شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103122715


شماره ثبت:
268933
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1385/2/5
آدرس:
تهران خيابان ميرداماد ميدان مادر خيابان شاه نظري نبش كوچه ششم پلاك 8 طبقه 2 واحد2-6 1547835311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای عبدالمجید مرادی نسب 923175
سید امیر حسین رضوی 923175
سید عباس جزایری 923175
آقای جواد بستانیان 986230
آقای اکبر میرشفیعی 1362604
محمد عبداله پور چای بیجار 9984632
آقای بهرام کوشائی 12669652
آقای ابوالفضل صومعلو 12669652
آقای علی اکبر حاج یاسینی 12669652
آقای سید کمال الدین شهریاری 13099293
آقای محسن قالیچه باف 13099293
آقای مصطفی فلاحی 13315853

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 923175
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امیرحسین رضوی با کدملی ۰۰۴۷۴۹۱۲۸۰ بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ عبدالمجید مرادی نسب با کدملی ۳۳۹۰۱۷۲۴۷۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴ بهرام کوشائی با کدملی ۰۰۳۶۰۸۱۷۸۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳ سید عباس جزایری با کدملی ۲۲۹۵۸۲۳۸۲۱ بنمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ علی اکبر حاج یاسینی با کدملی ۲۸۰۲۳۷۴۸۹۳ بنمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸/۹۱ امیرحسین رضوی به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالمجید مرادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و اکبر میرشفیعی (خارج از اعضا) با کدملی ۱۸۱۸۱۱۰۸۳۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۸۷۸۵۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986230
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به ش م ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به ک م ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۶۸۱۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118232
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده افزایش یافته است در نتیجه ماده اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲/۵/۹۲ تکمیل امضا گردیده است. پ۱۶۷۷۱۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1306366
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس اصلی و جواد بستانیان به شماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۶۴۲۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362604
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام بشرح ذیل میباشد: موضوع شرکت: الف) موضوع اصلی: فعالیت در زمینه پروژه‌های عمرانی به خصوص تولید انبوه مسکن ب) موضوع فرعی: ۱) مطالعه طراحی و ارائه خدمات مشاوره‌ای پژوهشی فنی مهندسی در بخش عمران و شهرسازی اعم از مسکونی و ساختمانهای اداری تجاری فرهنگی ورزشی خدماتی راه و آب و تاسیسات تونل بندر و هرگونه ابنیه شامل زیرساختها و روبناها ۲) مدیریت اجرا و نظارت و احداث کلیه طرحها و پروژه‌های تولیدی صنعتی و خدماتی در موارد مذکور ۳) تهیه زمین جهت ایجاد واحدهای ساختمانی از هر قبیل و احداث شهر و شهرک و هر نوع ابنیه در موارد فوق الذکر ۴) تهیه و تولید و توزیع و خرید و فروش صادرات و واردات تهیه ماشین آلات و تجهیزات و قطعات و لوازم و وسایل و مصالح ساختمانی و کارگاهی در ارتباط با اهداف و موضوع شرکت ۵) اخذ هرگونه تسهیلات مالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و هر نوع سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم و مشارکت درخصوص موضوع فعالیت شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی یا خرید و فروش سهام چه در داخل و یا خارج از کشور ۶) صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور و عقد هر نوع قرارداد و توافقنامه و تفاهم نامه بین المللی جهت انجام فعالیت‌های ساختمانی و ایجاد و توسعه و تکمیل پروژه‌ها و طرحهای عمرانی و شهرسازی در زمینه‌های فوق الذکر ۷) بطور کلی انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی تجاری فنی اجرایی در داخل یا خارج از کشور مرتبط با موضوعات شرکت و ایجاد و تاسیس هر نوع شرکت شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان میرداماد میدان مادر خیابان شاه نظری نبش کوچه ششم پلاک ۸ طبقه ۲ واحد ۶ ۲ کدپستی: ۱۵۴۷۸۳۵۳۱۱ شعب: سمنان شهرک گلستان بلوار بهارستان نرسیده به میدان نگارستان طبقه فوقانی مجتمع تجاری اداری گلستان کدپستی: ۳۵۱۹۸۶۳۷۳۷ سرمایه شرکت: به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال است. که منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام میباشد. سهام ممتاز: شرکت سهام ممتاز ندارد. هویت کامل اعضای هیئت مدیره: امیرحسین رضوی نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ و به شماره ملی ۰۰۴۷۴۹۱۲۸۰ بسمت رئیس هیئت مدیره عبدالمجید مرادی نسب نماینده شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴ به شماره ملی ۳۳۹۰۱۷۲۴۷۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره بهرام کوشائی نماینده شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳ به شماره ملی ۰۰۳۶۰۸۱۷۸۷ بسمت عضو هیئت مدیره سید عباس جزایری نماینده شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ به شماره ملی ۲۲۹۵۸۲۳۸۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره علی اکبر حاج یاسینی نماینده شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ به شماره ملی ۲۸۰۲۳۷۴۸۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره اکبر میرشفیعی به شماره ملی ۱۸۱۸۱۱۰۸۳۰ بسمت مدیرعامل شرایط حضور و حق رای: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهم می‌توانند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی و نماینده و نمایندگان شخص حقوقی صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند هر سهامدارا برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهام تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی مقررات تقسیم سود: براساس اساسنامه شرکت و اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. مبلغ دیون شرکت: براساس آخرین گزارش حسابرسی شده مبلغ دیون ۸۲۳/۰۰۲/۶۷۲/۴۴۳/۱ ریال می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد. پ۱۷۸۲۲۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767999
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ به تصویب رسید موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیأت مدیره بمدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردید: شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳ شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴ پ۹۳۱۰۱۷۱۴۷۸۳۴۸۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9775682
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص بشماره ثبت۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۳/۹۰ نام شرکت به پارس مسکن پردیس تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9950707
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۱۰/۸۸ شرکت سرمایه گذاری مسکن به نمایندگی منصور دانایی مقدم بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران به نمایندگی اکبر میرشفیعی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق به نمایندگی حسن قدس به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت و سایر نامه‌ها اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل در ۱۰ بند مندرج در صورتجلسه تعیین و به وی تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9984632
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص بشماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۸/۸۹ امیرحسین رضوی کد ملی ۰۰۴۷۴۹۱۲۸۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن به سمت رئیس هیات مدیره و محمد عبدالله پورچای بیجار کدملی۰۰۵۳۱۴۴۲۹۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالله اشراقی کدملی ۳۸۱۱۵۱۱۸۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران به سمت عضو هیئت مدیره و اکبر میرشفیعی کد ملی ۱۸۱۸۱۱۰۸۳۰ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. بخشی از اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10296758
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10444301
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیر گران مستقل به سمت بازرس اصلی و علیرضا رسولی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری مسکن و شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران و شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10812991
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶ به سمت بازرس اصلی و علیرضا رسولی به کدملی ۰۰۴۰۷۱۵۰۱۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10936833
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به ش ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669652
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن قالیچه باف یزدی کدملی ۰۰۵۲۲۳۰۹۱۰ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفضل صومعلو کدملی ۱۴۶۰۸۰۹۰۴۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهرام کوشائی کدملی ۰۰۳۶۰۸۱۷۸۷ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی اکبر حاج یاسینی کدملی ۲۸۰۲۳۷۴۸۹۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای اکبر میرشفیعی کدملی ۱۸۱۸۱۱۰۸۳۰ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای اکبر میرشفیعی کدملی ۱۸۱۸۱۱۰۸۳۰ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و به نامبرده تفویض گردید: نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیئت مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره. افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری عقد هر نوع قرارداد، موافقتنامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی درچهارچوب ضوابط و مقررات و ایین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیئت مدیره. تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسائل منقول و غیرمنقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و ایین نامه‌های مالی و معاملاتی دراجرای مصوبات هیئت مدیره. درخواست تسهیلات مالی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت درچهارچوب عقود مجاز. تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روشهای معمول حسب ظوابط و دستورالعملهای مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیئت مدیره. استخدام، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاهها و …. اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی‌باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد. پ۹۴۱۲۰۲۴۳۸۷۰۲۶۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13099293
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید کمال الدین شهریاری به کد ملی ۰۰۴۳۲۶۸۶۸۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز ش م ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره به سمت رئیس هیأت مدیره انتخاب وآقای محسن قالیچه باف یزدی ش م ۰۰۵۲۲۳۰۹۱۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۰۸۵۰۸۸۳۷۲۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13192527
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۵، و با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ و بموجب مجوز شماره ۲۵۳۰۳۹۰۰۸۳/۹۵۹مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۶۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۱۱۶۹۶۰۳۸۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۳۰۴/۴۵۷۵ مورخ ۱/۹/۹۵ بانک مسکن شعبه امام خمینی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۹۲۴۹۱۷۱۲۹۴۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13274439
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۱۰۵۸۵۱۹۷۶۲۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13315853
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی فلاحی به کد ملی ۴۱۷۲۰۳۰۲۰۳ بجای آقای قالیچه باف یزدی به ش م ۰۰۵۲۲۳۰۹۱۰ به عنوان نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به ش م ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۲۰۱۸۱۶۴۳۷۳۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13504937
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۶و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ و بموجب مجوز شماره ۳۱۷۰۰۹۰۳۳ , ۹۶۹ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از طریق واریز نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۲۹۵۳۹۸۰۰۹۱۵ ریال بموجب گواهی شماره ۱۱۶/۴۵۷۵ مورخ ۲۹/۳/۹۶ بانک مسکن شعبه امام خمینی پردیس پرداخت گردیده و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۴۱۹۴۴۹۶۰۳۹۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13862462
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ و شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ و شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ و شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ و شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ به تصویب رسید. - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۱۱۱۷۳۹۳۲۰۵۱۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14102833
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۷ واجازه مجمع فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۹۶ومجوز شماره ۰۲۱ - ۳۹۶۶۰۹/۹۷۹مورخ ۳۰/۳/۹۷سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به به ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده ومبلغ واریز نقدی طی گواهی بانکی ۵۹/ ۴۱۷۵ مورخ ۲۳/۳/۹۷بانک مسکن شعبه امام خمینی (ره) پردیس تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکوراصلاح شد پ۹۷۰۴۱۱۵۸۳۷۱۳۴۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه