توسعه لیپار چابهار

شرکت توسعه لیپار چابهار (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103029899
خ وليعصر روبروي پارك ساعي ك آبشار شماره 35 ط 3 1111111111
0
افراد
1
آگهی‌ها
271232
شماره ثبت
1385/3/2
تاریخ تأسیس

اشخاص توسعه لیپار چابهار

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10170790
آگهی تغییرات شرکت توسعه لیپار چابهار سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۲۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۹۸۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۳/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نصراله نیکو به عنوان بازرس اصلی، آقای روزبه اسلامی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و جهان صنعت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۳/۸۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید مهدی نورانی نجفی و آقای مهدی دقیقی و آقای علی آزاد و آقای ناصر شفیعیان و آقای حسن مروج تا تاریخ ۲/۳/۸۹. در تاریخ ۲۳/۱۱/۸۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک