شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103042357


شماره ثبت:
267436
تعداد بازدید:
7
تأسیس:
1384/12/24
آدرس:
تهران، خيابان احمد قصير (بخارست)، خيابان دهم، پلاك 21 1514748311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای ذبیح اله خزائی 925677
آقای مهدی علی خانی مهرجردی 1240700
آقای قاسم عابدی 10294812
آقای امیرعباس کریم زاده 10294812
آقای عباس کفافی 13233759
آقای اسعد نیازمندش م 13233759
فاطمه فرجی 13710220
خانم سحر کمال زاده 13710220
آقای مرتضی بهشتی روی 13710220
آقای علی جودار 13710220

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 925677
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت ایران مشهود به ش م ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صنایع اندیشان به ش م ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به ش م ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱ شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به ش م ۱۰۱۰۲۹۶۰۴۰۰ شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به ش م ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به ش م ۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰ شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به ش م ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۱ ذبیح اله خزایی به ک م ۱۸۱۷۸۰۳۰۶۹ بنمایندگی شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به سمت رئیس هیئت مدیره، اسعد نیازمند به ک م ۰۰۴۴۲۷۹۰۳۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، امیرعباس کریم زاده به ک م ۶۱۹۹۲۵۴۴۴۹ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به سمت مدیرعامل مرتضی بهشتی روی به ک م ۰۰۴۹۳۸۳۱۴۰ بنمایندگی شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد و قاسم عابدی به ک م ۰۰۴۴۸۷۱۶۷۸ بنمایندگی شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد بسمت اعضا هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قرارداد با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی که بوجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت باشد با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۸۰۴۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 932924
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ عبارت سبدگردانی کلیه سهام و اوراق بهادار از موضوع شرکت حذف و بند ۸ ماده ۴ اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۸۰۳۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240700
آگهی تغییرات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی علی خانی مهرجردی به کد ملی ۴۴۸۹۷۴۷۲۴۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۰۴۰۰ به جای امیرعباس کریم زاده به شماره ملی ۶۱۹۹۲۵۴۴۴۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. مهدی علی خانی مهرجردی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۴۷۲۴۱ بسمت مدیرعامل انتخاب گردید. اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۳۳۰۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348789
آگهی تغییرات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۷۵۷۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725871
آگهی تغییرات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱ شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۰۴۰۰ شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰ شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان بصیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۹۱۷۶۲۸۸۶۵۱۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10294812
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت ایران مشهود به ش م ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صنایع اندیشان به ش م ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به ش م ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱ شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به ش م ۱۰۱۰۲۹۶۰۴۰۰ شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به ش م ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به ش م ۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰ شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به ش م ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۱ ذبیح اله خزایی به ک م ۱۸۱۷۸۰۳۰۶۹ بنمایندگی شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به سمت رئیس هیئت مدیره، اسعد نیازمند به ک م ۰۰۴۴۲۷۹۰۳۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، امیرعباس کریم زاده به ک م ۶۱۹۹۲۵۴۴۴۹ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به سمت مدیرعامل مرتضی بهشتی روی به ک م ۰۰۴۹۳۸۳۱۴۰ بنمایندگی شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد و قاسم عابدی به ک م ۰۰۴۴۸۷۱۶۷۸ بنمایندگی شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد بسمت اعضا هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قرارداد با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی که بوجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت باشد با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10396015
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10670354
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پارساگاد سهامی عام ثبت شده به شماره۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بسمت بازرس اصلی و محمدرضا گلچین پور بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس آریان شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباط پاسارگاد آریان. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13233747
آگهی تغییرات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۴ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۰۱۲۶۸۴۴۱۵۸۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13233759
آگهی تغییرات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسعد نیازمند به شماره ملی ۰۰۴۴۲۷۹۰۳۵ به سمت رئیس هیات مدیره - ذبیح اله خزایی به شماره ملی ۱۸۱۷۸۰۳۰۶۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - عباس کفافی به شماره ملی ۴۲۸۴۰۵۳۰۸۶ به سمت عضو هیات مدیره - مرتضی بهشتی روی به شماره ملی ۰۰۴۹۳۸۳۱۴۰ به سمت عضو هیات مدیره - سحر کمال زاده به شماره ملی ۰۳۲۳۹۰۶۹۸۲ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها با امضاء «مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره» و یا «دو نفر از اعضای هیات مدیره» ممهور به مهر شرکت معتبر باشد. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد، با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیچ یک از دارندگان امضاء مجاز حق واگذاری امضای خود را به دیگری ندارد مگر با تصویب هیات مدیره. پ۹۵۱۰۱۲۴۵۷۴۹۹۱۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13260003
آگهی تغییرات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ و پیرو آگهی تغییرات به شماره مکانیزه ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۱۱۴۹۸۱ تصمیمات ذیل اتخاذگردید: شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱ و شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۰۴۰۰ و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ و شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰ و شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدندکه در آگهی مذکور از قلم افتاده وبدینوسیله اصلاح می‌گردد پ۹۵۱۰۲۷۲۴۰۲۹۳۷۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13710206
آگهی تغییرات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی و اعلامیه‌های رسمی شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۸۲۴۲۳۵۷۶۹۵۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13710212
آگهی تغییرات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ - شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰ - شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ - شرکت بینش پژوه ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۰۵۱۸۵ - شرکت سهاب امید ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۵۱۶۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۸۲۴۵۷۲۸۵۰۳۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13710220
آگهی تغییرات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰ به نمایندگی مرتضی بهشتی روی به شماره ملی ۰۰۴۹۳۸۳۱۴۰ به سمت عضو هیات مدیره - شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به نمایندگی فاطمه فرجی به شماره ملی ۰۰۸۳۲۰۸۲۱۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ به نمایندگی عباس کفافی به شماره ملی ۴۲۸۴۰۵۳۰۸۶ به سمت رئیس هیات مدیره - شرکت بینش پژوه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۵۱۸۵ به نمایندگی علی جودار به شماره ملی ۰۴۵۱۳۶۱۷۷۶ به سمت عضو هیات مدیره - شرکت سهاب امید ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۵۱۶۶ به نمایندگی سحر کمال زاده به شماره ملی ۰۳۲۳۹۰۶۹۸۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر باشد. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد، با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیچ یک از دارندگان امضاء مجاز حق واگذاری امضای خود را به دیگری ندارد مگر با تصویب هیات مدیره. پ۹۶۰۸۲۴۹۴۱۸۰۸۱۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14331563
آگهی تغییرات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۱۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ثبت۱۴۱۸۷ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان حسابداران رسمی به شماره ثبت۱۳۸۷۳ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۴۳۶۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۹۰۶۵۵۶۵۹۶۳۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14331572
آگهی تغییرات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات مدیرعامل برطبق اساسنامه و مصوبات هیات مدیره می‌باشد.. پ۹۷۰۹۰۶۶۹۸۲۵۱۹۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه