شرکت به پرداخت ملت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102952412


شماره ثبت:
254918
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1384/6/22
آدرس:
تهران خيابان شهيد كلاهدوز (دولت سابق) خيابان ديباجي جنوبي خيابان مژگان پلاك 2 طبقه 7 1959833551

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمدرضا گلچین‎پور 1492334
فریبرز گودرزوندچگینی 1629801
آقای شهریار خلیلی 1629801
آقای رسول لطفی آذر 1629801
آقای هادی سپانلو 1629801
آقای عباس وفادار 9840625
آقای حامد تنها 10547913
محمدمهدی خادم ازغدی 10547913
رستم شاه گشتاسبی 10567445
خانم زهرا محمدبیکی 13204760
خانم مریم لیلی دوست 13204760
آقای احمد قنبریان 13269472
محمدعلی ترابیان 13604237
سیامک گودرزوند چگینی 13965729
آقای محمد مهدی تقی پور انوری 14221167
داود اختری 14221167

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 604241
آگهی تصمیمات شرکت به پرداخت ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۲/۹۱ واصل گردید. موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به ش م ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بسمت بازرس اصلی و عباس وفادار به ش م ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۳۰۵۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1188995
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فریبرز گودرزوند چگینی به سمت رئیس هیئت مدیره به ک. م ۰۰۴۸۷۵۴۲۰۱ به عنوان نمانیده شرکت بهسازان ملت. رسول لطفی آذر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به ک. م ۰۴۲۰۰۵۳۲۳۹ به عنوان نماینده شرکت چاپ بانک ملت. محمدمهدی خادم ازغدی به سمت عضو هیئت مدیره به ک. م ۰۹۳۹۳۷۰۴۷۶ به عنوان نماینده شرکت بهساز مشارکتهای ملت. هادی سپانلو به سمت عضو هیئت مدیره به ک. م ۰۴۵۲۸۸۹۷۵۸ به عنوان نمانیده شرکت کارگزاری بانک ملت. محمودرضا ذاکری قادی به سمت عضو هیئت مدیره به ک. م ۲۱۶۲۰۷۱۹۳۲ به عنوان نمانیده شرکت ساختمانی بانک ملت. به جای آقای حامد تنها و رستم شاه گشتاسبی به سمت مدیرعامل و خارج از هیئت مدیره کدملی ۰۰۴۰۳۱۷۶۲۵ برای بقیه مدت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اواق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری شرکت فقط با امضا مدیرعامل دارای اعتبار می‌باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود در ماده ۳۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۱۱۷۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189347
آگهی تصمیمات شرکت به پرداخت ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۲ که در تاریخ ۱/۴/۹۲ به این اداره اصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا گلچین پور ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۱۷۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1386712
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهسازان ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۳۵۶۸ و شرکت چاپ بانک ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ و شرکت کارگزاری بانک ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶ و شرکت ساختمانی بانک ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۰۴۰۰ و شرکت بهساز مشارکتهای ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰ پ۱۷۹۳۱۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492334
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حساب رس ی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای محمدرضا گلچین پور کدملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۴۰۲۶۹۴۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629801
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریبرز گودرزوند چگینی (کدملی ۰۰۴۸۷۵۴۲۰۱) بعنوان نماینده شرکت بهسازان ملت ش م ۱۰۱۰۱۵۴۳۵۶۸ به سمت رئیس هیات مدیره وآقای رسول لطفی آذر (کد ملی ۰۴۲۰۰۵۳۲۳۹) به عنوان نماینده شرکت چاپ بانک ملت ش م ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای محمد علی ترابیان (کد ملی ۰۰۴۲۴۱۸۱۴۳) به عنوان نماینده شرکت بهساز مشارکتهای ملت ش م ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰ به سمت عضو هیات مدیره وآقای شهریار خلیلی (کد ملی ۰۰۷۰۷۰۲۶۵۹) به عنوان نماینده شرکت ساختمانی بانک ملت ش م ۱۰۱۰۱۱۵۰۴۰۰به سمت عضو هیات مدیره وآقای هادی سپانلو (کد ملی ۰۴۵۲۸۸۹۷۵۸) به عنوان نماینده شرکت کارگزاری بانک ملت ش م ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶ به سمت عضو هیات مدیره وه آقای رستم شاه گشتاسبی (کد ملی به شماره ۰۰۴۰۳۱۷۶۲۵) خارج از هیأت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. اه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری شرکت فقط با امضاء مدیرعامل دارای اعتبار میباشد. هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ماده ۳۴ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود:. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات و موسسات دولتی و خصوصی و هر شخص حقیقی و حقوقی.. نصب و عزل کارکنان و مامورین شرکت و تعیین شغل، دستمزد، مزایا، پاداش، کارانه، ترفیع، تنبیه و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی بر اساس قوانین و مقررات قانونی و آیین نامه‌های داخلی شرکت.. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و سود. افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانکها و موسسات و شرکتهای داخلی به نام شرکت.. تحصیل اعتبار از بانکها و موسسات و شرکتهای داخلی به نام شرکت.. تعهد، ظهر نویسی، قبول، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.. اقدام و طرح تعقیب و دفاع و جوابگویی هر گونه دعوا یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق پژوهش و فرجام، تعیین وکیل. پ۹۳۰۷۰۱۱۱۷۹۳۸۹۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683369
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ و اجاز ه مجمع فوق العاده مورخ ۱/۵/۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال منقسم به پانصد میلیون سهم یکهزار ریالی عادی با نام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ۹۳۰۸۱۰۶۳۹۲۲۱۸۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9613109
آگهی تصمیمات در شرکت پرداخت ملت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۱/۸۸ مرتضی مقدسیان بنمایندگی از شرکت بهسازان ملت بسمت رئیس هیئت مدیره و رسول لطفی آذر بنمایندگی از شرکت چاپ ملت بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و فریبرز گودرزوندچگینی خارج از اعضا بسمت مدیرعامل و محمدمهدی خادم ازغدی بنمایندگی از شرکت بهساز مشارکتهای ملت و حامد تنها بنمایندگی از شرکت ساختمانی و راهبری ملت و هادی سپانلو بنمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملت بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری شرکت فقط با امضای مدیرعامل معتبر است. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9840625
آگهی تصمیمات شرکت به پرداخت ملت سهامی‎خاص ثبت شده به شماره ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی و عباس وفادار به کد ملی ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10547913
آگهی تصمیمات شرکت به پرداخت ملت (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: بهسازان ملت به شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۴۳۵۶۸ به نمایندگی فریبرز گودرزوندچگینی به کدملی۰۰۴۸۷۵۴۲۰۱ و چاپ بانک ملت به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ به نمایندگی رسول لطفی آذر به کدملی۰۰۴۲۰۰۵۳۲۲۹ و شرکت بهساز مشارکتهای ملت به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰ به نمایندگی محمدمهدی خادم ازغدی به کدملی۰۹۳۹۳۷۰۴۷۶ و شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۰۴۰۰ به نمایندگی حامد تنها به کدملی۲۱۴۰۴۲۵۹۴۴ و شرکت کارگزاری بانک ملت به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶ به نمایندگی هادی سپانلو به کدملی۰۴۵۲۸۸۹۷۵۸. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۷/۱۲/۹۰ فریبرز گودرزوندچگینی به سمت رئیس هیئت مدیره، رسول لطفی آذر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، رستم شاه گشتاسبی به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه از ماده۳۴ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10567445
آگهی تصمیمات شرکت به پرداخت ملت سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۸۹ فریبرز گودرزوند چگینی به ش ملی ۰۰۴۸۷۵۴۲۰۱ بجای مرتضی مقدسیان برای بقیه مدت تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۳۵۶۸ تعیین گردیدند. فریبرز گودرزوندچگینی به ش ملی ۰۰۴۸۷۵۴۲۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و رسول لطفی آذر به ش ملی ۰۰۴۲۰۰۵۳۲۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رستم شاه گشتاسبی به ش ملی ۰۰۴۰۳۱۷۶۲۵ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. اختیارات هیئت مدیره در ماده ۳۴ در ۷ بند بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10754720
آگهی تصمیمات شرکت به پرداخت ملت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۰/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهسازان ملت و شرکت چاپ بانک ملت و شرکت کارگزاری بانک ملت و شرکت ساختمانی بانک ملت و شرکت بهساز مشارکتهای ملت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10782676
آگهی تصمیمات شرکت به پرداخت ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۲/۹۱ واصل گردید. موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به ش م ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بسمت بازرس اصلی و عباس وفادار به ش م ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730138
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است پ۹۵۰۱۱۷۲۹۶۶۳۲۷۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12875917
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۴۰۵۷۵۱۶۰۳۳۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13204760
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهریار خلیلی کدملی ۰۰۷۰۷۰۲۶۵۹ به عنوان نماینده شرکت ساختمانی بانک ملت ش. م ۱۰۱۰۱۱۵۰۴۰۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و خانم زهرا محمدبیکی کدملی ۰۴۵۲۵۳۱۸۰۲ به عنوان نماینده شرکت کارگزاری بانک ملت ش. م ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای احمد قنبریان کدملی ۰۴۹۲۴۱۸۷۹۹ به عنوان نماینده شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا ش. م ۱۴۰۰۴۰۰۳۱۶۲ به سمت عضو هیأت مدیره و خانم مریم لیلی دوست کدملی ۰۰۶۰۰۶۳۱۵۷ به عنوان نماینده شرکت چاپ بانک ملت ش. م ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمد مهدی تقی پور انوری کدملی ۰۰۷۸۸۹۹۶۵۶ به عنوان نماینده شرکت بهساز مشارکتهای ملت ش. م ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای رستم شاه گشتاسبی کدملی ۰۰۴۰۳۱۷۶۲۵ (خارج از هیأت مدیره) به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره همراه بامهرشرکت و یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه بامهرشرکت دارای اعتبارمی باشد. پ۹۵۱۰۰۱۱۲۷۹۱۶۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269472
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۶۴۳۱ / ۱۲۲ مورخه ۱۹/۱۰/۱۳۹۵ اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس و آوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام: ۱) نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت به پرداخت ملت شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: موضوع شرکت عبارتست از: ارائه پشتیبانی کلیه خدمات ارائه دهندگان خدمات PSP اعم از موارد سخت افزاری، نرم افزاری، شبکه، تعمیر و نگهداری، پشتیبانی و سایر اموری که با امور فوق مرتبط می‌باشد. ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت عبارتست از استان تهران خیابان شهید کلاهدوز (دولت سابق) خیابان دیباجی جنوبی خیابان مژگان پلاک ۲ طبقه۷ کد پستی ۱۹۵۹۸۳۳۵۵۱ مطابق بند مربوطه در اساسنامه شرکت فاقد شعب است، ۴) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۵) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: مبلغ ۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال، ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است، ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا به شماره ثبت ۴۵۳۲۴۲ وشناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۳۱۶۲ به نمایندگی آقای احمد قنبریان فرزند حسن به شماره ملی ۰۴۹۲۴۱۸۷۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت چاپ بانک ملت به شماره ثبت ۴۵۲۳۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ به نمایندگی خانم مریم لیلی دوست فرزند اکبر به شماره ملی ۰۰۶۰۰۶۳۱۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت کارگزاری بانک ملت به شماره ثبت ۱۰۰۳۳۹ با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶ به نمایندگی خانم زهرا محمد بیگی فرزنداکبر به شماره ملی ۰۴۵۲۵۳۱۸۰۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت ساختمانی بانک ملت به شماره ثبت ۷۰۱۰۴ با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۰۴۰۰ به نمایندگی آقای شهریار خلیلی فرزند احسان اله به شماره ملی ۰۰۷۰۷۰۲۶۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت بهساز مشارکتهای ملت به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰ به نمایندگی آقای محمد مهدی تقی پور انوری به شماره ملی ۰۰۷۸۸۹۹۶۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رستم شاه گشتاسبی فرزند جمشید به شماره ملی ۰۰۴۰۳۱۷۶۲۵ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره). ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیة مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائۀ یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسۀ مجمع را خواهد داشت: • اعلامیۀ خرید سهام، • گواهی نامۀ نقل و انتقال و سپردۀ سهام، • اصل ورقۀ سهام، • تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی آوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، (به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، قسمتی از سود خالص بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود. (وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. همچنین به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. (مجمع عمومی فوق العادۀ شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرارگرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. (تصفیة امور شرکت با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مطابق صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ مجموع بدهی‌های شرکت مبلغ ۲۷۳۵۰۱۴۵۰۳۶۴۷ ریال (که شامل: جمع بدهی‌های کوتاه مدت ۱۱۶۱۰۴۰۵۱۳۱۸۴ریال، جمع بدهی‌های بلند مدت مبلغ ۱۵۲۶۴۵۶۱۶۵۱۵۸ ریال و جمع تعهدات و بدهی‌های احتمالی مبلغ ۴۷۵۱۷۸۲۵۳۰۵ ریال) می‌باشد. ۱۱) روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: روزنامه جمهوری اسلامی. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ۹۵۱۱۰۳۲۲۷۴۸۱۴۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13396009
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۳۱۶۲ - شرکت چاپ بانک ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ - شرکت کارگزاری بانک ملت با شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶ - شرکت ساختمانی بانک ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۰۴۰۰ - شرکت بهساز مشارکتهای ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۲۰۲۶۲۱۹۳۶۲۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13479677
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت به تاریخ ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس (به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳) به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز (به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۳۳۰۱۱۱۲۳۲۴۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13604237
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهریار خلیلی به کدملی ۰۰۷۰۷۰۲۶۵۹ بنمایندگی شرکت ساختمانی بانک ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۰۴۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره زهرا محمدبیکی کدملی ۰۴۵۲۵۳۱۸۰۲ بنمایندگی شرکت کارگزاری بانک ملت با شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره احمد قنبریان کدملی ۰۴۹۲۴۱۸۷۹۹ بنمایندگی شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۳۱۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره مریم لیلی دوست کدملی ۰۰۶۰۰۶۳۱۵۷ بنمایندگی شرکت چاپ بانک ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره محمد مهدی تقی پور انوری کدملی ۰۰۷۸۸۹۹۶۵۶ بنمایندگی شرکت بهساز مشارکتهای ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدعلی ترابیان کدملی ۰۰۴۲۴۱۸۱۴۳ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری شرکت فقط با امضاء مدیرعامل دارای اعتبار می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات و موسسات دولتی و خصوصی و هر شخص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل کارکنان و مامورین شرکت و تعیین شغل، دستمزد، مزایا، پاداش، کارانه، ترفیع، تنبیه و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی بر اساس قوانین و مقررات قانونی و آیین نامه‌های داخلی شرکت. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و سود. افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانکها و موسسات و شرکتهای داخلی به نام شرکت. تحصیل اعتبار از بانکها و موسسات و شرکتهای داخلی به نام شرکت. تعهد، ظهر نویسی، قبول، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. اقدام و طرح تعقیب و دفاع و جوابگویی هر گونه دعوا یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق پژوهش و فرجام، تعیین وکیل. پ۹۶۰۶۲۱۵۱۸۵۲۰۳۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13965729
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهریار خلیلی به کد ملی ۰۰۷۰۷۰۲۶۵۹ بنمایندگی شرکت ساختمانی بانک ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۰۴۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره سیامک گودرزوند چگینی به شماره ملی ۰۰۵۲۰۸۲۷۰۹ به جای زهرا محمدبیکی بنمایندگی شرکت کارگزاری بانک ملت با شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره احمد قنبریان کد ملی ۰۴۹۲۴۱۸۷۹۹ بنمایندگی شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۳۱۶۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مریم لیلی دوست کد ملی ۰۰۶۰۰۶۳۱۵۷ بنمایندگی شرکت چاپ بانک ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره محمد مهدی تقی پور انوری کد ملی ۰۰۷۸۸۹۹۶۵۶ بنمایندگی شرکت بهساز مشارکتهای ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره محمدعلی ترابیان کد ملی ۰۰۴۲۴۱۸۱۴۳ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۹۷۰۱۱۸۸۰۳۸۰۴۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14221167
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رسول لطفی آذر به شماره ملی ۰۴۲۰۰۵۳۲۳۹ به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۰۴۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره مرتضی صداقتی فرد به شماره ۰۰۶۸۷۶۳۷۲۷ به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره داود اختری به شماره ملی ۴۶۰۹۰۱۱۷۷۸ به نمایندگی از شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۳۱۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره سیامک گودرزوند چگینی به شماره ملی ۰۰۵۲۰۸۲۷۰۹ به نمایندگی از شرکت شرکت توسعه معین ملت (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره محمد مهدی تقی پور انوری به شماره ملی ۰۰۷۸۸۹۹۶۵۶ به نمایندگی از شرکت بهساز مشارکتهای ملت (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شهریار خلیلی به شماره ملی ۰۰۷۰۷۰۲۶۵۹ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و عقود بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در صورت نبودن مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ب) اوراق عادی، مکاتبات و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۶۲۶۶۰۶۸۸۷۳۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14400103
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲

آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۷ و بموجب مجوز شماره ۴۲۶۳۹/۱۲۲ مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و بموجب مجوز شماره ۳۳۷۹۷۳/۹۷ مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: فعالیت اصلی: - تولید و ارائه و پشتیبانی کلیه خدمات ارائه دهندگان خدمات پرداخت (PSP) اعم از موارد سخت افزاری، نرم افزاری، سوئیچ، شبکه، تعمیر، نگهداری و پشتیبانی و سایر اموری که با موضوع فعالیت مرتبط باشد. فعالیت فرعی: - سرمایه گذاری و پشتیبانی مالی و فنی و علمی مستقیم در فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی و سایر اموری که با موضوع اصلی شرکت مرتبط باشد. - تاسیس و سرمایه گذاری در شرکت‌های فرعی که با موضوع فعالیت اصل شرکت مرتبط باشد. - سرمایه گذاری در اوراق بهادار و انواع سپرده‌های بانکی و موسسات پولی و مالی.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه