سرمایه گذاری مسکن تهران

شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103074333
خ گاندي - خ 21 پ3 1517937711
20
افراد
22
آگهی‌ها
269170
شماره ثبت
1385/2/10
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 916857
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سیداحمد مقیمی با کدملی ۰۳۸۵۸۲۷۰۰۸ جایگزین امیرحسین رضوی به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و ذبیح اله نعمتی با کدملی ۴۸۴۹۳۱۴۵۶۲ جایگزین مجتبی کباری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مجید پاکساز با کدملی ۱۷۵۴۲۲۱۹۵۵ جایگزین علی اصغر تهرانی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره، عبدالرضا ترابی با کدملی ۴۶۰۸۹۹۸۱۶۱ جایگزین سیداحمد مقیمی به نمایندگی شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره، علی اصغر یمینی فر با کدملی ۰۰۳۳۹۶۷۶۴۴ به نمایندگی شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقاحسین نعیمی ابیانه با کدملی ۱۲۳۹۷۵۶۰۳۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل در ۱۰ بند به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین و تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۷۶۱۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938272
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۷۵۵۴۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071135
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران سهامی عام به شماره ثبت۲۶۹۱۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۱۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به نمایندگی سیداحمد مقیمی به کدملی ۰۳۸۵۸۲۷۰۰۸ و شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴ به نمایندگی ذبیح اله نعمتی به کدملی ۴۸۴۹۳۱۴۵۶۲ و شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵ به نمایندگی مجید پاک ساز به کدملی ۱۷۵۴۲۲۱۹۵۵ و شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ به نمایندگی عبدالرضا ترابی به کدملی ۴۶۰۸۹۹۸۱۶۱ و شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ به نمایندگی علی اصغر یمینی فر به کدملی ۰۰۳۳۹۶۷۶۴۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ سیداحمد مقیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و ذبیح اله نعمتی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین نعمتی ابیانه به کدملی ۱۲۳۹۷۵۶۰۳۸ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه میباشد. پ۱۶۵۳۳۷۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160668
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ به استناد مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۸/۱۰/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی که مبلغ ۶۱۳/۵۳۲/۹۲۵/۵۲ ریال طی گواهی شماره ۴۱۶/۹۱ مورخه ۲۳/۴/۹۲ بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک تامین گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۶۹۷۵۰۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338878
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد برای نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۷۰۹۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9536125
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۶۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۵/۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کد ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ و شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ و شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴ و شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵ و شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9537130
آگهی تغییرات شرکت پارس مسکن تهران (سهامی خاص) ثبت شده بشماره۲۶۹۱۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۵/۴/۱۳۹۰ نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید و اعلامیه پذیره نویسی بشرح ذیل می‌باشد: نام شرکت: پارس مسکن تهران (سهامی خاص) ثبت شده بشماره۲۶۹۱۷۰ شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳ موضوع فعالیت شرکت: الف موضوع اصلی: فعالیت در زمینه پروژه‌های عمرانی به خصوص تولید انبوه مسکن ب موضوع فرعی: ب ۱ تهیه زمین اعم از خرید یا اجاره جهت اجرای پروژه‌های ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری یا اداری ب ۲ مطالعه و طراحی و اجرای کلیه پروژه‌های شهرسازی و ساختمانی ب ۳ انجام کارهای مقاطعه کاری ب ۴ قبول مشاوره و نظارت و اجرا و انجام پروژه‌های ساختمانی بصورت مشارکت مباشرت پیمانکاری یا امانی ب ۵ تهیه و تولید مصالح و لوازم و وسائل و ماشین آلات ساختمانی بصورت خرید و یا تهیه از داخل یا خارج از کشور یا ایجاد کارخانه بمنظور استفاده و یا فروش ب ۶ واگذاری واحدهای ساختمانی ب ۷ دریافت و اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. ب ۸ هر نوع سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سرمایه گذاری بطور مستقیم یا خرید سهام در داخل و خارج از کشور. ب ۹ هرگونه فعالیت اقتصادی و تجاری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با امور شرکت باشد. ب ۱۰ تاسیس شعب و نمایندگی‌ها در داخل و خارج از کشور ب ۱۱ بطور کلی اموری که در ارتباط با موضوع و اهداف شرکت لازم و ضروری باشد. مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان گاندی، خیابان۲۱، پلاک۳ کدپستی۱۵۱۷۹۳۷۷۱۱ میباشد. سرمایه شرکت: مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال منقسم به۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ سهم۰۰۰/۱ ریالی بانام میباشد. هویت کامل اعضای هیات مدیره بقرار ذیل: امیرحسین رضوی فرزند سید محمد بشماره شناسنامه۷۵۷ متولد۱۳۳۶ صادره تهران کدملی۰۰۴۷۴۹۱۲۸۰ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری مسکن بسمت رئیس هیات مدیره، علی اصغر تهران فرزند غلامرضا بشماره شناسنامه۱۶۷۸ صادره تهران متولد۱۳۲۶ کدملی۰۰۴۰۹۸۴۷۱۰ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس بسمت نائب رئیس هیات مدیره، سید مجتبی کباری فرزند علی قدم بشماره شناسنامه۳۵۹ صادره از ملایر متولد۱۳۵۶ کدملی۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق بسمت عضو هیات مدیره، سید احمد مقیمی فرزند سید حسن بشماره شناسنامه۸ متولد۱۳۴۷ صادره قم کدملی۰۳۸۵۸۲۷۰۰۸ بنمایندگی شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن بسمت عضو هیات مدیره، علی اصغر یمینی فر بشماره شناسنامه۵۹۳۱۵ متولد۱۳۴۷ صادره تهران کدملی۰۰۳۳۹۶۷۶۴۴ بنمایندگی شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن بسمت عضو هیات مدیره، حسین نعیمی ابیانه (خارج از اعضاء) بشماره شناسنامه۴۵ متولد۱۳۳۳ صادره نطنز کدملی۱۲۳۹۷۵۶۰۳۸ بسمت مدیرعامل می‌باشند. شرایط حضور و حق رای: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهم میتوانند شخص یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت. ۱ اعلامیه خرید سهام ۲ - گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام ۳ - اصل ورقه سهام ۴ تائیدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بصورت انفرادی و جمعی. مقررات تقسیم سود: براساس اساسنامه شرکت و اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته سود. مبلغ دیون شرکت و مبلغ دیون اشخاص ثالث: براساس آخرین گزارش حسابرسی شده مبلغ دیون۰۰۰/۰۰۰/۳۴۳/۷۹۹ ریال می‌باشد. شرکت مبلغی بعنوان دیون اشخاص ثالث را تضمین نکرده است. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت می‌باشد. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه حساب و سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکت و در مرکز شرکت آماده می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10207998
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10283304
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۱۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10283607
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۱۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و حسن حجی زاده کلاته سالاری به کدملی ۰۷۹۳۴۵۹۶۴۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10441845
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سیداحمد مقیمی با کدملی ۰۳۸۵۸۲۷۰۰۸ جایگزین امیرحسین رضوی به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و ذبیح اله نعمتی با کدملی ۴۸۴۹۳۱۴۵۶۲ جایگزین مجتبی کباری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مجید پاکساز با کدملی ۱۷۵۴۲۲۱۹۵۵ جایگزین علی اصغر تهرانی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره، عبدالرضا ترابی با کدملی ۴۶۰۸۹۹۸۱۶۱ جایگزین سیداحمد مقیمی به نمایندگی شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره، علی اصغر یمینی فر با کدملی ۰۰۳۳۹۶۷۶۴۴ به نمایندگی شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقاحسین نعیمی ابیانه با کدملی ۱۲۳۹۷۵۶۰۳۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل در ۱۰ بند به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین و تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10734199
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12650232
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۴۱۱۲۰۸۹۹۲۴۲۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051290
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۵ اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۴/۹۴ و مجوز شماره ۲۴۶۶۱۰۰۶۲ , ۹۵۹ مورخ ۲۹/۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده و پرداخت نقدی به موجب گواهی شماره ۸۲۴/۲۸۸۹ مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۵ بانک مسکن شعبه میدان ونک تهران تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۵۰۷۱۲۸۸۵۳۷۶۳۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13074413
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا امینی کدملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳، به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای حسین حیدری کدملی ۰۴۲۱۳۱۷۹۳۰، به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای حسن عابدی کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱، به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمد قضاوی خوراسگانی کدملی ۱۲۹۱۲۸۷۲۴۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ به سمت عضو هیأت مدیره آقای امید علیجانی کدملی ۲۲۱۷۹۳۴۶۶۱ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ به سمت عضو هیأت مدیره آقای امید علیجانی کدملی ۲۲۱۷۹۳۴۶۶۱ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد: نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیأت مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیأت مدیره. افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری عقد هر نوع قرارداد، موافقتنامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی درچهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیأت مدیره. تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسائل منقول و غیر منقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی دراجرای مصوبات هیأت مدیره. درخواست تسهیلات مالی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت درچهارچوب عقود مجاز. تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روشهای معمول حسب ظوابط و دستورالعملهای مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیأت مدیره. جذب نیرو، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاهها و …. اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمیباشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد. پ۹۵۰۷۲۵۷۸۸۵۲۷۹۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284338
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ و شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ و شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ و شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ و شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱. پ۹۵۱۱۱۱۳۷۰۸۰۶۸۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13333001
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا امینی به کدملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین حیدری به کدملی ۰۴۲۱۳۱۷۹۳۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین شفقی به کدملی ۱۲۶۲۲۸۲۶۹۱ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ به سمت عضوء هیئت مدیره و محمد قضاوی خوراسگانی به کدملی ۱۲۹۱۲۸۷۲۴۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ به سمت عضوء هیئت مدیره و امید علیجانی کدملی ۲۲۱۷۹۳۴۶۶۱ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضوء هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیات مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیات مدیره. افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری عقد هر نوع قرارداد، موافقت نامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب ضوابط و مقررات و ایین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیات مدیره. تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسایل منقول و غیرمنقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و ایین نامه‌های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیات مدیره. درخواست تسهیلات مالی از بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب عقود مجاز. تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روش‌های معمول حسب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هرسال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیات مدیره. جذب نیرو، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت. آقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاه‌ها و …. اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. پ۹۵۱۲۱۰۶۴۲۱۵۸۶۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13432907
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهرام شهریاری به کد ملی ۱۲۱۹۳۹۵۷۷۳ به نمایندگی شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸به جای آقای محمدقضاوی خوراسگانی بسمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۲۲۶۸۳۴۵۳۹۸۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590735
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین شفقی کدملی ۱۲۶۲۲۸۲۶۹۱، به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به سمت رئیس هیأت مدیره وآقای حسین حیدری کدملی ۰۴۲۱۳۱۷۹۳۰، به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره وآقای شهرام شهریاری کدملی ۱۲۱۹۳۹۵۷۷۳، به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و آقای مهدی روانشاد نیا کدملی ۲۲۹۱۹۰۲۳۸۵، به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای بهروز رضائی کدملی ۴۶۲۳۰۱۴۰۷۱، به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات تفویضی به مدیرعامل به شرح صورت جلسه مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۵ هیأت مدیره می‌باشد که در روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۷۳ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ منتشر شده است. پ۹۶۰۶۱۲۴۵۶۹۹۸۱۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13702438
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس قدیری به کد ملی ۵۴۲۹۸۶۰۷۶۱ بعنوان نماینده شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاهای مجاز شرکت: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات تفویضی هیأت مدیره به مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۵به تایید آقای عباس قدیری رسید. پ۹۶۰۸۱۷۶۳۵۴۷۴۶۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13855834
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۷، انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۱۱۱۵۷۷۴۶۲۰۴۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14333038
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید غفوری روزبهانی کدملی ۳۲۵۶۵۴۳۲۸۶، به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی شاه حیدری کدملی ۱۲۸۹۷۳۵۴۵۱، به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۹۰۷۱۴۲۸۸۹۴۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک