شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103044460


شماره ثبت:
271598
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1385/3/3
آدرس:
تهران خيابان قائم مقام فراهاني خيابان دهم پلاك 24 طبقه 7 واحد 34 1586863864

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حمید جعفری 1012476
آقای محمد رضا احمدی تنکابنی 1012477
آقای حسن باقری جبلی 1233593

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 743503
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارسسهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۹۶۱۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1012476
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی به روزآوران ژرف اندیش به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی نیک روشان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار «ابرار» و «ابرار اقتصادی» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید جعفری بشماره ملی ۱۲۸۸۰۳۴۸۲۲ و آقای حسن باقری جبلی به شماره ملی ۱۲۸۷۶۳۳۹۰۰ و شرکت ژرف اندیشان فن گستر پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۳۷۹ با نمایندگی آقای سعید نخستین و شرکت فن و توسعه صنعت یار ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۷۶۱ با نمایندگی آقای عطااله برنا و شرکت توسعه تجارت رهیاب فن گستر پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۶۹۹ با نمایندگی خانم نیره ابراهیمی نائینی و شرکت مهندسی فن گستر پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۸۲۸ با نمایندگی آقای سید محمدرضا حسینیان تا تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ ۱۶۲۵۶۶۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1012477
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمید جعفری بشماره ملی ۱۲۸۸۰۳۴۸۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن باقری جبلی بشماره ملی ۱۲۸۷۶۳۳۹۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهندسی فن گستر پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محمدرضا حسینیان به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ژرف اندیشان فن گستر پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید نخستین به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت فن و توسعه صنعت یار ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای عطااله برنا به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت توسعه تجارت رهیاب فن گستر پارس سهامی خاص با نمایندگی خانم نیره ابراهیمی نائینی بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای محمدرضا احمدی تنکابنی به شماره ملی ۲۲۷۹۷۶۱۳۷۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۳ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۵۶۶۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233593
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری معیارصنعت پارس سهامی عام به شماره ثبت۲۷۱۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن باقری جبلی به شماره ملی ۱۲۸۷۶۳۳۹۰۰ عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. حق امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار از قبیل چک , سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل با یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست. پ۱۷۳۱۹۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9553257
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان قائم مقام فراهانی خیابان دهم پلاک ۲۴ طبقه ۷ واحد ۳۴ کدپستی ۱۵۸۶۸۶۳۸۶۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9695968
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10129153
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۵/۹۰ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده و انتقال سود تقسیم نشده و اندوخته و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال منقسم به پنجاه میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱ ریال که مبلغ ۰۰۰/۹۳۶/۴۲۲/۲ ریال بموجب گواهی شماره ۸۲۴ مورخ ۱۳/۱۰/۹۰ بانک ملت شعبه شهید سرافراز پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10417671
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابری و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار «ابرار» و «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۸۷ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10779801
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۸۸به تصویب رسید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازیافت خودروهای فرسوده آرین پاژ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۳۱۴ با نمایندگی خانم نیره ابراهیمی نائینی و شرکت فولاد غرب آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۳۸۴ با نمایندگی آقای غلامرضا خلیقی و شرکت ژرف اندیشان فن گستر پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۳۷۹ با نمایندگی آقای حسن باقری جبلی و شرکت توسعه تجارت رهیاب فن گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۶۹۹ با نمایندگی آقای عطااله برنا و شرکت بین المللی سرمایه گذاری و توسعه آرین پاژ سهامی خاص با نمایندگی آقای نادر سلیمانی بزچلوئی و شرکت مهندسی فن گستر پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۸۲۸ با نمایندگی آقای محمدرضا احمدتنکابنی و شرکت فن و توسعه صنعت یار ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۶۵۷۶۱ با نمایندگی آقای پدرام شفیعی تا تاریخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۰. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10792020
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بازیافت خودروهای فرسوده آرین پاژ سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید نخستین به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فولاد غرب آسیا سهامی خاص با نمایندگی آقای غلامرضا خلیقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت ژرف اندیشان فن گستر پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن باقری جبلی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهندسی فن گستر پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا احمدی تنکابنی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بین المللی سرمایه گذاری و توسعه آرین پاژ سهامی خاص با نمایندگی آقای نادر سلیمانی بزچلوئی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه تجارت و رهیاب فن گستر پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای عطااله برنا به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت فن و توسعه صنعت یار ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای شاهین چراغی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای محمدرضا احمدی تنکابنی به شماره ملی ۲۲۷۹۷۶۱۳۷۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۱. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10899255
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید. در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11087689
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ تعداد ۵۸۵۳۴۶۳ سهم از سهام بی نام شرکت به سهام با نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده میلیون سهم آن با نام می‌باشد. در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه