شرکت ماندگار مهر سازه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103007260


شماره ثبت:
274312
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1385/4/13
آدرس:
سعادت آباد بالاتر از ميدان سرو خ آسمان چهارم شرقي پلاك 9 1998148183

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9619539
آگهی تغییرات شرکت ماندگار مهر سازه (سهامی عام) بشماره ثبت۲۷۴۳۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۰۷۲۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای بهمن یزدانی اله بخش به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید قنبری به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۱۳۸۷ به تصویب رسید. در تاریخ۲۱/۷/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10040090
آگهی تغییرات شرکت ماندگار مهر سازه سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۴۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۷۲۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد صادقی رینه بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی سپاهی درانی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن محمودکلایه بسمت عضو هیئت مدیره و آقای داود حبیبی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضاقلی دیهیم بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن محمودکلایه بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۷/۸/۸۹ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و چک و سفته به امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ممهور با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۴/۹/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10546189
آگهی تغییرات شرکت ماندگار مهر سازه سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۷۴۳۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۷۲۶۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴/۷/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای بهمن یزدانی اله بخش به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید قنبری به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۷/۱۳۹۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی سپاهی درانی و آقای حسن محمودکلایه و آقای محمد صادقی رینه و آقای داود حبیبی و آقای رضاقلی دیهیم تا تاریخ ۱۴/۷/۱۳۹۰. در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10582951
آگهی تغییرات شرکت ماندگار مهر سازه سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۴۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۷۲۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای خسرو هادوی به عنوان بازرس اصلی، مؤسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۰/۳/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10668251
آگهی تغییرات شرکت ماندگار مهر سازه سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۴۳۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۷۲۶۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران سعادت آباد بالاتر از میدان سرو خ آسمان چهارم شرقی پلاک ۹ کدپستی ۱۹۹۸۱۴۸۱۸۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه