راین مهر

شرکت راین مهر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103103624
تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-صادقيه-خيابان شهيد حميد اسدي-خيابان ستارخان-پلاك 1016-ساختمان مرجان-طبقه دوم-واحد 39- 1451875634
9
افراد
20
آگهی‌ها
270035
شماره ثبت
1385/2/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 700965
آگهی تغییرات شرکت راین مهر سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای اصغر خلیلی به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن غلامعلی نژاد به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'رسالت' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۹۳۸۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150466
آگهی تغییرات شرکت راین مهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن حسن پور با کدملی ۱۵۰۱۵۳۰۹۵۱ و آقای آرمان حسن پور به شماره ملی ۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ و آقای عزیز حسن پور ۱۵۰۱۵۳۳۷۸۹ و خانم ناهید حسن پور ۶۳۰۷۳۷۰۰۰۵ و خانم کبرا اللهوردیان سیسان ۸۱۸۷۴۲۶۰۰۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت راین مهر انتخاب شد. آقای اصغر خلیلی به شماره ملی ۱۵۰۱۵۳۵۲۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن غلامعلی نژاد به شماره ملی ۱۵۰۲۵۴۷۹۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۶۹۰۷۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150468
آگهی تغییرات شرکت راین مهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن حسن پور ۰۹۵۱۱۵۳۰۱۵۰ رئیس هیئت مدیره آقای عزیز حسن پور ۳۷۸۹۱۵۳۱۵۰ نائب رئیس هیئت مدیره خانم کبرا اللهوردیان سیسان ۸۱۸۷۴۲۶۰۰۳ مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مکاتباتی با امضا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۹۰۷۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600163
آگهی تغییرات شرکت راین مهر سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان اصغر خلیلی بشماره ملی ۱۵۰۱۵۳۵۲۶۹ و حسن غلامعلی نژاد بشماره ملی ۱۵۰۲۵۴۷۹۵۳به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۱۰۷۸۶۳۷۴۴۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9939370
آگهی تغییرات شرکت راین مهر (سهامی عام) بشماره ثبت۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۵/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۷/۵/۱۳۹۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن حسن پور و آقای عزیز حسن پور و ناهید حسن پور و خانم کبری الله وردیان سیسان و اقای آرمان حسن پور به شماره ملی۰۰۱۳۷۰۱۳۳۹ تا تاریخ۱۷/۵/۱۳۹۲. در تاریخ۱۰/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10291438
آگهی تغییرات شرکت راین مهر سهامی عام بشماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای اصغر خلیلی به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن غلامعلی نژاد به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار و توسعه جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۷ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۳/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10562513
آگهی تغییرات شرکت راین مهر سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای اصغر خلیلی به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن غلامعلی نژاد به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار و توسعه جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن حسن پور و آقای عزیز حسن پور و ناهید حسن پور و خانم نسیم حسن پور و خانم کبری الله وردیان سیسان تا تاریخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۱. در تاریخ ۲۴/۰۱/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10598207
آگهی تغییرات شرکت راین مهر سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن حسن پور به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عزیز حسن پور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ناهید حسن پور به سمت عضو هیئت مدیره و خانم نسیم حسن پور به سمت عضو هیئت مدیره و خانم کبری الله وردیان سیسان به سمت عضو هیئت مدیره و خانم کبری الله وردیان سیسان به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۲۴/۰۱/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10616378
آگهی تغییرات شرکت راین مهر سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای اصغر خلیلی به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن غلامعلی نژاد به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «رسالت» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۰۴/۰۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11024866
آگهی تغییرات شرکت راین مهر سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۳/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۶۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. در تاریخ ۲/۱۰/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13182038
آگهی تغییرات شرکت راین مهر شرکت تعاونی سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصغر خلیلی بشماره ملی ۱۵۰۱۵۳۵۲۶۹ بسمت بازرس اصلی و حسن غلامعلی نژاد بشماره ملی ۱۵۰۲۵۴۷۹۵۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۴ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار رسالت، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۹۲۰۷۴۹۷۲۲۷۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13328818
آگهی تغییرات شرکت راین مهر شرکت تعاونی سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عزیز حسن پور به شماره ملی ۱۵۰۱۵۳۳۷۸۹ به سمت رئیس هیأت مدیره جوانشیر ابراهیمی گول به شماره ملی ۲۹۳۹۷۲۴۳۸۵ به سمت عضو هیأت مدیره رخساره خلیلی خروانق به شماره ملی ۱۵۰۱۹۵۵۲۱۷ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره اعظم ترک حصاری به شماره ملی ۴۸۹۹۰۹۷۷۱۹ به سمت عضو هیأت مدیره کبرا اللهوردیان سیسان به شماره ملی ۰۰۳۷۴۲۶۸۱۸ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۱۲۰۸۸۶۴۲۷۲۹۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13328822
آگهی تغییرات شرکت راین مهر شرکت تعاونی سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عزیز حسن پور به شماره ملی ۱۵۰۱۵۳۳۷۸۹ جوانشیر ابراهیمی گول به شماره ملی ۲۹۳۹۷۲۴۳۸۵ رخساره خلیلی خروانق به شماره ملی ۱۵۰۱۹۵۵۲۱۷ اعظم ترک حصاری به شماره ملی ۴۸۹۹۰۹۷۷۱۹ کبرا اللهوردیان سیسان به شماره ملی ۰۰۳۷۴۲۶۸۱۸ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۲۰۸۶۹۹۴۹۳۳۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453807
آگهی تغییرات شرکت راین مهر شرکت تعاونی سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان اصغر خلیلی بشماره ملی ۲۵۰۱۵۳۵۲۶۹ و حسن غلامعلی نژاد بشماره ملی ۱۵۰۲۵۴۷۹۵۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۳۰۹۱۳۶۸۴۱۹۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453813
آگهی تغییرات شرکت راین مهر شرکت تعاونی سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453821
آگهی تغییرات شرکت راین مهر شرکت تعاونی سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۲۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و در تاریخ مذکور تکمیل امضاء گردید پ۹۶۰۳۰۹۴۸۹۲۲۵۲۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13504658
آگهی تغییرات شرکت راین مهر شرکت تعاونی سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز سال ۹۵ تصویب گردید اصغر خلیلی بشماره ملی ۲۵۰۱۵۳۵۲۶۹ و حسن غلامعلی نژاد بشماره ملی ۱۵۰۲۵۴۷۹۵۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۴۱۸۲۵۵۳۶۱۵۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13737102
آگهی تغییرات شرکت راین مهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - صادقیه - خیابان شهید حمید اسدی - خیابان ستارخان - پلاک ۱۰۱۶ - ساختمان مرجان - طبقه دوم - واحد ۳۹ کدپستی۱۴۵۱۸۷۵۶۳۴ تغییر یافت پ۹۶۰۹۰۸۲۶۰۱۴۸۵۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14172341
آگهی تغییرات شرکت راین مهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز سال مالی ۱۳۹۶ شرکت به تصویب رسید. آقایان اصغر خلیلی بشماره ملی ۲۵۰۱۵۳۵۲۶۹ و حسن غلامعلی نژاد بشماره ملی ۱۵۰۲۵۴۷۹۵۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۵۲۴۱۱۸۲۴۵۳۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14254385
آگهی تغییرات شرکت راین مهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) ماده ۵۹ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۵۹ اساسنامه: مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل از بین اشخاص حقیقی و حقوقی برای مدت یک سال مالی معین می‌کند و اشخاص مندرج در ماده ۱۴۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت را نمی‌توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود که بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود وزیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته‌اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. تبصره در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد. پ۹۷۰۷۱۸۵۵۸۸۵۰۶۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک