شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103120430


شماره ثبت:
267432
تعداد بازدید:
20
تأسیس:
1384/12/24
آدرس:
تهران، خيابان احمد قصير (بخارست)، خيابان دهم، پلاك 21 1514748311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای اسعد نیازمندش م 13250424
هادی جمالیان ب 13250424
آقای عباس کفافی 13250424
اسفندیار عظیمی 13250424
خانم سمیه اتفاقی 13706338
آقای فخرالدین موسوی 13706338
آقای امین ناطقی راد 13706338
آقای فرزاد پساوید 13706338

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 888142
آگهی تغییرات در شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد سهامی عام بشماره ثبت ۲۶۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: عبارت سبدگردانی کلیه سهام و اوراق بهادار از بند ۸ ماده ۴ اساسنامه حذف گردید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۳۹۶۰۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888959
آگهی تصمیمات شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با ش م ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان با ش م ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: قاسم عابدی با ک م ۰۰۴۴۸۷۱۶۷۸ بنمایندگی از شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به ش م ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ اسعد نیازمند با ک م ۰۰۴۴۲۷۹۰۳۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به ش م ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱ هادی جمالیان با ک م ۴۴۸۹۷۴۶۸۹۱ بنمایندگی از شرکت فن آوران اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان با ک م ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ اسفندیار عظیمی با ک م ۱۴۶۴۹۹۷۴۷۰ بنمایندگی از شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به ش م ۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰ امین ناطقی راد با ک م ۰۰۷۰۰۰۵۸۴۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ با ک م ۱۰۱۰۲۹۶۰۴۰۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۱ قاسم عابدی به سمت رئیس هیئت مدیره و اسعد نیازمند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امین ناطقی راد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات قراردادها با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که بوجود آورنده موسسات مالی برای شرکت نباشد با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۳۹۶۱۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359416
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۸۰۶۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702833
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان بصیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیأت مدیره برای مدت دوسال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس آریان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱ شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۰۴۰۰ شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰ شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ پ۹۳۰۸۲۷۸۰۹۸۲۶۲۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9685525
آگهی تصمیمات در شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۹/۸۹ محل شرکت به نشانی تهران بلوار افریقا نرسیده به میرداماد نبش خ سپیدار پ ۶۱ ط ۴ واحد شمالی کدپستی ۱۵۱۸۹۴۶۳۱۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10408711
آگهی تصمیمات شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با ش م ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان با ش م ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: قاسم عابدی با ک م ۰۰۴۴۸۷۱۶۷۸ بنمایندگی از شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به ش م ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ اسعد نیازمند با ک م ۰۰۴۴۲۷۹۰۳۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به ش م ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱ هادی جمالیان با ک م ۴۴۸۹۷۴۶۸۹۱ بنمایندگی از شرکت فن آوران اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان با ک م ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ اسفندیار عظیمی با ک م ۱۴۶۴۹۹۷۴۷۰ بنمایندگی از شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به ش م ۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰ امین ناطقی راد با ک م ۰۰۷۰۰۰۵۸۴۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ با ک م ۱۰۱۰۲۹۶۰۴۰۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۱ قاسم عابدی به سمت رئیس هیئت مدیره و اسعد نیازمند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امین ناطقی راد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات قراردادها با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که بوجود آورنده موسسات مالی برای شرکت نباشد با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10941888
آگهی تغییرات در شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگادسهامی عام بشماره ثبت ۲۶۷۴۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: عبارت سبدگردانی کلیه سهام و اوراق بهادار از بند ۸ ماده ۴ اساسنامه حذف گردید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10946148
آگهی تصمیمات شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد سهامی عام ثبت شده به شماره۲۶۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. رسول سعدی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به سمت رئیس هیئت مدیره و قاسم عابدی بنمایندگی از شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پارسارگاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید حمید میرمعینی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و هادی جمالیان بنمایندگی از شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان بسمت عضو هیات مدیره و اسفندیار عظیمی بنمایندگی از شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد بسمت عضو هیات مدیره تا پایان تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و بروات و قراردادها با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250418
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه اطلاعات برای درج آگهی و اعلامیه‌های رسمی شرکت انتخاب شد. اعضاء هیأت مدیره جدید با اکثریت آراء برای مدت دوسال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱ شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۹۶۰۴۰۰ شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰ شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ ترازنامه و صورت سود و زیان، برای سال مالی ۱۳۹۴مورد تائید و تصویب قرار گرفت. پ۹۵۱۰۲۰۱۳۷۸۴۸۶۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250424
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسعد نیازمند به شماره ملی ۰۰۴۴۲۷۹۰۳۵ به سمت رئیس هیأت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱ آقای عباس کفافی به شماره ملی ۴۲۸۴۰۵۳۰۸۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره به نمایندگی شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ آقای هادی جمالیان به شماره ملی ۴۴۸۹۷۴۶۸۹۱ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ آقای اسفندیار عظیمی به شماره ملی ۱۴۶۴۹۹۷۴۷۰ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰ آقای امین ناطقی راد به شماره ملی ۰۰۷۰۰۰۵۸۴۲ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۰۴۰۰ ونیز کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها با امضاء «مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره» و یا «دو نفر از اعضای هیأت مدیره» ممهور به مهر شرکت معتبر باشد. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد، با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیچ یک از دارندگان امضاء مجاز حق واگذاری امضای خود را به دیگری ندارد مگر با تصویب هیأت مدیره. پ۹۵۱۰۲۰۷۵۷۱۹۶۷۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13696159
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد ش م ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ - شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد ش م ۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰ - شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان ش م ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ - شرکت بینش پژوه ایرانیان ش م ۱۰۱۰۳۷۰۵۱۸۵ - شرکت سهاب امید ایرانیان ش م ۱۰۱۰۳۷۰۵۱۶۶ پ۹۶۰۸۱۵۷۸۸۲۲۵۲۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706338
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ به نمایندگی آقای عباس کفافی به شماره ملی ۴۲۸۴۰۵۳۰۸۶ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به نمایندگی آقای امین ناطقی راد به شماره ملی ۰۰۷۰۰۰۵۸۴۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت بینش پژوه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۵۱۸۵ به نمایندگی خانم سمیه اتفاقی به شماره ملی ۳۲۵۵۳۵۴۴۶۳ به سمت عضو هیات مدیره شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰ به نمایندگی آقای فرزاد پساوید به شماره ملی ۲۷۳۸۵۳۶۹۹۹ به سمت عضو هیات مدیره شرکت سهاب امید ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۵۱۶۶ به نمایندگی آقای فخرالدین موسوی به شماره ملی ۰۰۷۰۷۸۰۹۷۸ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردید. مقرر شد کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها با امضاء «مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره» و یا «دو نفر از اعضای هیات مدیره» ممهور به مهر شرکت معتبر باشد. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد، با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیچ یک از دارندگان امضاء مجاز حق واگذاری امضای خود را به دیگری ندارد مگر با تصویب هیات مدیره. پ۹۶۰۸۲۱۸۱۰۲۹۷۴۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706347
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۵تصویب شد موسسه آزمون پرداز ایران مشهود شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۸۲۱۷۱۸۵۷۵۹۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14339140
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره اختیارات مدیرعامل را بر اساس اساسنامه و اجرا کننده مصوبات هیات مدیره تعیین نمود. پ۹۷۰۹۱۱۵۶۷۶۹۴۶۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14339163
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲/ ۹۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی و اعلامیه‌های رسمی شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۹۱۱۲۰۸۶۷۶۱۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه