شرکت توسعه سرمایه رسا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103041069


شماره ثبت:
269142
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1385/2/9
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله داووديه-خيابان نفت شمالي-خيابان شهيد سرتيپ هوشنگ وحيددستگردي-پلاك 162-طبقه سوم-واحد جنوبي 1919753941

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمدرضا علوب 681251
احمدرضا فراست 982737
یداله علیزاده 982737
آقای پرویزدرخشان 982737
آقای محبوب مالکی 1621718
آقای محمد جعفردوست 1621718
آقای سعید زین ساز 1621718
آقای ناصر اکبری صفا 1702249
آقای محمود جعفری 1702249
حبیب اله خدایی 9836597
عبدالوهاب علیزاده خرازی 10035987
محمد بهرامی جو 10035987
آقای رضا معظمی 10736542
بهرام آکسته 10901704
آقای یعقوب محمودی 12673994
مجید سوری 12742825
آقای مهدی علی خانی مهرجردی 13110892
مهدی ازگلی نژاد 13110892
فریدون امجدیان 13110892
احمدحسین عظیمی 13502590
آقای مهرداد احمدشعربافی 13653908
حسین نوازئی 14214830

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 608646
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه رساسهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱۹/۴/۹۰ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: بهرام آکسته به کدملی۲۷۲۱۷۹۲۱۱۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ به جای عبدالوهاب علیزاده خرازی بسمت عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۸۳۰۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681251
آگهی تصمیمات و تغییر محل شرکت توسعه سرمایه رساسهامی عام به شماره ثبت۲۶۴۱۴۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۱ و ۱۱/۲/۹۱ محل شرکت به میرداماد نرسیده به م محسنی ساختمان آرین ط ۹ شرقی واحد۳۶ کدپستی ۱۵۴۹۸۴۵۸۷۵ منتقل گردید. محمدرضا علوب به کدملی ۵۶۵۹۳۶۳۷۷۶ به جای بهرام آکسته به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۶۵۲۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982737
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه رسا سهامی عام به شماره ثبت۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و یداله علیزاده به کدملی ۵۰۵۹۸۶۴۴۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید زین ساز به ک م ۱۲۶۰۵۶۷۵۴۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به ش م ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدجعفر دوست به ک م ۰۰۶۹۱۵۷۹۱۱ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه رادین به ش م ۱۰۱۰۲۰۵۸۳۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید سوری به ک م ۰۴۵۲۳۰۵۷۸۰ به نمایندگی از شرکت سایپا به ش م ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ بسمت عضو هیئت مدیره و احمدرضا فراست به ک م ۰۰۶۷۵۲۹۲۸۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه برنا به ش م ۱۰۱۰۱۸۳۵۱۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا علوب به ک م ۵۶۵۹۳۶۳۷۷۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به ش م ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره و پرویز درخشان به ک م ۱۹۷۱۱۶۶۶۱۸ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۲۳۲۴۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229734
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۹۲ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای یداله علیزاده به کدملی ۵۰۵۹۸۶۴۴۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۲۸۹۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250694
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محبوب مالکی با کدملی ۰۰۳۶۲۰۰۸۲۴ به عنوان نماینده شرکت مدیریت سرمایه برنا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۵۱۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره و آقای سعید زین ساز با کدملی ۱۲۶۰۵۶۷۵۴۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ به سمت عضو و آقای محمد جعفردوست با کدملی ۰۰۶۹۱۵۷۹۱۱ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه رادین (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۸۳۷۰ به سمت عضو و مدیرعامل و آقای محمدرضا علوب با کدملی ۵۶۵۹۳۶۳۷۷۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید سوری با کدملی ۰۴۵۲۳۰۵۷۸۰ به نمایندگی از شرکت سایپا (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی، تعهدآور، الزام آور از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۳۸۷۲۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621718
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محبوب مالکی با کد ملی ۰۰۳۶۲۰۰۸۲۴ به نمایندگی شرکت توسعه گستر برنا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۵۱۲۷ به سمت رییس هیأت مدیره آقای محمد رضا علوب با کد ملی ۵۶۵۹۳۶۳۷۷۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ به سمت نایب رییس هیأت مدیره آقای سعید زین ساز با کد ملی ۱۲۶۰۵۶۷۵۴۰ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه رادین شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۸۳۷۰ آقای مجید سوری با کد ملی ۰۴۵۲۳۰۵۷۸۰ به نمایندگی شرکت سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ آقای محمد جعفر دوست با کد ملی ۰۰۶۹۱۵۷۹۱۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ به سمت مدیرعامل بعنوان اعضای هیأت مدیره شرکت انتخاب شدند. اختیارات مندرج در بند‌های ۱، ۴، ۶، ۷، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۷ و ۱۸ از ماده ۵۲ اساسنامه شرکت و همچنین نظارت بر شرکت‌های تابعه به مدیرعامل با حق توکیل به غیر تفویض گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی , تعهد آور، الزام آور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود. پ۹۳۰۶۲۶۸۶۵۸۵۵۱۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621720
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار داد. اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ شرکت توسعه گستر برنا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۵۱۲۷ شرکت توسعه سرمایه رادین شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۸۳۷۰ شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ شرکت سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۳۰۶۲۶۶۱۱۴۷۴۵۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702249
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود جعفری کدملی ۰۳۸۱۵۰۹۹۱۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ بجای آقای محمد جعفر دوست بسمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل آقای ناصر اکبری صفا با کدملی ۰۰۳۶۷۳۷۳۳۱ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه رادین شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۸۳۷۰ بجای آقای سعید زین ساز به سمت عضو هیأت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی، تعهدآور، الزام آور از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل شرکت منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود. هیأت مدیره اختیارات بندهای ماده ۵۲ اساسنامه را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود ۱: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضائی. ۴: نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان. ۶: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ۷: دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت. ۸: تعهد ظهر نویسی قبول پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۱۱: مبادرت به تقاضا و اقدام و پیگیری در مورد ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. ۱۲: تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری. ۱۵: تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر، استقراض بوسیله انتشار اوراق مشارکت و قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. ۱۷: انجام کلیه اقدامات لازم در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت. ۱۸: اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هریک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و ….. شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش و فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا «اجرائیه» و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و ….. و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت، را به مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیرتفویض و مقرر نمود در خصوص موارد تفویض شده هیأت مدیره را در جریان امور قرار دهد. پ۹۳۰۸۲۷۲۷۳۶۷۵۳۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9836597
آگهی تصمیمات شرکت شبکه مبادلات غیر بورس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ و شرکت مدیریت سرمایه برنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۵۱۲۷ و شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ و شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ و حبیب اله خدایی به کدملی ۳۸۷۳۲۱۱۷۵۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10035987
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه رسا سهامی عام ثبت شده به شماره۲۶۹۱۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳/۹/۸۹ حبیب اله خدایی به ش ملی۳۸۷۳۲۱۱۷۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مجید سوری به ش ملی۰۴۵۲۳۰۵۷۸۰ به نمایندگی از شرک سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید زین ساز به ش ملی۱۲۶۰۵۶۷۵۴۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه رنا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد بهرامی جوبه به ش ملی۰۰۵۲۶۵۲۲۹۷ به عنوان نماینده شرکت مدیریت سرمایه برنا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۳۵۱۲۷ و عبدالوهاب علیزاده خرازی به ش ملی۱۳۷۷۷۹۱۵۶۴ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهداور از جمله چک، سفته، قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10415358
آگهی تصمیمات شرکت شبکه مبادلات غیربورسی سازمان گسترش و نوسازی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام (حسابداران رسمی) بسمت بازرس اصلی و رضا معظمی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10467227
آگهی تغییرات شرکت شبکه مبادلات غیربورسی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سهامی عام بشماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۸۸ سعید زین ساز به جای علی آزاد به نمایندگی از شرکت ایران خودرو برای بقیه مدت تصدی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10736542
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه رسا سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کد ملی۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10811200
آگهی تصمیمات و تغییر محل شرکت توسعه سرمایه رسا سهامی عام به شماره ثبت۲۶۴۱۴۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۱ و ۱۱/۲/۹۱ محل شرکت به میرداماد نرسیده به م محسنی ساختمان آرین ط ۹ شرقی واحد۳۶ کدپستی ۱۵۴۹۸۴۵۸۷۵ منتقل گردید. محمدرضا علوب به کدملی ۵۶۵۹۳۶۳۷۷۶ به جای بهرام آکسته به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10901704
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه رسا سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱۹/۴/۹۰ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: بهرام آکسته به کدملی۲۷۲۱۷۹۲۱۱۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ به جای عبدالوهاب علیزاده خرازی بسمت عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12673994
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یعقوب محمودی کدملی ۴۱۷۲۶۶۲۷۰۶ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه رادین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۸۳۷۰ بسمت عضو هیئت مدیره بجای آقای ناصر اکبری صفا برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند حق امضا کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور شرکت با مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۲۰۴۷۴۰۲۲۰۹۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701320
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی علی خانی مهرجردی کدملی ۴۴۸۸۹۷۴۷۲۴۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بجای آقای محمد رضا علوب برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۴۱۲۱۸۲۴۱۹۵۵۴۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742825
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه گستر برنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۵۱۲۷ بنمایندگی آقای محبوب مالکی به کدملی ۰۰۳۶۲۰۰۸۲۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ بنمایندگی آقای مهدی علی خانی مهرجردی به کدملی ۴۴۸۹۷۴۷۲۴۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ به نمایندگی آقای حسین نوازنی به کدملی ۰۰۵۷۲۸۴۰۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ بنمایندگی آقای مجید سوری به کدملی ۰۴۵۲۳۰۵۷۸۰ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه سرمایه رادین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۸۳۷۰ بنمایندگی آقای یعقوب محمودی به کدملی ۴۱۷۲۶۶۲۷۰۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود جعفری به کدملی ۰۳۸۱۵۰۹۹۱۵۰ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضا هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند حق امضا کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور شرکت با مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۱۲۴۹۶۸۵۱۱۳۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765537
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹

آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی ازگلی نژاد با کد ملی۰۴۵۲۸۵۴۴۴۱ به نمایندگی از شرکت توسعه گستر برنا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۳۵۱۲۷ به سمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده دوران تصدی بجای محبوب مالکی انتخاب گردید. یعقوب محمودی با کد ملی۴۱۷۲۶۶۲۷۰۶ به سمت رییس هیات مدیره و مهدی ازگلی نژاد با کد ملی ۰۴۵۲۸۵۴۴۴۱ به سمت نایب رییس هیات مدیره و حسین نوازنی با کد ملی ۰۰۵۷۲۸۴۰۹۱ را به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی، تعهد آور، الزام آور از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل شرکت منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود. اختیارات هیات مدیره مندرج در ماده ۵۲ اساسنامه به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید بند ۱: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضائی. بند۴: نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان. بند۶: افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. بند۷: دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت. بند ۸: تعهد ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. بند۱۱: مبادرت به تقاضا و اقدام و پیگیری در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. بند۱۲: تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. بند۱۵: تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات و درخواست اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر، استقراض بوسیله انتشار اوراق مشارکت و قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. بند ۱۷: انجام کلیه اقدامات لازم در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت. بند ۱۸: اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در حهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و …. شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب - با حق صلح یا بدون آن – و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا «اجرائیه» و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. محل شرکت به تهران خیابان دکتر علی شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، پلاک ۱۶۲ طبقه چهارم به کد پستی ۱۹۱۹۷۵۳۹۳۹ انتقال یافت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065971
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اشخاص حقوقی زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ شرکت توسعه گستر برنا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۳۵۱۲۷ شرکت توسعه سرمایه رادین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۸۳۷۰ شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ شرکت ایرانی تولید اتومبیل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ پ۹۵۰۷۱۸۸۲۲۱۳۳۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13110892
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی ازگلی نژاد با کدملی ۰۴۵۲۸۵۴۴۴۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه گستر برنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۵۱۲۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره مهدی علی خانی مهرجردی با کدملی ۴۴۸۹۷۴۷۲۴۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ به سمت عضو هیات مدیره یعقوب محمودی با کدملی ۴۱۷۲۶۶۲۷۰۶ به عنوان نماینده شرکت توسعه سرمایه رادین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۸۳۷۰ به سمت رئیس هیات مدیره فریدون امجدیان با کدملی ۳۳۷۹۵۲۴۹۱۳ به عنوان نماینده شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به سمت عضو هیات مدیره حسین نوازنی با کدملی ۰۰۵۷۲۸۴۰۹۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید اختیارات مندرج در بندهای ۱، ۴، ۶، ۷، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۷، ۱۸ از ماده ۵۲ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی، تعهدآور، الزام آور از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۸۱۵۱۰۸۸۰۴۶۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13502590
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمدحسین عظیمی با کدملی ۰۰۶۳۱۸۸۹۶۱ به نمایندگی از شرکت توسعه گستر برنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۵۱۲۷ به سمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده دوران تصدی معرفی و جایگزین مهدی ازگلی نژاد گردیدند. مهدی علیخانی مهرجردی با کدملی۴۴۸۹۷۴۷۲۴۱ به سمت نایب رییس هیات مدیره و احمدحسین عظیمی با کدملی ۰۰۶۳۱۸۸۹۶۱ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب و بقیه اعضاء در سمت خود برای باقیمانده دوران تصدی ابقاء گردیدند. پ۹۶۰۴۱۷۶۸۶۱۷۱۶۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558275
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۵۲۳۶۶۳۹۸۸۷۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13653908
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد احمدشعربافی با کدملی ۲۶۵۹۶۴۸۱۶۶به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۶۰۷۱۹۳۱۱۴۹۱۲۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099481
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ شرکت واسپاری توسعه گستر برنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۵۱۲۷ شرکت توسعه سرمایه رادین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۸۳۷۰ شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ پ۹۷۰۴۰۹۵۲۹۸۷۸۹۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14177841
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله داوودیه خیابان نفت شمالی خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی پلاک ۱۶۲ طبقه سوم واحد جنوبی کدپستی ۱۹۱۹۷۵۳۹۴۱ تغییر یافت پ۹۷۰۵۲۸۷۳۰۷۸۶۴۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14214830
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یعقوب محمودی با کد ملی ۴۱۷۲۶۶۲۷۰۶ به عنوان نماینده شرکت توسعه سرمایه رادین شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۸۳۷۰ به سمت رییس هیات مدیره احمد حسین عظیمی با کد ملی ۰۰۶۳۱۸۸۹۶۱ به عنوان نماینده شرکت واسپاری توسعه گستر برنا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۵۱۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهرداداحمدشعربافی با کد ملی ۲۶۵۹۶۴۸۱۶۶ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای فریدون امجدیان با کد ملی ۳۳۷۹۵۲۴۹۱۳ به عنوان نماینده شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین نوازنی با کد ملی ۰۰۵۷۲۸۴۰۹۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت انتخاب شدند. هیات مدیره اختیار حاصل از ماده ۵۸ اساسنامه و اختیارات مندرج در بندهای ۱۸، ۱۷، ۱۵، ۱۲، ۱۱، ۸، ۷، ۶، ۴، ۱ از ماده ۵۲ اساسنامه شرکت و همچنین نظارت بر شرکت‌های تابعه را به مدیرعامل با حق توکیل به غیر تفویض نمود کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی، تعهدآور، الزام آور از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل شرکت منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود پ۹۷۰۶۲۱۴۱۱۲۳۲۴۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه