شهریار مهستان

شرکت شهریار مهستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103045588
تهران-شهر تهران-سعادت آباد-بلوار فرهنگ-خيابان هيجدهم شرقي-پلاك -47-طبقه سوم-واحد 1- 1997857989
17
افراد
13
آگهی‌ها
269489
شماره ثبت
1385/2/17
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 734015
آگهی تصمیمات شرکت شهریار مهستانسهامی عام به شماره ثبت۲۶۹۴۸۹و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گنجینه شایستگان به ش م ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۹۹ به نمایندگی مسعود مهردادی به ک م ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ و شرکت مهر گستر یمین پارس به ش م ۱۰۳۲۰۲۲۴۰۵۰ به نمایندگی سیدمحمودرضا شهاب الدین به ک م ۰۰۴۴۴۷۳۴۹۴ و شرکت افق توسعه پاسارگاد به ش م ۱۰۳۲۰۲۳۰۸۴۵ به نمایندگی محمدرضا مدرس خیابانی به ک م ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ و شرکت توسعه اعتماد به ش م ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵ به نمایندگی عباسعلی قاسمی به ک م ۰۸۳۹۰۸۱۴۵۶ و شرکت شمس ارتباطات پارس به ش م ۱۰۱۰۳۹۸۴۰۴۸ به نمایندگی علی حاجی باقری به ک م ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ که مسعود مهردادی به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدمحمدرضا شهاب الدین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی حاجی باقری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح اساسنامه می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۵۷۳۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 922833
آگهی تصمیمات شرکت شهریار مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۸۵۴۸۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589820
آگهی تغییرات شرکت شهریار مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه اقتصادی سبا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۴۴۶ به نمایندگی آقای مسعود مهردادی به کدملی ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت مهر گستر یمین پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۴۰۵۰ و به نمایندگی آقای محمدرضا مدرس به کدملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت افق توسعه پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۰۸۴۵ و به نمایندگی آقای مسعود گشته با کدملی ۰۰۳۶۴۹۶۲۴۳ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت توسعه بهسان بهرامن با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۰۵۱ و به نمایندگی آقای محمد حیدری با کدملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت شمس ارتباطات پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۰۴۸ و به نمایندگی آقای علی حاجی باقری با کدملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۴۴۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1691901
آگهی تغییرات شرکت شهریار مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۱۹۸۷۹۱۲۶۳۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9980403
آگهی تصمیمات شرکت شهریار مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ماده ۶۴ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10584967
آگهی تصمیمات شرکت شهریار مهستان (سهامی عام) بشماره ثبت۲۶۹۴۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۹/۱۲/۸۸ علی حاجی باقری به جای محمدرضا مدرس خیابانی به سمت مدیرعامل جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10685918
آگهی تصمیمات شرکت شهریار مهستان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۶۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021653
آگهی تغییرات شرکت شهریار مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی وخانم نفیسه دروکی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۲۴۸۱۸۹۶۴۸۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13195102
آگهی تغییرات شرکت شهریار مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸
آگهی تغییرات شرکت شهریار مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه اقتصادی سبا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۴۴۶ و شماره ثبت ۳۷۵۸۲۹ به نمایندگی آقای حمیدرضا حاتمی با کدملی ۳۸۷۳۲۸۵۰۸۸ به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت مهر گستر یمین پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۴۰۵۰ و شماره ثبت۳۷۳۱۱۶ به نمایندگی آقای لطف اله فروزنده دهکردی با کدملی ۴۶۲۱۴۰۱۷۰۱به عنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت افق توسعه پاسارگاد با شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۰۸۴۵ و شماره ثبت ۳۷۲۸۷۱ به نمایندگی آقای مصطفی علی پور با کدملی ۲۲۷۹۵۲۲۶۳۲به عنوان عضو هیات مدیره شرکت توسعه بهسان بهرامن با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۰۵۱ و شماره ثبت ۴۲۳۱۴۴ به نمایندگی آقای سیدقاسم خلوصی با کدملی ۴۰۵۰۱۷۵۹۸۳به عنوان عضو هیات مدیره شرکت شمس ارتباطات پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۰۴۸ وشماره ثبت ۳۵۲۳۱۷ به نمایندگی اقای سعید سرشک با کد ملی ۰۰۴۷۷۰۱۸۰۳ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد اور از قبیل چک برات قراردادهاو.. با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13459666
آگهی تغییرات شرکت شهریار مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران سعادت آباد بلوار فرهنگ خیابان هجدهم شرقی پلاک ۴۷ طبقه سوم واحد یک به کدپستی ۱۹۹۷۸۵۷۹۸۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۶۰۳۱۶۶۴۶۲۴۸۳۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13822811
آگهی تغییرات شرکت شهریار مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و نفیسه دروکی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۱۰۲۷۹۳۹۹۴۱۶۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13853788
آگهی تغییرات شرکت شهریار مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی علیپور به شماره ملی ۲۲۷۹۵۲۲۶۳۲ به نمایندگی شرکت توسعه اقتصادی سبا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۴۴۶ به عنوان رئیس هیات مدیره به جای آقای محمد رضا حاتمی آقای عباس مولوی به شماره ملی ۰۰۶۵۳۱۸۸۵۴ به نمایندگی از شرکت افق توسعه پاسارگاد با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۰۸۴۵ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره به جای آقای مصطفی علی پور آقای روح اله یدالهی نژاد به شماره ملی ۰۳۲۲۵۶۰۸۳۷ به نمایندگی از شرکت توسعه بهسان بهرامن با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۰۵۱ به عنوان عضوهیات مدیره به جای آقای سید قاسم خلوصی آقای رضا رحیمی به شماره ملی ۰۰۶۶۷۷۳۷۸۴ به نمایندگی از شرکت مهرگستر یمین پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۴۰۵۰ به عنوان عضو هیات مدیره به جای آقای لطف اله فروزنده دهکردی آقای سعید سرشک به شماره ملی ۰۰۴۷۷۰۱۸۰۳ به نمایندگی شرکت شمس ارتباطات پارس ۱۰۱۰۳۹۸۴۰۴۸ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک‌ها، قراردادها، بروات، سفته‌ها با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر، وسایر نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۱۱۱۴۱۱۰۶۱۲۵۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14015652
آگهی تغییرات شرکت شهریار مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: - آقای مصطفی علی پور به شماره ملی ۲۲۷۹۵۲۲۶۳۲ به نمایندگی از شرکت مهرگستر یمین پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۴۰۵۰ به عنوان رئیس هیات مدیره. - آقای عباس مولوی به شماره ملی ۰۰۶۵۳۱۸۸۵۴ به نمایندگی از شرکت افق توسعه پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۰۸۴۵ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره. - آقای روح اله یدالهی نژاد به شماره ملی ۰۳۲۲۵۶۰۸۳۷ به نمایندگی از شرکت توسعه بهسان بهرامن با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۰۵۱به عنوان عضو هیات مدیره. - آقای رضا رحیمی به شماره ملی ۰۰۶۶۷۷۳۷۸۴ به نمایندگی از شرکت شمس ارتباطات پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۰۴۸ به عنوان عضو هیات مدیره. - آقای سعید سرشک به شماره ملی ۰۰۴۷۷۰۱۸۰۳ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت مجد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۵۹ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر و سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضا مدیر عامل منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۷۰۲۱۷۸۰۶۹۰۷۱۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک