شرکت سرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی انتخاب (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102947602


شماره ثبت:
254370
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1384/6/14
آدرس:
تهران خيابان شهيد بهشتي خيابان شهيد احمد قصير خيابان سوم پلاك 1 طبقه چهارم جنوبي 1513645921

اشخاص

عنوان طبق آگهی
موسی محسنی 9850957
محمدرضا دیانی 13750894
محسن حلاج باشی 13750894
علی دیانی 13750894
آقای سیدعلی نواب فر 13750894
عباس دیانی 13750905

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9850957
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پدیده ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت۲۵۴۳۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۴۷۶۰۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۳/۶/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شناسه ملی۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ به سمت بازرس اصلی و موسی محسنی به کدملی۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13750894
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پدیده ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۷۶۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قای محمدرضا دیانی به شماره ملی ۱۲۸۲۸۴۵۸۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عباس دیانی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۴۷۸۵۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی دیانی به شماره ملی ۱۲۸۲۴۰۹۳۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن حلاج باشی به کدملی ۱۲۶۲۱۹۹۸۵۹ نماینده شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۲۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدعلی نواب فر به کدملی ۱۲۸۹۷۰۸۸۱۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمان سبحان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۱۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهداور از قبیل چک، سفته با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنا «کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود» پ۹۶۰۹۱۹۲۰۷۸۲۳۲۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13750905
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پدیده ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۷۶۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمد رضا دیانی به شماره ملی ۱۲۸۲۸۴۵۸۹۶ آقای عباس دیانی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۴۷۸۵۸ آقای علی دیانی به شماره ملی ۱۲۸۲۴۰۹۳۵۲ شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۲۷۹ شرکت سرمایه گذاری ساختمان سبحان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۱۸۱ پ۹۶۰۹۱۹۱۵۹۶۸۴۶۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13785344
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پدیده ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۷۶۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به آدرس: تهران خیابان شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر خیابان سوم پلاک ۱ طبقه چهارم جنوبی کدپستی ۱۵۱۳۶۴۵۹۲۱ انتقال یافت. پ۹۶۱۰۰۶۴۸۵۲۶۸۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14246980
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پدیده ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۷۶۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۶ نام شرکت به «سرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی انتخاب» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۷۰۷۱۵۲۳۷۷۵۶۴۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه