شرکت راهبرد توسعه ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103046726


شماره ثبت:
3123
تعداد بازدید:
7
تأسیس:
1385/5/23
آدرس:
رفسنجان كيلومتر 10 جاده رفسنجان كرمان شهرك مجتمع صنعتي وليعصر (عج) 7713183287

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مجید بازرگان هرندی 1343075
آقای علی اکبر آذین 1343075
حسین بهرام پور 1343075
آقای حمیدرضا بیگی 1343075
آقای عباس شهیدزاده اسدی 1343075
آقای احمد محمودمولائی کرمانی 13682126
آقای جواد قویدل پارسا 13682126
آقای محمد کرمی پورعباس آباد 13682126
اصغر فرج اللهی شاهرخ آبادی 13682126
آقای عبدالرضا ابولهادی 13682126
خانم سمیه غلامحسینی نژاد 13821192

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 628158
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری راهبرد توسعه ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۷۹۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تاسیس و ایجاد کارخانجات تولیدی و خدماتی و بازرگانی و تولید انواع کابل و فیبر نوری و ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی مرتبط با موضوع شرکت خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مشارکت در طرح و ساخت و تجهیز و تاسیس کارخانههای تولیدی و صنعتی و اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و ترخیص کالاهای مجاز از گمرکات کشور و انجام فعالیتهای مجاز در راستای موضوع و اهداف شرکت. ۲ نام شرکت به «راهبرد توسعه ایرانیان» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۷۲۳۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 655770
آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه ایرانیانسهامی عام به شماره ثبت۲۷۷۹۲۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان با نمایندگی آقای حسین بهرام پور به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت همراه ارتباط تالیا سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید بازرگان هرندی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت همیاران ساعی سهامی خاص با نمایندگی آقای اصغر فرج الهی شاهرخ آبادی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بازرگانی راه پویان عصر خاورمیانه سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اکبر آذین به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت نئوپان دوازده فروردین رفسنجان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا بیگی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین بهرام پور به نمایندگی از شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره یا آقای علی اکبر آذین همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۸۹۳۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 655793
آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه ایرانیانسهامی عام به شماره ثبت۲۷۷۹۲۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رهیافت به عنوان بازرس اصلی، آقای احمدمحمود مولائی کرمانی به شماره ملی ۲۹۹۲۰۸۹۲۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت و ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۴/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی راه پویان عصر خاورمیانه سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اکبر آذین و شرکت همراه ارتباط تالیا سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید بازرگان هرندی و شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان با نمایندگی آقای حسین بهرام پور و شرکت نئوپان دوازده فروردین رفسنجان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا بیگی و شرکت همیاران ساعی سهامی خاص با نمایندگی آقای اصغر فرج الهی شاهرخ آبادی تا تاریخ ۱۶/۴/۱۳۹۲ در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۸۹۲۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078601
آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۷۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان با نمایندگی آقای حسین بهرام پور بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت همراه ارتباط تالیا سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید بازرگان هرندی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی راه پویان عصر خاورمیانه سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اکبر آذین بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت نئوپان دوازده فروردین رفسنجان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا بیگی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت همیاران ساعی سهامی خاص با نمایندگی آقای اصغر فرج الهی شاهرخ آبادی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس شهیدزاده اسدی به شماره ملی ۳۰۵۱۱۴۰۴۰۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۶/۴/۹۲. ۲ کلیه چکها اسناد و اوراق بهادار سفته و بروات و کلیه قراردادهای داخلی و خارجی با امضای آقای عباس شهید زاده اسدی به عنوان مدیرعامل و یکی از دو امضاء آقایان حسین بهرامپور رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا بیگی عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود. ضمنا امضا کلیه مکاتبات و اسناد اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۶۸۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343065
آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۷۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نئوپان دوازده فروردین رفسنجان ۱۰۸۶۰۵۰۹۷۰۷ و شرکت همیاران ساعی ۱۰۸۶۰۵۳۲۸۴۰ و شرکت بازرگان راه پویان عصر خاورمیانه۱۰۳۲۰۵۰۰۴۰۳ و شرکت همراه ارتباط تالیا ۱۰۱۰۲۹۱۳۶۲۴ و شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان احمد محمود مولائی کرمانی ۲۹۹۲۰۸۹۲۳۰ و مسعود ترک زاده به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۷۱۶۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343075
آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۷۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین بهرامپور ۳۰۵۱۰۷۲۱۹۲ به نمایندگی از شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید بازرگان هرندی ۳۰۵۱۰۸۶۶۸۱ به نمایندگی از شرکت همراه ارتباط تالیا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا بیگی ۳۰۵۱۰۹۱۶۳۴ به نمایندگی از شرکت نئوپان دوازده فروردین رفسنجان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اصغر فرج الهی شاهرخ آبادی ۳۰۵۱۱۱۵۱۵۰ به نمایندگی از شرکت همیاران ساعی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اکبر آذین ۳۰۵۱۴۸۵۶۱۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی راه پویان عصر خاورمیانه به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس شهیدزاده اسدی ۳۰۵۱۱۴۰۴۰۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه چک‌ها اسناد و اوراق بهادار سفته و بروات و کلیه قراردادهای داخلی و خارجی با امضای آقای عباس شهیدزاده اسدی به عنوان مدیرعامل و یکی از دو امضاء آقایان حسین بهرامپور رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا بیگی عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد. ضمنا امضاء کلیه مکاتبات و اسناد اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۷۱۶۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1585601
آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۷۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت در حوزه ثبتی تهران به استان کرمان شهرستان رفسنجان کیلومتر ۱۰ جاده رفسنجان کرمان شهرک مجتمع صنعتی ولیعصر (عج) کدپستی ۷۷۱۳۱۸۶۳۱۹ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۳۰۶۰۲۱۱۲۱۶۱۸۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10035142
آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۷۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۶۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان مطهری خیابان کوه نور نبش خیابان هفتم پلاک ۲۰ کدپستی ۱۵۸۷۶۸۴۸۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13392349
آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۸/۹۵ انتقال شرکت راهبرد توسعه ایرانیان (سهامی عام) در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۵بشماره ثبت ۳۱۲۳ در اداره ثبت شرکت‌های ثبت رفسنجان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردید که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. مستند صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۲مرکز اصلی شرکت به نشانی شهرستان رفسنجان کیلومتر ۱۰ جاده رفسنجان کیلومتر ۱۰ جاده رفسنجان کرمان شهرک مجتمع صنعتی ولیعصر (عج) کدپستی ۷۷۱۳۱۸۶۳۱۹ انتقال یافت و در اداره ثبت شرکت‌های ثبت رفسنجان تحت شماره ۳۱۲۳به ثبت رسیده است. ش۹۶۰۱۲۹۶۵۰۴۸۳۴۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13682118
آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ سهام وثیقه مدیران به یک سهم کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۰۸۰۷۲۵۵۶۷۲۱۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13682126
آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ الف تعیین سمت مدیران: شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۰۹۴۷۷به نمایندگی آقای احمد محمود مولائی کرمانی به شماره ملی ۲۹۹۲۰۸۹۲۳۰به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت بازرگانی راه پویان عصر خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۰۴۰۳به نمایندگی آقای اصغر فرج اللهی شاهرخ آبادی به شماره ملی ۳۰۵۱۱۱۵۱۵۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره شرکت نئوپان دوازده فروردین رفسنجان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۰۹۷۰۷به نمایندگی آقای جواد قویدل پارسا به شماره ملی ۰۹۴۳۳۰۷۶۶۱به سمت عضو هیأت مدیره شرکت همیاران ساعی به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۳۲۸۴۰به نمایندگی آقای عبدالرضا ابولهادی به شماره ملی ۳۰۵۲۰۲۴۳۳۷ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت نام آوران تجارت راه ابریشم کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۴۳۱۹۷به نمایندگی آقای محمد کرمی پور عباس آبادبه شماره ملی ۳۰۵۱۵۹۷۱۸۱به سمت عضو هیأت مدیره آقای عباس شهیدزاده اسدی به شماره ملی ۳۰۵۱۱۴۰۴۰۶ به سمت مدیرعامل ب کلیه چک‌ها و اوراق بهادار سفته و بروات و کلیه قراردادهای داخلی و خارجی با امضای آقای عباس شهیدزاده اسدی مدیرعامل و امضاء آقای احمد محمود مولائی کرمانی رئیس هیأت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود. ضمنا امضاء کلیه مکاتبات و اسناد اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۸۰۷۹۳۹۴۸۹۲۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13682136
آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ الف اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۰۹۴۷۷ شرکت نئوپان دوازده فروردین رفسنجان به شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۰۹۷۰۷ شرکت همیاران ساعی به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۳۲۸۴۰ شرکت بازرگانی راه پویان عصر خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۰۴۰۳ شرکت نام آوران تجارت راه ابریشم کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۴۳۱۹۷ ب موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران بشماره ثبت وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۴۱۰۴ بعنوان بازرس اصلی و خانم سمیه غلامحسینی نژاد به شماره ملی ۳۰۵۰۱۶۱۶۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ج) روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار رسالت نیز به عنوان روزنامه دوم انتخاب گردید. د) صورت‌های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) شرکت منتهی به سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ ارائه و مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۰۸۰۷۳۸۳۸۲۷۸۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13821192
آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ الف ترازنامه سال ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ب موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران بشماره ثبت ۱۲۱۹۰ به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۴۱۰۴ به سمت بازرس اصلی و خانم سمیه غلامحسینی نژاد به شماره ملی ۳۰۵۰۱۶۱۶۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت مدت یکسال انتخاب گردیدند. ج روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار رسالت نیز به عنوان روزنامه دوم انتخاب گردید. ش۹۶۱۰۲۶۲۹۱۸۴۶۹۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213412
آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ الف تراز سال مالی ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ب موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران بشماره ثبت ۱۲۱۹۰ به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۴۱۰۴ بعنوان بازرس اصلی و خانم سمیه غلامحسینی نژاد به شماره ملی ۳۰۵۰۱۶۱۶۸۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ج روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت و روزنامه کثیر الانتشار رسالت نیز به عنوان روزنامه دوم انتخاب گردید. ش۹۷۰۶۲۱۱۴۶۸۴۲۳۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه