شرکت تدبیر گران پاسارگاد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103125697


شماره ثبت:
267434
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1384/12/24
آدرس:
تهران، خيابان احمد قصير (بخارست)، خيابان دهم، پلاك 21 1514748311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
اسفندیار عظیمی 1765795
آقای مجتبی کباری 1765795
مهدی دهقان 1765795
آقای شهاب جوانمردی 1765795
هادی جمالیان ب 1765795
آقای خلیل فرجی حاجی کندی 13688679
آقای وحیداله بختیاری 13688679
آقای فرزاد پساوید 13688679

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 889026
آگهی تصمیمات شرکت تدبیرگران پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ در موضوع شرکت عبارت سبد گردانی کلیه سهام و اوراق بهادار حذف گردید و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۳۹۶۳۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348788
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید.. پ۱۷۷۵۷۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698973
آگهی تغییرات شرکت تدبیر گران پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲ شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۰۴۰۰ شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰ شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی وخدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان بصیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۸۲۵۹۵۴۶۳۲۷۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765777
آگهی تغییرات شرکت تدبیر گران پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۳ و اجازه مجمع عمومی فو ق العاده ۲۹/۸/۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیون ریال به مبلغ ده میلیارد ریال منقسم به ده میلیون سهم هزار ریالی بانام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ذیل ثبت از لحاظ امضا در تاریخ فوق تکمیل گردید. پ۹۳۱۰۱۵۵۷۳۴۴۸۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765795
آگهی تغییرات شرکت تدبیر گران پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ به نمایندگی آقای مهدی دهقان نیستانکی به کد ملی ۰۰۵۴۷۹۴۴۳۹ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱ به نمایندگی آقای اسفندیار عظیمی به کد ملی ۱۴۶۴۹۹۷۴۷۰ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به نمایندگی آقای شهاب جوانمردی به کد ملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰ به نمایندگی آقای مجتبی کباری به کد ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۰۴۰۰ به نمایندگی آقای هادی جمالیان به کد ملی ۴۴۸۹۷۴۶۸۹۱ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. ضمناکلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها با دو امضاء «مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره» و یا «دو نفر از اعضای هیأت مدیره» ممهور به مهر شرکت معتبر باشد. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد، با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیچ یک از دارندگان امضاء مجاز حق واگذاری امضای خود را به دیگری ندارد مگر با تصویب هیأت مدیره. پ۹۳۱۰۱۵۴۰۸۱۵۰۱۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10899104
آگهی تصمیمات شرکت تدبیرگران پاسارگاد سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۶۷۴۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به سمت بازرس اصلی و محمدرضا گلچین پور به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس آریان شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11053806
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران پاسارگاد سهامی عام بشماره ثبت ۲۶۷۴۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: مهدی دهقان بنمایندگی از شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد بسمت رئیس هیئت مدیره و وحید باقری بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مجتبی کباری بنمایندگی از شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد بسمت عضو هیئت مدیره و شهاب جوانمردی بنمایندگی از شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان بسمت عضو هیئت مدیره و حسین خواجویی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان بسمت بسمت عضو هیئت مدیره و هادی جمالیان (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها بروات سفته‌ها و قراردادها با دو امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250747
آگهی تغییرات شرکت تدبیر گران پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷

آگهی تغییرات شرکت تدبیر گران پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴به تصویب رسید موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱ - شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۰۴۰۰ - شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ - شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگادبه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰ و شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688531
آگهی تغییرات شرکت تدبیر گران پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۸۱۰۹۲۰۹۰۶۶۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688537
آگهی تغییرات شرکت تدبیر گران پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد ش. م ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد ش. م ۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰ شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان ش. م ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ شرکت بینش پژوه ایرانیان ک. م ۱۰۱۰۳۷۰۵۱۸۵ شرکت سهاب امید ایرانیان ۱۰۱۰۳۷۰۵۱۶۶ پ۹۶۰۸۱۰۶۵۵۳۶۹۶۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688679
آگهی تغییرات شرکت تدبیر گران پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی دهقان نیستانکی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۹۴۴۳۹ به سمت رئیس هیات مدیره به نمایندگی شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ و آقای خلیل فرجی حاجی کندی به شماره ملی ۲۹۳۹۱۳۸۸۷۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره به نمایندگی شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰ و آقای فرزاد پساوید به شماره ملی ۲۷۳۸۵۳۶۹۹۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به نمایندگی شرکت بینش پژوه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۵۱۸۵ و آقای شهاب جوانمردی به شماره ملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ و آقای وحید اله بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۷۱۱۸۸۷۶ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی شرکت سهاب امید ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۵۱۶۶ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر باشد. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد، با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیچ یک از دارندگان امضاء مجاز حق واگذاری امضای خود را به دیگری ندارد مگر با تصویب هیات مدیره. اختیارات هیئت مدیره طبق اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۶۰۸۱۰۲۲۵۹۹۴۸۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14322009
آگهی تغییرات شرکت تدبیر گران پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۸۲۹۸۵۰۴۰۴۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه