ارم شهر پارس

شرکت ارم شهر پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103118851
تهران ،خيابان وليعصر خيابان گلستان پلاك 44 واحد 1 1966733458
5
افراد
4
آگهی‌ها
269487
شماره ثبت
1385/2/17
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9856825
آگهی تصمیمات شرکت ارم شهر پارس سهامی عام بشماره ثبت ۲۶۹۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۸۸۵۱
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۸۸ حسن غلامی بجای علیرضا فتحی نیا به نمایندگی از شرکت گرووه صنعتی ایرانیان بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9945191
آگهی تصمیمات شرکت ارم شهر پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۸۸۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی مهدوی زفرقندی و محمدجواد مهدوی و مریم داریوش و زهرا مهدوی زفرقندی و زینب مهدوی زفرقندی. محل شرکت به تهران ولیعصر (عج) روبروی مسجد بلال خ مهناز ش ۱۶ ساختمان توسعه مدیریت کدپستی ۱۹۶۶۷۶۴۹۷۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۸۹ محمدعلی مهدوی زفرقندی به سمت رئیس هیئت مدیره، مریم داریوش به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمدجواد مهدوی زفرقندی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و به طور کلیه هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13190221
آگهی تغییرات شرکت ارم شهر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۸۸۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران خیابان ولیعصر خیابان گلستان پلاک ۴۴ واحد ۱ کدپستی ۱۹۶۶۷۳۳۴۵۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۵۰۹۲۳۴۸۶۴۶۶۵۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13286376
آگهی تغییرات شرکت ارم شهر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۸۸۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی مهدوی زفرقندی به شماره ملی ۰۰۳۶۱۸۳۷۳۳ به سمت رییس هیئت مدیره آقای محمدجواد مهدوی زفرقندی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۵۲۵۸۳ به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره خانم مریم داریوش به شماره ملی ۲۷۲۱۴۷۶۲۰۳ بسمت نائب رییس هیئت مدیره خانم زهرا مهدوی زفرقندی به شماره ملی ۰۰۱۹۱۱۸۶۱۹ بسمت عضو هیئت مدیره خانم زینب مهدوی زفرقندی به شماره ملی ۰۰۲۱۸۴۲۹۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و عقود عادی و اداری با امضای رییس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۱۱۱۲۳۷۸۶۰۶۷۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک