توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا

شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102963251
تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-شهيد مطهري-خيابان شهيد استاد مطهري-خيابان مير عماد-پلاك 1-طبقه اول-واحد شرقي 1587993118
8
افراد
6
آگهی‌ها
256040
شماره ثبت
1384/7/5
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1179058
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود فرزانه به شماره ملی ۰۴۵۰۹۶۵۵۰۳ به سمت رئیس هیات مدیره و ایرج اخوان ملایری به شماره ملی ۰۰۳۸۶۸۵۴۵۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و حسن تقی زاده انصاری به شماره ملی ۱۲۳۹۵۲۴۶۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و اوراق عادی و مراسلات و احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات هیات مدیره به شرح بندهای ۱ ۴ ۷ ۱۱ ۱۲ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ از ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۰۵۱۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179062
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. داود فرزانه به شماره ملی ۰۴۵۰۹۶۵۵۰۳۲ حسن تقی زاده انصاری به شماره ملی ۱۲۳۹۶۲۴۶۶۸ ایرج اخوان ملایری به شماره ملی ۰۰۳۸۶۸۵۴۵۰ فرامرز معروف به عبدالصالح موسوی سعیدی به شماره ملی ۰۰۳۸۶۷۶۸۸۵ نفیسه شیرمحمدی به شماره ملی ۰۰۵۵۹۱۳۴۰۷ به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: پ۱۷۰۵۱۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13218273
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۵ و تاییدیه شماره ۱۲۳۵۲ , ۱۲۶ , ۹۵۱ مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۵ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود فرزانه به شماره ملی ۰۴۵۰۹۶۵۵۰۳ - ایرج اخوان ملایری به شماره ملی ۰۰۳۸۶۸۵۴۵۰ - فرامرز معروف به عبدالصالح موسوی سعیدی به شماره ملی ۰۰۳۸۶۷۶۸۸۵ - زهره زرمندیلی به شماره ملی ۰۰۴۰۶۵۴۴۶۱ - شبنم فرزانه به شماره ملی ۰۴۵۱۶۳۸۹۵۶ - حسن تقی زاده انصاری به شماره ملی ۱۲۳۹۵۲۴۶۶۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شماره ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۱۰۰۶۳۹۱۴۹۸۲۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13218319
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۵ و تاییدیه شماره ۱۲۳۵۲ , ۱۲۶ , ۹۵۱ مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۵ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود فرزانه به شماره ملی ۰۴۵۰۹۶۵۵۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ایرج اخوان ملایری به شماره ملی ۰۰۳۸۶۸۵۴۵۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره فرامرز معروف به عبدالصالح موسوی سعیدی به شماره ملی ۰۰۳۸۶۷۶۸۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره زهره زرمندیلی به شماره ملی ۰۰۴۰۶۵۴۴۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره شبنم فرزانه به شماره ملی ۰۴۵۱۶۳۸۹۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره حسن تقی زاده انصاری به شماره ملی ۱۲۳۹۵۲۴۶۶۸به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با دو امضا از سه امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و امضا اوراق عادی و مراسلات و احکام و قراردادهای استخدامی با امضا مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبرمی باشد. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱، ۴، ۷، ۱۱، ۱۲، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ از ماده ۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود پ۹۵۱۰۰۶۲۸۴۷۱۴۵۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13247124
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۵۱
پیرو آگهی مکانیزه شمارة ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۱۱۲۳۸۶ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۵ اعلام می‌دارد که سمت آقای حسن تقی زاده انصاری به شماره ملی ۱۲۳۹۵۲۴۶۶۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صحیح می‌باشد مراتب بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۵۱۰۱۹۲۶۹۹۴۸۴۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13744356
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید مطهری خیابان شهید استاد مطهری خیابان میر عماد پلاک ۱ طبقه اول واحد شرقی کدپستی: ۱۵۸۷۹۹۳۱۱۸ تغییر یافت پ۹۶۰۹۱۳۶۳۸۷۲۷۹۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک