سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان

شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103116807
تهران خيابان شهيد مطهري نرسيده به تقاطع شهيد مفتح پلاك 183 طبقه 6 1587997811
14
افراد
11
آگهی‌ها
268307
شماره ثبت
1385/1/26
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1260107
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. با رعایت ماده۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی اطهر ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود هادیان جزی به کدملی۵۱۱۰۰۷۷۳۵۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۴۲۸۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715333
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود هادیان جزی به کدملی ۵۱۱۰۰۷۷۳۵۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۰۹۵۴۶۲۴۰۵۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415497
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران خیابان شهید مطهری نرسیده به تقاطع شهید مفتح پلاک ۱۸۳ طبقه ۶ کدپستی ۱۵۸۷۹۹۷۸۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۳۱۱۱۱۴۲۳۶۶۶۱۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10753386
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۶۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۸/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطهر به ش م ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا عالیپور به ک م ۴۶۲۲۵۷۳۷۳۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی دهقان منشادی به ک م ۰۰۵۶۷۸۴۱۹۸ بنمایندگی از شرکت نواندیشان تجارت کوثر به ش م ۱۰۳۲۰۷۸۹۹۲۶ مهدی جهانبانی به ک م ۱۱۹۹۵۷۸۴۵۲ بنمایندگی از شرکت گروه راهبرد کوثر به ش م ۱۰۳۲۰۷۷۳۰۲۰ حسن کرمی به ش م ۰۹۱۹۹۴۳۳۶۰۱ بنمایندگی از شرکت پاسارگاد راین به ش م ۱۰۳۲۰۱۵۳۲۶۶ رضا شهرابی فراهانی به ک م ۰۰۵۵۱۲۳۹۷۱ بنمایندگی از شرکت افق روشن اقتصاد به ش م ۱۰۳۲۰۷۶۰۴۳۷ جعفر ربیعی به ک م ۰۰۴۱۷۴۶۱۶۳ بنمایندگی از شرکت بازرگانی تدبیر تجارت کوثر به ش م ۱۰۳۲۰۷۶۱۶۹۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۷/۹۱ محمدعلی دهقان منشادی بسمت رئیس هیئت مدیره، جعفر ربیعی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی جهانبانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13080079
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱به سمت بازرس اصلی و محسن مرادی جزء به کد ملی ۴۲۸۵۵۵۵۴۱۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت نو اندیشان یکتا برق فردوس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۹۹۲۶وشرکت پاسارگاد راین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۳۲۶۶ وشرکت گروه راهبرد مبین کوثر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۳۰۲۰ وشرکت تدبیرتجارت کوثر به شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۶۱۶۹۰و شرکت افق روشن اقتصاد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۴۳۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۷۲۷۵۹۵۵۰۶۴۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13157540
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۳۰۹۸ , ۱۲۲ مورخ ۰۲/۸/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید روستایی به شماره ملی ۰۰۵۷۴۰۸۹۸۱ به نمایندگی از شرکت نو اندیشان یکتا برق فردوس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۹۹۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا شفیق به شماره ملی ۰۰۴۵۹۵۰۸۸۱ به نمایندگی از شرکت پاسارگاد راین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۳۲۶۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی عزتی به شماره ملی ۰۰۵۲۴۸۹۰۹۴ به نمایندگی از شرکت گروه راهبرد مبین کوثر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۳۰۲۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و حمیدرضا رضائی به شماره ملی ۴۵۹۱۱۳۵۷۹۹ به نمایندگی از شرکت تدبیر تجارت کوثر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۱۶۹۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و محسن مرادی جزء به شماره ملی ۴۲۸۵۵۵۵۴۱۷ به نمایندگی از شرکت افق روشن اقتصاد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۴۳۷ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱، ۴، ۶، ۷ و ۱۰ الی ۲۴ در ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۵۰۹۰۶۲۱۱۴۸۱۸۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763605
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا پایان مدت تصدی تعیین گردیدند: آقای مجید روستایی به شماره ملی ۰۰۵۷۴۰۸۹۸۱ به نمایندگی از طرف شرکت بهستان رایان همراه (سهامی خاص) به شماره ثبت۴۷۵۵۴۳ وشناسه ملی۱۴۰۰۵۰۸۳۴۱۳به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدمهدی طبائی عقدائی به شماره ملی ۰۴۵۱۹۷۹۷۷۱ به نمایندگی از طرف شرکت پاک آفرینان کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت۴۲۰۲۶۵ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۷۱۷۱۲۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آقای مهدی عزتی به شماره ملی ۰۰۵۲۴۸۹۰۹۴ به نمایندگی از طرف شرکت گروه راهبرد مبین کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت۴۲۵۹۹۷ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۷۷۳۰۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی بایسته فر به شماره ملی ۰۷۷۸۸۲۳۹۹۷ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه سامانه فردا کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۱۰۷۷ وشناسه ملی۱۴۰۰۳۸۵۹۴۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن مرادی جزء با کد ملی ۴۲۸۵۵۵۵۴۱۷ به نمایندگی از طرف شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت۹۰۸۵ وشناسه ملی۱۰۹۸۰۲۲۶۴۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره بشرح ردیفهای ۱، ۴، ۶، ۷ و۱۰ الی ۲۴ ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. پ۹۶۰۹۲۶۷۴۶۲۸۰۱۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13862449
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۱۳۹۵ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی اطهر (حسابداران رسمی به شماره عضویت ۷۲۱۰۳۴) بسمت بازرس اصلی شرکت و آقای رحمان بیگلر به کد ملی ۶۱۵۹۸۸۶۹۸۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند، روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۱۱۱۷۷۶۶۲۲۹۴۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13975500
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه راهبرد مبین کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۵۹۹۷ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۳۰۲۰ شرکت توسعه سامانه فردا کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۱۰۷۷ وشناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۵۹۴۴۹ شرکت پاک آفرینان کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۰۲۶۵ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۷۱۲۴ شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۰۸۵ وشناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۲۶۴۲۷ شرکت بهستان رایان همراه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۷۵۵۴۳ وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۳۴۱۳ پ۹۷۰۱۲۲۷۹۱۱۰۵۱۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13975509
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید روستایی به شماره ملی ۰۰۵۷۴۰۸۹۸۱ به نمایندگی از طرف شرکت بهستان رایان همراه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۷۵۵۴۳ وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۳۴۱۳به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدمهدی طبائی عقدائی به شماره ملی ۰۴۵۱۹۷۹۷۷۱ به نمایندگی از طرف شرکت پاک آفرینان کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۰۲۶۵ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۷۱۲۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مهدی عزتی به شماره ملی ۰۰۵۲۴۸۹۰۹۴ به نمایندگی از طرف شرکت گروه راهبرد مبین کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۵۹۹۷ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۳۰۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی بایسته فر به شماره ملی ۰۷۷۸۸۲۳۹۹۷ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه سامانه فردا کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۱۰۷۷ وشناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۵۹۴۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن مرادی جزء با کدملی ۴۲۸۵۵۵۵۴۱۷ به نمایندگی از طرف شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۰۸۵ وشناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۲۶۴۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره اهم وظایف و اختیارات مدیرعامل بشرح ردیفهای ۱، ۴، ۶، ۷ و۱۰ الی ۲۴ ماده ۵۰ اساسنامه شرکت تعیین می‌گردد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۱۲۲۴۸۵۵۷۱۸۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14333284
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۹۰۷۲۹۵۲۴۷۸۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک