شرکت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری کار آمد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102995000


شماره ثبت:
259371
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1384/8/23
آدرس:
توحيد خيابان ستارخان خيابان باقرخان پلاك 85 طبقه 3 واحد 10 __ 1441715381

اشخاص

عنوان طبق آگهی
خانم فریبا دستیار 13353175
آقای حمیدرضا براواندر 13353175
حسام الدین خاجی 13353175
آقای سعید صادق پور 13377729
علی رضا واحد وخشوری 13377729

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9901518
آگهی تصمیمات شرکت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری کارآمد سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۵۹۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۰۰۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۸۷ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۸۷ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۶ به تصویب رسید. سید ابورضا رضوی به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا براواندر به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سید رضا سیدزاده سعید صادق پور محمدرضا نظری محسن مقدادیحیایی علیرضا واحدوخشوری. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۸۷ سید رضا سیدزاده بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا نظری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید صادق پور به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر یا با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء آقایان علیرضا واحد وخشوری و یا محمدرضا نظری متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353164
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری کار آمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۹۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۰۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره از پنج نفر به سه نفر کاهش یافت و ماده ۴۱ اساسنامه اصلاح گردید پ۹۵۱۲۲۳۵۸۳۶۵۰۳۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353175
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری کار آمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۹۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۰۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا براواندر با کدملی ۰۰۴۲۹۸۷۳۹۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم فریبا دستیار با کدملی ۰۰۵۴۳۲۲۷۵۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. آقایان سعید صادق پور با کدملی ۱۲۶۱۷۸۳۳۰۱ و علی رضا واحد وخشوری با کدملی ۰۰۳۶۱۸۰۴۴۰ و حسام الدین خاجی با کدملی ۰۰۶۲۶۰۵۱۳۵ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد پ۹۵۱۲۲۳۹۶۹۱۱۳۸۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13377729
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری کار آمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۹۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۰۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید صادق پور با کدملی ۱۲۶۱۷۸۳۳۰۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و علیرضا واحد وخشوری با کدملی ۰۰۳۶۱۸۰۴۴۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای حسام الدین خاجی با کدملی ۰۰۶۲۶۰۵۱۳۵ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه اوراق اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۱۲۰۸۵۵۳۹۴۲۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590999
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری کار آمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۹۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۰۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران میدان توحید خیابان ستارخان خیابان باقرخان پلاک ۸۵ طبقه ۳ واحد ۱۰ کدپستی ۱۴۴۱۷۱۵۳۸۱تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۰۶۱۲۹۷۲۳۶۶۳۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه