیئت مدیره آقای قادر نبوی علمداری خارج از اعضاء ش م ۵۰۵۹۵۹۸۴۵۴ مدیرعامل شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی مطابق ماده ۲۴ اساسنامه می‌باشد. درکلیة مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره: درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت اعلامیه خرید سهام، گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهام، تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. تقسیم سود و تشکیل اندوخته طبق اساسنامه و مفاد قانون تجارت می‌باشد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: جمع بدهیهای شرکت طبق صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به مبلغ ۴۶۳۴۰۲میلیون ریال می‌باشد. همچنین میزان بدهیهای احتمالی شامل اسناد تضمینی به عهده شرکت مبلغ ۶۸۹۷۶۵ میلیون ریال و بدهی احتمالی مبلغ هشت میلیارد ریال است. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردیده است. پ۹۵۰۶۰۲۸۰۱۶۷۳۶۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13349712
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۱۲۲۱۹۲۱۹۴۷۲۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462396
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۲۱۰۵۱ , ۱۲۲ مورخه ۱/۳/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارات ذیل به بند ب ماده ۲ اساسنامه (موضوع فرعی) شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه به منظور انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی، تست‌های آزمایشگاهی، گواهی بازرسی برگزاری همایش‌ها، دوره‌های آموزشی مرتبط با محصولات و مواد اولیه صنایع شیمیایی و پترو شیمی در حوزه فعالیت شرکت با همکاری و توافق سایر سازمان‌ها راه اندازی و راهبری دفاتر در پارک‌های علم و فناوری در رابطه با موضوع شرکت پس از اخذ مجوزاز مراجع ذیصلاح پ۹۶۰۳۱۷۴۰۲۹۴۷۲۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13553495
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۵۱۸۹۱۸۷۶۲۱۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13790438
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۱۰۰۹۴۳۷۵۲۷۳۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه