سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102989222
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-چهارراه حافظ-خيابان شهيداحمد محمدبيك-كوچه هاتف-پلاك 2-طبقه سوم-واحد غربي 1138963941
9
افراد
17
آگهی‌ها
258762
شماره ثبت
1384/8/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 651951
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتماد گسترسهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۷۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۲۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده نوبت دوم مورخ۲۰/۳/۹۱ و ۳۱/۳/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر۵۶ ماده و ۱۱تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۹۷۵۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119317
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۲۲۲
به استناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۹۲ که در تاریخ ۱۱/۴/۹۲ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرید ضیاءالملکی ۱۵۵۱۷۳۲۴۶۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد وادی دار ۰۰۴۵۹۷۲۸۶۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدابراهیم قربانی ابراهیمی ۲۱۶۱۲۱۹۵۹۶ بسمت منشی و مدیرعامل تعیین و حق امضا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا و در غیاب مدیرعامل بامضا رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی بامضا مدیرعامل و در غیاب وی بامضا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۷۶۸۰۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119318
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۲۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲/۴/۹۲ که در تاریخ ۱۱/۴/۹۲ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل: احمد وادی دار ۰۰۴۵۹۷۲۸۶۹ و فرید ضیاءالملکی ۱۵۵۱۷۳۲۴۶۷ و اصغر هنری ۱۲۸۷۴۹۸۸۸۴ و مهدی صیادیان ۱۷۵۳۹۱۰۴۵۵ و محمدابراهیم قربانی ابراهیمی ۲۱۶۱۲۱۹۵۹۶ بسمت اعضا اصلی و سید محمدرضا جمالی ۰۰۳۴۴۷۰۵۸۱ و منصوره کبودوند ۰۰۴۴۱۳۴۳۳۹ بسمت اعضا علی البدل تعیین گردیدند. پ۱۶۷۶۷۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205675
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۲۲۲
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۵/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۷۱۸۹۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530704
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۲۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ و اجازه مجمع فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/۹۲ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۲۶۸۱۷۴ , ۱۲۱ مورخ ۲۸/۰۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۸۱۵۲۵۶۴۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۵۳۶۶۷۴۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۵۳۶۶۷۴۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل آورده نقدی بمبلغ ۶۱۱۱۰۵۹۹۱۳ ریال طی گواهی شماره ۱۲۱۸/۶۰/۳۸ مورخ ۱۳/۰۲/۹۳ بانک ملی شعبه مرکزی و مطالبات حال شده و اندوخته احتیاطی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل دفاتر ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ … … … … …. تکمیل امضا شد. پ۹۳۰۴۲۵۸۶۴۹۱۶۷۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9393686
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۲۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد و صورت‌های مالی شرکت و ترازنامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دایارایان ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۰۲۹۳۰۳۲۱۵۸۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9928978
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتماد گستر سهامی عام ثبت شده به شماره۲۵۸۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۲۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به سمت بازرس اصلی و علی امانی به کد ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد وادی داد به کد ملی ۰۰۴۵۹۷۲۸۶۹ و فرید ضیاء الملکی به کد ملی ۹۵۵۱۷۳۲۴۶۷ و مهدی صیادیان به کد ملی ۱۷۵۳۹۱۰۴۵۵ و اصغر هنری به کد ملی ۱۲۸۷۴۹۸۸۸۴ و محمد ابراهیم قربانی ابراهیمی به کد ملی۲۱۶۱۲۱۹۵۹۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سید محمود برقعی به کدملی۰۳۸۰۸۷۹۰۹۳ و سید محمدرضا جمالی به کد ملی ۰۰۳۴۴۷۰۵۸۱ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10204803
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتماد گسترسهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۷۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۲۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده نوبت دوم مورخ۲۰/۳/۹۱ و ۳۱/۳/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر۵۶ ماده و ۱۱تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10326567
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتماد گستر سهامی عام ثبت شده به شماره۲۵۸۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۲۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۴/۸۹ نوبت دوم شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۳/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان بسمت بازرس اصلی و علی امانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12791581
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۲۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد وادی دار به شماره ملی ۰۰۴۵۹۷۲۸۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و فرید ضیاءالملکی به شماره ملی ۱۵۵۱۷۳۲۴۶۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اصغر هنری به شماره ملی ۱۲۸۷۴۹۸۸۸۴ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند امضای کلیه قرارداد‌ها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد، مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۲۲۲۴۵۶۳۴۳۷۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876980
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۲۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۴، ۱۵، ۱۶ از ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۵۰۴۰۶۲۹۱۲۷۲۶۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992257
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۲۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت بشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهراد مشار بشناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۰۸۷۶۸۸۱۷۱۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13557059
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۲۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهراد مشار شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گریدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب شدند: اعضای اصلی: آقای مهدی صیادیان با کدملی ۱۷۵۳۹۱۰۴۵۵ شرکت اندیشه پردازان چوگان شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۵۴۸۰ شرکت عامران پاسارگادسازه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۷۴ شرکت امیدسازه غزال شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۵۷۰۷ شرکت گروه صنعتی دیاکوپلمیر ایرانیان شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۳۱۴۶۱ اعضای علی البدل: آقای سیدمحمدرضا جمالی با کدملی ۰۰۳۴۴۷۰۵۸۱ آقای غلامحسین اکرامی نمین با کدملی ۱۴۶۶۸۸۶۹۰۰ پ۹۶۰۵۲۳۲۹۳۸۹۲۲۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13894125
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۲۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی صیادیان به شماره ملی ۱۷۵۳۹۱۰۴۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت اندیشه پردازان چوگان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۵۴۸۰ به نمایندگی فرید ضیاءالملکی به شماره ملی ۱۵۵۱۷۳۲۴۶۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت عامران پاسارگادسازه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۷۴ به نمایندگی محمدابراهیم قربانی ابراهیمی به شماره ملی ۲۱۶۱۲۱۹۵۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت امیدسازه غزال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۵۷۰۷ به نمایندگی اصغر هنری به شماره ملی ۱۲۸۷۴۹۸۸۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت گروه صنعتی دیاکوپلمیر ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۳۱۴۶۱ به نمایندگی احمد وادیدار به شماره ملی ۰۰۴۵۹۷۲۸۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۲۰۶۹۱۹۱۲۸۶۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13918581
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۲۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کدپستی مرکز اصلی شرکت۱۱۳۸۹۶۳۹۴۱ می‌باشد پ۹۶۱۲۱۵۳۲۸۵۵۷۱۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14111185
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۲۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و با امضاء مدیرعامل شرکت باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره در بند‌های ۱ ۷ ۸ ۱۰ ۱۱ ۱۴ ۱۵ ۱۶ از ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید پ۹۷۰۴۱۷۳۴۱۴۴۱۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14189918
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۸۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۲۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات حسابرسی مدبران مستقل با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۶۰۶۳۴۸۴۸۰۸۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک