سرمایه گذاری آپاداناایساتیس

شرکت سرمایه گذاری آپاداناایساتیس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103113365
تهران، خيابان خرمشهر، پلاك 132 1533775511
12
افراد
9
آگهی‌ها
270207
شماره ثبت
1385/2/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1658130
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۳۳۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری ساتا ش. م ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ به نمایندگی آقای غلامرضا علمشاهی ک. م ۳۵۲۰۷۶۰۴۱۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت پتروشیمی مخازن سبزعسلویه ش. م ۱۰۳۲۰۶۰۶۸۳۸ به نمایندگی آقای احمدچکنی ک. م ۰۰۳۵۶۹۲۸۷۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت پتروشیمی ستاره سبز سیراف ش. م ۱۰۳۲۰۶۰۶۸۴۲ به نمایندگی آقای رضا علائی کلجاهی ک. م ۱۷۰۹۷۶۵۷۷۱ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و شرکت پیشروتجارت سانا ش. م ۱۰۳۲۰۶۰۶۹۸۸ به نمایندگی خانم زهرا شانس ک. م ۲۹۹۱۴۰۶۱۸۶ به سمت عضوهیأت مدیره و شرکت پدیده هونامیک ش. م ۱۰۳۲۰۶۰۷۸۸۱ به نمایندگی آقای محمدزرین کار ک. م ۰۰۴۴۴۰۲۰۵۸ به سمت عضوهیأت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر یکی از اعضاء هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس هیأت مدیره به همراه امضاء متغیر یکی از اعضاء هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت واوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۱۹۳۹۰۷۳۲۳۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658132
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آپاداناایساتیس سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۳۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ بعنوان بازرس قانونی اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل کد ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساتا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ و شرکت پتروشیمی مخازن سبزعسلویه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۸۳۸ و شرکت پتروشیمی ستاره سبزسیراف به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۸۴۲ و شرکت پیشرو تجارت سانا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۹۸۸ و شرکت پدیده هونامیک به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۷۸۸۱. پ۹۳۰۷۱۹۷۳۶۸۵۲۳۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12645472
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آپاداناایساتیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۳۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به تهران، خیابان خرمشهر، پلاک ۱۳۲ به کد پستی ۱۵۳۳۷۷۵۵۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال لغایت آخر آذر ماه سال بعد به ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردد. پ۹۴۱۱۱۷۳۴۴۷۲۵۷۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12749495
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آپاداناایساتیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۳۳۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین شدند: آقای محمد زرین کار با کدملی ۰۰۴۴۴۰۲۰۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساتا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ به سمت رئیس هیأت مدیره، خانم زهرا شانس با کدملی ۲۹۹۱۴۰۶۱۸۶ به نمایندگی از شرکت پالایشگاه ستاره سبز سیراف به شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۰۶۸۴۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای رضا علایی کلجاهی با کدملی۱۷۰۹۷۶۵۷۷۱به نمایندگی ازشرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۸۳۸ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل آقای ابوالفضل کرمی با کدملی ۱۵۳۲۷۰۴۳۷۲ به نمایندگی از شرکت پیشرو تجارت سانا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۹۸۸ به سمت عضو هیأت مدیره آقای احسان ژیان بقال با کدملی ۰۰۷۴۶۱۵۰۴۱ به نمایندگی از شرکت پدیده هونامیک به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۷۸۸۱ به سمت عضو هیأت مدیره تا پایان مدت دوره تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها واسناد تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل وامضای متغیریکی از اعضای هیأت مدیره ممهوربه مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضای ثابت رییس هیأت مدیره به همراه امضای متغیر یکی ازاعضای هیأت مدیره ممهور به مهرشرکت و اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت با حق توکیل به غیر معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۱۲۸۵۵۸۸۸۸۶۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12950464
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آپاداناایساتیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۳۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امین محاسب روش (حسابداران رسمی) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل به شماره کد ملی ۵۰۹۹۵۳۳۰۳۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۱۶۸۳۰۲۲۱۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12971654
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آپاداناایساتیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۳۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۵۲۶۹۹۶۶۶۲۲۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126936
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آپاداناایساتیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۳۳۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا سعادتی بالاسنگ با کدملی ۱۳۸۲۰۳۹۴۸۴ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۸۳۸ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل بجای آقای رضا علایی کلجاهی با کدملی ۱۷۰۹۷۶۵۷۷۱ برای ما بقی مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر یکی از اعضای هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رییس هیأت مدیره به همراه امضای متغیر یکی از اعضای هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت با حق توکیل به غیر معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۲۴۴۹۰۶۱۹۵۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632304
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آپاداناایساتیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۳۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲ , ۱۳۵ به تصویب مجمع رسید. اعضای هیئت مدیره با تعیین سمت به شرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای محمد زرین کار با کدملی ۰۰۴۴۴۰۲۰۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ به سمت رییس هیئت مدیره، خانم زهرا شانس با کدملی ۲۹۹۱۴۰۶۱۸۶ به نمایندگی از شرکت پالایشگاه ستاره سبز سیراف به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۸۴۲به سمت نایب رییس هیئت مدیره، آقای رضا سعادتی بالاسنگ با کدملی ۱۳۸۲۰۳۹۴۸۴ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۸۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای ابوالفضل کرمی با کدملی ۱۵۳۲۷۰۴۳۷۲ به نمایندگی از شرکت پیشرو تجارت سانا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۹۸۸به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احسان ژیان بقال با کدملی ۰۰۷۴۶۱۵۰۴۱به نمایندگی از شرکت پدیده هونامیک به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۷۸۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رییس هیئت مدیره به همراه امضای متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت با حق توکیل به غیر معتبر میباشد. پ۹۶۰۷۰۵۸۶۸۲۷۸۲۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14053370
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آپاداناایساتیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۳۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره با تعیین سمت به شرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای رضا غفاری مقدم قمصری با کدملی ۱۲۶۱۹۷۵۰۸۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ به سمت رییس هیات مدیره آقای احسان هداوند با کدملی ۴۷۲۳۷۴۲۴۷۶ به نمایندگی از شرکت پالایشگاه ستاره سبز سیراف به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۸۴۲ به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای رضا سعادتی بالاسنگ با کدملی ۱۳۸۲۰۳۹۴۸۴ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۸۳۸ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای خسرو حیدری با کدملی ۳۳۴۰۱۸۴۴۷۱ به نمایندگی از شرکت پیشرو تجارت سانا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۹۸۸ به سمت عضو هیات مدیره و خانم معصومه نادری با کدملی ۳۶۲۱۱۸۱۵۲۰ به نمایندگی از شرکت پدیده هونامیک به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۷۸۸۱ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر یکی از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رییس هیات مدیره به همراه امضای متغیر یکی از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت با حق توکیل به غیر معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۳۰۷۴۷۸۱۱۰۱۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک