شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102963232


شماره ثبت:
256038
تعداد بازدید:
17
تأسیس:
1384/7/5
آدرس:
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزي ، شهر تهران، دريا ، خيابان علامه طباطبائي جنوبي ، خيابان شهيد حميدرضا حق طلب (26) ، پلاك -47 ، طبقه اول ، واحد 1 1997969137

اشخاص

عنوان طبق آگهی
علی اصغر فرخ 626703
آقای محمد حسینی منش 729366
محسن صادقی باطانی 986274
محمدرامین دادرس 986274
محمود گودرزی 986274
محسن امیری 986274
آقای افشار سرکانیان 1570958
آقای وحید رجبیان 13719595
علی حسینی 13719595

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 626703
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هامون شمالسهامی عام به شماره ثبت۲۵۶۰۳۸و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۸۸ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۲۰۴۹۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671379
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هامون شمالسهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس اصلی و محمد حسینی منش به کدملی ۰۴۵۰۹۴۴۱۱۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۰۸۰۸۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729366
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاران هامون شمال سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش م ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس اصلی و محمد حسینی منش به ک م ۰۴۵۰۹۴۴۱۱۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۲۲۱۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986274
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۱ واصل گردید: افشار سرکانیان به کدملی ۴۸۵۹۴۵۸۷۸۸ به نمایندگی شرکت کارگزاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷ و محمود گودرزی به کدملی ۰۰۷۳۸۷۱۸۲۶ به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده عضو هیئت مدیره به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۶۵۰۳ و محسن صادقی باطانی به کدملی ۶۶۰۹۸۷۸۸۵۴ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰ و محسن امیری به کدملی ۰۷۹۳۲۰۴۰۲۱ به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری باهنر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۴۸۵۲ و محمدرامین دادرس به کدملی ۰۰۶۶۶۳۸۹۸۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ محسن امیری به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرامین دادرس به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، افشار سرکانیان به سمت مدیرعامل برای الباقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه اختیارات ماده ۵۶ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۲۶۶۸۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1073599
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۳/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به نمایندگی محمدرامین دادرس کدملی ۰۰۶۶۶۳۸۹۸۴ و شرکت کارگزاری صبا تامین به ش. م ۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷ به نمایندگی افشار سرکانیان کدملی ۴۸۵۹۴۵۸۷۸۸ و شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۶۵۰۳ به نمایندگی محمد گودرزی به کدملی ۰۰۷۳۸۷۱۸۲۶ و شرکت خدمات مدیریت صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰ به نمایندگی محسن صادقی باطانی کدملی ۶۶۰۹۸۷۸۸۵۴ و شرکت کارگزاری باهنر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۴۸۵۲ به نمایندگی محسن امیری به کدملی ۰۷۹۳۲۰۴۰۲۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۲ محسن امیری بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرامین دادرس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و افشار سرکانیان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۶۵۵۶۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150140
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای یکسال انتخاب شد. پ۱۶۹۱۳۶۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1266895
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰سهم بانام ۰۰۰/۱ ریالی که از محل مطالبات حال شده سهامداران تامین گردید، افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۰/۹/۹۲ تکمیل امضاء گردید. پ۱۷۴۵۴۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570958
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۷۴۸۷۹ , ۱۲۱ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن امیری با کد ملی ۰۷۹۳۲۰۴۰۲۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری باهنر به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۲۴۸۵۲ بعنوان رئیس هیأت مدیره. آقای محمدرامین دادرس با کد ملی ۰۰۶۶۶۳۸۹۸۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره. آقای محمود گودرزی با کد ملی ۰۰۷۳۸۷۱۸۲۶ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۹۶۵۰۳ بعنوان عضو هیأت مدیره. آقای افشار سرکانیان با کد ملی ۴۸۵۹۴۵۸۷۸۸ به نمایندگی از شرکت کارگزاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷بعنوان عضو هیأت مدیره. آقای محسن صادقی باطانی با کد ملی ۶۶۰۹۸۷۸۸۵۴ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره اختیارات مندرج در بند‌های ۱، ۴، ۶، ۷، ۱۱، ۱۲، ۱۸، ۱۹ و۲۰ از ماده ۵۰ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۳۰۵۲۲۹۹۲۳۸۸۳۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698845
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۳ و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۳/۹۲ و باستناد مجوز به شماره ۲۸۵۹۵۴/۱۷ مورخ ۸/۷/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۳۰۸۲۵۴۱۸۶۸۰۷۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10009417
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس اصلی و محمد حسینی منش به کدملی ۰۴۵۰۹۴۴۱۱۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10098236
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاران هامون شمال سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش م ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس اصلی و محمد حسینی منش به ک م ۰۴۵۰۹۴۴۱۱۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13262521
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۷۷۲۲/۱۲۲ مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فریوران بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۱۰۲۸۹۸۱۴۴۷۷۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13262524
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۹۱۶۹/۱۲۲مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیات مدیره شرکت بشرح ذیل برای مدت دو سال تعیین شدند: - شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) بشناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ - شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ - شرکت کارگزاری صبا تامین (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷ - شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۶۵۰۳ - شرکت خدمات مدیریت صبا تامین (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13349771
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۷۶۰۲ / ۱۲۲ مورخه ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ مدیرت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۸۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید. پ۹۵۱۲۲۱۳۷۱۱۸۵۹۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13522471
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۱۸۶۵/ ۱۲۲ مورخ ۲۲/ ۳/ ۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه مورخ ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیزشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی فریوران شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۴۲۸۲۳۲۳۰۰۹۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13719595
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲

به استناد صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۳۳۱۴ / ۱۲۲ مورخ ۲۷ / ۰۴ / ۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وحید رجبیان با شماره ملی ۴۵۹۰۱۶۳۰۴۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان رئیس هیات مدیره، محسن صادقی باطانی با شماره ملی ۶۶۰۹۸۷۸۸۵۴ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت صبا تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، علی حسینی با شماره ملی ۱۷۲۹۴۵۹۲۴۲ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۹۶۵۰۳ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیات مدیره در بندهای ۱، ۴، ۶، ۷، ۱۱، ۱۲، ۱۸، ۱۹ و۲۰ از ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۶۰۸۲۹۸۱۳۳۲۷۲۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13772071
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۵/۰۹/۱۳۹۶و تاییدیه شماره۲۸۷۵۳/۱۲۲مورخ۱۴/۰۹/۱۳۹۶سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید خالد اسلامبولی خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۱۴ ساختمان صبا طبقه اول واحد جنوبی کدپستی ۱۵۱۳۸۱۴۴۱۳ تغییر یافت. پ۹۶۰۹۲۹۲۶۹۱۱۵۱۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377206
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۶۱۹۸/۱۲۲مورخه ۰۵/۰۴/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، دریا، خیابان علامه طباطبائی جنوبی، خیابان شهید حمیدرضا حق طلب (۲۶)، پلاک - ۴۷، طبقه اول، واحد ۱ کد پستی ۱۹۹۷۹۶۹۱۳۷ تغییر یافت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377223
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۷۷۶۵/۱۲۲مورخه۱۱/۰۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره شرکت بشرح ذیل برای مدت دو سال تعیین شدند: شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ و شرکت کارگزاری صبا تامین بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷ و شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۶۵۰۳ و شرکت خدمات مدیریت صبا تامین بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه